botox
הספריה המשפטית
תיווך בענייני מקרקעין - מהדורת 2015

הפרקים שבספר:

הקדמה - כב' השופט בדימוס א' חלימה - שופט בית המשפט העליון

המחברים המלומדים נטלו על עצמם לחקור את נושא התיווך על כל היבטיו. בעשותם כך הצטרכו לבצע עבודת מחקר מעמיק, אשר נסמכה בדרך- כלל על הפסיקה הרלבנטית של בתי-המשפט.

גם אם יימצא מי שיחשוב, שנושא התיווך איננו מסובך בפני עצמו, די לעיין בעבודה המעמיקה שביצעו המחברים המלומדים, על-מנת לראות ולהיווכוח כי בפנינו נושא רצוף בעיות הטעונות הבהרה ופתרון.

המחברים המלומדים לא חסכו, לא מזמנם ולא ממרצם, למען לתת לקורא את התשובות המתאימות, וברור לכולנו שהעבודה נעשתה ראויה לכל הכב' ולכל ההערכה. מי יתן שההצלחה תלווה את המחברים באשר יפנו ותישלח הברכה בכל מעשי ידיהם, אמן ואמן.

אברהם חלימה ז"ל
שופט של בית-המשפט העליון