botox

התובענה הייצוגית - כללי

פתח דבר

מסלול התביעה הייצוגית הפך בשנים האחרונות לאחד ממנגנוני הבקרה החשובים על הליכותיהם של רשויות וחברות ביחסיהם עם האזרח.

ריבויין של התביעות הייצוגיות הביא בכנפיו גל של פסיקות והלכות של בתי-המשפט אשר בררו מתוך מאות התביעות את אלה שאכן ראויות היו להתברר כתביעות ייצוגיות ואת אלה שלא היו אלא נסינות סרק על-מנת להפיק רווח, בין שמדובר באמצעי לחץ לא ראוי ובין שמדובר בטעויות בתפיסת ההליך.

העקרונות המשפטיים הכלליים הינם ברורים והותוו בהלכות מחייבות של בית-המשפט העליון. לאורן ניווטו בתי-המשפט את פסיקותיהם.

אולם בצד עקרונות כלליים אלה קם הצורך במיון בין כל התביעות וההליכים הרבים באשר הכרת הפסיקות השונות, בין לגבי אישור או קבלת תביעה ובין דחיה ובין לגבי הסדרי פשרה והסתלקויות.

מיון מפורט זה בצד העקרונות הללו ישלים את הספר ככלי עזר לכל העוסק בסוגיית התובענה הייצוגית. הספר ישמש בידי העוסק בתחום אף כמורה דרך, טרם הגשת התביעה, על-מנת לדעת את דרכו של בית-המשפט בנסיבות דומות לאותו עניין אשר לגביו בדעת העוסק להגיש תביעה. דבר זה יחסוך, הן לאזרח והן לבתי-המשפט, את הצורך להתנהל בהליך שתוצאתו ידועה מראש.

הספר על שני חלקיו מכסה מאות פסקי-דין של כל ערכאות בתי-המשפט לסוגיהם ואלו מובאות בחלק השני בתמציות מבוארות בכותרות מכוונות.המחברים