botox

הקדמה מאת כב' השופטת אלה מירז, שופטת בית המשפט לענייני משפחה

בשנים האחרונות נושא "המתנה" נדון רבות בבתי המשפט בישראל ובמשפט המשווה עד שהפך ל"מוסד" בפני עצמו.

מתוך עיון ראשוני בספר, עולה כי מובאת בו משנה סדורה בסוגיות רבות בנושא "המתנה" והתמודדות עם חלק גדול מהנושאים ובמיוחד, הסדרת מערכת היחסים בין נותן המתנה למקבלה ונקודות ההשקה שבין חוק המתנה והחוקים האחרים, נושאים המעסיקים את אנשי המשפט. כמו כן, השכיל המחבר לסקור ולהביא את הפסיקה הענפה שהתגבשה במרוצת השנים סביב מוסד "המתנה".

ספרו של עו"ד נרקיס מהווה נדבך חשוב בספרות המעטה הקיימת בנושא "המתנה" ובעדכוני הפסיקה האחרונה הנסקרים עד היום. ברי שהספר יתרום תרומה חשובה להבהרת הבעיות ומציאת הפתרונות הרצויים בתחום זה.

אין ספק כי הספר יהווה כלי עזר חשוב למשפטנים, לשופטים, וכל מי שעוסק או מתעניין בנושא, ימצא בו דרך בהירה ומפורטת להבנת מוסד "המתנה" על כל השלכותיו."נותן המתנה – בשמחה יתן"

אלה מירז, שופטת בית משפט למשפחה