botox

היסטוריה חקיקתית

סעיפים 64א, 64א1 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) (להלן: "פקודת התעבורה" או "הפקודה"), קובעים כדלקמן:

"64א. הפקרה אחרי פגיעה (תיקונים: התשכ"ה(3), התשל"א, התש"ם, התשע"ב)
(א) נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, דינו - מאסר שלוש שנים.
(ב) נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא הזעיק עזרה, דינו - מאסר שבע שנים.
(ג) נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג אדם, ולא עצר או לא הזעיק עזרה כאמור בסעיף-קטן (ב), דינו - מאסר 14 שנים.
(ד) החליט בית-המשפט להטיל על אדם עונש מאסר לפי סעיף-קטן (ב) או (ג), לא ייתן עליו צו מבחן, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, ולא יטיל עליו מאסר על-תנאי בין כעונש יחיד ובין כעונש נוסף.
(ה) בסעיף זה, "הזעיק עזרה" - הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה, בהתאם לנסיבות המקרה, הזעיק את גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה, המתין ליד הנפגע עד להגעתם, דאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו והגיש לנפגע עזרה ראשונה אם ביכולתו להגישה על-פי הכשרתו.

64א1. חובת נוסע להתקשר לגופי הצלה (תיקון התשע"ב)
נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיקם למקום התאונה, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אלא-אם-כן נוהג הרכב עצר והזעיק עזרה, בנסיבות כאמור בסעיף 64א(ב) או (ג); העובר על הוראה זו, דינו - מחצית העונש הקבוע בסעיף 64א(ב) או (ג), לפי העניין; הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16 שנים."

על-פי הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 104) (החמרת הענישה בעבירת ההפקרה), התשע"א-2011 {מיום 28.06.11, חוברת מס' 394} מוצע היה לתקן את סעיף 64א לפקודת התעבורה בניסוחו הקודם, שערבב בין יסודות נפשיים שונים ומבחין בין יסודות עובדתיים שונים הבחנה שבמקרים רבים קשה ליישמה. מן הראוי היה לקבוע כי עבירת ההפקרה תכלול מדרג התנהגויות וחומרת עונשים בהתאם.

ראשית, מוצע לקבוע עבירה של הפקרה ברשלנות, לגבי נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום בתאונה כדי לעמוד על תוצאותיה ולהזעיק עזרה. העונש על עבירה זו יהיה שולש שנות מאסר, שהוא העונש המרבי הקבוע היום בחוק העונשין על עבירות הרשלנות {ראה סעיף 64א(א) לפקודת התעבורה - תיקון 104}.

שנית, מוצע לקבוע עבירה אחת של הפקרה שתכלול את ההתנהגויות הקבועות בנפרד - אי-עצירה ואי-הגשת עזרה - כך שהעונש שיוטל על נהג המעורב בתאונה שבה נפגע אדם ולא עצר או לא הזעיק את העזרה המתאימה יהיה שבע שנות מאסר {ראה סעיף 64א(ב) לפקודת התעבורה - תיקון 104}.

נעיר כי עבירה זו היא עבירה שהיסוד הנפשי הנדרש לה הוא מודעות, הן לטיב ההתנהגות והן להתקיימותן של נסיבות העבירה. יסוד נפשי זה כולל לפי הדין גם עצימת עיניים.

שלישית, מוצע לקבוע עבירה של הפקרה בנסיבות מחמירות, אם בתאונה נגרמה לאדם חבלה חמורה או נהרג אדם, אשר העונש עליה יהיה 14 שנות מאסר {ראה סעיף 64א(ג) לפקודת התעבורה - תיקון 104}.

זאת ועוד. בסעיף 64א(ה) לפקודת התעבורה נקבעה ההגדרה של החובה להזעיק עזרה, כדי שיובהר כי כל עזרה המוגשת חייבת להיות העזרה המתאימה בנסיבות העניין.

בדומה לדין הקודם, גם בעבירת ההפקרה שלא ברשלנות {סעיפים 64א(ב) ו- 64א(ג) לפקודת התעבורה - תיקון 104} תהיה חובה להטיל עונש מאסר, אלא-אם-כן יחליט בית-המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש, וכי העונש המאסר לא יהיה, בהיעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על-תנאי {ראה סעיף 64א(ד) לפקודת התעבורה - תיקון 104}. לעניין זה נדגיש כי סעיף 64א(ד) לפקודת התעבורה מותאם לסעיפים דומים הדין הפלילי המתייחסים לעונש חובה מזערי.

בתיקון 104 כאמור אף הוסף סעיף 64א1 לפקודה, העוסק בחובה חדשה שתחול על נוסע ברכב שהיה מעורב בתאונה, להזעיק עזרה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, כל עוד נהג הרכב לא עצר והזעיק עזרה. העונש על עבירה זו יהיה מחצית העונש הקבוע לנהג לפי סעיף 64א לפקודת התעבורה כאמור לעיל.

נציין כי גם עבירה זו היא עבירה שהיסוד הנפשי הנדרש לה הוא מודעות ויכול שיהיה גם עצימת עיניים.