botox
הספריה המשפטית
הקודקס המקיף לענייני בריאות ורפואה במשפט הישראלי - דין, הלכה ומעשה

הפרקים שבספר:

הממסד הרפואי ויחסי חולה-רופא

המונח "בריאות" איננו בא למיצויו המלא אך ורק ביחסי רופא וחולה. המונח מכיל בחובו מערכות יחסים שונות בהם מעורבים, מלבד הרופא והחולה, הממסד הרפואי, שירותי הבריאות הממלכתיים, קופות החולים, בתי-החולים ממשלתיים, עירוניים ופרטיים - חברות הביטוח, בעלי תפקידים במערכות אלה, מערכות הסיעוד והרווחה, המוסד לביטוח לאומי ועוד כיוצא באלה. הרשימה הינה ארוכה. על-כן, ניתן לומר בביטחה שלדון ביחסי רופא-חולה - רק באספקלריה פרטנית זו, יביא לראיה צרה ביותר של מערכות יחסים אלה. במה דברים אמורים? הרופא והחולה אינם מתפקדים בחלל ריק ובמסגרת פרטית שלהם, אלא הם חוסים תחת מערכות שונות, בין שהרופא הינו חלק מהן ובין שהחולה קשור אליהן. מערכת יחסים זו ניזונה מבעלי תקפידי עזר החולשים על הקשר ובכללם, למשל, האחות, הסניטר, בית-המרקחת ועוד.

על-כן מצאנו לנכון להציג בפני כל עוסק בנושאי בריאות ורפואה תמונה פנורמית של היחסים הללו. הבנת המערכות הללו תספק מידע רב-עזר לצורך הכרעה בכל הסוגיות הפרטניות בהן נודן להלן ובכללן חובות וזכויות החולה, זכויות וחובות הרופא, תביעות נגד רופאים וממסדים רפואיים וכיוצא באלה.