botox
הספריה המשפטית
מיסוי מקרקעין - דין, הלכה ומעשה

הפרקים שבספר:

בחינתה של עסקה

כנודע, כעניין של מדיניות משפטית וגם של שכל ישר והגינות כלפי כולי עלמא, עסקה יש לבחון על-פי מהותה האמיתית ועל-פי תוכנה הכלכלי ולא על-פי הדפוסים המשפטיים הפורמאליים בלבד, שבאמצעותם היא בוצעה {ע"א 696/82 ג.ו.ב.ר. נכסים ובניה בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, נתניה, פ"ד לט(2), 666 (1985); ע"א 259/86 אברהם נגה נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד מג(4), 147 (1989)}.

אין לראות בכותרת שהכתירו אותה הצדדים חזות הכול והוא הדין באשר לאופן שבו כינו אותה, למתכונת שבה ערכו אותה וללבוש שהעטו עליה {ע"א 5025/03 מנהל מיסוי מקרקעין איזור תל אביב נ' אורלי חברה לבניין ופיתוח בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (16.08.06); ע"א 175/79 מנהל מס שבח מקרקעין נ' אביבית בע"מ, פ"ד לד(1), 802 (1979)}.


כל גישה אחרת משמעתה כיסוי עיניים, ופתח להערמה. בהקשר זה אף נקבע בפסיקת בית-המשפט כי למילים שבהן השתמשו הצדדים אין נפקות מכרעת, וכי יש לבחון את כוונתם האמיתית של הצדדים {ע"א 5934/02 טרז קוך נ' מנהל מס שבח, נתניה, פ"ד נט(5), 329 (2005)}.