botox botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

פעולות של פסול-דין (סעיף 9 לחוק)

סעיף 9 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"9. פעולות של פסול-דין
על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות הסעיפים 4 עד 7."

ב- בר"ע (מחוזי חי') 1714/98 {אור אהוד נ' חברת ערד שחר בע"מ מרכז מסחרי אור עקיבא, תק-מח 98(3), 1154 (1998)} קבע כב' השופט מ' הס כי על-פי סעיף 9 לחוק הכשרות, דין פעולותיו המשפטיות של פסול-דין כדין פעולותיו המשפטיות של קטין, והללו, על-פי סעיף 4 לחוק הכשרות, טעונות הסכמת נציגו של הקטין, אשר יכולה להינתן אף למפרע, והגשת התביעה דנן היא בוודאי פעולה משפטית {ראה גם ע"א 425/63 מזרחי נ' מזרחי, פ"ד יח(1), 325 (1964)}.