botox botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

ביטול ההכרזה (סעיף 10 לחוק)

סעיף 10 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"10. ביטול ההכרזה
אדם שהוכרז פסול-דין, רשאי בית-המשפט, לבקשתו, לבקשת בן זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את פסול-הדין, לבטל את הכרזת הפסלות אם מצא שההכרזה לא היתה מוצדקת או שהתנאים להכרזה חדלו להתקיים."

ב- תמ"ש (משפחה ר"ל) 46330/07 {עזבון המנוחה פלונית ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי, תק-מש 2008(4), 365 (2008)} קבע כב' השופט שמואל בוקובסקי כי אין מקום לביטול צו לפסלות-דין לאחר מות פסול-הדין באשר סעיף 10 לחוק הכשרות מחייב שמיעת פסול-הדין עצמו על-ידי בית-המשפט, ללמדך כי הדבר ניתן להיעשות רק בעוד פסול-הדין בחיים.

עוד נקבע כי בהצעת חוק הכשרות המשפטית (ה"ח מס' 456) לא נכלל התנאי ולפיו על בית-המשפט לשמוע את החסוי בדונו בבקשה על-פי סעיף 10 לחוק הכשרות, ותנאי זה הוסף מפורשות בעת החקיקה בכנסת, דבר המעיד על התייחסות ספציפית של המחוקק לעניין זה.