botox

מבוא - מירוץ סמכויות בין בית-המשפט לענייני משפחה לבין בית-הדין הרבני

נושא "מירוץ הסמכויות" בין בית-הדין הרבני לבית-המשפט לענייני משפחה נדון בפסיקה פעמים רבות. הסמכות המקבילה המסורה לבית-הדין הרבני ולבית-המשפט לענייני משפחה, והתחושה הרווחת (כי בית-הדין הרבני יטיב עם הגבר וכי בית-המשפט לענייני משפחה יטיב עם האישה), כי עשוי להיות שוני מהותי בתוצאות ההתדיינות בערכאות השונות, יוצרות "מירוץ סמכויות" המכביד על ההתדיינויות ופעמים רבות אף עלול להחריף את המתח בין בני הזוג.

"מירוץ הסמכויות", על-אף כיבוד הדדי בין שתי הערכאות, נמשך כבר עשרות שנים וסופו אינו נראה באופק, לפחות כל עוד הסמכות המקבילה, שהיא מצוות המחוקק, והתחושה הרווחת בציבור יוותרו בעינן.

על מנת שנוכל להבין היטב את ה"בעייתיות" במירוץ הסמכויות, בין בית-הדין הרבני לבית-המשפט לענייני משפחה, נדון בהרחבה בסמכות שיפוט הייחודית של בית-הדין הרבני, לאחריו נבחן בהרחבה את שלושת מבחני העזר, על מנת למנוע ניצול לרעה על-ידי מי מבני הזוג: כנותה של תביעת הגירושין; נדרש כי הכריכה תהא כנה; נדרש כי הכריכה תיעשה כדין.

בנוסף, נראה בחיבור זה כי רק בהתקיים שלושת התנאים האמורים לעיל במצטבר, ירכוש בית-הדין הרבני סמכות שיפוט ייחודית בעניינים שנכרכו בתביעת גירושין.

אנו מנצלים את ההזדמנות כדי לפנות לקהל השופטים ועורכי-דין, בבקשה להמציא למשרדינו פסקי-דין והחלטות, הן של בית-המשפט לענייני משפחה והן לבית-הדין הרבני, הקשורים למירוץ סמכויות על-מנת להרחיב את יריעת המידע והידע בנושא זה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו לשבץ את פסקי-הדין או ההחלטות בעדכונים עתידיים שיראו אור בעתיד לספר זה.