botox
הספריה המשפטית
כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות

הפרקים שבספר:

שמירת דינים (סעיף 13 לחוק)

סעיף 13 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"13. שמירת דינים
הוראות פרק זה אינן חלות על כשרותו של אדם לפעולות הקובעות או משנות את מעמדו האישי, ואינן גורעות מכל דין הקובע לעניין פלוני גיל כשרות או תוצאות של שלילת כשרות או הגבלתה או הקובע תוצאות של הצהרת מוות."

סעיף 13 לחוק הכשרות מבהיר כי הוראות "פרק ראשון: כשרות משפטית אינן חלות על כשרותו של אדם לפעולות הקובעות או משנות את מעמדו האישי".

כמו-כן, הוראות הפרק כאמור אינן גורעות מכל דין הקובע לעניין פלוני גיל כשרות או תוצאות של שלילת כשרות או הגבלתה או הקובע תוצאות של הצהרת מוות.