botox
הספריה המשפטית
דיני רשלנות עורך דין וההיצג הרשלני

הפרקים שבספר:

דיני רשלנות עורך דין הקדמה

את נושא ההיצג הרשלני, שהינה הבסיס המשפטי לאחריות המקצועית של עורך-הדין לפי דיני הנזיקין, חקרתי לראשונה בעבודת מחקר שכתבתי בשנת תשמ"ג (1983) כחלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, בהדרכתו של כב' השופט (בדימ') ד"ר ג' קלינג. בשנת 2009 יצא לאור ספרי הראשון בסוגיה זו "היצג רשלני".במרוצת השנים שחלפו משנת 1983, עסקתי רבות בייצוג עורכי-דין בתביעות רשלנות מקצועית ונוכחתי לדעת כי סוגיית ההיצג הרשלני והסייגים לאחריות שגובשו במסגרתה, כמעט ואינם נשמעים בבתי-המשפט, והדיון מתנהל משל עסקינן בתביעת רשלנות בנזקי גוף או רכוש. גם הספרות המקומית פסחה בשנים האחרונות על סוגיה זאת. נוצר איפוא צורך בספר מקצועי שיבהיר את הסוגיה החשובה הזאת ויגשר בין התיאוריה המשפטית לפרקטיקה, כפי שהיא מתבטאת בפסיקה הישראלית והזרה. צורך זה נפתר בחלקו על-ידי ספרי הראשון ומשחלפו שש שנים לצאתו לאור הגיע העת לעדכונו.בספר זה נבחנת סוגיית האחריות המקצועית של עורך-הדין, מההיבט העיוני והפרקטי גם יחד. שעה שעיקר הדיון הוא באחריותו המקצועית של עורך-הדין, מנקודת המבט של דיני הנזיקין, מתייחס הספר גם לנקודת המבט הפרקטית לגבי אחריותו של עו"ד בתחומי עיסוק שונים, בייצוג בבית-משפט, ככונס נכסים, אפטרופוס, מנהל עזבון וכדו'.

סוגיית הרשלנות המקצועית, יכולה וצריכה להיבדק הן מזווית הראיה של ההתנהגות שבבסיס העוולה, קרי ההתרשלות, והאבחנה שבין אחריות בגינה לבין אחריות בגין מעשה או מחדל שאינם התרשלות והן מזווית הראיה של הנזק תולדת הרשלנות. בדידן זה אבחן את ההבחנה שנעשתה בפסיקה האנגלית והישראלית בין רשלנות בגינה יחוב עורך-הדין לבין שיקול-דעת מוטעה בגינו לא תוטל עליו אחריות.חלקו הראשון של הספר, עוסק בעיקרו בחובת עורך-הדין ללקוחו, החבות החוזית והנזיקית, ההבחנה הין רשלנות לטעות בשיקול-דעת ואחריותו של עורך-הדין כלפי צד שלישי והצד שכנגד לרבות הציבור הרחב. דיון נפרד יוקדש למשפט המשווה בסוגיה זו.בחלקו השני של הספר, נדונה פסיקה ענפה בארץ ובעולם לגבי אחריות עורכי-דין, בתחומי משפט השונים (כגון: מקרקעין, חברות, פלילים, נזיקין, ומשפחה), תוך התייחסות לחבות החוקית החוזית והנזיקית.בחלקו השלישי של הספר, נדונה אחריותם של עורכי-הדין באנגליה. תוך הבחנה בין solicitors וbarrister -.בחלקו הרביעי של הספר, נדונה הסוגיה של היצג רשלני בנזיקין, הסייגים לחבות זו, המבחן הכלכלי ואחריות המדינה ורשויות ציבוריות.מטבעם-של-דברים, ספר זה אינו נדרש לכל פסקי-הדין ולכל מאמר שאי פעם נכתבו בסוגיה שכן, היריעה רחבה ומשתרעת גם על נושאים רבים אחרים.המשפטן, עורך-הדין, השופט וגם מי שנגרם להם נזק מהתרשלות עורכי-דין, יימצאו בספר זה דיון אקדמי בסוגיית האחריות המקצועית ופסקי-דין רבים שימחישו את היישום הפרקטי של העקרונות בסוגיה זו.


יבואו על הברכה כל מי שסייעו בידי להביא ספר זה לדפוס, פרופ' דני מור שסייע בהיערות ובניסוח המבוא, משרד עורכי-הדין לויתן שרון ושות' שהעמידו לרשותי ריכוז גדול של פסקי-דין בתחום אחריות מקצועית עורכי-דין שחלקם לא פורסמו. אחרון חביב, עו"ד שלומי נרקיס שסייע בעצה לגבי מתכונת הספר ובהוצאתו לאור.


ברכה מיוחדת לרעייתי מלכה אשר בתמיכתה ובעידודה התאפשר לי לכתוב ספר זה.

אדר א' תשע"ו, מרס-2016 דוד אור-חן (אוחנה)