מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:4
בפני
כב' השופט יואב עטר

מבקשים

שרון ברוך ברנובר

נגד

משיבים

מדינת ישראל

החלטה

בפני בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה, שניתן ביום 13/10/04, ולאחר פרק זמן ארוך בו היה בתוקף ולא בוצע, הוארך מועד ביצועו עד ליום 01/10/12.

בבקשה עותר המבקש להאריך את מועד כניסתו לתוקף של צו ההריסה, עד ליום 31/03/13.

הבקשה עצמה הוגשה ביום 24/09/12, דהיינו בשיהוי ניכר, ביחס למועד הקבוע בתקנות.
בבקשתו טוען המבקש כי הגיש כבר ביום 10/12/11 בקשה לקבלת היתר בניה, אשר לטענתו עד עתה לא ניתנה בה החלטה ולא ניתן היתר "מסיבות שאינן תלויות כלל במבקש ואשר מקורן אך ורק בלוחות הזמנים של הועדה המקומית הנכבדה, סדרי עבודתה, איבוד ההגשה הראשונה במזכירות הועדה ואי טיפול בה במועד... ... המבקש מצידו עשה, בעצמו ובאמצעות המהנדס... ... מטעמו, כל שהיה לאל ידו לעשות כדין כדי לזרז את דיוני הועדה בבקשתו".
לטענת המבקש, קיימת היתכנות קרובה למתן היתר.

המשיבה מתנגדת לבקשה וזאת הן בשל העובדה שהבקשה הוגשה בשיהוי והן במיוחד בשים לב לעובדה, שאין זו הפעם הראשונה בה מגיש המבקש בקשות לאורכה לכניסת צו ההריסה לתוקף בשיהוי.
ב"כ המשיבה הדגיש כי מדובר במבנים בלתי חוקיים העומדים על תילם משנת 2003 ושצו ההריסה ניתן ביום 13/10/04. בנוסף הדגיש ב"כ המשיבה כי מתן ההיתר אינו בהישג יד ואינו נראה באופק הנגלה לעין, תוך שהדגיש כי: "בבירור מעמיק שעשה הח"מ... ... מול מהנדס הועדה ומזכירות הועדה התברר כי אין ולא קיימת כלל כיום בקשה להיתר הממתינה להחלטת הועדה. ... משהליך הרישוי לא החל כלל עד עצם היום הזה... ... יש להורות למבקש להרוס את המבנה והכבישים לאלתר וללא כל דיחוי נוסף".

ב"כ הצדדים הגישו השלמות לבקשה ולתגובה וזאת נוכח המחלוקת בדבר קיומו של הליך תכנוני כיום.

דיון

סעיף 207 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 28/03/11]. קובע:
"מועד לביצוע הצו [תיקון: תשנ"ה]

בית המשפט רשאי, בזמן מתן צו לפי סעיפים 205 או 206 ובכל עת לאחר מכן, לקבוע את המועד לביצועו, ורשאי הוא להאריך מועד שקבע, אם ראה טעם לעשות כן".

לעניין אופן הגשת בקשות לקבלת ארכה נקבעו תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), התשס"ט – 2008. סעיף 2 לתקנות קובע:
"הגשת הבקשה
(א)  בקשה תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת לבית המשפט שנתן את הצו, לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לפני המועד האחרון שנקבע לביצועו.
(ב)   הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים, בכל הערכאות, בעניין הבניה או השימוש שאליהם מתייחס הצו, ויצורפו אליה העתקים של כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין.
(ג)   הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה; בקשה הכוללת טענות עובדתיות בדבר שינוי במצב התכנוני שנעשה ביוזמת המבקש, או בדבר קיומם של הליכי תכנון או רישוי תלויים ועומדים, תיתמך גם בתצהיר של איש המקצוע המטפל בהליכים אלה, ויצורפו אליו העתקים מהמסמכים הנוגעים לעניין."

סעיף 6 לתקנות קובע:
"אי-עמידה בתקנות
בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו."

אכן, צודק ב"כ המשיבה, כי לכאורה רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה על הסף, נוכח האמור בסעיף 6 לתקנות, ובשים לב לעובדה, שהבקשה הוגשה באיחור. ראוי לציין כי אין זו בקשה ראשונה להארכת מועד כניסתו לתוקף של צו ההריסה דנן, אשר מוגשת באיחור ובניגוד לתקנות. ובהחלטתי מיום 30/04/12, בבקשה קודמת בתיק זה, שהוגשה באיחור ניכר ולאחר 7 שנים בהן היה צו ההריסה בתוקף ולא בוצע, קבעתי כי ראוי לדון בבקשה לגופה, תוך חיוב המבקש בהוצאות, כמנגנון מאזן אל מול אי העמידה בתנאי התקנות.

עתה הוגשה שוב הבקשה באיחור. איחור זה, ככלל, מצדיק לכשעצמו דחייה על הסף של הבקשה. יחד עם זאת, יש ולעיתים ראוי לדון בבקשה גם אם לא עמדה היא בכללים שנקבעו בתקנות, וזאת מנימוקים מיוחדים, כמפורט בתקנות.

לטעמי, על המחדלים הפרוצדוראליים שנפלו בהגשת הבקשה, ניתן לפצות גם במנגנון שפגיעתו קשה פחות מאי הארכת הארכה לביצוע צו ההריסה (כפי שנעשה בבקשה הקודמת בתיק זה, עת חויב המבקש בהוצאות) באותם מקרים בהם ראוי יותר ליתן ארכה והשאלה היא האם אכן מקרה זה הינו אחד מאותם מקרים בהם ראוי יותר ליתן ארכה למרות אי העמידה בתקנות.

העובדה שהמבקש לא ציית בעבר לצו שיפוטי ונמנע מלקיים את צו ההריסה שנפסק היא חמורה ואולם בשל כך נתן המבקש את הדין בהליך אחר ואין בעובדה זו לכשעצמה לסתום את הגולל על הבקשה:
"דעתנו היא זו, שעבירה על דרך של אי-ביצוע צו היא לעצמה; הענקת ארכה היא לעצמה; ומלכות לא תבוא במלכות. אכן, אינני מוצא כל סתירה בין האמירה כי פלוני עבר עבירה באי-ביצועו של צו, לבין סמכותו של בית-משפט ליתן לפלוני ארכה - או ארכה נוספת - ובקביעתו של מועד חדש לביצוע הצו".
(רע"פ 4357/01 יעקב סבן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אונו", פ"ד נו(3), 49 , 58-59 (2002)).

כאמור, בין הצדדים קיימת מחלוקת של ממש, לעניין מצבם התכנוני של המבנים כיום.
עיון בתצהירי המהנדס, נפתלי לנדסמן, והאדריכל יורם בר סיני ובחלק מן הצרופות שהוגשו ע"י ב"כ המבקש, מלמד כי לכאורה אכן היה שיהוי מצד המשיבה, בטיפול בעניינם, תוך שנוצר קושי לקבוע פגישות ושתי פגישות בוטלו. כעולה מסעיף 8 לתצהירו של מר לנדסמן, בצורה זו או אחרת, אבד תיק הבקשה שהוגש ולכן נאלצו להגיש תיק בקשה חדש (סעיף 9).

כעולה מתצהירי האדריכל והמהנדס מטעם המבקש, מצב הדברים כיום הוא, כי קיים הליך תכנוני וכי לכאורה קיים גם סיכוי של ממש לקבלת ההיתר וזאת בין השאר, לאור סיכום פגישה שנערכה ביום 16/08/12, בין האדריכל והמהנדס מטעם המבקש ובין מר פלמן, מהנדס הועדה (אשר צורף לבקשה).

במצב דברים זה, סבורני כי הגם שאין דרכו של המבקש סלולה לקבלת היתר, ומבלי להביע עמדה בדבר הסוגיה העומדת בפני רשויות התכנון, אודות הסיכוי להכשרת המבנים הקיימים, ראוי להשהות את ההריסה עד לסיום הבירור התכנוני בעניין זה וקבלת תשובה סופית, האם אכן ניתן להכשיר את הבניה או שמא הבניה כלל איננה ברת הכשרה. ודוק:
"תופעה תדירה היא שבית-משפט נותן ארכה לביצועו של צו הריסה מקום שעבריין -הבנייה יכול שיזכה בהיתר בנייה, ואולם לא רק כך ניתנת ארכה לעבריין -בנייה... ...צו הריסה כי יבוצע, יביא הביצוע לתוצאה שאינה הפיכה. מסקנה נדרשת מכאן היא, כי נכון וראוי לפרש את החוק על דרך הענקת שיקול דעת רחב ועמוק לבית-משפט, ולו כדי למנוע בנסיבות אלו ואחרות תוצאות קשות ובלתי צודקות. אם, למשל, יש סיכוי כי המיבנה יזכה בהכשר תוך זמן קצר, מה צדק ומה טעם יש בפירוש המצמצם את סמכותו של בית-המשפט? וכי נאמר pereat mundus ,Fiat iustitia (ייעשה צדק וייחרב העולם)? או: Dura lex - sed lex (קשה הוא החוק, אך חוק הוא)? וכי נאמר, בלשוננו-שלנו: ייקוב הדין את ההר?"
"(רע"פ 4357/01 יעקב סבן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה "אונו", פ"ד נו(3), 49 , 58-59 (2002))

לאור האמור לעיל, אני נעתר לבקשה ומורה כי צו ההריסה ייכנס לתוקפו ביום 31/03/13 כמבוקש.

ער אני למצבו הכלכלי הנטען של המבקש, כמו גם לסכום ההוצאות שהושת עליו בעבר ואולם סבורני כי העובדה שגם לאחר ההבהרות של בית המשפט בעניין זה, בהחלטה בבקשתו הקודמת של המבקש מיום 30/04/12, שוב לא הגיש המבקש את הבקשה במועד, מלמדת על זלזול בהוראות התקנות ובהחלטת בית המשפט בעניין זה.

הדין היה (סעיף 6 לתקנות), שלא לדון כלל בבקשה ונכונות בית המשפט לדון בבקשה, חרף אי העמידה בתקנות, באה אך בכדי למנוע פגיעה בלתי מידתית במבקש, תוך קביעת מנגנון חליפי לעניין הפגם שנפל בהתנהלותו.

בנסיבות אלו, ובשים לב למצבו הכלכלי הנטען ולקשיים המפורטים בבקשה בעניין זה, אני מורה כי המבקש ישלם הוצאות בסך 1500 ₪ לאוצר המדינה ו – 1500 ₪ למשיבה וזאת בתוך 90 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"ב חשון תשע"ג, 28 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

יהלומים קרובים אל מחלף הכפר הירוק, רמת השרון, ישראל | עישון קרובים אל הגלעד 217, קרית שמונה, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל | מועדוני זמר קרובים אל | פיברגלס קרובים אל | עיתונים קרובים אל Unnamed Road, Umm al-Fahm, ישראל | חלונות קרובים אל | מכבסות קרובים אל | אביזרי אופנה קרובים אל שביל ישראל, טבריה, ישראל | הפקת אירועים קרובים אל קרן היסוד 56, מגדל העמק, ישראל | קולנוע קרובים אל 7717, ישראל | מכונות אוטומטיות קרובים אל | משאבות קרובים אל | טיפול אישי קרובים אל Unnamed Road, Nablus | לימודים קרובים אל 241, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל 4, עכו, ישראל | היפנוזה קרובים אל אווה בויאר 102, בית שאן, ישראל | כבישים קרובים אל יעקב דורי 1, בית שמש, ישראל | פיקוד ובקרה קרובים אל | ייעוץ קרובים אל מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עוגני קרקע | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות צביעה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צינורות | מחירון יריעות איטום C.V.P | מחירון מצעים | מחירון בניה בבלוקי אשקלית 268 | מחירון בדיקות | מחירון זכוכית חלבית | מחירון בידוד תרמי לגג רעפים | מחירון מגופים, "גמל" מים | מחירון משטחי שיש | מחירון מסגרות פלדה | מחירון מדי מים | מחירון מבנה לוח מפוליאסטר | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון חפירה ו/או חציבה | מחירון מחיצות מודולריות | מחירון איטום רצפות חדרים רטובים | מחירון מעקות ומאחזי יד ממתכת | מחירון עוגני קרקע זמניים | מחירון פרופילי פלדה מרובעים | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון כיורים וקערות | מחירון יריעות איטום EPDM ו | מחירון מוליכי נחושת גלויים | מחירון גופי חימום | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון ריהוט בתי כנסת | מחירון ספסלים, שולחנות וביתניםלפני כב' השופטת כוכבה לוי תובעים 1. בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד נתבעים 1. י.בל הנדסת חשמל בע&q | בפני כבוד ה שופטת אסנת רובוביץ - ברכש בעניין: מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד רינת יאיר אייל | בפני כב' השופט אבישי קאופמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם תחריר לחאם <#2#> נוכחים: ב"כ ה | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 33369-02-12 וגנגיים נ' שחק אבטחה בע"מ 19 פברואר 2012 | בפני כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה התובעת יבגניה אפרוס נגד הנתבעות 1.מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת | החלטה בתיק ע"א 8012/12 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 8012/12 - ב' לפני:כבוד הרשם גיא שני | לכבוד לשכת הוצל"פ ראשל"צ רח' סחרוב 22, ראשון לציון הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי | בית משפט השלום בכפר סבא מ"י 51108-06-12 מדינת ישראל נ' עיסווי 27 יוני 2012 לפני כב' השו | בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 7343/97 - א' בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן העותרים: 1. נפגעי | לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה התובע: ניסים בן אבו, ( ת.ז.-XXXXXX450) - הנתבע: המוסד לביטוח | בית משפט השלום באשקלון מ"ת 3066-06-12 מדינת ישראל נ' מס' אסיר- 1442949(עציר) 11 יולי 20 | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ נצרת היכל המשפט נצרת, נצרת עילית, 17105 הנדון: עיקול על כלל נכסי | בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע ת"ד 8868-11-10 מדינת ישראל נ' בן ראובן תיק חיצוני: 5905/10 | בפני כבוד ה שופט דוד גדעוני תובעים עמית ח.ד.בע"מ נגד נתבעים בר כל רשתות בע"מ החלטה ישיבת ק | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים המ"ש 5298-12-11 אסרף נ' מדינת ישראל 18 דצמבר 2011 לפני כב&# | בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 1469-10-11 קורץ ואח' נ' פרל מספר בקשה:1 בפני כב' ה | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע 24 יוני 2012 דמ"ש 2913-09 אירנה קריץ נ' אספרסו בר סייסטה באר | בבית המשפט העליון בג"ץ 8075/00 - ב' בפני: כבוד הרשם בעז אוקון העותרים: 1. נידאל עבדו 2. אמאני א | פסק-דין בתיק ע"פ 11115/04 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 11115/04 | החלטה בתיק ע"פ 10474/07 בבית המשפט העליון ע"פ 10474/07 - א' בפני: כבוד השופט א' רובינשטיין | החלטה בתיק בג"ץ 2810/12בבית המשפט העליון בג"ץ 2810/12 לפני:כבוד השופט נ' סולברג העותרים:אל | בפני כב' הסגן נשיאה אורן שוורץ מבקשים 1. ניצה נבון נגד משיבים 1. מוסך צמרת הוד השרון בע"מ 2 | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 2190/99 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השו | החלטה בתיק בג"ץ 4030/12 בבית המשפט העליון בג"ץ 4030/12 - ח' לפני:כבוד השופט ח' מלצר העותר: