מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:16
בפני
הרשמת - כב' השופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקשים

נגד

משיבים

החלטה
1. לפני שתי בקשות שעניינן דרישה להפקדת ערובה לפי סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"); האחת, בקשת המבקשים 1 ו-2 להורות על חיוב המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") בהפקדת ערובה בסכום של 200,000₪ והשנייה, בקשת מבקשים 3- 6 לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה בסך של 200,000 ₪.
ראיתי לדון בשתי הבקשות במסגרת החלטה זו נוכח זהות עיקרי הטענות שבבקשות.
עוד אני רואה לציין, כי כל המבקשים מיוצגים על ידי אותם באי כוח, וכי התגובות לבקשה הוגשו לפני ימים ספורים בלבד, משכך ניתנת ההחלטה רק עתה, בסמוך למועד הדיון.

2. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה, ראיתי להעתר לבקשות ולחייב את המשיבה בהפקדת ערובה בסך של 1 50,000₪ להבטחת הוצאות המבקשים בתביעה שכנגד, כתנאי להמשך ניהול ההליך דנא, לאחר שנתתי דעתי להיקף התביעה שכנגד ולגובה הסעד.

3. בבקשות נטען שהתביעה שכנגד שהוגשה על ידי המשיבה היא תביעת סרק במסגרתה עותרת המשיבה לקבל סעדים דרקוניים וכי בידי המבקשים 3- 6 שיקים שנמסרו להם על ידי המשיבה וחוללו שלא כדין. לטענת המבקשים, מוגדרת המשיבה כחברה "מפרת חוק" בפנקסי רשם החברות ולה חוב לרשם החברות בגין אי תשלום אגרה בסך של 5,816 ₪ לשנים 2008- 2012. המבקשים מוסיפים, כי לחובת המשיבה 24 שעבודים ללא הגבלה בסכום שטרם סולקו וכי עד כה הסתכמו הוצאות המבקשים 3- 6 בגין התביעה שכנגד בסך של 100,000 ₪ והוצאות המבקשים 1- 2 הסתכמו אף הן בסכום של למעלה מ- 200,000₪. כן נטען, שסיכויי התביעה שכנגד נמוכים ביותר שכן המבקשים 3- 6 לא הפרו חוזה עם המשיבה ומשכך גם התביעה נגד המבקשים 1- 2 חסרת עילה שכן היא מבוססת על טענת גרם הפרת חוזה.

4. המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת שהגשתה היא חלק מנסיון המבקשים למנוע את בירור התביעה; כי הבקשה נטולת יסוד שכן התביעה שכנגד הוגשה גם על ידי המשיב 2 כך שאם ייפסקו הוצאות לטובת המבקשים, הן יושתו על המשיבים ביחד ולחוד. לטענת המשיבה אם בכל זאת, ייקבע בית המשפט כי יש לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה, הרי ש"יש לחייבה בהפקדת ערובה על הצד הנמוך בלבד ובכך להסתפק בערבות המשיב 2 בלבד".
עוד הוסיפה כי סיכויי התביעה שהגישה הם טובים שכן מדובר בתביעה בגין הפרת הסכם הפרדות, הנסמכת על מעשים קיצוניים של המבקשים ומגובה במסמכים ובראיות.
לטענת המשיבה, מצבה הכלכלי תקין לחלוטין, "ואף יש בו כדי להעיד יותר מאלף עדים על היות המשיבה 1 חברה רווחית".
המשיבה טוענת, שדווקא המבקש 4 הוא שהיה אחראי על תשלום האגרה ועל כל אותם נושאים כספיים בעת כהונתו כדירקטור ומנהל המשיבה , וכי לאחר שהמשיבה ראתה את הבקשה דנא, הסדירה את תשלום החוב לרשם החברות.
טוענת המבקשת כי סכום הערובה המבוקש הוא מוגזם וכי ככל שבית משפט ימצא שיש לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה, יש להסתפק בערבות אישית של המשיב 2.

5. כאמור, לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ראיתי להעתר לבקשה ולחייב את המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקשים כתנאי לניהול הליכי התביעה שכנגד.
סעיף 353א לחוק החברות קובע בזו הלשון:
"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת , רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם זכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין" (ההדגשות אינן במקור – א.נ.ח).
מלשון הסעיף עולה כי כאשר התובעת היא חברה מוגבלת במניות, רשאי בית המשפט להורות לחברה להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע (המבקשים במקרה דנן) אלא אם סבר בית המשפט כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה בערובה.
קרי, מלשון הסעיף עולה בבירור כי החזקה שבדין (הניתנת לסתירה) היא כי יש להטיל על חברה ערובה להוצאות אלא אם הנסיבות מצביעות אחרת.
בהתאם לפסיקה הדרך לסתור את החזקה היא למשל במקרה שהחברה הוכיחה כי בידה לשלם את הוצאות הנתבע, אם יזכה בדין, או אם סבור בית המשפט כי נסיבות העניין אינן מצדיקות לחייב את החברה בערובה משיקולים כמו מהות התביעה וסיכוייה [רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר (13.7.08); רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11.2.09)].
לשון אחרת, בבקשה לפי סעיף 353א לחוק החברות, יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה; בשלב זה רובץ הנטל על כתפי החברה להוכיח כי באפשרותה לשאת בהוצאות הנתבעים, ככל שיזכה בדין ו/או כי יש נסיבות שבגינן לא מוצדק לחייבה בהפקדת ערובה. להוכחת יכולתה הכלכלית, על החברה להמציא ראיות מהן ניתן ללמוד כי באפשרותה לשלם את ההוצאות, אם יפסקו לחובתה.

6. עיינתי בחומר שצורף ונועד לבסס את הטענה לאיתנות כלכלית המייתרת את חובת הפקדת הערבון ואני סבורה כי המשיבה לא עמדה בנטל המוטל עליה ולא הציג ה ראיות שיש בהן כדי להצביע על הנדרש לצורך הרמת אותו נטל.
המשיבה אמנם צרפה לתגובתה מסמכים שונים לתמיכה בטענותיה ביחס ליכולתה הכלכלית אלא שמעיון באותם מסמכים לא שוכנעתי בקיומה של אותה איתנות כלכלית שמצדיקה שלא לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה, דרישה שכאמור נקבעה בדין ותתייתר רק אם ישוכנע בית המשפט כי אין צורך בנסיבות בערובה כזו. ולמשל צורף מאזן ליום 31.12.2010 בו צוין "הפסד – יתרה לשנת המאזן " בסך של 198, 729 ₪; כן צורף מכתב לאקוני של רואה החשבון של המשיבה בו צוין, בין היתר, כי "בשנים 2010 ו- 2011 ושבעת החודשים הראשונים של שנת 2012 , נשאה החברה רווחים".
לטעמי אין די בקביעה 'סתמית' של רואה חשבון, שלא נתמכה באסמכתאות כדוגמת דו"ח כספי או מאזן לשנת 2011, כדי להעיד על איתנות כלכלית של המשיבה , ואין די בציון סתמי של 'לחברה יש רווחים'.
לציין, שאי צירוף המסמכים שצוינו במכתב רואה החשבון, לדוגמא: "תוצאות הדו"חות לשנת 2011 .." אינו תומך בטענות בדבר רווחיות המשיבה.
להוסיף, כי לא נעלמו מעיני מסמכים נוספים שצרפה המשיבה ובכלל זה, קבלה בגין תשלום האגרה לרשם החברות וכן אישורי בנקים בדבר סילוק הלוואות והסרת שעבודים שונים אלא שמדובר במסמכים חלקיים בלבד שממילא לא ניתן ללמוד מהם על איתנות כלכלית של המשיבה.
גם דו"ח הזמנת העבודות שצורף (נספח 12 לתגובה) – אינו יכול ללמד על מצבה הכלכלי הנוכחי של המשיבה. המדובר בטבלה קטנה נטולת פירוט מינימאלי ולבטח שאין בה נתונים מהם ניתן להסיק את האיתנות הכלכלית הנטענת וכזו שתצדיק להמנע מחיוב המשיבים בהפקדת הערובה.
לזאת אוסיף, כי בשלב זה, לא ניתן לקבוע מסמרות ביחס לסיכויי התביעה שכנגד במסגרתה עולות טענות שעניינן הפרת חוזה, עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין, גרם הפרת חוזה, הטעיה וכן טענות נוספות. המדובר בטענות מורכבות הדורשות בירור עובדתי מקיף ומטבע הדברים, בשלב מקדמי זה, אין אפשרות להעריך את סיכוייהן וממילא לא שוכנעתי שסיכויי התביעה גבוהים בצורה חד משמעית עד כי יש מקום לפטור את המשיבה מהפקדת ערובה.
סיכומו של דבר, בשים לב לנימוקים המפורטים לעיל, ראיתי לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקשים בתביעה שכנגד.

7. משקבעתי כי יש לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה נותרה השאלה מה השיעור הראוי שיהיה בו להבטיח הוצאות המבקשים בתביעה שכנגד . ראיתי להדגיש כי מדובר בערובה להבטחת הוצאות המבקשים בכתב התביעה שכנגד ואין החיוב בהפקדת הערובה מהווה כלי ענישה; עוד לומר כי הגם שציינתי כי סיכויי התביעה אינם כה מובהקים הרי שמאידך גם לא מצאתי כי סיכויי ההליך כה נמוכים כטענת המבקשים, וזאת בלי לקבוע מסמרות בעניין.
לאור האמור לא ראיתי לפגוע בזכות הגישה של המשיבה לערכאות ולאחר ש ערכתי איזון הזכויות הנוגדות כמתחייב (זכות המשיבה לגישה לערכאות ומנגד זכות המבקשים לא להיות חשופים לסיכונים שהוצאותיהם לא ישולמו להם) כן נתתי דעתי למהות התביעה, לעובדה כי מדובר בתביעה שכנגד, להיקף הסעד המבוקש (מליון ₪) , להיקף ההליך, ולשיעור ההוצאות הפוטנציאלי בתביעה בתביעה שכנגד, ראיתי לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה בסך 150,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשים בתביעה שכנגד, כתנאי להמשך ההליכים.

8. המשיבה תפק יד תוך 45 ימים את הערובה בסך 150,000 ₪ להבטחת הוצאות כל המבקשים בתביעה שכנגד, כתנאי להמשך ההליכים.

ניתנה היום, כ"ז אלול תשע"ב , 14 ספטמבר 2012 , בהעדר הצדדים.

אסתר נחליאלי-חיאט, שופטת, רשמת בית המשפט המחוזי

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מכירות פומביות קרובים אל שבטי ישראל 76, רמת השרון, ישראל | מבנים קרובים אל בעלי מלאכה 46, חדרה, ישראל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל 4, יבנה, ישראל | ספרי קודש קרובים אל קרן קימת לישראל 9, קרית שמונה, ישראל | דפוס קרובים אל פלמ"ח 18, ערד, ישראל | בריכות שחיה קרובים אל 65 532, אום אל-פחם, ישראל | מכירות פומביות קרובים אל השיקמה 313, בית שאן, ישראל | הכנה לגיוס קרובים אל 7 פינת 40 פינת הרצל, גדרה, ישראל | הריון ולידה קרובים אל 70, זכרון יעקב, ישראל | יזמות עסקית קרובים אל הענבים 6, אשדוד, ישראל | הוצאה לאור קרובים אל שחף 152, פרדס חנה כרכור, ישראל | קולנוע קרובים אל המפעלים, מצפה רמון, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל דוד רמז, עכו, ישראל | חותמות קרובים אל זבולון 18-22, מגדל העמק, ישראל | הייטק קרובים אל המעלה 34, פרדס חנה כרכור, ישראל | מחשבים קרובים אל אנדרה ללוש 3-23, בית שאן, ישראל | תריסים קרובים אל הרב קוק 10-30, קרית שמונה, ישראל | מוזיאונים קרובים אל שדרות אח"י אילת 6, חיפה, ישראל | חתמים קרובים אל חרוד 9, עפולה, ישראל | עישון קרובים אל יהודה 7, נתניה, ישראל | פסיכיאטר ד"ר גור איתן בעין כרם | כרטיסי אשראי פועלים אקספרס בע"מ בראשון לציון | מוקדי טלפוני קולביז- callbiz מילניום בע"מ בפתח תקוה | מכונות חישוב קסיו ישראל-ייבוא מחשבונים בתל אביב - יפו | ציוד לתעשייה ש.א. לוי מפעל מתכת לתעשיית המזון בע"מ בהוד השרון | ועידות וכנסים קשת הפקות בבית גמליאל | סוכנות ידיעות אנס"א סוכנות ידיעות איטלקית בתל אביב - יפו | העתקות אור חי בזק בתל אביב - יפו | בית עלמין בית עלמין טירת הכרמל בטירת כרמל | מנוף דבוש מנופים במודיעין | צעצועים ואמנות ילדים רנרט גרשון בגבעתיים | ספרי קודש "חברותא" במודיעין | שמורת טבע גן הקבר בירושלים | עישון טיפ טופ בתל אביב - יפו | פירות וירקות בצל ירוק בראשון לציון | הפקת אירועים פרלה בנתניה | מוהלים האוסמן טוביה בחיפה | הנדסאי שער אלון במצובה | הייטק מטהקפה (ישראל) בע"מ בתל אביב - יפו | אינסטלציה בני סעיד חמודי בע"מ בנצרתמחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עבודות בניה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון מעליות | מחירון עבודות צביעה | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון גידור | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון בתי תקע | מחירון מכסה משולב בטון יצקת | מחירון רצפות מאריחי פלדה | מחירון צינורות פוליפרופילן לשפכים )קרים וחמים( ולמרזבים | מחירון פרופילי פלדה RSH - מגולוון | מחירון עיבוד הקרקע ואדמת גינון | מחירון תיחום גומה לעץ | מחירון בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות | מחירון יציקות ביניים, עמודי פלדה, ברגי עיגון ושונות | מחירון אשפתונים | מחירון טיח פנים לממ"ד | מחירון רעפי פלדה | מחירון שתילת דשא והנחת דשא סינטטי | מחירון זכוכית בטחון עם P.V.B (טריפלקס) | מחירון תעלות כבלים | מחירון מחסומי רצפה | מחירון איטום רצפות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון מסגרות פלדה | מחירון מחסומים ושערים חשמליים | מחירון מסגרות פלדה | מחירון שולחנות | מחירון גופים למצע הפרדה בין הקרקע לרצפה ולקורות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון קורות מעקות וחגורות | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים | מחירון חפירות ובסיסי בטון | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון מרחבים מוגנים יבילים | מחירון משתנות מחרס | מחירון צינורות עגולים מפלדה מספר בקשה:3 בפני כב' הרשמת הבכיר ה סיגל אלבו מבקשת ברקאת חנאן נגד משיבה עירית ירושלים החלטה לפני | בפני כב' השופטת אשרית רוטקופף תובעת אילי משה פרי נגד נתבעת שלמה- חברה לביטוח בע"מ החלטה לאח | בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים ת"צ 49091-06-12 זידאני נ' צמח תמרים | בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק בג"ץ 6677/02 - ב' בפני: כבוד השופטת ד' דורנר העותרי | לפני כב' השופטת אסתר נחליאלי חיאט תובעים 1. REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC נגד נתבעים 1. חסן עבד | בפני כב' השופטת סיגל דומניץ סומך תובעים אוהד נגר נגד נתבעים 1.רמי שמעוני 2.שומרה חב' לביטוח | לפני כב' השופטת יעל אילני תובעים 1. טטיאנה דוידוב נגד נתבעים 1. איי. אי. ג'י. ביטוח זהב בע&q | לפני כב' השופטת מי-טל אל-עד קרביס תובעים 1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. ש. שלמה ח | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3547/96 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופטת ד' | בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 58687-03-11 זמיר נ' עיריית ירושלים 26 יולי 2011 בפני כב | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 26770-04-12 לוי נ' חברה מודיעין אזרחי בע"מ בפנ | בפני כב' השופטת יעל פרדלסקי מאשימה מדינת ישראל נגד נאשם מיכאל וובניאנקו החלטה מעיון בפרוטוקול עו | מספר בקשה:2 בפני כב' הרשם נדים מורני תובע בנק מזרחי טפחות בע"מ סניף נהריה נגד נתבעים 1.זליג | החלטה בתיק בש"פ 1805/08 בבית המשפט העליון בש"פ 1805/08 בפני: כבוד השופט א' גרוניס העורר: ד | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 5545-05-10 עירית קרית אונו נ' בלומנקרנץ 15 נובמבר 2011 לפ | בפני כב' השופט אבישי קאופמן מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. איוב עבד אלחלים (עציר) הודעה עלי | בפני כבוד ה שופטת יעל הניג תובעים אסתר בן עמי נגד נתבעים החלטה נקבע לקדם משפט ב – 12.7.16 בשעה 9:30. | 22 אפריל 2014 לפני: כב' השופט אורן שגב המבקש: JEMBER DARSOLGE ADOUGHNA KINDA ע"י ב"כ: | בית המשפט המחוזי מרכז עפ"ת 12518-06-11 בר נ' מדינת ישראל 11 ספטמבר 2011 בפני כב' השופטת | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4703/99 בפני: כבוד השופט י' אנגלרד העותרים: 1. | בבית המשפט העליון בה"נ 645/98 בפני נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישוא | בבית המשפט העליון בה"נ 8633/99 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת