מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בבאר שבע

תו"ב 24014-08-09 מועצה אזורית תמר נ' סגל ואח'

תיק חיצוני:

מספר בקשה:2
בפני
כב' השופט יואב עטר

המאשימה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה תמר
ע"י ב"כ עו"ד יגאל מנדל

נגד

הנאשמים

ע"י ב"כ עו"ד אבני גלעד

החלטה

נגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם ביצוע עבירות של ביצוע עבודה ושימוש במקרקעין ללא היתר, כשהעבירות מתייחסות להקמה ללא היתר של מבנה העשוי מקונסטרוקציית ברזל וכיסוי פח איסכורית בשטח של כ 1,400 מ"ר, ואשר בסמוך אליו כנטען בכתב האישום, הניחו הנאשמים שני מיכלי גז. נטען בכתב האישום, כי המבנה הוקם בשטח המיועד לשימוש חקלאי בלבד, ללא היתר, והנאשמים השתמשו ועודם משתמשים במבנה כבית אריזה, וזאת ללא כל היתר.

עם סיום פרשת התביעה, טען ב"כ הנאשמים, כי אין על הנאשמים להשיב לאשמה, שכן לשיטתו, המאשימה לא ביססה את אשמתם של הנאשמים ולו לכאורה, באופן המצדיק כי ישיבו לאשמה.

כעולה מטענת ב"כ הנאשמים, המאשימה לא הצליחה להוכיח את יסודות העבירה, תוך שטען הוא כי לא הובאו בפני בית המשפט כל ראיות כי מי מן הנאשמים בנה את המבנה ו/או השתמש בו. לעניין זה הסתמך ב"כ הנאשמים על כך שאיש מעדי התביעה לא ציין כי ראה במו עיניו את מי מהנאשמים בונה או משתמש במבנה וזאת גם לכשנשאלו באופן ישיר על כך. לטענת ב"כ הנאשמים, לא הובאו ראיות באשר למועד ביצוע העבירות, כאשר לשיטתו, המועדים שננקבו על ידי המאשימה "בין חודש ספטמבר 2007 לחודש דצמבר 2007 אינם מפורטים דיה, והיה על המאשימה לציין תאריך מדויק.

בנוסף, טוען ב"כ הנאשמים, כי קיים פער זמנים ניכר בין מועד העבירה הנטענת לבין מועד הכנת דוח פיקוח שהוכן, אשר יש בו לכשעצמו בכדי לשמוט את התשתית הראייתית מתחת לכתב האישום.

טענה נוספת שהעלה ב"כ הנאשמים היא, כי דו"ח ביקור (ת/4) שנערך, שופץ לאחר עריכתו.

נדבך נוסף לטענתו של ב"כ הנאשמים כי אין על הנאשמים להשיב לאשמה, הינו כי לא הוכח זיהוי המקרקעין וכי המקרקעין נמצאים בשטחה הריבוני של מדינת ישראל: "לטענת הנאשמים מקרקעין אלה, היו בעבר בתחום מדינת ירדן (כך במקור י.ע) והוחכרו למדינת ישראל על פי חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית תשנ"ה – 1995, או למצער המקרקעין הינם שטח הפקר שעליו לא חלים דיני מדינת ישראל". ב"כ הנאשמים מבסס טענתו זו על כך שבתשובה לשאלה שהפנה אל ע.ת 2, השיב העד : "יש אפשרות שאכן זה מצוי בשטח שהוחכר מהירדנים...".

בנוסף, טוען ב"כ הנאשמים כי לא הובאה כל ראיה בדמות אישור הזכויות במקרקעין, לא הוכח מי בעל הזכויות במקרקעין.

טענה נוספת שהעלה ב"כ הנאשמים היא כי בעת גביית הודעותיהם, לא הודעה להם זכותם הבסיסית להיוועצות עם עו"ד.

ב"כ המאשימה בתגובה קצרה ולקונית הפנה להודעות הנאשמים (ת/7 ות/8), וטען כי נוכח האמור בהודעות הנאשמים ולאור ההלכות בעניין טענת אין להשיב לאשמה, לא ניתן אלא לדחות את הבקשה.

דיון

סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע:
"נסתיימה פרשת התביעה ולא הוכחה האשמה אף לכאורה, יזכה בית המשפט את הנאשם - בין על פי טענת הנאשם ובין מיזמתו - לאחר שנתן לתובע להשמיע את דברו בענין..."

ההלכה בעניין טענות אין להשיב לאשמה באה לידי ביטוי בפסיקה בשורה ארוכה של פסקי דין. בע"פ 405/80 מדינת ישראל נגד שדמי, פד"י לה' (ב) 757, צוין : "בית המשפט לא יטה אוזן קשבת לטענה שלפיה אין להשיב לאשמה אם הובאו ראיות בסיסיות, אם כי דלות, להוכחת יסודותיה של העבירה שפרטיה הובאו בכתב האישום. ראיות בסיסיות לעניין זה, אין משמען כאמור, ראיות שמשקלן והיקפן מאפשר הרשעה על אתר, אלא ... ... ראיות במידה היוצרת אותה מערכת הוכחות ראשונית המעבירה את הנטל של הבאת ראיות (להבדיל מנטל השכנוע) מן התביעה לנאשם...".

בשלב זה של הדיון, אין בית המשפט מתייחס למשקלן של הראיות, וראיה שמשקלה בהכרעת הדין עשוי להיות זעום, עדיין די בה, בכדי להעביר את הנטל בשלב הזה של אין להשיב לאשמה:
""ראיות לכאורה" על-פי סעיף 158 לחוק משפיעות על סדר-הדין הפלילי בלבד, במובן זה, שקיומן מעביר לנאשם את נטל הבאת הראיות, אך אינו מעביר על שכמו את נטל השכנוע, הנותר תמיד על התביעה. הנאשם לא יורשע בדין אלא-אם-כן בסוף המשפט יתברר, כי משקל הראיות שהובאו נגדו מספיק להוכחת אשמתו מעבר לכל ספק סביר. על-כן, נאשם עשוי להיות מזוכה בדינו אף אם התביעה עמדה בנטל הבאת הראיות והנאשם לא הביא מצידו ראיות לסתור את ראיות התביעה, וזאת אם היה בראיות התביעה כדי להותיר ספק סביר באשמת הנאשם. לנוכח ההשלכה המוגבלת של "ראיות לכאורה" על הכרעת הדין, נקבע כי די בראיות דלות ובסיסיות, כי משקלן אינו רלוואנטי, וכי הראיות אינן מאבדות מערכן הלכאורי גם אם בחומר שהובא בפרשת התביעה קיימות ראיות המחלישות את הראיות המרשיעות או סותרות אותן".
(בש"פ 153/95 - כמאל בן עטאף רחאל נ' מדינת ישראל . פ"ד מט(2), 221)

ומן הכלל אל הפרט:

טענת ב"כ הנאשמים בדבר היות המקרקעין בשטח שהוחכר על ידי ממלכת ירדן למדינת ישראל, במסגרת הסכמי השלום משנת 1994, כלל לא הוכחה. לבד מתשובה של אחד מעדי התביעה כי אינו יודע לומר האם זה הוא אכן מעמדו של הקרקע, לא עלה דבר בעניין זה. מראיות התביעה לא עלה כי המקרקעין מצויים במקום אשר ההגעה אליו מצריכה מעבר גבול, שילוט מיוחד, ולמעשה, גם עדי התביעה ציינו כי עד אשר הועלתה השאלה בבית המשפט, לרגע לא סברו כי פעלו מחוץ לשטח מדינת ישראל או יצאו משטח מדינת ישראל.

הגם כך, גם אם היה מקום לקבל את טענת ב"כ הנאשמים לעניין זה, הרי שכעולה מסעיף 3 לחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995, דיני מדינת ישראל, לרבות חוק התכנון והבנייה, חלים על אותם שטחים שהוחכרו על ידי ממלכת ירדן לישראל במסגרת הסכמי השלום, ואשר הוגדרו "אזור משטר מיוחד" :
"(א) באזורים שבתחום הממלכה הירדנית ההאשמית (להלן - ירדן), המתוארים בתוספת IV ובתוספת V לנספח I לחוזה השלום (להלן - האזורים), ואשר נקבע לגביהם משטר מיוחד, כמפורט בסעיף 3 ובנספחים I (ב) ו-I (ג) לחוזה השלום, יחולו דיני ישראל על מעשה, מחדל או פעולה אחרת, שעשה תושב ישראל, לרבות תאגיד, או אדם אחר שנכנס לאזורים מתחום ישראל, והכל בהתאם לאמור בחוזה השלום.
(ב) למשטרת ישראל יהיו באזורים, לגבי מי שנזכר בסעיף קטן (א), כל הסמכויות הנתונות לה על פי דין, לרבות לצורך עריכת פעולות חקירה או מעצר.
(ג) כל רשות המוסמכת על פי דין בישראל, רשאית להפעיל באזורים את סמכותה לגבי מי שנזכר בסעיף קטן (א).
(ד) על אף האמור בכל דין, רשאי שר הפנים לקבוע בתקנות הוראות בכל הנוגע ליציאה מישראל לאזורים ולכניסה מהאזורים לישראל.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יעביר אדם זכות במקרקעין באזורים למי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהרשויות המוסמכות בירדן, ובדרך
שתיקבע.
(ו) הוראותיהם של כל חוק של מסים, כמשמעותו בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967, ושל החוקים המפורטים בתוספת, יחולו על פעילות באזורים לגבי מי שנזכר בסעיף קטן (א), לרבות על אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה...".

באשר לטענתו של ב"כ הנאשמים, כי לא הוכחו יסודות העבירה, שכן לא הובאו ראיות שהנאשמים בנו או השתמשו או קשורים אל המבנה, הרי שעיון בת/8 מלמד כי הנאשם 1 הודה בפה מלא, בהודעה באזהרה: "ש. מי בנה את המבנים הללו ומתי? ת. אני והשותף שלי בנינו. סיימנו את זה בערך בדצמבר שנה שעברה". ובהמשך : "אני רואה בתמונות את הסככה שלי ושני מיכלי גז... ".

הנאשם 2 בהודעתו, באזהרה, ת/7 נשאל מי בנה את הסככה נשוא כתב האישום ומתי והשיב: "אני ורמי סגל בנינו בשנה שעברה בסביבות חודש אוקטובר ספטמבר".

מן האמור לעיל עולה, כי הנאשמים הודו בחקירתם כי הם שבנו את הסככה. דינן של טענות ב"כ הנאשמים כנגד משקלן של הודאות אלו, להידחות. מצויים אנו בשלב של טענת אין להשיב לאשמה. כאמור לעיל, בשלב זה די בראיות בסיסיות ואף דלות, והלכה הפסוקה היא כי בשלב זה אין כל משמעות למשקלן של הראיות.

טענת ב"כ הנאשמים כנגד ההודעות מתבססת על טענתו כי אלו נגבו בלא שניתנה לנאשמים הזכות להיוועץ עם עו"ד. מניעת הזכות להיוועץ עם עו"ד, אינה בהכרח שוללת את קבילותה של הודאה שנגבתה, אלא משליכה על משקלה. יכול ולעתים יהא בה בכדי להביא לביטול הראיה תוך יישום דוקטרינת הפסילה היחסית, (ע"פ 5121/98 - טור' רפאל יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי ואח' . תק-על 2006(2), 1093) ואולם אין בכך, בשלב זה, בכדי להביאני למסקנה כי יש לקבל את הטענה שאין להשיב לאשמה.

דינן של טענות ב"כ הנאשמים, לעניין אי זיהוי בעלי המקרקעין, גם הוא להידחות בשלב זה, נוכח האמור לעיל ונוכח השלב הדיוני בו אנו מצויים. ראוי לציין כי הנאשמים השיבו גם על שאלה זו בת/7 ובת/8, ודי בכך בכדי להקים תשתית ראייתית לכאורה.

באשר לטענת ב"כ הנאשמים, בדבר אי ציון מועד מדוייק של ביצוע העבירות בכתב האישום, דין טענה זו להידחות. המחוקק קבע זה מכבר, כי על המועד המצויין בכתב האישום להיות מדוייק במידת האפשר. עיון בהלכה הפסוקה מלמד כי גם בתיקי פשיעה חמורה, מוגשים לא מעט כתבי אישום אשר אינם כוללים ציון מדוייק של מועד ביצוע העבירה. במקרה דנן, משמדובר בבנייה ושימוש במבנה, המועד אשר צויין מדוייק יחסית, ומכל מקום, מבוסס הוא, בין השאר, על הודעות הנאשמים.

בנסיבות אלו, אני דוחה את הבקשה, ומחייב את הנאשמים להשיב לאשמה.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ב, 13 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

5 מתוך 5

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

הוצאה לאור קרובים אל | עורכי דין קרובים אל | מילוי גז קרובים אל | מדחסים קרובים אל | דוגמנות קרובים אל העומרים 3, נס ציונה, ישראל | חנויות קרובים אל התעשייה 5/41, ערד, ישראל | אלקטרודות קרובים אל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל | מצברים קרובים אל | מכשירי מדידה קרובים אל שדרות ירושלים 30, קרית מלאכי, ישראל | שמאים קרובים אל | קונדטוריות ומאפיות קרובים אל | טחנות קמח קרובים אל | שירותים לנכים קרובים אל | אחזקה קרובים אל | קבלנים קרובים אל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל | כרטיסים להופעות קרובים אל | גנרטורים קרובים אל מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מוצרי נגרות | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות איטום | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון משטחי בטון | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון מגדל פיגום אקרו | מחירון מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים | מחירון מצמדים (דרסרים) ומחברים | מחירון תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרום | מחירון מתקן לייבוש כלים | מחירון דלתות פלדה חסינות אש | מחירון דבקים אבקתיים לריצוף וחיפוי | מחירון צינורות פוליפרופילן לשפכים (קרים וחמים) ולמרזבים | מחירון דלתות פלדה רב זרועיות | מחירון ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן PP | מחירון משטחי שיש | מחירון אשפתונים וברזיות | מחירון פסיפס | מחירון מיכלי מים מפוליאתילן | מחירון משאבות חום לחימום | מחירון בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון | מחירון קוליסות השתקה וציפוי קירות | מחירון מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | מחירון ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות | מחירון ריצוף בשטיחים | מחירון מחיצות ניידות אקוסטיות | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון אבנים מעובדות לחי | מחירון צנרת תיעול (ניקוז) | מחירון דלתות עץ | מחירון דרגנועים (מדרגות נעות) | מחירון בניה בבלוקי פוליביד | מחירון מוליכי נחושת מבודדים | מחירון הריסת מבניםהחלטה בתיק בג"ץ 9123/11 בבית המשפט העליון בג"ץ 9123/11 - ז' לפני: כבוד המשנה לנשיא א' ריבל | לכבוד: פרוטוקול שרותי משרד 1993 בע"מ דחוף_ PROTOKOL.TRANS1@GMAIL.COM .il PROTOKOL.TRANS1@GMAIL. | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 51234-11-11 הנקל סוד בע"מ נ' עיריית טירת הכרמל 15 ינואר 2012 | לפני: כב' הרשמת רחל גרוס התובעת: מיכל קינן ( ת.ז.-XXXXXX273) - הנתבע: חסיד גיא שיווק והפצת ציו | בקשה מס' 2 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקשת ג'פניקה חיפה בע"מ נגד משיבים החלטה | החלטה בתיק בש"א 7488/13 בבית המשפט העליון בירושלים בש"א 7488/13 - א' לפני:כבוד הרשמת ליאת | בית משפט השלום באשקלון ת"פ 4706-03-12 מדינת ישראל נ' מיארה(עציר) תיק חיצוני: 3820-91901-201 | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. שמואל בן עזרא נגד נתבעים 1. שרביט חברה לביטוח כתב הגנה שהוג | בפני כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין התובע והיב גדיר, ת"ז מס' 029825650 - הנתבע המוסד | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת דלית שרון-גרין מבקש רוט ירין באמצעות ב"כ עו"ד זילי ולדמן נ | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 921/00 בפני: כבוד השופטת ד' דורנר העותר: סולימ | בפני כב' סגן הנשיא יוסף סוהיל תובעים נגד נתבעים החלטה 1.         ניתן בזאת צו גילוי מסמכים הדדי, | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"פ 48440-05-12 זילברמן נ' מדינת ישראל ואח' בפני כב' | לפני כבוד ה שופט - ס. נשיא יהושע צימרמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם שישא יהונתן <#2#> נוכחים: ב | בפני כב' הסגנית נשיא דינה כהן מבקש 1. אסמעיל אבו ענזה נגד משיבה 1. מדינת ישראל הודעה לעניין הבקש | בפני כב' השופטת שרון צנציפר הלפמן תובעת אופרייט ליס בע"מ נגד נתבעים 1.מורד אבו קוש 2.מנורה | החלטה בתיק בג"ץ 9874/02 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 9874/02 - ד' בפני: כבוד הרשם עודד | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט יוסף בן-חמו המבקש: קיבוץ חפציבה מס' אגודה 570000828 נגד המשיבה: נ | בית המשפט העליון בש"א 97 / 1519 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקשת: אלומאייר בע"מ נגד המשיבות: | בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע פ"ל 14682-08-10 מדינת ישראל נ' אבו פריח(עציר) תיק חיצוני: 3 | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון מבקשים 1. אורלי גרינברג נגד משיבים 1. כונס נכסים רשמי מחוז חיפ