מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
בפני כב' השופט נֹעם סולברג
עת"ם 51671-02-11

בעניין:
מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יהושע חורש ועו"ד בני שפר
ש. הורוביץ ושות'
וע"י ב"כ עו"ד יהודה גלט ועו"ד א' רוטשילד
יהודה רווה ושות'

העותרת

נגד

1. מדינת ישראל – משרד האוצר – אגף החשב הכללי
ע"י ב"כ עו"ד רועי כהן, סגן לפרקליטת מחוז ירושלים (אזרחי)
ועו"ד רננה אמיר, עוזרת לפרקליטת מחוז ירושלים (אזרחי)
2. פוליסיטי בע"מ
ע"י ב"כ עופר צור, עו"ד אלי כהן, עו"ד עופר פליישר, עו"ד הראל שחם, עו"ד יצחק לזר ועו"ד רועי צ'פניק
גורניצקי ושות', עורכי דין
3. ק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דרור ויגדור, עו"ד שי רייכר, עו"ד אייל יעקובי
יגאל ארנון ושות'
4. קבוצת שפיר – מכללת אריאל

המשיבים

פסק דין

עתירה נגד החלטת ועדת המכרזים מיום 11.1.2011, אשר הכריזה על זכייתה של פוליסיטי בע"מ במכרז "לתכנון, הקמה, ניהול, הפעלה, תחזוקה, מתן שירותי הדרכה ומימון של מרכז ההדרכה הארצי של משטרת ישראל", ועל ק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ הכריזה כ"זכיין האלטרנטיבי". מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ עותרת להצהיר כי היא הזוכה במכרז, ולחלופין להורות על החזרת הדיון לוועדת המכרזים.

המכרז
1. המכרז הנדון הוא פרי עמל ושקידה רבה במשך שנים, על מנת לשדרג את מערך ההדרכה של המשטרה, לשפר את איכותו, להכניס תחת קורת גג אחת את בתי הספר לשוטרים ומרכזי הלימוד המבוזרים, וליישׂם תכנית הדרכה סדורה ושיטתית. לצורך הקמת מרכז ההדרכה הארצי של משטרת ישראל הוקצה שטח של כ-230 דונם באיזור התעשייה המערבי של בית שמש. במכרז הנדון, מסוג PPP (Public Private Partnership), מן המורכבים שנעשו בישראל, נדרש הזוכה לממן, לתכנן ולהפעיל את מרכז ההדרכה במשך 25 שנים, שלאחריהן יועבר המרכז לידי המדינה ללא תשלום. המכרז נבנה באופן יסודי ומקצועי, הוא מורכב מדיסציפלינות שונות ובהן מימון, בנייה, טכנולוגיה, הדרכה, תפעול, תחזוקה ועוד. ההיקף הכספי של המכרז הוא עצום ורב, ומוערך בסך שלמעלה משני מיליארד ₪.

2. לצורך ניהול המכרז המורכב מונתה במשרד האוצר ועדת מכרזים בינמשרדית, בראשה סגן בכיר לחשב הכללי. על חברי הוועדה נִמנו נציגי משרד האוצר, המשרד לבטחון הפנים, משטרת ישראל ועוד. המכרז פורסם בחודש נובמבר 2007. בשלב הראשון נעשה מיון מוקדםPre-Qualification) ) לצורך סינון ראשוני של ההצעות. בשלב זה נבחנו יכולותיהם המקצועיות של המציעים בתחומי ההדרכה, הבנייה וההנדסה, וכן גם יכולותיהם הפיננסיות. הדגש הוּשׂם על איכות ההצעות. ההזמנה להשתתף בהליך המיון המוקדם התפרשׂה על פני עשרות עמודים, בחלוקה לנושאים ולנושאי-משנה. על פני הדברים ניכר הניסוח הדקדקני והסדוּר של המכרז. נקבעו 'כללי משחק' ברורים ומפורשים כדי להבטיח שוויון, שקיפות ויעילות. על מנת להוכיח את יכולותיהם המקצועיות, נדרשו המציעים למסור מידע מפורט לגבי הרכב הגוף המציע, להראות עמידה בתנאי-הסף בהתאם לסעיף 8 להזמנה להציע הצעות, להציג מחזור הכנסות, הון עצמי ותזרים מזומנים. המציעים נדרשו להראות ניסיון בביצוע פרוייקטים בתחום ההנדסה האזרחית ובמתן שירותי הדרכה. 9 מציעים עברו את שלב הסינון המוקדם אל השלב השני.

3. בחודש ספטמבר 2009 פורסם השלב השני של המכרז, על פני 180 עמודים ויותר, בחלוקה לנושאים ולנושאי-משנה. 9 המציעים שעברו את השלב הראשון הוזמנו להשתתף בו. מסמכי המכרז כללו הנחיות מפורטות על אופן הכנת ההצעות והגשתן. המציעים נדרשו להגיש את הצעותיהם ב-7 מעטפות, כאשר כאשר הצעת התכנון וההקמה, ההצעה הפיננסית, הצעת ההדרכה, ההצעה התפעולית, הצעת הטכנולוגיה וההצעה הכספית, כולן במעטפות נפרדות, במרוכז, באריזה חיצונית סגורה (סעיפים 6-13 למכרז). נעשה הליך ארוך של שאלות מאת המציעים והבהרות מאת ועדת המכרזים, בהתאם למיתווה שנקבע בסעיף 4.6 למכרז. לאחר שהובהרו ושונו כמה מתנאי המכרז, הוגשו 4 הצעות לתיבת המכרזים.

4. בסעיף 14 למכרז נקבעו הקריטריונים והשיטה להערכת ההצעות ולדירוגן. ועדת המכרזים שמרה לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה, אם לדעתה היא אינה הולמת את דרישות המכרז. ההצעות נבחנו בחמישה שלבים:
שלב ראשון: בדיקת הערבות שצורפה להצעה, ולאחר-מכן בדיקת מעטפה מספר 1.
שלב שני: בחינת המעטפות 2, 3, 4, 5 ו-6; קרי, בחינת הצעת התכנון וההקמה, ההצעה הפיננסית, הצעת ההדרכה, ההצעה התפעולית וההצעה הטכנולוגיה; הכל במקביל.
שלב שלישי: פתיחת מעטפה מספר 7 ובחינת הצעת המחיר.
שלב רביעי: הליכים נוספים שוועדת המכרזים מוסמכת, אך אינה חייבת לעשותם, לרבות משא ומתן כאמור בסעיף 15.1.3.1 למכרז, או משא ומתן מצומצם כאמור בסעיף 15.1.3.2.
שלב חמישי: הניקוד הסופי וקביעת הזוכה. ועדת המכרזים רשאית לקבוע גם לפי שיקול דעתה כי המציע אשר הגיש את ההצעה שדורגה במקום השני ייחשב כ'זכיין אלטרנטיבי'.

5. עיקר התחרות במכרז היה על מחיר ההצעה. לרכיב המחיר ניתן משקל כולל של 70% אחוז מן הדירוג, ולאיכות ההצעה ניתן משקל של 30%. על-פי המכרז, יש להעדיף הצעה איכותית יותר רק כאשר פער המחיר בין ההצעות לא עולה על 10% מן המחיר של ההצעה הזולה. יחד עם זאת, על מנת להבטיח את האיכות, נקבעו במכרז ציוני-סף מינימאליים לרכיבי האיכות. אמות המידה לבחירת הזוכה, משקלות, מבחני משנה ואופני השקלול הוגדרו בפרטוּת באופן גלוי בסעיפים 14 ו-15 למכרז. מספר תתי-מבחני משנה לא פורסמו, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום 28.6.10, משום שסברה כי הפרסום יכול לפגוע בניהול התקין של המכרז: "אמות המידה, המשקל היחסי של כל אחת מאמות המידה ומבחני המשנה לאמות המידה שנקבעו על ידי ועדת המכרזים פורסמו כבר במסגרת סעיף 14 להזמנה להציע הצעות בצורה ברורה, בהירה, מפורשת, באופן שמאפשר לכל מציע לדעת על פי אלו שיקולים יוכרע המכרז ומה המשקל שתתן ועדת המכרזים לכל אחד מהם; ...פרסום הנחיות הניקוד עלול ליצור תמריץ אצל המציעים לבצע מעין 'מניפולציות' בהצעות, על מנת לקבל ניקוד מרבי; בכלל זה, עלול להביא מציעים לאי השקעה בפרמטר כזה או אחר אשר הניקוד הפנימי לגביו הוא נמוך באופן יחסי. מצב זה עומד בניגוד למטרת המכרז ולטובתו; ... במכרז מהסוג הזה, יש חשיבות רבה בקבלת הצעות שתהיינה כוללות ומקיפות באופן שילמד את תפיסת המציעים את הפרויקט וחיבור בין רכיביו השונים. פרסום תתי מבחני המשנה למציעים עלול לגרום למציעים להכין את הצעתם במתכונת של רשימת תכולה (צ'קליסט) מבלי להראות תפיסה כוללת ואחידה; ...פרסום תתי מבחני המשנה במסגרת מסמכי המכרז עלול לפגוע בעקרון התחרותיות של המכרז שכן ירידה לרמת רזולוציה כל כך נמוכה תגרום לקבלת הצעות זהות על ידי מציעים שונים; ...עריכה בכתב ומראש (לפני הגשת ההצעות במכרז) של תתי מבחני המשנה הפרטניים לא תפגע בעקרון השוויון אלא להפך - יש בה כדי להבטיח כי כל הצעה תנוקד באופן זהה להצעות אחרות ולפי אותם שיקולים בדיוק" (נספח ב' לכתב התשובה).

6. במשך כשִשה חודשים ישבה ועדת המכרזים על המדוכה. חברי הוועדה ויועציהם המקצועיים (מומחים במגוון תחומים נרחב – מהנדסים, אדריכלים, כלכלנים ועוד) בחנו ביסודיות עשרות פרמטרים. הבדיקה נעשתה על פני הדברים באופן מקצועי, בהליך סדוּר, מובנה והיררכי, 'לפי הספר', תוך השקעת משאבים רבים – כספיים ואנושיים – באמצעות שלושה צוותים: צוות משנה מקצועי יעודי לכל פרק; ועדת משנה מקצועית עליונה אשר דנה בכל הפרקים המקצועיים; ומליאת ועדת המכרזים. צוותי המשנה המקצועיים ניתחו בתחילה את 4 ההצעות לגבי כל תחום, גיבשו המלצות, והציגו אותן לפני ועדת המשנה המקצועית. זו בחנה את ממצאי צוותי המשנה, ריכזה אותם, ולאחר דיון בכל ההערכות בתחומים השונים העבירה את המלצותיה אל ועדת המכרזים. זו דנה בהרחבה בהמלצות כולן עד אשר קיבלה את החלטתה. ההצעות נבדקו בהליך יסודי ומעמיק, על-פי הכללים שנקבעו, כמתחייב מן המורכבות של המכרז, שכאמור, אך מעטים כמותו נעשו בעבר בישראל.

7. במכרז נקבע כאמור (בסעיף 14) כי מעטפות 2, 3, 4, 5, ו-6 יבחנו בשלב השני במקביל. עורך המכרז קבע, כי ההצעה הפיננסית תיבחן במקביל להצעת התכנון וההקמה, להצעת ההדרכה, להצעה התפעולית ולהצעת הטכנולוגיה (שלב ב'); ועדת המכרזים לא הסכימה להפריד את שלב הבדיקה של המעטפה הפיננסית (מעטפה מספר 6) מבדיקת שאר 5 המעטפות, גם לא לאחר שהופנתה אליה שאלת הבהרה בנושא (תשובת ועדת המכרזים מיום 14.12.09 ומיום 1.6.10). במסמכי המכרז אין התחייבות מפורשת כי עורך המכרז יפצל את הצוותים, ויקים צוותי בדיקה שונים לכל מעטפה ומעטפה בהתאם לנושאי ההצעות שבהן. ברם, ועדת המכרזים אשר הייתה מודעת לכך שמי שייחשף להצעה הפיננסית יוכל לשער את הצעת המחיר, גם אם לא באופן מדוייק, פעלה על מנת למנוע את זליגת המידע. ביום 19.7.10 קבעה ועדת המכרזים (דיון 128 בוועדת המכרזים; נספח 22 לבקשה לצו ביניים), כי תבוצע הפרדה של הצוות הפיננסי מדיוני הצוות המקצועי, באופן שיש לגרוע מספר אנשים (אורי שאשא, שרון זאורבך ומשה חביב) מן הצוות המקצועי. ועדת המכרזים הקפידה כי חברי הצוות הפיננסי לא יִמָּנו על צוותי האיכות האחרים, וכי רק אחדים מחברי הצוות הפיננסי יֵחשפו לפרק הפיננסי במלואו. הדיונים שנערכו בוועדת המכרזים בקשר להצעה הפיננסית, לפני דירוג ציוני האיכות, נעשו ללא פירוט של עלויות, או מחירים. מבחינה עובדתית, המידע על אודות ההצעות הפיננסיות לא דלף לחברי שאר הצוותים.

8. הילוכה של ועדת המכרזים בבדיקת ההצעות נעשה עקב בצד אגודל, בהתאם לפרמטרים ולאמות המידה שנקבעו במכרז; הדירוג לא נעשה בחופזה, אלא רק לאחר ליבון ועיון, דרישה וחקירה. בשלב הראשון בדקה הוועדה את הערבות שהוגשה עם ההצעה ואת מעטפה מספר 1. בשלב השני נבדקו מעטפות 2, 3, 4, 5, ו-6 (הצעות התכנון וההקמה, ההדרכה, התפעול, הטכנולוגיה וההצעה הפיננסית). צוות משנה מקצועי יעודי בחן כל פרק; ועדת משנה מקצועית עליונה דנה בכל הפרקים המקצועיים, והצוות הפיננסי היה ממודר מיתר הצוותים המקצועיים. עשרות ישיבות התקיימו לצורך יישום המכרז, בעקביות ובמקצועיות. ועדת המכרזים שאלה שאלות רבות לצורך הבהרה. ההצעות נבחנו ביסודיות.

9. בישיבות ועדת המכרזים מיום 10.1.11 ומיום 11.1.11 נסקרו תוצרי עבודות צוותי הבדיקה ונבחנו הממצאים וההמלצות. ועדת המכרזים ישבה על המדוכה, ואישרה כי כל 4 ההצעות סבירות ועומדות בציוני המינימום של שלב האיכות שנקבעו במכרז. 4 ההצעות הועברו לשלב ג', שלב בדיקת הצעות המחיר. פתיחת מעטפות המחיר התבצעה רק לאחר שניתנו כל הציונים שבשלב ב', הוא פרק האיכות. עד לאותו שלב הופקדו מעטפות הצעות המחיר בכספת סגורה. צוות בדיקת הצעות המחיר עבר לחדר ישיבות אחר ונפרד, ורק הוא נחשף להצעות המחיר. הבדיקה נעשתה באמצעות שני מחשבים שהוכנו מבעוד מועד. יו"ר הצוות, גיל שבתאי, הציג לפני הצוות המיוחד את 8 המעטפות החתומות של הצעות המחיר (2 מעטפות לכל הצעה). המעטפות נפתחו רק אז, אחת אחת, והתברר כי פער המחיר בין הצעת פוליסיטי בע"מ לבין זו של מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, עמד על סך של 450 מיליון ₪ בקירוב (למעלה מ-30%). הנתונים הכספיים הוזנו למחשב, והתברר כי הצעת פוליסיטי בע"מ קיבלה את מלוא 70 הנקודות ברכיב המחיר, ואילו הצעתה היקרה של מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ זכתה לציון 34.63 נקודות בלבד. בסופו של התהליך, לאחר שקלול הצעות המחיר והאיכות, הוכרזה כאמור פוליסיטי בע"מ כזוכה במכרז, וק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ הוכרזה כ"זכיין האלטרנטיבי". ועדת המכרזים סברה, כי על אף שהצעת המחיר של פוליסיטי בע"מ הייתה נמוכה מן האומדנים, הרי שהצעתה סבירה ומיטבית. מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, שאמנם הציעה הצעה איכותית יותר מזו של שאר המתמודדים ("מלון יוקרתי, לא בית ספר להדרכה" לדברי ב"כ פוליסיטי בע"מ, בעמוד 17 לפרוטוקול), הייתה יקרה מאד, ולפיכך נמנעה זכייתה. מכאן עתירתה.

תמצית טענות מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ
10. (א) פעם אחר פעם, קיבלו הצעות פוליסיטי בע"מ וק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ את ציון איכות הסף המינימאלי, כפי שנקבע בפרק האיכות, או ציון גבוה ממנו במעט (בפרק ההדרכה קיבלה פוליסיטי בע"מ ציון 65, כאשר ציון הסף נקבע על 65; בפרק התפעול קיבלה פוליסיטי בע"מ ציון 66, כאשר ציון הסף עמד על 65; באמת מידת 'העיצוב', בפרק התכנון וההקמה, קיבלה פוליסיטי ציון 22, כאשר ציון הסף נקבע על 21). אין זה הגיוני כי לגבי ציונים רבים, אשר מבוססים על סכימה של תתי-פרמטרים רבים, הן הצעת פוליסיטי בע"מ, הן הצעת ק.ל קמפוס לשיטור בע"מ, זכו לציון זהה לציון הסף, או בקירוב, גבוה במעט. אף ציון לא נפל מציון הסף. מבחינה סטטיסטית הדבר איננו מסתבר. לא יתכן כי זוהי יד המקרה. לטענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, הדבר הזה הוא פועל יוצא מאי-ישום החלטת ועדת המכרזים מיום 19.7.10, ליצור נתק בין הצוות הפיננסי לבין יתר הצוותים. ההפרדה לא הייתה אמיתית: אורי שאשא כיהן הן כחבר ועדת המכרזים, הן כחבר בצוות הפיננסי, וכך נחשף להצעת המחיר. כמו כן, צוות הבדיקה הפיננסי וצוות הבדיקה המקצועי הציגו את ממצאיהם לפני ועדת המכרזים, במסגרת של ישיבות משותפות לכולם (נספחים 24 ו-35 לעתירה), ובכך נחשפו חברי הצוותים המקצועיים להצעה הפיננסית. לטענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, משנחשפו חברי הצוותים להצעה הפיננסית, יכולים היו לשער את הצעות המחיר של המציעים. הגורמים המקצועיים במכרז 'הסתנוורו' מהצעות המחיר שנודעו להם, ולפיכך דאגו – במודע או שלא במודע – לכך שההצעות הזולות יעברו את ציון הסף בפרק האיכות.

(ב) ההצעות דורגו על בסיס משקלים יחסיים נסתרים שלא פורסמו במכרז ולא נחשפו למציעים. לטענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, ההנחה הבסיסית שלה הייתה, כי בהעדר פרסום משקלות ברורים ומפורשים לתתי-מבחני המשנה, יינתן לכל אחד מתתי-מבחני המשנה משקל יחסי זהה. משלא נחשפה לפני המציעים החלטת ועדת המכרזים מיום 28.6.10 להסתיר את משקלות תתי-מבחני המשנה, אי-אפשר היה להתחשב בה. בחינת ההצעות על בסיס משקלות נסתרים אשר אינם ידועים למציעים ולא פורסמו בגלוי במסמכי המכרז, שינתה בדיעבד את תנאי המכרז והשפיעה על תוצאותיו. ועדת המכרזים פגעה בעקרון השוויון, בטוהר המידות, באינטרס ההסתמכות ובציפייה של המציעים. אם ועדת המכרזים הייתה מדרגת את ההצעות על סמך המשקלות שפורסמו, צריך היה לפסול את הצעת פוליסיטי בע"מ, מכיוון שהיתה מקבלת ציון נמוך מציון הסף בפרק ההדרכה (64.33 נקודות; ציון הסף עמד על 65 נקודות).

(ג) הציון שניתן להצעת פוליסיטי בע"מ בפרק מרכז המכר (פרק ש'שוויו' 2 נקודות), גבוה מהציון שהגיע לה בפועל. בפרק זה נדרשו המציעים להשיב לשאלה "מהו אחוז ההנחה הנוסף שייתן הזכיין על מוצרים במרכז המכר?" פוליסיטי בע"מ, אשר לא התחייבה ליתן הנחה נוספת, קיבלה ציון 65 ולא ציון 0 כפי שהגיע לה בהעדר הנחה. מתן ציון מינימאלי של 65 ברכיב זה, כאשר לא הובטחה הנחה כלשהי על-ידי פוליסיטי בע"מ, כמוהו כשינוי בדיעבד של כללי המכרז (קרי, דירוג ההצעות מציון 65 ומעלה במקום מציון 0 ומעלה). אם הייתה ועדת המכרזים נותנת לפוליסיטי בע"מ את הציון 0, דין הצעתה היה להיפסל, מאחר שלא הייתה עוברת את ציון הסף בפרק התפעול (64.7 נקודות; ציון הסף עמד על 65 נקודות).

(ד) במספר רב של עניינים אין הלימה בין הממצאים המילוליים לבין הציון הסופי שניתן בסופו של דבר. חברי צוות הבדיקה 'קטלו' מבחינה מילולית את הצעת פוליסיטי בע"מ, ויחד עם זאת, הציון שניתן לה לבסוף בפרקים הללו, היה גבוה מן הנדרש. אין קשר בין ההתייחסות המילולית שניתנה בהסתמך על התבחינים ועל אמות המידה שנקבעו במכרז, לבין הניקוד המספרי שניתן לפוליסיטי בע"מ. כיוצא בזה, אין קשר בין תוכן הצעת פוליסיטי בע"מ לבין הדירוג שניתן לה בפועל. הצעתה גרועה, לא איכותית, ואינה עומדת בתנאי-סף האיכות המינימאלי שנקבע במכרז. דירוג אמיתי ונכון של הצעת פוליסיטי בע"מ (בפרק הטמעת מערכות והתארגנות להפעלה, בפרק שירותי רפואה, ברכיב תפיסת ההפעלה, ובמענה לנושא המחקרים בתחום ההדרכה) היה מוביל לפסילתה.

דיון משפטי
11. הלכה נושנה וידועה היא כי בית המשפט אינו משמש 'ועדת מכרזים עליונה', ולא נועד להמיר את שיקול דעתה של ועדת המכרזים בשיקול דעתו-שלו. נקודת המוצא בדיון שלפנינו, היא ואין בִּלתה, כי רק סטייה מהותית מעקרונות יסוד של ניהול מכרז תקין תצדיק התערבות שיפוטית בהחלטת ועדת המכרזים.
גם זאת הלכה מושרשת בדיני המכרזים, כי אף אם נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים, הנובע מטעות בתום-לב, פגם שאינו גורם להפרת השוויון, או לפגיעה בעקרון ההגינות, לא ימהר בית-המשפט להתערב בשיקול-דעתה של ועדת המכרזים, כל עוד ההחלטה אינה שרירותית, או בלתי צודקת בעליל. להלכה זו משנה-תוקף בעניין כענייננו, מכרז מורכב, סבוך, מרובה דיסציפלינות. ברי, כי לא הרי מכרז לקבלת הצעות בתחום ממוקד ומתוחם, כהרי מכרז רב-תחומי, מורכב ומיוחד, אשר מחייב ידע ומומחיות מקצועיים יחודיים ונרחבים כבענייננו (עע"ם 3190/02 קל בנין בע"מ נ' החברה לטיפול בשפכים רמת לבנים בע"מ, פ"ד נח(1) 599).
עוד מחייבת ההלכה הפסוקה ומורים דיני המכרזים לבית המשפט להקפיד הקפדה יתרה שלא להתערב בהחלטות ועדת המכרזים, כאשר הטענות נגדן מופנות כלפי "הגרעין הקשה" שבמלאכת ועדת המכרזים (עע"ם 6823/10 מתן שירותי בריאות בע"מ נ' משרד הבריאות פִּסקה 26 (ניתן ביום 28.2.11)). יסודן של טענות מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ כאמור בפסקה 10 לעיל, ב'גרעין הקשה' של עבודת ועדת המכרזים. נטל כבד מאד מוטל אפוא על מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ. זו נקודת המוצא לדיון בעתירה.

טעויות בניקוד ההצעות
12. מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ מלינה על פגמים שנפלו בניקוד איכות ההצעות. לטענתה, הן פוליסיטי בע"מ, הן ק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ, זכו לניקוד גבוה מן המגיע להן, במספר אמות מידה, ודין הצעותיהן להיפסל. מנגד, טוענות פוליסיטי בע"מ וק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ, כי אדרבה, הופחתו להן נקודות שלא בצדק. כזכור, בתחילה הוגשה עתירה (עת"ם 51774-02-11) על-ידי ק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ, ובה טענה כי הניקוד שניתן לה נמוך ממה שהגיע לה בפועל. בעניין זה ציינתי בהחלטתי מיום 10.4.11 שבה דחיתי בקשות למתן צווי ביניים, כי "דומה כי העותרות ביקשו להקים להן מעין ועדות מכרזים סובייקטיביות, כראות עיניהן-שלהן, לאו דוקא על סמך מדדים מקצועיים-אובייקטיביים, על מנת שכל עותרת תוכל להכתיר את עצמה כזוכה במכרז" (פִּסקה 6). בעתירתה, מבקשת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, הלכה למעשה, להמיר את שיקול דעתה-שלה, להעדיפו על פני זה של ועדת המכרזים; ברצותה מעלה וברצותה מחסרת מן הציון שניתן על-ידי ועדת המכרזים. עתירתה של מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, כי בית המשפט ימיר שיקול דעת מקצועי שנמצא ב'גרעין הקשה' של עבודת ועדת המכרזים במכרז מורכב, סבוך ומרובה דיסציפלינות מקצועיות, בשיקול דעתו-שלו, אינה מוצדקת.

13. ודוק: לא בשרירות, לא מתוך רשלנות או חוסר תשומת-לב, החליטה ועדת המכרזים כפי שהחליטה. לילות כימים עשו חברי ועדת המכרזים, חברי ועדות המשנה והמומחים היועצים, במטרה לבחון ביסודיות את עשרות הפרמטרים שנכללו במכרז, ולדרג את ההצעות בהתאם לאמות המידה שנקבעו במכרז, במקצועיות, ותוך התייחסות לכל פרט ופרט; לא נראה כי סרו ממנו ימין או שמאל. שעות על גבי שעות של עבודה הושקעו בדירוג, עשרות ישיבות, מאות שאלות הבהרה, והכל כדי לקבל את ההצעה המיטבית. הטענה בדבר דירוג שרירותי, או דירוג שאיננו מבוסס, במטרה 'להעביר' את ההצעות, נטענה באופן סתמי, בהתעלם מן העובדות כהווייתן ומתוכן ההצעות. הטענה חוטאת לאמת. מתן הציונים נעשה במקצועיות, חברי הוועדה ירדו לפרטי-הפרטים. למעלה מן הצורך החלטתי להידרש להלן גם באופן קונקרטי לטענות מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ על ציונים שניתנו.
ההערכה המילולית אינה חזות הכל – הניקוד שיקף את טיב ההצעה
14. כאמור לעיל, מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ טוענת כי אין מתאם בין ההערכה המילולית של חברי צוות הבדיקה, לבין הציון המספרי שניתן על-ידם, ולפיכך מן הראוי להפחית נקודות להצעת פוליסיטי בע"מ. אין בידי לקבל טענה זו. חוות הדעת המילולית של חברי צוות הבדיקה איננה חזות הכל. מטרתה לשמש כלי עזר פנימי משני לצורך דירוגה המלא של ההצעה. המלל המתוקצר איננו תחליף לבחינת ההצעות במלואן, כפי שאכן נעשה, ואינו משקף את הציון המלא שמגיע על-פי כל אמת מידה. צוות הבדיקה המקצועי אשר כתב את הערכתו המילולית הקצרה, הוא אשר דירג את הציונים המספריים להצעה. 'הפה שהעריך במלל, הוא הפה שציין במספרים'. אין סיבה טובה לחשוב שהציון המספרי שניתן אינו משקף את הלך-המחשבה האמיתי של צוות הבדיקה. מכל מקום, בחינת הצעת פוליסיטי בע"מ בשלמותה והתייחסות למענה השלם שהובא מטעמה (ראו, למשל, נספחי כתב תשובתה של פוליסיטי בע"מ וביניהם נספח 8, וכמו כן, התייחסותה של פוליסיטי בע"מ לפרק הטמעת מערכות והתארגנות להפעלה, לפרק שירותי רפואה, רכיב תפיסת ההפעלה, המענה לנושא המחקרים בתחום ההדרכה, ויתר הנושאים), מעלים כי הציונים המספריים שניתנו בכל אחד מן הפרמטרים על-ידי ועדת המכרזים, הריהם סבירים.

15. אין ניתן לתרגם באופן סימולטני הערכות מילוליות מתומצתות לציונים מספריים. מדובר בתמצית של הערכות סובייקטיביות, שאינן דברי אלוקים חיים, לא מדע מדויק, ויש קושי לדרגן באופן מספרי, כפי שנעשה בגדרי העתירה. זאת ועוד, מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ אינה יכולה לטעון בשרירות, להציג לפני בית המשפט רק את המלל שאיננו אוהד, לעיתים להתעלם מן המלל האוהד, ולא להביא בחשבון את יתרונותיה של הצעת פוליסיטי בע"מ. הצעתה סבירה וטובה, הצעה בעלת פתרונות מעשיים וישימים, בהתאם לדרישות המכרז. הניקוד שניתן לפוליסיטי בע"מ נקודות באמות המידה שנטענו בעתירה, הוא סביר. מדובר בהצעה מיטבית לעורך המכרז (ראו: החלטות ועדת המכרזים מיום 10.1.11 ומיום 11.1.11). אין סיבה נראית לעין שגורמים שעסקו חודשים ארוכים במכרז מורכב זה ופעלו ללא לאות להקמתו של מרכז ההדרכה הארצי, ידרגו 'הצעה כושלת' כלשון מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ בציון סביר, רק על-מנת ש'תדלג מעל משוכת האיכות'. טובת הציבור עמדה לנגד עיני עורך המכרז וצוותי הבדיקה. על כל פנים, לא הוכח אחרת.

16. ההתבססות על המלל התמציתי כגורם מכריע ובלעדי לצורך ניקוד ההצעה, אינה במקומה. אין לקבל את גישת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, כי כל אימת שתמצית המלל 'קטלה' את אחד המציעים, היה על ועדת המכרזים ליתן לו ציון 0. בענייננו, מתן ציון 0 אינו סביר. עמודים על גבי עמודים הגישה פוליסיטי בע"מ למכרז זה, ובהם תוכן ענייני ומרשים (כך גם מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ וק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ) בעמל רב ובקפדנות. לא ניתן לסבור כי הצעתה של פוליסיטי בע"מ אינה שווה ולא כלום. התייחסות רק לתמצית המלל, תוך התעלמות מההצעה שהוגשה, חוטאת לתחרות ההוגנת המחוייבת בדיני המכרזים. ודוק: במספר מקומות 'קטל' הצוות המקצועי גם את הצעת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, אך בכל זאת העניק לה ציון עובר (70). כך למשל ביחס לתשובת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ לשאלה 3.6.6 במכרז, נאמר על-ידי הגורמים המקצועיים, כי "1. אין התייחסות לאיכות המערכת. 2. פרט את המערכת הפנימית, ללא פירוט מרכז המערכות. 3. אין התייחסות לשליטה ובקרה או לנהלי עבודה". ניתן גם להיווכח, בצִדה השני של אותה מטבע, כי מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ קיבלה ציון מלא (100 נקודות), גם כאשר הוטחה בהצעתה ביקורת מילולית קשה על-ידי צוות הבדיקה: "אין פירוט לגבי איכות כוח אדם לרבות שלב מקצועי/ ניסיון". או בעניין אחר, שבו נאמר כי "אין פירוט להליך מקוון או להליכים מחוץ לשעת הפעילות" (נספח 42 בעמודים 2774 ו-2788 לעתירה).

17. כאמור, תמצית ההערכה המילולית, איננה אפוא חזות הכול. הציונים שאושרו על-ידי ועדת המכרזים הם סבירים, ואינם מנותקים מטיב הצעת פוליסיטי בע"מ. גם אם ניתן היה להעניק ציון שונה בפרמטר מסויים, אין בידי לקבוע כי הציון שניתן על-ידי הגורמים המקצועיים אינו סביר. בסוגיה מקצועית עסקינן, אשר נמצאת בלב שיקול הדעת של ועדת המכרזים, ולא ראיתי כי נפל פגם שמצדיק התערבות.

'סינוור' ועדת המכרזים מהצעת המחיר
18. כללים למכרז פורסמו, והליכים לניהולו נקבעו. בסעיף 14 למכרז נקבע כאמור כי מעטפות 2, 3, 4, 5, ו-6 יִבחנו בשלב השני, במקביל זו לזו. באופן גלוי ומפורש נקבע אפוא מלכתחילה במכרז, כי ההצעה הפיננסית תיבחן במקביל להצעת התכנון וההקמה, להצעת ההדרכה, להצעה התפעולית ולהצעת הטכנולוגיה. לא נקבע בתנאי המכרז כי המעטפה הפיננסית (מעטפה מספר 6) תיבחן בשלב מאוחר יותר, וגם אין התחייבות במסמכי המכרז לפצל את הצוותים, ולהקים צוותים שונים לבדיקת כל מעטפה ומעטפה. המציעים ידעו אפוא כי אין זה מן הנמנע, שאופן בדיקת ההצעות במכרז יכול להביא לזליגת המידע שבהצעה הפיננסית למספר אנשים. המציעים ביקשו להפריד בין השלבים, בין בדיקת ההצעה הפיננסית לבין בדיקת יתר ההצעות. הבקשות הללו סורבו. אין זה מן המידה, ובניגוד להלכה הפסוקה, לשתוק או להבליג בעת הגשת ההצעה, חרף הסתייגות מכללים כאלה או אחרים שנקבעו במכרז, ורק לאחר מעשה, לאחר פרסום תוצאות המכרז, להטיל דופי בניסוחו ולטעון נגד תנאים שנקבעו בו. אין היגיון, לא תועלת ולא צדק בכך שמשתתף במכרז, הרואה בו פגם לכאורי בתחילתו, ישתוק ויכבוש את טענותיו, ויבקש להתריע ולהלין על הפגם רק בסופו, לאחר שהתברר לו כי לא זכה. יש בכך חוסר הגינות, הן כלפי עורך המכרז, הן כלפי המשתתפים האחרים (ראו: דברי כבוד השופטת (כתארה אז) ד' ביניש בבר"ם 6571/05 אהוד מאיר שאיבות בע"מ נ' עיריית תל אביב עמוד 4 (ניתנה ביום 25.7.2005); דברי כבוד השופט ח' מלצר בבר"ם 6745/10 מטיילי תור בע"מ נ' חברת נמל אשדוד בע"מ (ניתנה ביום 21.9.10); ועוד לרוב). עתירה נגד תנאי המכרז, ובה החשש כי חשיפת ההצעה הפיננסית תגרום ל'סינוור' בעת בדיקת ההצעות במקביל, צריכה הייתה להיות מוגשת עוד בטרם התברר למ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ כי הפסידה במכרז.

19. ועדת המכרזים עשתה לעניות דעתי כל אשר לאל-ידה כדי למנוע את חשיפת ההצעה הפיננסית ליתר הצוותים. ועדת המכרזים פעלה באופן קפדני על מנת שמידע מן ההצעה הפיננסית לא יזלוג. בדיון מספר 128 של ועדת המכרזים (נספח 22 לבקשה לצו ביניים), אמר מר גיל שבתאי, סגן בכיר לחשב הכללי ויו"ר ועדת המכרזים: "תבוצע הפרדה של הצוות הפיננסי מדיוני הצוות המקצועי, באופן שיש לגרוע את אורי שאשא, שרון זאורבך ומשה חביב מחברי הצוות המקצועי. עם זאת, הצוות הפיננסי ייחשף לכלל חלקי ההצעות". בהתאם לכך החליטה הוועדה לאשר "ביצוע הפרדת הצוות הפיננסי מדיוני הצוות המקצועי וכי הצוות הפיננסי ייחשף לכלל חלקי ההצעות". למעשה, רק חברי הצוות הפיננסי נחשפו להצעה הפיננסית; זולתם לא נחשף איש. ההקפדה הייתה דקדקנית, עד שגם בתוך הצוות עצמו נעשה מידור, ולא כל חברי הצוות נחשפו למודל הפיננסי במלואו. הטענה כי אורי שאשא נחשף להצעה הפיננסית במלואה אינה נכונה. מר שאשא לא נִמנה על קבוצת האנשים אשר נחשפו לפרק הפיננסי במלואו, וממילא לא יכל 'להפיץ' את ההצעה הפיננסית. מר שאשא לא היה שותף בדירוג הצוות המקצועי. ועדת המכרזים גרעה אותו מהצוות. החשש ל'סינוור' אפוא איננו מבוסס.

20. לפי התרשמותי, הקפידה ועדת המכרזים על קוצו של יו"ד על מנת למנוע זליגת פרטי ההצעה הפיננסית. הדבר בא לידי ביטוי בין היתר בכך שהסתייעות אנשי הצוות הפיננסי במומחים וביועצים מתחומים אחרים, נעשתה רק לאחר השלמת ציוני האיכות. המידור היה דווקני במידה כזו, שגם כאשר מומחה מסויים נחשף להצעה הפיננסית, הוא נחשף אליה רק בתחום התמחותו. כשאֵלו הם פני הדברים, אין ניתן לקבל את הטענה כי בשלב בדיקת איכות ההצעות נחשפו חברי ועדת המכרזים, או מי מטעמם, להצעה הפיננסית ולהצעת המחיר, ולוּ בתת-מודע. העובדות הן כי ההצעה הפיננסית לא נחשפה, והמידור נשמר. איש מחברי ועדת המכרזים לא הוכה בסנוורים.

21. עצם חברותו של אדם בוועדת המכרזים אינה מחשידה אותו בהדלפת מידע. טענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ בעניין זה, אינה במקומה. ברי כי כל חברי ועדת המכרזים ידעו בשלב זה או אחר את תוכן הצעות המחיר, אך מכאן ועד להוכחה כי אֵלו הודלפו לצוותי הבדיקה, ארוכה הדרך. חזקת התקינות המינהלית עודנה שרירה וקיימת ולא הובאה ראיה ממשית לסתרה. אין בכוחם של חשדות בעלמא, כדי להוכיח שנשקלו שיקולים זרים במתן הציונים.

22. הטענה כי ישיבות ועדת המכרזים התקיימו בהשתתפות חברי צוות הבדיקה הפיננסי וחברי צוות הבדיקה המקצועי, וכך נחשפו הצוותים המקצועיים להצעה הפיננסית, גם היא דינה להידחות. הפרוטוקולים מלמדים אחרת. הדיונים שנערכו בוועדת המכרזים בקשר להצעה הפיננסית, בטרם קביעת ציוני האיכות, נעשו ללא ציון עלויות או מחיר. אין חשש של ממש כי פרטי ההצעה הפיננסית הודלפו או נודעו ליתר הצוותים. טענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ על כך שהפרוטוקולים אינם משקפים את כל אשר נאמר במהלך הדיונים, וכי לא צוינו בהם עובדות בסיסיות, אינה נשענת על בסיס איתן וסותרת את תקינות המעשה המינהלי. טענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, על העדר הוכחה פוזיטיבית מהפרוטוקול כי הצוותים המקצועיים לא נחשפו להצעה הפיננסית, כמוה כהפיכת נטל הראיה; היפוך היוצרות, ואין לקבּלוֹ.

23. זאת ועוד, דומני כי אם ועדת המכרזים 'הסתנוורה', ולוּ בתת-מודע, מהצעות המחיר שאליהן נחשפה, ניתן היה לצפות ממנה ליתן לפוליסיטי בע"מ ולק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ ציונים גבוהים יותר, ולא כאלה שגובלים בסף האיכות. כאשר קיים 'סינוור' כנטען, אין היגיון במתן ציונים "מחשידים" (כטענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ). גם אילו קיבלתי את הטענה כי מישהו מחברי הצוות המקצועי אכן נחשף להצעה הפיננסית, עדיין לא ברור כלל כי נחשף להצעה הפיננסית במלואה, וכי הושפע מכך, ולוּ באופן חלקי. כזכור, הטיפול במכרז נעשה באמצעות עשרות אנשים אשר ניקדו את ההצעות. גם אם פלוני נחשף בטעות להצעה הפיננסית, ואין ראיה לדבר הזה, ברי כי חשיפתו-שלו בלבד לא השפיעה על דירוג ההצעות, והריהי בטלה בששים. שוכנעתי כי אין חשש שנעשו מניפולציות, ולא חשש להשפעה בלתי הוגנת על צוותי הבדיקה; במוּדע ושלא במוּדע.

24. לסיכום פרק זה: לא הובאה ראיה ישירה ללמד על כך שצוות הבדיקה נחשף להצעה הפיננסית; הראיות הנסיבתיות שלהן טענה מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, נסתרו. נקודת המוצא של מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, כי הפרוטוקול אינו משקף את אשר התנהל בוועדה, היא מוטעית וסותרת את דיני המכרזים. כך או כך, גם אם הייתי מקבל את הטענה כי מישהו מחברי הצוות המקצועי אכן נחשף להצעה הפיננסית, עדיין אין בכך כדי לבסס את החשש התאורטי שציון האיכות הושפע מכך. ועוד זאת, שאין ניתן לתקוף בדיעבד את המנגנון שנקבע במכרז לבדיקת ההצעות (ראו: דברי כבוד השופטת ע' ארבל בעע"ם 8610/03 אמנון מסילות מעלות נ' המועצה המקומית מג'אר פיסקה 11 (ניתן ביום 9.8.2004)). טענת ה'סינוור' נדחית.

הטיה מלאכותית
25. מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ טוענת, כאמור לעיל, כי אין זה מסתבר מבחינה סטטיסטית, שהציונים שניתנו על-ידי ועדת המכרזים יתפלגו כפי שאֵרע, בלא כוונת מכוון. ההסתברות שפעם אחר פעם תגענה הצעותיהן של פוליסיטי בע"מ וק.ל. קמפוס לשיטור בע"מ בדיוק לציון הסף, או בסמיכות לו מצִדו העליון, ולא תסטנה אף פעם למטה מציון הסף, היא נמוכה ביותר, כמעט בלתי אפשרית. לתמיכה בטענתה צֵרפה מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ חוות דעת סטטיסטית מאת פרופ' אהוד לרר וד"ר גלית אשכנזי-גולן.

26. דין הטענה להידחות. אל מול חוות הדעת מטעם מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, הוגשו חוות דעת מאת מומחים אחרים (פרופ' קמיל פוקס וד"ר הילרי פוט). מסקנתם היא כי חוות הדעת שניתנה מטעם מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ היא שגויה. לשיטתם, חוות הדעת שהגישה מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ אינה מתאימה למכרז דנן; המודל הסטטיסטי שבבסיס חוות הדעת הוא שגוי, ואינו תקף לענייננו; הקריטריונים שעליהם התבססה חוות הדעת מוטים ומטעים, ועוד. כידוע, בביקורת משפטית של המשפט המינהלי, אין לייחס משקל רב לחוות דעת מדעיות, במיוחד כאשר קיימת מחלוקת בדבר נכונותן. לאור חזקת התקינות המינהלית, ובכלל, אין זה מדרכו של בית המשפט לעניינים מינהליים לנהל מעין 'משפט זוטא' ביחס לנכונות חוות הדעת של המומחים מטעם הצדדים. גבי דידי, לא הוכח כי שיקולים זרים נעלמים נשקלו בעת מתן הניקוד להצעות במכרז. טענת ה'סינוור' נדחתה לעיל, ואי אפשר להיתלות ב'סינוור' כדי לטעון להטיה בניקוד. חוות הדעת הסטטיסטית (שהוגשה בדיעבד ובשיהוי) גם היא אינה יכולה לסייע למ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ. ההצעות נבחנו בצורה ראויה ודורגו בהתאם לאיכותן. לא הוכח כי הציונים היו מוטים או כי נפל פגם בניקוד. ניתן לראות שכאשר ועדת המכרזים סברה כי הצעת פוליסיטי בע"מ אינה טובה בתחום כזה או אחר, היא לא חששה ליתן לה ציונים נמוכים מאד. ועדת המכרזים פעלה על-פי סמכויותיה ובהתאם לשיקול הדעת המסור לה.

המפ"ל הנסתר – אי פרסום אמות המידה מדרגה שלישית
27. מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ טוענת כי ועדת המכרזים פעלה באופן פגום ושלא בתום לב, כאשר לא פרסמה במסמכי המכרז את משקלות תתי-רכיבי המשנה במכרז, בפרק ההדרכה. הדין אוסר על ועדת המכרזים להעריך את ההצעות על סמך משקלות שלא פורסמו במכרז. מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ טוענת כי באמת ובתמים סברה, כי המשקל של כל רכיב-משנה יהיה זהה, וכי הסתמכה על כך. מאחר שהחלטת ועדת המכרזים מיום 28.6.10 (פִסקה 5 לעיל), לא הייתה ידועה בעת הגשת ההצעות, ונודעה למציעים בדיעבד, רק ביום 22.3.11, הרי שוועדת המכרזים לא הייתה רשאית להתבסס עליה; ומכל מקום, הנימוקים שניתנו אינם מספקים. לטענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, דירוג ההצעות על-פי משקלים יחסיים נסתרים שינה בדיעבד את תנאי המכרז. ישום נכון של המשקלים שפורסמו, מחייב את פסילת הצעתה של פוליסיטי בע"מ.

28. אין עוררין על חובתו של עורך המכרז לפרסם בצורה ברורה ומפורשת את אמות המידה ואת משקלותיהן לצורך דירוג ההצעות. ברור שככל שמסמכי המכרז יהיו מפורטים יותר ובהירים, יתרום הדבר להגשמת תכלית המכרז בהגינות ובשיוויון. ככלל, בחינת הצעות במכרז, על בסיס אמות מידה שלא צוינו בתנאיו, היא מעשה שלא יֵעשה. מדובר בפגם מהותי שפוגע בשוויון (עע"ם 5159/08 מיציוסי הסעות בע"מ נ' אור הסעות ג.ד. (ניתן ביום 4.3.08)). שינוי כללי המכרז בדיעבד, בכלל זה שינוי אמות המידה, מפר את אינטרס ההסתמכות והציפייה של המציעים (עע"ם 7357/03 רשות הנמלים נ' צומת מהנדסים תכנון תאום וניהול פרויקטים בע"מ פ"ד נט(2) 145). על הלכות מושרשות אלה אין חולק, אך הן אינן ישימות בענייננו.

29. המסגרת הנורמטיבית המחייבת את פרסום אמות המידה ומשקלותיהן מוסדרת בתקנה 22 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993:
"... (ב) ועדת המכרזים תכלול במסמכי המכרז את פירוט כל אמות המידה, מבחני המשנה, את המשקל היחסי שיינתן לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז ואופן שקלולם.

(ג) קבעה ועדת המכרזים משקל יחסי לאמות המידה –
(1) תפרט הוועדה במסמכי המכרז את המשקל היחסי שיינתן להצעות בשל המחיר המוצע או המבוקש, לפי העניין, לעומת ניקוד האיכות ואת אופן שקלולם;
(2) תפרט הוועדה במסמכי המכרז את המשקל היחסי של כל אחת מאמות המידה, ושל מבחני המשנה לאמות המידה, ככל שנקבעו; ועדת המכרזים תהא רשאית במקרים חריגים שלא לפרסם את השיעורים היחסיים של אמות המידה לפי פסקה זו, את מבחני המשנה כאמור ואת אופן השקלול, אם השתכנעה כי יש בפרסום כאמור כדי לפגוע בניהול התקין של הליך המכרז, מנימוקים שיירשמו".

30. הכלל הנזכר בתקנה הוא חשוב. מכרז חייב לפרט את כל אמות המידה, מבחני המשנה והמשקלים היחסיים לכל אחד מהם. ואולם, הדין מכיר באפשרות ליוצאים מן הכלל, כאמור בתקנה 22(ג)(2) סיפא הנ"ל. כְּיוצא מן הכלל אין מדובר בחזון נפרץ, אך האפשרות קיימת, והיא לגיטימית: "המקרים הם לדעתי באמת מקרי קצה, אבל יש מצבים שבהם אומרים 'אנחנו רוצים שהאדם יגיש לי את המוצר שלו', שלא יתחיל עכשיו לעשות התאמות במוצר לפי הדרישות שלו, אלא להיפך, שהוא יביא לי את המוצר שלו, כי זה המוצר שאני יודע שהוא נותן והוא מספק ואותו אני אקנה ואת המוצר הזה אני אבחן לפי אמות המידה שלי. אם אני אגיד לו עכשיו שמה שחשוב לי זה מהירות הפעולה ומידת הקרינה, אז הוא ינסה לשחק עם המוצר שלו ואת זה אני לא ארצה, ולכן במצב כזה אני אגיד, יש נימוק מיוחד שלא לפרסם את אמות המידה" (דברי עו"ד יואל בריס, היועץ המשפטי של משרד האוצר בפרוטוקול 664 לדיוני ועדת החוקה מיום 28.9.08 בקשר לתיקון התקנה הנדונה). אני תמים דעים עם נימוקי ועדת המכרזים בהחלטתה מיום 28.6.10 (נספח ב' לכתב התשובה; פִּסקה 5 לעיל), ולבטח אין לומר שהחלטתה אינה סבירה. נסיבותיו המיוחדות של המכרז הנדון הצדיקו את הסטייה מן הכלל, את דרך הפעולה שלפי תקנה 22(ג)(2) סיפא לתקנות חובת המכרזים. לפי טיבו של המכרז הנדון, היקפו ומורכבותו, חשיפת משקלות תתי-מבחני המשנה יכולה הייתה לגרום לתמריץ אצל המציעים לבצע מניפולציות בהצעותיהם, על מנת לזכות בניקוד מרבי. אין זה מן הנמנע, כי אילו נחשפו משקלות תתי-מבחני המשנה (אמות המידה ומבחני המשנה על משקלותיהם פורסמו במכרז), היו המציעים משקיעים את עיקר יהבם בפרמטרים מסויימים, שהם בעלי משקל רב, ומזניחים פרמטרים בעלי משקל נמוך יחסית. מצב דברים שכזה יכול היה לסכל את תכלית המכרז. זאת ועוד, במכרז מעין זה, מורכב ומרובה דיסציפלינות, ושכמותו כמעט שלא נעשה בישראל, ישנה חשיבות רבה בקבלת הצעות כוללות ומקיפות, שיהא בהן כדי ללמד על תפיסת המציעים את הפרוייקט ואת הממשקים שבין רכיביו השונים. פרסום תתי-מבחני המשנה (להבדיל ממבחני המשנה עצמם) יכול היה לגרום למציעים להכין את הצעתם במתכונת של 'רשימת מכולת', תוך התייחסות לכל פרמטר ופרמטר כשלעצמו, וזניחת הצגה של תפיסה כוללת של ההצעה; התייחסות למיקרו ולא למקרו. נימוקי דחיית טענת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ בהקשר זה, הם יחודיים למכרז הנדון, ואינם תופסים בכל מכרז ומכרז. החלטת ועדת המכרזים (המצוטטת בפּסקה 5 לעיל) מנומקת כדבעי, מטרתה להביא ליישום מטרותיו של המכרז ולמנוע פגיעה ביעילותו ובתכליתו, החלטה הנמצאת במתחם הסבירות.

31. לא זו אף זו, 'המפ"ל הנסתר' שהוסתר על-פי הדין ולתכלית ראויה, הוסתר מכל המציעים. הן מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, הן שאר המציעים, לא ידעו על קיומו. לא ניתן לגרוס כי אי-חשיפתו יצרה יתרון מסוים אצל מתמודד אחד על פני משנהו. לא הוּכח ולא הובאה ראייה מספקת על-ידי מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ על מנת להראות כי אי-חשיפת 'המפ"ל הנסתר' פגעה בה בעת הכנת הצעתה. בשונה מן הפסיקה שאוזכרה בסעיף 27 לעיל, לא הייתה כאן פגיעה בשוויון, גם לא הסתמכות, ולא ציפייה של מי מן המציעים. המשקלות נקבעו עוד בטרם פתיחת תיבת המכרזים, כשהשפעתן היתה בשווה על כל המציעים. ההנחה שעליה ביקשה מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ להסתמך, כי דירוג תתי מבחני המשנה ייעשה באופן זהה, במשקלות שווים, אינה הגיונית. על פני הדברים ניכרת חשיבות שונה לשאלות השונות. פוליסיטי בע"מ הראתה בתשובתה (בסעיף 45) שאלות בעלות אופי טכני, ואחרות שהן מהותיות. הנחה סבירה איננה כהנחתה של מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ, סביר יותר להבין שיִנתנו משקלות שונים לשאלות השונות, לפי מהותן ואיכותן, כפי שגם הבינו מציעים אחרים.

32. מן הראוי להזכיר את נוסח השאלה שנשאלו המציעים במכרז: "מה תהיה תפיסת ההפעלה בתחום ניהול ההדרכה לרבות..." (פרק 2.1 לנספח ה' להזמנה להציע הצעות, עמוד 78 כרך 1 בבקשה הדחופה למתן צווי ביניים). נוסח זה מלמד כי במכרז לא היתה כוונה לחלק את המשקלות במשקל יחסי שווה. לשון "לרבות" מעלה במפורש את האפשרות לקיומם של תבחינים נוספים. מבחינה לשונית, מציע סביר לא יִטה לחשוב כי משקל מבחני-המשנה יחולק שווה בשווה: "מבחינה לשונית הביטוי 'לרבות' בא, בדרך כלל, כדי להרחיב את משמעותו הטבעית והרגילה של הביטוי המוגדר ולהוסיף עליו" (עע"ם 5569/05 משרד הפנים נ' עויסאת (ניתן ביום 10.8.08); השוו: ע"א 48/50 היועץ המשפטי נ' ריבקינד, פ"ד ח 254, 259; ע"א 8863/07 ב.מ. כפריס דדו בע"מ נ' מנהל מע"מ חיפה (ניתן ביום 28.3.10); עת"ם (י-ם) 26371-07-11 אילן אליהו בע"מ נ' עיריית ירושלים (ניתן ביום 7.8.11) והאסמכתאות המצויינות שם).

33. למעלה מן הצורך אעיר כי מציע אשר סבר שמסמכי המכרז אינם בהירים דיים, צריך היה לפנות קודם לכן בשאלת הבהרה. נושא זה הוסדר בסעיף 4.6 למכרז שעניינו ב"בקשות להבהרות ושינויים בתנאי המכרז". סעיף 4.6.1 קובע כך: "המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשות לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר למסמכי המכרז או לבקש לשנות תנאי מתנאי המכרז, רק באמצעות פניה בכתב... שתגיע לא יאוחר מן המועד הקבוע לצורך כך בסעיף 1.3 (לוח זמנים למכרז)...". בהמשך מפורט שם המנגנון לטיפול בבקשות להבהרות ושינויים, ובסעיף 4.6.5 נקבע: "מציע שלא יפנה באופן האמור בסעיף 4.6 זה יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בדבר אי בהירות, סתירות או אי התאמה במסמכי המכרז". ככלל, צריך לפנות בשאלות הבהרה מלכתחילה ולא בדיעבד, כך ההלכה הפסוקה, ולא כל שכן במכרז דנן, לאור מורכבותו ובשים לב לתנאי המפורש במכרז, כמצוטט לעיל. מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ מנועה מלטעון כעת על אי-בהירות בתנאי המכרז. השעה הוחמצה. אין ניתן לקבל את הטענה (שלא נטענה במועד ושהיא בגדר הרחבת חזית) כי מתמודדים "לא חשבו שיש משהו להבהיר פה" (עמוד 26 שורות 16-19 לפרוטוקול). לפני מציע סביר אשר ראה במסמכי המכרז את מבחני המשנה לדירוג, עמדה האפשרות לשאול איך, כיצד ומהי החלוקה ביניהם; האם יש להעניק משקל עודף לשאלות מורכבות ורלוונטיות למכרז, או שמא משקלן יהיה זהה, ללא התייחסות לתוכנן.

34. זאת ועוד, מן הראוי לזכור כי מדובר במשקלות מדרגה שלישית, וגם מבחינה זו אין חשש של ממש לפגיעה בשוויון. כשיקול של מדיניות משפטית אציין עוד כי קבלת גישת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ עלולה להמריץ את הרשות להימנע מלרדת לרזולוציה של תתי-מבחני משנה, כדי שלא 'להסתכן' בחובה לפרסם גם את המשקלות לגביהם. המגמה הרצויה היא הפוכה, גם ב'מחיר' של אי-פרסום המשקלות של תתי-מבחני המשנה.

35. מן הראוי לציין כי קבלת עמדת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ שומטת למעשה את הבסיס לסעד אשר לו היא עותרת בגדרי העתירה: הכרזתה כזוכה. אם נכונה הטענה כי משקלות המכרז לא פורסמו בצורה תקינה, ושררה אי-בהירות, הרי שהסעד הנובע מכך הוא ביטול המכרז, סעד שלא התבקש בעתירה. אם אי-פרסום משקלות תתי-מבחני המשנה פוגע בשוויון, בהסתמכות ובציפייה של המתמודדים, הרי שגם ביתר המציעים הוא פגע, ולא ניתן לדרג עתה את ההצעות, גם בדרך שחפצה בה מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ. הטיעון הזה הוא אפוא חרב פיפיות.

36. בעניין אחד או שניים צודקת מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ. מן הראוי היה להודיע למציעים על החלטת ועדת המכרזים מיום 28.6.10. מוטב היה להעביר לידי מ.א.ה מנרב – אלקטרה – הדרכה בע"מ את המפ"ל הנסתר מייד עם בקשתה הראשונית לקבלת מסמכי המכרז, ולא למנוע זאת ממנה. ואולם, התנהלות זו, גם אם אינה ראויה (וגם אם אין אסמכתא לכך שתקנה 22(ג)(2) סיפא הנ"ל מחייבת את פרס העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il

^
X

חיפוש פסקי דין:

פלסטיק קרובים אל המלאכה 25, ראש העין, ישראל | ילדים קרובים אל הגפן 9, נתיבות, ישראל | עיבוד נתונים קרובים אל | חינוך קרובים אל | רפדים קרובים אל הגן 1, עפולה, ישראל | כלכלה קרובים אל יעקב מכלוף 36, בית שאן, ישראל | ספרים קרובים אל | פירות וירקות קרובים אל הר בוקר 4, מצפה רמון, מצפה רמון, ישראל | חינוך קרובים אל | מהנדסי קרקע וביסוס קרובים אל אסיף 1, ישראל | עץ קרובים אל אחז המלך 15, ערד, ישראל | גגות קרובים אל Unnamed Road, Tirat Carmel, ישראל | פרגולות קרובים אל רחבת האשלג 65, דימונה, ישראל | מחצבות קרובים אל הדרור 25, רמת השרון, ישראל | בריכות שחיה קרובים אל | דיאטות קרובים אל מיזאן 31, תל אביב יפו, ישראל | טפטים קרובים אל עציון/מכבים, פרדס חנה כרכור, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל | מראות קרובים אל | וטרינרים קרובים אל שביל ישראל, ג'סר א זרקא, ישראלמחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון עבודות עפר | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות צביעה | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות טיח | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון בניה בבלוקי אשקלית 268 | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון גומחות בטון ללוחות מונים | מחירון צנרת גבריט | מחירון תבניות מפח | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון קירות מסך | מחירון מוצרי נגרות | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצונית | מחירון מתקני תברואה | מחירון מוספים לבטון | מחירון קירות תמך מסוג "צוקית" | מחירון שסתומים לביוב | מחירון זכוכית שטוחה אנטיסאן | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצונית | מחירון מגדל פיגום אקרו | מחירון נקודות וסעיפים מיוחדים | מחירון פריקסט | מחירון חפירות ובסיסי בטון | מחירון רצפות צפות (פריקות) | מחירון מבנה לוח מפוליאסטר | מחירון פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) | מחירון דחיקת צינורות בטון/פלדה | מחירון כבלי נחושת משוריינים N2XBY | מחירון חיזוק מקצועות וחיפוי תפרי התפשטות | מחירון אריחים | מחירון מראות | מחירון מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים | מחירון כבלי נחושת משוריינים N2XBY | מחירון אביזרים למים וביובבפני כב' השופטת רות וקסמן המבקשת מדינת ישראל נגד המשיבה רויטל טקיה <#1#> נוכחים: ב"כ המב | בית משפט השלום בקריות ת"פ 4195-06-11 מדינת ישראל נ' זרבל 11 ספטמבר 2011 בפני כב' השופטת | בית משפט השלום באשקלון ת"א 9661-08-10 סינקו נ' איילון חברה לביטוח בע"מ ואח' תיק חי | החלטה בתיק רע"פ 9265/09 בבית המשפט העליון רע"פ 9265/09 בפני: כבוד השופט א' א' לוי המבקשים: | בפני כב' השופטת עידית ברקוביץ תובעים 1. נציגות הבית המשותף ברח' הצפריר 5 אור יהודה נגד נתבעי | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אשר דרעי <#1#> נוכחים: ב"כ | בפני כב' השופטת יעל ייטב תובע שמעון שמחי נגד נתבעות 1.רקע תעשיה פרמצבטית בע"מ 2.הראל חב' | בפני כבוד ה שופטת שאדן נאשף-אבו אחמד תובע רוני כהן נגד נתבעת המאגר הישראלי לביטוחי רכב החלטה 1. על י | בית משפט השלום בחיפה ת"א 17322-01-11 אנקורי נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ - סני | בפני כב' השופטת כאמלה ג'דעון תובעים 1. יעקב להב נגד נתבעים 1. גדעון שרון 2. אוצר - אחסון ממו | בפני כב' השופטת עיריה מרדכי תובעים 1. שולמן מחסני גבס וצבע בע"מ נגד נתבעים 1. לרום א.ר. חבר | תובעים 1. רעיסה פלדמן נגד נתבעים 1. הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ הודעה 1. התובעת נדרש ת להמציא מסמכ | החלטה בתיק בג"ץ 3881/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 3881/10 בפני: כבוד השופטת מ' נאור העותרת: ה | בית משפט השלום בחיפה ת"א 26811-02-10 קפלן נ' יוניליוור ישראל מזון בע"מ ואח' בפני כ | בפני כב' הרשמת בכירה יהלום בלהה תובעת חברת פרטנר תקשורת בע"מ נגד נתבעת חברת אוטובוסים ירושל | החלטה בתיק בג"ץ 2634/13 בבית המשפט העליון בג"ץ 2634/13 לפני:כבוד השופט ע' פוגלמן העותרים:1 | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה , ודאד יונס מבקשים סמאהר נסאר נגד משיבים המכללה האקדמית גליל מ | החלטה בתיק ע"א 2752/14 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 2752/14 - ח' ע"א 2758/14 לפני:כ | לפני: כב' השופט מירון שוורץ נציג ציבור (עובדים) מר יוסף כהן נציג ציבור (מעבידים) מר יצחק הולצמן | בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 5712-12-11 סעיד נעמה ואח' נ' מדינת ישראל בפני כב' הש | בית משפט השלום לתעבורה באשדוד תת"ע 5857-11-11 מדינת ישראל נ' לפה אליהו תיק חיצוני: 10201342 | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 50972-07-11 עזת ג'ודה נ' מיה תעשיות מזון מ.ת.מ בע&quo | החלטה בתיק רע"א 4031/02 בבית המשפט העליון רע"א 4031/02 בפני: כבוד השופט י' טירקל המבקש: אל | תובעת ישקר בע"מ נגד נתבעים החלטה 1. בשל אילוצי בית-המשפט ידחה הדיון הקבוע ליום 2.10.2014. 2. הד | בפני כב' השופט ג'ורג אמוראי המאשימה מע"מ באר שבע ע"י ב"כ עו"ד שלומי שוחט