מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית דין אזורי לעבודה בירושלים

תע"א 2698-09 דרהם נ' המועצה מקומית בית אל

בפני
כב' השופט דניאל גולדברג
נ.צ. (ע) יעל רייכמן
נ.צ. (מ) תמיר ברשד

תובע

מאיר דרהם
ע"י עוה"ד צבי- אליה שמיר

נגד

נתבעת

המועצה מקומית בית אל
ע"י עוה"ד נתנאל כץ

פסק דין

הנתבעת הנה מועצה מקומית הפועלת מכוח צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון) מס' 892 התשל"ט- 1981 (להלן: "הצו").
התובע התקשר עם הנתבעת ב"הסכם למתן שירותים" לביצוע עבודות הדברה וריסוס, טיפול בהסגרת חיות נושכות, הרעלת כלבים ופינוי פגרים, כמפורט בהוראת סעיף 4 להסכם שצורף כנספח א' לכתב התביעה (להלן: "ההסכם").
תקופת ההתקשרות שבין הצדדים החלה ביום 15.11.02 והסתיימה ביום 31.3.09.
בתום תקופת ההתקשרות הגיש התובע תביעה זו לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, תוספת יוקר, פדיון חופשה ודמי הבראה.
הצדדים חלוקים ביניהם בשאלה, אם התקיימו ביניהם יחסי עובד- מעביד, אם לאו. התובע טען שהנתבעת היתה מעסיקתו, ואילו הנתבעת טענה כי התובע נתן לה שירות כקבלן עצמאי.
העובדות
אין מחלוקת כי הסכם ההתקשרות שנחתם בין הצדדים נחתם בשנת 2004, ולא בשנת 2002, על אף האמור בו (מוסכמה 2 לפרוטוקול הדיון מיום 20.9.10).
אין מחלוקת כי התובע היה רשום כעוסק מורשה והתנהל מול רשויות המדינה כעצמאי (עדות התובע בעמוד 9, שורות 5-14).
אין מחלוקת כי הנתבעת שילמה לתובע תשלום חודשי כנגד חשבוניות שהנפיק לה התובע. מהראיות והעדויות שהובאו בפנינו עולה, כי עד ליום 1.12.04 שילמה הנתבעת לתובע תשלומים חודשיים משתנים שהתבססו על מספר הפעולות שביצע התובע במהלך החודש, ואילו מיום 1.12.04 שילמה הנתבעת לתובע תשלום חודשי קבוע בסך 4,500 ₪ (כולל מע"מ) בגין כל העבודות שביצע עבורה (נספח ג' לכתב ההגנה ועדות התובע בעמוד 8, שורות 28-32, עמוד 9, שורות 1-3).
אין מחלוקת כי התובע דיווח לנתבעת מידי חודש על סוג ומספר הפעולות שביצע תוך ציון מועד ביצוען (ללא פירוט שעות עבודה), וכי הדיווחים הנ"ל משקפים את העבודות שביצע בפועל (נספח ב' לכתב התביעה, עדות התובע בעמוד 5, שורות 30-31).
התובע הפעיל עסק עצמאי כקבלן עצמאי במסגרתו העניק שירותים לגורמים נוספים מלבד הנתבעת (עדות התובע בעמוד 11, שורות 27-28, עמוד 12, שורות 22-32, עמוד 13, שורות 1-3).
טענות התובע
בהתאם למרבית המבחנים לבחינתם של יחסי עובד –מעביד, התובע היה עובד של הנתבעת.
התובע הועסק אצל הנתבעת למשך תקופה ארוכה של כשבע שנים ולא על בסיס מזדמן.
התובע עבד בשעות קבועות- כל ערב שתי שעות בפיזור והכנת מלכודות של בעלי חיים ושעתיים בבוקר לבדיקת המלכודות והוצאת בעלי החיים הנלכדים.
התובע היה זמין לרשות הנתבעת במהלך היום ודיווח על עבודתו לנתבעת.
התובע השתלב בפעילות הנתבעת באופן שוטף וסיפק שירות חיוני למועצה ולתושביה.
המלכודות וחומרי ההדברה ששימשו לעבודת התובע נרכשו על ידי הנתבעת.
כדורי הרעל ששימשו לעבודת התובע סופקו על ידי רופא וטרינר מטעם הנתבעת.
איסוף הפגרים, החיות הלכודות ופינויים משטחי הרשות נעשו על ידי התובע באמצעות רכבים שבבעלות הנתבעת.
התובע לא הפעיל עסק עצמאי משלו המשרת את הנתבעת כגורם חיצוני. התובע ביצע את עבודתו אישית ולא היה רשאי להפעיל עובדים אחרים מטעמו.
הנתבעת פרסמה בידיעון הישוב כי היא מעניקה, בין היתר, שירותי הדברה, אותם העניק התובע בעצמו. התובע היה מוכר לתושבי הישוב כעובד מטעם הנתבעת והם התקשרו אליו ישירות לטלפון הנייד האישי שלו לצורך ביצוע עבודות בתחום זה.
טענות הנתבעת
לטענת הנתבעת לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בינה לבין התובע.
התובע קבע בעצמו את סדרי עבודתו. התובע לא עבד בשעות קבועות כלשהן ו/או בימים קבועים.
פינוי הפגרים והחיות הלכודות נעשה על ידי עובדי הנתבעת ברכב של הנתבעת.
חומרי ההדברה ששימשו לעבודת התובע נרכשו על ידי התובע עצמו, למעט כדורי סטריכנין, שאישור שימוש בהם ו/או אספקתם הוענק על פי דין לרופא וטרינר מטעם הנתבעת.
התובע לא התקבל לעבודתו על פי התנאים הדרושים לקבלת עובדי רשויות מקומיות, ולא היה בגדר של עובד של המועצה על פי צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977.
מספרי הטלפון שפורסמו בידיעון היו של הנתבעת. התובע הופעל על ידי מחלקת שפ"ע ומוקד הנתבעת. ככל שהתובע קיבל פניות ישירות מתושבי המקום, הדבר נעשה על דעתם בשל היכרותם עם התובע.
התובע קיבל שי לחגים בדומה לקבלנים עצמאיים אחרים שסיפקו שירותים לנתבעת. השי שהוענק לקבלנים העצמאיים היה שונה מזה שהוענק לעובדי הנתבעת.
התובע העסיק מידי פעם קבלני משנה שסיפקו לא אחת שירותי הדברה לנתבעת.
התובע היה רשום במשרדי מע"מ ומס הכנסה כעוסק מורשה. התובע הנפיק לנתבעת חשבוניות. לתובע היה כוח להשפיע על רווחי ו/או סיכוני העסק.
התובע לא היה כפוף לנתבעת וביצע את עבודתו באופן עצמאי ועל פי שיקול דעתו.
סעיף 5 להסכם (משנת 2004) קובע מפורשות כי על הצדדים לא יחולו יחסי עבודה.
דיון והכרעה
כידוע, שאלת סיווגם של יחסים בין צדדים כיחסי עובד- מעביד נעשית על פי מכלול העובדות שביסוד ההתקשרות בין הצדדים, ולעניין זה להסכמת הצדדים משמעות מוגבלת. היות אדם עובד הנו דבר הקרוב לסטטוס, ומעמד זה אינו נקבע על ידי מי מהצדדים, אלא על פי נסיבות העניין, כהווייתן (ע"ע 283/99 ברק נ' כל הקריות בע"מ, פד"ע לה תש"ס-2000, 642, שם בעמוד 652).
התשובה לשאלה אם פלוני הנו במעמד של "עובד" או "קבלן עצמאי" היא מסקנה משפטית הנובעת ממערכת של עובדות מסוימות (דב"ע לא/3-27 עירית נתניה נ' דוד בירגר, פד"ע ג 177).
בשאלה אם התקיימו יחסי עובד-מעביד עלינו לבחון את ההתקשרות האמיתית ולא את המסווה שנתנו לו הצדדים (ע"ע 300245/97 משה אסולין אח' נ' רשות השידור, פד"ע לו 689).
בהתאם לכך, העובדה כי הצדדים הגדירו את יחסיהם כיחסי מזמין- שירות וקבלן עצמאי הנה בעלת משמעות מוגבלת, ועלינו לבחון על פי מכלול הנסיבות את ההתקשרות האמיתית שבין הצדדים בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך בחינתם של יחסי עובד- מעביד.
כידוע, המבחן המעורב שהמרכיב הדומיננטי בו הנו מבחן ההשתלבות, הוא המבחן המועדף על פיו נבחנים יחסי עובד- מעביד. שני פנים למבחן ההשתלבות. האחד- הפן החיובי הקובע כי תנאי ל"השתלבות" במפעל הוא שקיים מפעל יצרני לשירותים שניתן להשתלב בו, שהפעולה המבוצעת על ידי פלוני נדרשת לפעילות הרגילה והשוטפת של המפעל, ושפלוני מהווה חלק מהמערך הארגוני הרגיל של המפעל ולכן הוא אינו "גורם חיצוני". התנאי השני להשתלבותו של פלוני במפעל הוא שפלוני "אינו בעל עסק משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני" (דב"ע לא/3-27 הנ"ל; דב"ע לב/3-30 יוסף פרידמן נ' תלפרי בע"מ, פד"ע ד 232; בג"ץ 5168/93 מור נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נ (4)628, 646-650; בג"ץ 1163/98 שדות נ' שרות בתי הסוהר, פ"ד נה(4) 817, 831 (2001)).
אחד הביטויים לאותה השתלבות יכול ויהיה בכך שהרחקתו של אותו אדם תפגע בפעילות הרגילה, היום-יומית והשוטפת של המפעל או השירות, במובחן מהמצב לגבי מי שפועל כגורם חיצוני למען המפעל או השירות. האחרון- פעולתו באה מבחוץ- להשלים את פעולות המפעל או לאפשר אותה (דב"ע לד/3-9 עוזר אדמון נ' מדינת ישראל, פד"ע ה 169). כאשר בוחנים את הפעולה הרגילה של המפעל, ברור שאין הכוונה לפעילות הישירה והעיקרית בלבד (דב"ע לו/2-10 ציון בע"מ נ' יעקב סעדי ואח', פד"ע ח 240).
לאחר שבחנו את הראיות והעדויות שהובאו בפנינו ולאחר ששמענו את טענות הצדדים אנו סבורים שמכלול העובדות שביסוד ההתקשרות בין הצדדים מביא למסקנה המשפטית שהתובע לא היה עובד של הנתבעת, כפי שיפורט להלן.
מהראיות והעדויות שהובאו בפנינו עולה כי התובע לא השתלב בפעילות הרגילה והשוטפת של הנתבעת, אלא הוא העניק לנתבעת שירותים כקבלן עצמאי.
בניגוד לטענות שהועלו על ידי התובע בכתב תביעתו ולעדותו בתצהיר עדותו הראשית, התובע הודה בחקירתו הנגדית כי לא התקיימו בו מרבית מהמבחנים המצביעים על היותו "עובד" של הנתבעת.
כך למשל, התובע הודה בחקירתו הנגדית כי הנתבעת לא פיקחה על שעות עבודתו, והוא קבע את סדרי עבודתו ושעות עבודתו בהתאם לשיקול דעתו העצמאי (עמוד 5, שורות 13-18)
התובע הודה בחקירתו הנגדית כי הוא קיבל מהנתבעת תשלום חודשי קבוע ללא תלות בביצוע מכסה של מספר שעות עבודה חודשיות המשולמות עבור תקן של משרה מלאה (עמוד 5, שורות 19-28), עובדה המחזקת את גרסת הנתבעת לפיה התובע לא היה עובד אלא קבלן עצמאי.
כאמור, התובע העביר לנתבעת מידי חודש דיווחים המפרטים את הפעולות שביצע והן משקפות את היקף עבודתו בפועל (עדות התובע בעמוד 5, שורות 19-31). מעיון בדיווחים אלה עולה כי התובע עבד בהיקף משתנה ולא רציף. כך למשל, בחודש 01/08 עבד התובע 9 ימים בתאריכים בלתי רציפים: 2.1.08; 3.1.08; 6.1.08; 11.1.08; 14.1.08; 17.1.08; 18.1.08; 22.1.08; 25.1.08. בחודש 02/08 עבד התובע 6 ימים בתאריכים בלתי רציפים: 1.2.08; 6.2.08; 8.2.08; 15.2.08; 20.2.08; 22.2.08. התובע עבד בהיקף דומה בהתאם ליתר הדיווחים שצורפו. כן עולה כי הדיווח של התובע לנתבעת פירט את סוג העבודות שביצע בלבד (כגון: פינוי פגרים, לכידת חיות, טיפול בכלבים נושכים, פיזור רעל וכדומה), ללא פירוט שעות עבודה.
התובע אישר כי פרט להנחיות שהעביר לו הרופא הווטרינר מטעם הנתבעת בקשר לשימוש ברעל (הכוונה לכדורי רעל מסוג סטריכנין שאוזכרו לעיל), הוא לא היה כפוף באופן מקצועי למי מטעם הנתבעת (עמוד 7, שורות 17-26):
"ש. האם מישהו מהמועצה נתן לך הנחיות מקצועיות למעט הוטרינר לגבי הרעל.
ת. לא.
ש. האם היית כפוף למרותו של מישהו מהמועצה.
ת. הייתי כפוף לאיש התחזוקה ממחלקת שפע.
ש. למה הכוונה.
ת. הייתי מגיש לו את הדוחות האלה.
ש. האם עודד היה מצלצל אליך היום תבצע כך וכך והיית עובד לפי הקביעות של עודד.
ת. לא.
ש. ז"א שאף אחד מהמועצה לא היה אחראי על זמן ביצוע עבודתך.
ת. נכון."
בהתאם לכך אנו קובעים כי לא התקיימו בתובע מבחני "הכפיפות" ו"הפיקוח" שהנם חלק מהמבחנים המרכיבים את המבחן המעורב, שכאמור הנו המבחן המועדף לבחינת שאלת סיווג יחסים חוזיים כיחסי עבודה.
לאחר שבחנו את הראיות והעדויות שהובאו בפנינו ולאחר ששמענו את טענות הצדדים אנו קובעים כי גם מבחן ההשתלבות, על שני פניו, איננו מתקיים בתובע, כפי שיפורט להלן.
כאמור התובע ביצע עבור הנתבעת עבודות הדברה וריסוס, טיפול בהסגרת חיות נושכות, הרעלת כלבים ופינוי פגרים. אין ספק כי מדובר בשירות חשוב אשר רשות מקומיות מחוייבת, על פי דין, להבטיח את קיומו, אך אופי העבודה אינו כזה שרשות מקומית מחוייבת לבצעו באמצעות עובדיה בלבד.
בניגוד לטענת התובע בכתב התביעה ובתצהיר עדותו הראשית לפיה "בזמן פינויו של בעל חיים שנלכד היה התובע מסיע אותו ברכב של הנתבעת אל המקום המיועד..." התובע הודה בחקירתו הנגדית כי הוא מעולם לא הסיע ברכב הנתבעת בעלי חיים שנלכדו במלכודות שהונחו בשטחי הנתבעת, או פגרים. התובע הודה כי פינוי הפגרים מהשטח נעשה באמצעות רכב של הנתבעת על ידי עובדי הנתבעת בלבד, וכי עבודתו של התובע בעניין זה הסתפקה בהכוונת עובדי הנתבעת למיקום הימצאות הפגרים בלבד וכי פעולת סילוק הפגרים מהשטח היתה באחריות הנתבעת (עמוד 8, שורות 2-20):
"ש. האם לביצוע עבודתך היה לך רכב בבעלותך או רכב של המועצה.
ת. היה לי רכב של המועצה. אבל הייתי צריך לעשות את העבודה רגלית. לאסוף פגרים הייתי צריך עם טנדר זה לא יכולתי לעשות עם רכב פרטי שלי. הייתי חייב לקחת טרקטור או טנדר של המועצה ולעשות את העבודה הזאת.
ש. האם האוטו הזה שירת אותך כל הזמן.
ת. כן.
ש. כל יום האוטו היה צמוד אליך.
ת. כשהפגרים נתפסו הייתי צריך רכב. המועצה היתה אחראית על הרכב.
ש. מה הכוונה טרקטור.
ת. יש טרקטור בבעלות המועצה שהיו נתפסים פגרים בעקבות הרעל היו באים נהג של הטרקטור ואוספים אותם. אני לא יכול להכניס כלב עם דם לרכב שלי. צריכים לקחת אותו לטנדר. פינוי הפגרים נעשה על ידי רכבים וציוד של המועצה. הטנדר היה נוסע לשועפת או שילה להסגר. אם הוא מת המועצה קוברת אותו. פינוי פגרים לא אני עשיתי. אני גם לא יכול לעשות.
ש. מפנה לסעיף 4 א לתצהירך. אתה אומר שאתה היית עושה שימוש.
ת. לי אסור לקחת רכב של המועצה אף אחד לא רשאי לקחת רכב של המועצה. רק עובדי מועצה. עובדי המועצה לקחו את זה לא אני. הייתי חייב להיות בשטח להראות להם את הפגרים.
ש. על פי דבריך אם היית עובד של המועצה היית יכול לקחת את האוטו.
ת. לא. הרכב הזה שייך לעובד מועצה והוא רשאי לקחת אותו. אני לא יכול לנגוע בטרקטור. אסור לי לנגוע ברכב של המועצה."
בניגוד לטענת התובע בכתב תביעתו ועדותו בתצהיר עדותו הראשית לפיה הנתבעת רכשה את חומרי ההדברה ששימשו לביצוע עבודתו, אישר התובע בחקירתו הנגדית את גרסת הנתבעת לפיה פרט לכדורים הרעילים (מסוג סטריכנין כאמור) יתר חומרי ההדברה ששימשו לעבודתו נרכשו על ידו באופן אישי (עמוד 12, שורות 18-21):
"ש. חומרי ההדברה סופקו על ידי המועצה.
ת. לא. על ידי. חוץ מהכדורים הרעילים ומהמלכודות.
ש. האם החוק מחייב.
ת. כן."
כמו כן התובע הודה בחקירתו הנגדית בגרסת הנתבעת לפיה השי שנמסר לתובע בחגים היה שונה מזה שנמסר לעובדי הנתבעת (עמוד 13, שורות 4-11):
"ש. האם קיבלת שי לחגים
ת. כן.
ש. מה קיבלת.
ת. בקבוק יין, סלסלה
ש. קיבלת אי פעם תלושים
ת. לא
ש. אני אומר לך שכל עובדי המועצה קיבלו תלושים וכל הקבלנים קיבלו שי אחר.
ת. אני מאשר שקיבלתי שי כל הזמן אבל לא תלושים."
התובע אישר בחקירתו הנגדית כי הוא מעולם לא השתתף בימי עיון, ימי כיף או ימי נופש מטעם הנתבעת (עמוד 13, שורות 12-17):
"ש. האם אי פעם הוזמנת לימי עיון מטעם המועצה
ת. לא
ש. לימי כיף
ת. לא
ש. לנופשים
ת. לא."
העובדה כי התובע היה רשאי להעביר את עבודתו במקרים בהם נעדר מעבודתו לקבלן משנה אחר מחזקת את מסקנתנו, לפיה התובע לא היה עובד של הנתבעת. לעניין זה טען התובע כי הוא ביצע את עבודתו באופן אישי ולא היה רשאי להעבירה לאחרים וזאת על מנת ליצור מצג לפיו, לכאורה, מתקיים בו מבחן "הקשר האישי" סממן שיש בו להצביע על קיום יחסי עבודה, אך לא כך הוא הדבר. בחקירתו הנגדית של התובע הוא הודה כי מר עזרא בראון החליף אותו במקרים שבהם נאלץ להיעדר מעבודתו, אך טען כי מר בראון היה עובד הנתבעת (עמוד 9, שורות 14-29):
"ש. האם היית יוצא לחופשות.
ת. לא.
ש. מי זה בראון.
ת. עובד ניקיון במועצה.
ש. אף פעם לא ביקשת שהוא יחליף אותך.
ת. הוא עובד ניקיון של המועצה אם נסעתי לת"א או שישי שבת למשפחה המועצה היתה מבקשת ממנו כיון שהוא עובד בניקיון לאסוף חתולה שמתה כי הוא עובד שם.
ש. האם העברת תשלום לבראון או לעובד אחר שהחליף אותך
ת. לא."
עדותו של התובע בעניין זה לא היתה מהימנה עלינו ואנו מעדיפים לעניין זה את עדותו של גזבר הנתבעת, מר רונן כהן, שהעיד כי מר עזרא בראון לא היה עובד של הנתבעת, אלא קבלן עצמאי (עמוד 17, שורות 20-32):
"ש. אתה טוען שהתובע העסיק קבלני משנה. הוא שילם להם
ת. אנו יודעים שבימים שהוא לא היה.. מבחינתי אם הוא שילם או לא שילם לא אכפת לנו. חלק מאנשים אנו יודעים לפחות עזרא בראון הוא קבלן. זה לא ענין שלי.
ש. מי היה אחראי על סילוק הפגרים.
ת. המועצה. איך המועצה עושה את זה באמצעות קבלן.
ש. נכון שאתה מעודך לא ראית קבלה כלשהיא שמצביעה שהתובע שילם לקבלן משנה כלשהוא.
ת. לא ראיתי
ש. נכון גם לא זימנת לעדות את קבלני המשנה שאתה טוען שהתובע שילם להם כסף
ת. יש דברים שאם נשאל את התובע הוא יגיד שעזרא בראון עבד. אני יודע שעזרא היה במקומו ולא היה לו שום טענה או בעיה עם זה. להבדיל ממזכירה שלא יכולה לשלוח מישהו אחר.
ש. עזרא בראון הוא עובד המועצה
ת. לא. הוא קבלן, גם קבלן שיפוצים וגם קבלן ניקיון. מבחינה זו גם נוח לנו שמביאים מישהו שמוכר לנו."
בהתאם לאמור אנו קובעים כי בתובע לא התקיים הפן החיובי שבמבחן ההשתלבות.
אפילו היינו מניחים לטובת התובע כי מתקיים בו הפן החיובי של מבחן ההשתלבות (ולא כך הוא הדבר), הרי שלא מתקיים בתובע הפן השלילי במבחן ההשתלבות, כפי שיוסבר להלן.
בניגוד לטענתו של התובע לפיה הוא לא הפעיל עסק עצמאי משלו המשרת את הנתבעת כגורם חיצוני, הודה התובע בחקירתו הנגדית כי הוא הפעיל עסק עצמאי במסגרתו העניק שירותים לגורמים נוספים מלבד הנתבעת (עמוד 11, שורות 27-28):
"לשאלת ביה"ד: היו גופים נוספים להם הוצאת חשבונית.
ת. כן. עבדתי כעצמאי גם בגופים נוספים."
התובע הודה בחקירתו הנגדית כי הוא העניק לתושבי הישוב שירותי הדברה וריסוס באופן פרטי וגבה מהם תשלום על כך (עמוד 12, שורות 22-32, עמוד 13, שורות 1-3):
"ש. האם אי פעם פנו אליך תושבים מהישוב באופן פרטי.
ת. באופן פרטי לעשות הדברות ריססתי.
ש. גיבית על כך תשלום.
ת. כן.
ש. מדוע לא העברת את התשלום הזה למועצה.
ת. עבדתי במועצה עם כל הסיפור של הכדורים והמלכודות עבדתי גם עם משרד הבריאות היה צריך פעם בשנה לרסס את הגנים. אז ריססתי.
ש. האם ביצעת עבודה פרטית לתושבים בבת אל
ת. כן
ש. מדוע לא העברת את התשלום הזה למועצה.
ת. עבור עבודה שעשיתי לאדם פרטי? למה אני צריך להעביר למועצה?
ש. זה עבודה שבוצעה בתחום המועצה. אתה נותן שירותי הדברה בשביל המועצה. אנשים הגיעו אליך כיון שאתה עובד המועצה לטענתך, תעביר למועצה את הכסף
ת. אני עושה פעם בשנה ריסוס לגנים חוץ מזה עבדתי פרטי אצל אנשים. זה לא קשור אחד לשני."
בהתאם להודאתו של התובע לפיה הוא הפעיל עסק עצמאי במסגרתו העניק שירותים לגורמים נוספים מלבד הנתבעת, אנו קובעים כי לא התקיים בתובע הפן השלילי שבמבחן ההשתלבות.
העובדה כי התובע אישר בחקירתו הנגדית כי לנתבעת לא היתה כל שליטה או השפעה על הרווחים הכלכליים שלו, מחזקת את מסקנתנו (עדותו בעמוד 12, שורות 1-4):
ש. האם למועצה היתה שליטה על הרווחים שלך.
ת. לא.
ש. היית עובד גם מחוץ לבת אל (צ.ל- בית אל).
ש. כן."
מעבר לכך, התובע הודה בחקירתו הנגדית כי הנתבעת לא פרסמה מכרז לביצוע עבודתו של התובע, וכי הוא לא עבר את ההליכים הקבועים לעניין קבלת עובד רשות מועצה מקומית בהתאם לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977 (עמוד 4, שורות 22-26, עמוד 5, שורות 1-2).
התובע אישר את גרסת הנתבעת לפיה סיום ההתקשרות בין הצדדים נבע בשל אי הסכמה לעניין צורת התשלום וגובה התשלום המשולם לו כקבלן עצמאי, וכי קודם לסיום ההתקשרות נוהל משא ומתן בין הצדדים לעניין זה (עמוד 11, שורות 3-8, 14-25). זאת, בניגוד לטענתו לפיה הוא "פוטר" מעבודתו על ידי הנתבעת.
בהתאם למקובץ לעיל, אנו קובעים כי לא התקיימו יחסי עובד- מעביד בין הצדדים, ולפיכך מתייתר הצורך לדון ביתר רכיבי התביעה של התובע.
סוף דבר
התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעת שכ"ט בסך 2,000 ₪.
הערעור על פסק דין זה הנו בזכות. הודעת ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים.

ניתן היום, ט"ו אלול תשע"א, 14 ספטמבר 2011, בהעדר הצדדים.

נציגת ציבור יעל רייכמן

נציג ציבור תמיר ברשד

דניאל גולדברג, שופט

1 מתוך 10

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חוטי מתכת קרובים אל קדושי השואה 19, חיפה, ישראל | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל דליה 531, קדרון, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל תאנה 2-8, קרית מלאכי, ישראל | אדריכלים קרובים אל 5, רמת השרון, ישראל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל שבטי ישראל 7, ראש העין, ישראל | פיצוציות קרובים אל 4, חדרה, ישראל | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל החרצית 546, קדרון, ישראל | סורגים קרובים אל העלייה 190, זכרון יעקב, ישראל | אופנה ובגדים קרובים אל ברית ערים 16-22, שדרות, ישראל | מהנדסי בידוד ואקוסטיקה קרובים אל ימית 3-11, ראשון לציון, ישראל | אחזקה קרובים אל ששת הימים 23, הוד השרון, ישראל | לשכות מסחר קרובים אל ירושלים, דימונה, ישראל | מחצבות קרובים אל הפלמ"ח 16, צפת, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל האלה, נתיבות, ישראל | פרגולות קרובים אל שלומציון המלכה 10, חיפה, ישראל | גנרטורים קרובים אל | רהיטים קרובים אל דרך חטיבת יפתח, צפת, ישראל | פרחים קרובים אל עפרוני 30, כרמיאל, ישראל | אבלות קרובים אל מרק שגאל 9, תל אביב יפו, ישראל | מלגזות קרובים אל מבצע חירם 11, ראש העין, ישראל | מנועים "ראש המפרץ" בחיפה | מונית מוניות דוד נחום בבת ים | ניהול הבנייה י.אמינוב פרוייקטים בע"מ ברמת גן | מראות שמואל זגגות ומראות בע"מ בטירת כרמל | צימר בנעט יהודית אירוח בתפרח | תחנת דלק תחנת דלק כאוכב בכאוכב אל-היג'א | סיעוד מטב עמותה לשרותי טיפול ורווחה בקרית גת | צעצועים ומשחקים ריטרם דידקט 2002 בע"מ במשמרות | מילוי גז גז-יגל חב' להפצת גז בע"מ באשקלון | שיפוצניק אדריאן שיפוצים בתל אביב - יפו | אטרקציות טרקטורוני אדרנלין- אתגר בשטח באלקוש | רופא שיניים דנט סמייל בחיפה | מזרקות שריר טובה בחדרה | קראטה בי"ס לקראטה טל מואס בחיפה | חוטי מתכת טכנו חוט בתל אביב - יפו | מגנטים מתמגנט-לי בבני ברק | אולמות אירועים בית לורנץ בתל אביב - יפו | פיברגלס אגט תכנון וייצור מוצרי פיברגלס ופוליאוריתן בע"מ בשילת | כלים ואביזרים לבית/עסק אחד פעמי-1 פעמי בקרית עקרון | תמלול פרוטוקול בע"מ בתל אביב - יפומחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון ריהוט חוץ | מחירון עבודות איטום | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות טיח | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון מתקני טיהור מעפר ובריכות שיקוע וחמצון | מחירון תוספות למחירי החיפויים בהרכבה יבשה | מחירון ספחי גבריט | מחירון קידוח קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות | מחירון קורות יסוד | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתך נמוך | מחירון אריחי "קלינקר" | מחירון תשתיות בחדרי מתח גבוה | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב מפוליאתילן | מחירון פיגום לטיח חוץ | מחירון מקררי מים SCROLL | מחירון טיפול בגז ראדון | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים | מחירון תערובות מלט לריצוף וחיפוי | מחירון ספסלים, שולחנות פיקניק וביתנים | מחירון חומרי נגרות | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון כבלי תקשורת | מחירון תבניות קרטון לראשי כלונס ולבסיסים לעמודי חשמ | מחירון הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים | מחירון ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים | מחירון מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים | מחירון חציבת שקעים בקירות וקורות | מחירון תערובות לסלילה | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון תוספות למחירי קירות אבן מורכבים | מחירון חציבת פתחים בקירות ובתקרות | מחירון בדיקות | מחירון ניקוז מי גשםבית משפט השלום בכפר סבא ת"א 8840-01-10 עפאוי נ' קומסקו בע"מ תיק חיצוני: תיק עזר בפני כ | בפני כב' השופטת יפעת מישורי התובעת חיסין תורק ת.ז. XXXXX182 נגד הנתבעת הפניקס הישראלי חברה לביטו | בפני כב' השופטת לאה שלזינגר שמאי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. סלאמה חמזה סלאמה חמזה הודעה | לפני כב' השופטת רויטל באום תובעת מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור נגד נתבע ארז יעקב אלמוג אולצ' | בית משפט השלום ברמלה ת"א 36557-03-10 ברק נ' סלמהת"א 12367-05-10 אשר נ' ברק תיק חיצ | תובעת קרדן רכב בע"מ נגד נתבעים הודעה על מחיקה מחמת חוסר מעש לעניין נתבע 1 על פי הוראת תקנה 156 | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4236/96 בפני: כבוד הנשיא א' ברק העותרים: 1. יה | בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 43736-01-12 אסרסה נ' שטרנברג ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה:1 ב | בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 27690-06-10 סכס נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה פש"ר 32958-09 | 11 דצמבר 2013 לפני: כב' הנשיאה – אפרת לקסר התובע קובי פרחן, ת.ז. XXXXXX055 - הנתבעת פ.נ.ב גאייה | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"י 29343-07-11 מדינת ישראל נ' קוגן 18 יולי 2011 לפני כב' | בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 19559-05-11 גהאן ואח' נ' אשכנזי ארז סחר ויבוא בע"מ | לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובע יהושע בן מיור, ת.ז- XXXXXX225 נגד הנתבעים 1.גולד ליס בע&qu | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ה"פ 12035-09-11 הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב נ' כהן | בפני כבוד ה שופט אביטל חן תובעים נגד נתבעים החלטה מבטל דיון הקבוע ליום 16.11.15. קובע לדיון בפני כב& | בקשה מס' 4 בפני כב' השופט יגאל גריל, ס. נשיא המערערת : הרשות המוסכמת לפי חוק נכי רדיפות הנאצ | מספר בקשה:2 בפני כב' השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (שופט עמית) מבקשת סוכנות נסיעות TRIP AWAY נגד מ | בית משפט השלום בירושלים מ"ת 36597-01-12 מדינת ישראל נ' וייצמן ואח' 18 מרץ 2012 36551-01 | בית משפט השלום בנצרת מ"ת 9839-08-11 מדינת ישראל נ' חדידא(עציר) תיק חיצוני: בפני כב' השו | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו תע"א 4562-10 ולרי בכר נ' מדינת ישראל/ משרד החינוך- מחוז | בפני כב' השופטת שירלי דקל נוה המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים <#1#> נוכחים: ב"כ המאשימה | לפני: השופטת שרה שדיאור נציג ציבור עובדים מר משה קובי נציג ציבור מעבידים מר ביאליסטוק כהן נתי המבקשי | בית דין אזורי לעבודה בירושלים דמ"ש 811-09-10 פרקש ואח' נ' בן ביטחון ואח' בפני כב | בפני כב' השופט שלמה בנג'ו המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם דן נימרוד <#2#> נוכחים: ב"כ