מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת"מ 35462-07-11 חב' מוניות מרכז חורב בע"מ, ח"פ 513308395 נ' עירית חיפה ואח'

בפני
כב' השופטת ברכה בר-זיו

העותרת

חב' מוניות מרכז חורב בע"מ, ח"פ 513308395

נגד

המשיבים

החלטה

1. בפני בקשה לצו מניעה זמני אשר יורה למשיבים 1 עד 3 להמנע מסילוקה של העותרת ממתחם תחנת הרכבת חוף הכרמל (אשר אמור להתבצע ביום 30.7.11) וכן להמנע מלהכריז על המשיבה מס' 4 כזוכה במכרז.

2. בחודש מאי 2011 פרסמה המשיבה מס' 1 (להלן: "העיריה") מכרז פומבי מס' 12/11 שעניינו הפעלת תחנת מוניות בסמוך לתחנת הרכבת חוף הכרמל, חיפה (להלן: "המכרז").

3. למכרז הוגשו 3 הצעות – זו של העותרת על סך 215,000 ₪, זו של המשיבה מס' 4 על סך 286,000 ₪ וזו של המשיבה מס' 5 על סך 211,000 ₪.

4. לאחר פתיחת תיבת ההצעות פנתה העותרת אל ועדת המכרזים וטענה כי הצעות המשיבות 4 ו- 5 מתואמות ולוקות בתכסיסנות ולכן יש לפסלן. כן נטען כי משיבות אלה הסתירו מהועדה את הקשר בינהן, ויש בכך הטעיה של הועדה ואי עמידה במסמכי המכרז. כן נטען לאי קיום תנאי סף.
5. ביום 28.6.11 החליטה המשיבה מס' 3 (להלן: "ועדת המכרזים") לאשר התקשרות עם המשיבה מס' 4 (להלן: "מוניות סחנין"), שהינה בעלת ההצעה הגבוהה ביותר ועמדה בכל תנאי המכרז. כמו כן המליצה ועדת המכרזים לפסול את הצעתה של המשיבה מס' 5 (להלן: "לימו") מאחר ובהצעתה חסרים מסמכים מהותיים שלא ניתן להשלים אותם".

6. בעקבות ההחלטה ודחיית פניית העותרת אל העיריה הגישה העותרת עתירה ובה ביקשה לפסול את זכיית מוניות סחנין ולקבוע כי היא הזוכה במכרז.

7. בד בבד, הגישה העותרת בקשה זו למתן צו המניעה, כאשר בבקשתה היא טוענת כי המלצת ועדת המכרזים והחלטת המשיב מס' 2 לאשר זכיית מוניות סחנין הינן בלתי סבירות, אינן עומדות במבחן ההגיון, הן חסרות תום לב ומקעקעות את אושיות המשפט המינהלי ודיני המכרזים. העותרת טענה כי היא מפעילה את תחנת המוניות בחוף הכרמל מזה מספר שנים וראוי לשמור על המצב הקיים, כאשר שינוי בו יפגע בעותרת ויקשה על השבת המצב לקדמותו . כן נטען כי סיכויי העתירה טובים.

8. הנימוקים אותם טוענת העותרת, ואשר בגינן ראוי לפסול את הצעת מוניות סחנין, הם כדלקמן:

א. מוניות סחנין הוחזקה עד חודש מאי 2010 בבעלות בלעדית על ידי מר סייד עמאד אחמד (להלן: "עמאד") ומאז הוא בעל מניות הרוב (98%) בחברה זו ומנהלה היחיד.
לימו מוחזקת עלי ידי חברת מסיעי אריה שאש בע"מ (1/3) בון תור בע"מ (1/3) ותיור וסיור הגליל ה.ס. בע"מ (1/3).
עמאד מחזיק בבבעלות מלאה בתיור וסיור ה.ס. בע"מ ומכאן שהוא מחזיק ב- 1/3 מהון המניות של לימו.
עמאד משמש מנהל של לימו.
הקשר בין מוניות סחנין ולימו, והיותן חברות קשורות, הוסתר מפני ועדת המכרזים.
בניגוד להוראות סעיף 11 ב' למסמכי המכרז, לימו לא פרטה את רשימות האנשים שהם בעלי מניות בלימו – שאם היתה עושה כן היה עולה הקשר בין שתי המציעות.
בהיות שתי המציעות הנ"ל חברות קשורות, ממילא הן פועלות בשתוף פעולה מלא וחזקה כי הצעותיהן תואמו מראש.
הגשת הצעות מתואמות הינה פסולה לאור תקנה 20(א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 ותקנה 20(ד) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993, המקנות לועדת המכרזים סמכות שלא לדון בהצעות "תכסיסניות" ואף לפסלן.
עמאד הוא שחתם על מסמכי המכרז הן בשם מוניות סחנין וכן כאחד מבעלי זכות החתימה של לימו.

ב. מוניות סחנין לא המציאה תצהיר ו/או אישור בדבר העדר העדר רישום פלילי של כל אחד מבעלי מניותיה אלא רק של חלקם וכמו כן הגיש עמאד תצהיר בדבר העדר עבר פלילי, כאשר התברר כי הוא הורשע בעבירות תכנון ובניה בתע"מ (קריות) 411/07 ונגזר עליו עונש קנס.

ג. עמאד הצהיר כי החברים בתאגיד מוניות סחנין אינם חברים ו/או מאוגדים ו/או פועלים במסגרת תאגיד אחר – הצהרה שהיא שקרית לאור העובדה שעמאד מחזיק בלימו באמצעות חברה בשליטתו.

ד. מוניות סחנין לא צרפה להצעתה את נספח ג' "אישור על קיום ביטוחים" כשהוא חתום בידי המבטח, כנדר שבתנאי המכרז.

ה. הצעת מוניות סחנין גבוהה באופן חריג מהסך המינימלי של המכרז (195,000 ₪) – דבר המעיד על היותה בלתי ריאלית ותכסיסנית. יתרה מזאת, הפער בין הצעת שתי המשיבות 215,000 ₪ ללימו ו- 286,000 ₪ למוניות סחנין – הינו בלתי סביר. כן נטען כי כיום למוניות סחנין אין עובדים וקיים חשש שלא תוכל לעמוד במחיר שהציעה.

9. המשיבים 1-3 (להלן, ביחד: "המשיבים") הגישו תשובה לבקשה וטענו כי המדובר ב"מכרז הכנסות לעיריה" ומאחר והצעתה של מוניות סחנין היתה הגבוהה ביותר – היא גם ההצעה הטובה ביותר. המשיבות טענו בתגובה כי העותרת לא צרפה לבקשה את הצעתה, אלא רק את הצעת המשיבות 4 ו- 5 ודי בכך כדי להביא למחיקתה עתירה. המשיבות טענו כי לא הוכחה כל תכסיסנות בהתנהלות המשיבות 4 ו- 5 וכי החשד שמעלה העותרת אינו מבוסס.

באשר לעובדה שלעמאד הרשעה פלילית טענו המשיבים כי "יכול ויש ממש בטענת העותרת כי למר סייד אחמד עמאד הרשעה פלילית. בכל מקרה יטענו המשיבים כי אין הדבר מעיב על ההצעה ואין כדי להביא לפסילתה".

המשיבים טענו כי ההחלטה שנתקבלה הינה ראויה וסבירה, היא אינה פוגעת באיזה מעקרונות המכרזים ואין מקום להתערב בה.

לענין מאזן הנוחיות טענו המשיבים כי מתן הצו יפגע בקופה הציבורית ובהכנסותיה של העיריה ויפגע באינטרס הציבורי. המשיבים טענו עוד כי לעותרת לא יגרם נזק בלתי הפיך מאחר ולכל היותר נזקה כספי והיא תוכל לתבעו מעירית חיפה במידה ועתירתה תתקבל וכן ניתן יהיה להביא את זכיית מוניות סחנין לידי גמר.

10. מוניות סחנין טענה בתגובתה כי די באי צירוף הצעת העותרת כדי להביא לדחית העתירה על הסף וכן טענה כי המדובר במכרז למתן שירותים והכלל הוא כי במכרז מסוג זה אין מאזן הנוחות נוטה לטובת עיכוב הליכי המכרז.

מוניות סחנין טענה כי יש לדחות את טענת העותרת בדבר קנוניה בינה לבין לימו וכי אין די בעובדה שמדובר בחברות קשורות או קרובות כדי להצביע על חשש לתכסיסנות או תיאום מחירים. לטענתה, עמאד היה מעורב בקביעת הצעתה אך לא היה מעורב בקביעת הצעת לימו ודוקא הפער הגדול בין שתי הצעות אלה מלמד על חוסר קשר בין המשיבות והצעתן.

באשר לאישור קיום ביטוחים טענה מוניות סחנין כי על פי המכרז לא נדרש המציע להגיש אישור חתום על ידי המבטח ועליו למסרו רק עם חתימת ההסכם.

באשר לרישום הפלילי של עמאד טענה מוניות סחנין כי עמאד הורשע בעבירה של סגירת חניה ומרפסת בביתו ובדיעבד בניה זו הוכשרה במלואה. לטענתה, בעת כתיבת התצהיר למכרז לא עלה על דעתו של עמאד כי פסק הדין בענין זה מהוה "רישום פלילי" והתצהיר הוגש בתום לב וללא כוונה פלילית. נטען כי גם עוה"ד שהחתים את עמאד על התצהיר סבר כי אין המדובר ברישום פלילי ואין מניעה בחתימה על התצהיר כפי שנחתם.

באשר להצהרה בדבר חברות בתאגיד אחר נטען כי מהתצהיר הושמטה המילה " חיפה" בלבד וכי הדבר נעשה בתום לב.

באשר לגובה ההצעה טענה מוניות סחנין כי ההצעה נבחנה על ידי ועדת המכרזים ונמצאה סבירה ואין להתערב בה.

11. בדיון בפני חזרו ב"כ הצדדים על עיקר טענותיהם לעיל. ב"כ לימו הצטרף לטיעוני המשיבים האחרים והוסיף וטען כי עמאד אינו הרוח החיה בלימו וכי חתם על ההצעה מאחר ומנהל אחר של לימו לא נמצא. הוא גם טען כי אין בבקשה ובעתירה כל בסיס לטענה בדבר תכסיסנות ותאום מחירים בין המשיבות 4 ו- 5.

12. ב"כ העותרת טען כי הצעת העותרת עמדה בפני ועדת המכרזים והיא לא טענה כי נפל בה פגם ולפיכך לא צורפה לעתירה. למען הסר חשש - הוגשה ההצעה במעמד הדיון.

דיון :

13. איני סבורה כי בשלב זה די בטיעוני הצדדים כדי להכריע בעתירה. יחד עם זאת, לאור ריבוי הפגמים המיוחסים למשיבה מס' 4, אני סבורה כי סיכויי העתירה גבוהים במידה המצדיקה מתן הצו המבוקש.

14. דיני המכרזים עומדים על הצורך לקיים את תנאי המכרז ועל פסילת הצעה שאינה מקיימת אותם. בכך יש כדי להבטיח תחרות שיוויונית. לכאורה, פגם בהצעה למכרז הינו כל אי התאמה לתנאי המכרז ולדרישותיו, קלה וחמורה וגם אם בחלק מהפסיקה קיימת אבחנה בין פגם מהותי לפגם טכני – בשלב זה של הדיון אין מקום לבחינה שכזו ויש בקיומו של הפגם כדי להעיד על סיכויי העתירה.

15. בענייננו – אין חולק כי מנהל מוניות סחנין הצהיר כי אין לו רישום פלילי בעוד שבפועל קיים רישום שכזה. העובדה שההרשעה בעבירת תכנון ובניה אינה מעיבה על ההצעה אפשרית, כטענת המשיבות, והשפעת ההרשעה על הצעת מוניות סחנין היתה צריכה להבחן על ידי ועדת המכרזים, אינה רלבנטית בשלב זה כמו שאין רלבנטיות לטענת מוניות סחנין כי הדבר נעשה בתום לב ו/או בעקבות יעוץ משפטי שקיבל עמאד. הקובע הוא כי ניתנה הצהרה לא נכונה – דבר המהוה פגם. ויוער כי להצהרה שכזו יכולה להיות השלכה אפילו על עקרון השיוויון שהרי יכול ומציעים פוטנציאליים נמנעו מהגשת הצעות עקב רישום פלילי שכזה.

16. הוא הדין בהצהרת עמאד לפיה החברים בתאגיד מוניות סחנין אינם חברים ו/או מאוגדים במסגרת תאגיד אחר. אמנם בטיעוני מוניות סחנין נאמר כי מדובר בטעות סופר כאשר בסיום ההצהרה הושמטה המילה "חיפה" , אך כפי שציינתי בענין ההצהרה בדבר הרישום הפלילי – כאשר אני בוחנת בשלב זה את ההצהרה – אין חולק כי היא מטעה, והדבר מקבל משנה תוקף כאשר התאגיד האחר במסגרתו "מאוגד" עמאד הוא המשיבה מס' 5, שהיא אחת המציעים במכרז, וכאשר הקשר בין שתי המציעות – מוניות סחנין ולימו לא גולה לועדת המכרזים.

17. לענין תכסיסנות – אכן בשלב זה זו לא הוכחה, ואולם ההלכה היא כי לכאורה הגשת הצעות בשם גופים שונים שמאחוריהם גורם זהה , מהווה תכסיס בלתי הוגן (ספרו של שמואל הרציג, דיני מכרזים, כרך א' עמוד 289). ב"כ מוניות סחנין ולימו אמנם טענו כי כל חברה פעלה באופן נפרד וכי חתימת עמאד בלימו נעשתה באופן אקראי מאחר ומנהל אחר נעדר – אך בשלב זה יש בנעשה כדי לעורר חשד (ובמיוחד לאור העובדה שעל פי נספח 15 לבקשה מסמכי המכרז נרכשו על ידי תיור וסיור הגליל ה.ס. בע"מ ומוניות סחנין (2002) בע"מ ביחד) (על קיומו של החשד ראה גם עת"מ 3340-07-10 (י-ם) יע"ז חברה לבנייה ופיתוח בע"מ נ. מדינת ישראל ).

18. גם העובדה שהצעת מוניות סחנין גבוהה ב- 47% מן האומדן, יש בה, ולו לכאורה , כדי לעורר חשש לתכסיסנות והעובדה כי ההצעה הגבוהה עשויה להצמיח רווח כלכלי לעירית חיפה, כטענתה, אין די בה. התועלת הכלכלית לטווח הקצר עלולה לגרום לנזק כלכלי וחברתי בטווח הארוך ולשם מניעת תכסיסנות נוהגים בתי המשפט להעדיף את עקרון השיוויון גם במחיר ויתור על תוצאה כלכלית מיטבית באותם מקרים בהם נוצרת התנגשות ביו תכליות אלה (עע"מ 3499/08 רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א. בע"מ נ. ועדת המכרזים-עירית עפולה ואח (פסק דין מיום 18.1.09)).

ב"כ מוניות סחנין טענה אמנם כי תקנה 22 לתקנות העיריות (מכרזים), התמש"ח- 1987 דנה בהצעה "הזולה" עליה, ככלל, תמליץ ועדת המכרזים ובלבד "שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב עם האומדן", ואולם כאשר עסקינן במכרז שעניינו ההצעה "היקרה" דוקא, יש לקרוא האמור בתקנה בשינויים המחוייבים לפי הענין, שהרי הדגש הוא יכולתו של המציע לעמוד בהצעתו.

19. ב"כ כל המשיבים טענו כי עסקינן במכרז למתן שירותים וההלכה היא כי מציע יוכל להפרע על נזקיו הכספיים ואולם בשים לב לעובדה שהעותרת מפעילה במקום תחנת מוניות מזה מספר שנים (באופן שספק אם מדובר בנזק כספי בלבד), יש בקבלת הבקשה כדי לשמור על המצב הקיים, ובשים לב לסיכויי העתירה כאמור לעיל – נראה כי מאזן הנוחות נוטה דוקא לעותרת (וראה בר"מ 6926/10 גילי ויואל עזריה בע"מ נ. חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ ואח' (פסק דין מיום 22.11.10).

20. המשיבים טענו כי יש לדחות את העתירה על הסף מאחר ולבקשה לא צורפה הצעת העותרת.

בנסיבות שבפני, כאשר עסקינן במכרז למתן שירות, איני מוצאת כי אי צירוף הצעת העותרת יש בו די כדי להביא לדחיית העתירה.

יצויין כי גם בכל פסקי הדין אליהם הפנו ב"כ המשיבים בתגובותיהם, לא מצאתי אסמכתא לדחיית בקשה ממין זה על הסף.

21. מכל האמור- אני מקבלת את הבקשה. ניתן בזאת צו מניעה זמני המורה למשיבים 1 עד 3 להמנע מלהתקשר עם המשיבה מס' 4 כזוכה במכרז נשוא הבקשה ולשנות את המצב הקיים בתחנת המוניות עד הכרעה בעתירה.

22. אני קובעת דיון בעתירה ליום 19.9.11 שעה 11:45.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"א, 26 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 7

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מיכון חקלאי קרובים אל רמב"ם 60, באר שבע, ישראל | רנטגן קרובים אל פנחס ספיר 7, נס ציונה, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל יעקב כהן 40, ראשון לציון, ישראל | אינטרקום קרובים אל תבור 11-17, כרמיאל, ישראל | הזמנות לאירועים קרובים אל אח"י אילת, קרית שמונה, ישראל | עיבוד שבבי קרובים אל הדקלים 110-116, פרדס חנה כרכור, ישראל | טיפול באמנויות קרובים אל החורש 15, עכו, ישראל | מוזיאונים קרובים אל חיפה 584, אום אל-פחם, ישראל | כבלים קרובים אל חיים משה שפירא 499, טבריה, ישראל | מגיהים קרובים אל שערי יושר 247, אשדוד, ישראל | משאבות קרובים אל יד חרוצים 27, נתניה, ישראל | רפדים קרובים אל כרם אל ג'מאל 83, נצרת, ישראל | תחנת טוטו-לוטו-ווינר קרובים אל 79, ישראל | חיתולים למבוגרים קרובים אל וייצמן 5, עכו, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל צא ולמד, קרית מלאכי, ישראל | מעונות יום ומשפחתונים קרובים אל מעלה זאב 9, ירושלים, ישראל | בתי כנסת קרובים אל אברהם מאפו 11, רחובות, ישראל | צעצועים ומשחקים קרובים אל אברהם אבינו 44, באר שבע, ישראל | אימון אישי קרובים אל האר"י 8, רחובות, ישראל | צעצועים ואמנות ילדים קרובים אל הר נבו 6, יבנה, ישראל | גיל הזהב קשת - מרכז ע"ש קוסאר בתל אביב - יפו | מוקדי טלפוני מעגלים- קול השרות לעסקים בברק | מוזיאון הסטודיו של מירב בזכרון יעקב | אוניות/ספנות דיזנגוף מ. ושות' בע"מ באילת | כוח אדם או.אר.אס. משאבי אנוש בע"מ בתל אביב - יפו | בידור מרכז המשחקים בחורפיש בחורפיש | תפירה מרכז התפירה בע"מ בתל אביב - יפו | חימום צ.ב. שרותי חימום בע"מ בחיפה | אביזרי אופנה סטייליש בנתניה | מסגריה אוזר ישראל בבני ברק | מידענים תולדות - חקר שורשים בחיפה | ייעוץ מערכות מידע פיני הרנשטיין בהרצליה | סוכנות רכב אוטו סנטר בקרית עקרון | שערים דוראל בפרדס חנה-כרכור | צורף ולדמן ליאת - לימודי צורפות בחיפה | שיש שיש מאיר בישרש | כלים ואביזרים לבית/עסק מויאל חומרי ניקוי ונייר בבן עמי | מיקרופילם מיקרו סקאן בע"מ בתל אביב - יפו | דפוס תדפיסלי בזכרון יעקב | אחזקה וי.ג'יי.קום ברעננהמחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות איטום | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון גידור | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עטיפת פח מגולוון לצינורות מבודדים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון משאבות חום לחימום | מחירון איטום מבנים תת קרקעיים ביריעות P.V.C | מחירון משאבות חום לחימום | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | מחירון תיבות הסתעפות לטלפונים | מחירון קירות שיגורמים (דיפון) מכלונסאות | מחירון טיח "רביץ" | מחירון פינוי תכולת מבנה | מחירון תשתיות בחדרי מתח גבוה | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון חלון הזזה אנכי )גיליוטינה( וחלון רפפות זכוכית | מחירון צביעה, שילוט ותימרור לנכים | מחירון קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה | מחירון איטום גגות ביריעות P.V.C | מחירון ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים | מחירון פלדת זיון | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון שסתומים למים | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון רשתות, זכוכית, ציפויי חלונות ושונות | מחירון חידוש צנרת | מחירון פרופילים לגבס | מחירון קונסטרוקציה למחיצות ותקרות מתועשות | מחירון אביזרים לרכזת ממוענת | מחירון איטום חדרים רטובים | מחירון שונות | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון רעפים ביטומניםלכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | החלטה בתיק רע"ב 4431/11 בבית המשפט העליון רע"ב 4431/11 - א' בפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן המ | בפני כב' השופט דניאל קירס המאשימה ועדה מקומית לתכנון קצרין נגד הנאשם דניאל מסעוד החלטה עקב שינוי | בית משפט השלום בירושלים ת"א 6819-09 תורג'מן נ' מרכז רפואי חנה ואח' תיק חיצוני: בפני | בית משפט השלום בירושלים 08 ינואר 2012 ת"פ 31163-04-11 מדינת ישראל נ' חמידאן(עציר) בפני כב&# | בית משפט השלום לתעבורה בעכו תת"ע 3523-01-10 מדינת ישראל נ' רובין אירינה 07 ספטמבר 2011 בפני | בפני כב' הרשם סאאב דבור מערערים 1. אמבר מכון לתערובת אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ נגד מ | בית משפט השלום בחדרה עמ"א 8082-03-11 איגוד ערים (וטרינרי) אזור שומרון נ' אקרט מלוא ואח' | בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 32371-03-11 בנון נ' המוסד לביטוח לאומי תיק חיצוני: 18 ינואר | בית המשפט המחוזי בחיפה ת"פ 49957-05-11 מדינת ישראל נ' אוחיון תיק חיצוני: 2435/11 בפני כב | בפני כב' הרשם עמיעד רט תובעים 1. ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ נגד נתבעים 1. שלמה ברוך 2. אס | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. קסניה פיקס 2. ולדיסלב פיקס נגד נתבעים 1. הפניקס חברה לביטוח | בפני כב' השופט אורן שוורץ – סגן הנשיא ה התובעים על ידי ב"כ עו"ד גרינהויז יהודה 4. דניא | בית משפט השלום בנצרת ת"פ 45015-05-11 מדינת ישראל נ' דונץ(עציר) תיק חיצוני: 15 נובמבר 2011 ב | בפני כב' הרשם יניב בוקר תובעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. יחיאל קורסיה הודעה לח | בית משפט השלום בבאר שבע ו"ע 40559-09-10 דבוש תיק חיצוני: מספר בקשה:2 בפני כב' השופט ישעיהו | בית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים עפ"ת 15129-06-12 ברין נ' מדי | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקשת ט.ד.א.ש.ל. פרימיום משקאות בע"מ | בפני כב' השופטת כרמית פאר גינת מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים באסם חסון החלטה בפני בקשה לסיווג פס | בפני: כב' השופט עמית כהן בעניין: פקודת פשיטת הרגל התש"ם – 1980 להלן: "הפקודה" ובע | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס תובעים 1. יוסף בלסבלג נגד נתבעים 1. עיריית קריית מוצקין הודעה לקוח נכ | בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ב"ל 32506-01-11 סים נ' המוסד לביטוח לאומי בפני : כב' | בפני כב' השופט פאול שטרק תובעים 1. גמאל נתשה נגד נתבעים 1. עאדל בקר 2. בהיגה בכר הודעה Pxe shi | בפני כב' השופט דורון חסדאי תובעים 1. אלי דדון נגד נתבעים 1. כלל חברה לביטוח בע"מ-ת"א ה | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"ת 33217-07-12 מדינת ישראל נ' עודה(עציר) ואח' 17 יולי 20