מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה

ת"ק 12420-09-10 כראם ואח' נ' פוארטי

בפני
כב' השופט אייל דורון

התובעים

1.רישארד כראם, ת.ז. XXXXXX051
2.דוריס כראם, ת.ז. XXXXXX480

נגד

הנתבעת
רחל פוארטי, ת.ז. XXXXXX947

פסק דין

בפניי תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בגין איחור במסירת דירה, בהתאם להסכם מכר שנחתם בין הצדדים, וכן לחיוב הנתבעת בפיצוי בגין נזק בלתי ממוני.

רקע עובדתי:

1. בין הצדדים נחתם הסכם מכר מיום 12.11.2009 (להלן: "הסכם המכר"), לפיו רכשו התובעים מאת הנתבעת דירה ברחוב הצלבנים 15 בחיפה (להלן: "הדירה").

2. בהסכם המכר נקבע כי מועד מסירת החזקה בדירה לידי התובעים הינו ביום 31.3.2010. בהמשך, הנתבעת ביקשה ארכה למסירת הדירה והתובע נתן לכך את הסכמתו. בהתאם, חתמו הצדדים על נספח להסכם המכר, לפיו מועד מסירת הדירה יידחה ליום 17.6.2010 (להלן: "מועד המסירה המוסכם") ובתמורה לכך תשלם הנתבעת לתובעים סך של 9,000 ₪, כאשר כל תנאי הסכם המכר יישארו על כנם (להלן: "הנספח").

3. ביום 15.6.2010 הודיעה הנתבעת לתובעים כי אין בכוונתה למסור את החזקה בדירה לידיהם במועד המסירה המוסכם וכי בכוונתה להישאר בדירה עד לסוף חודש יוני 2010.

התובעים פנו לב"כ הנתבעת באמצעות ב"כ, עו"ד סבאח, בדרישה לפנות את הדירה במועד המסירה המוסכם, והנתבעת השיבה, באמצעות ב"כ, עו"ד פוארטי – סולומונוב, כי היא רשאית לאחר במסירת החזקה עד 14 ימים ממועד המסירה המוסכם, כאשר לטענתה היא מסתמכת על סעיף 6 להסכם המכר (חילופי התכתובות צורפו לכתב ההגנה).

4. הנתבעת לא פינתה את הדירה במועד המסירה המוסכם ומסרה את מפתחות הדירה לתובעים רק ביום 1.7.2010. משכך הוגשה התביעה דנן.

יצויין, כי התביעה הוגשה תחילה רק בשם התובע מס' 1 ובהחלטתי מיום 12.5.2011, הוריתי על תיקון כתב התביעה על דרך צירוף התובעת מס' 2 לתביעה, על מנת למנוע פיצול תביעות פוטנציאליות של בני הזוג, אשר שניהם צד להסכם המכר.

טענות הצדדים:

5. לטענת התובעים, מאחר והנתבעת לא מסרה לידיהם את הדירה במועד המסירה המוסכם, עליה לפצותם בסך של 150$ לכל יום איחור, בהתאם לאמור בסעיף 5ג. להסכם המכר, ובסך הכל בסכום של 1,950$, שווה ערך לשקלים.

6. בנוסף, טוענים התובעים, כי העיכוב במסירת החזקה בדירה גרם להם לנזק לא ממוני, מאחר ולא היה ברשותם מקום לאפסון חפציהם והם נאלצו לדחות עבודות שתיאמו עם בעלי מקצוע בדירה. עוד ציינו התובעים כי בתקופה זו נאלצו לגור יחד עם שלושת ילדיהם בבית אמו של התובע, בחוסר נוחות ובצפיפות. בגין נזקים אלה מבקשים התובעים לפסוק להם פיצוי בסך של 2,500 ₪ וכן לחייב את הנתבעת בהוצאות בשיעור של 5,000 ₪.

7. לטענת הנתבעת, התובעים אינם זכאים כלל לפיצוי בגין האיחור במסירת הדירה. לשיטתה, רק איחור העולה על 14 ימים מזכה את התובעים בפיצוי, בעוד במקרה דנן הנתבעת איחרה למסור את הדירה רק ב- 13 ימים.

את טענתה זו מבססת הנתבעת על סעיף 6.2 להסכם המכר, כאשר לגרסתה הפיצוי המוסכם לכל יום איחור, יינתן החל מהיום הראשון שלאחר 14 ימי האיחור.

8. עוד טוענת הנתבעת, כי התובעים איחרו אף הם בתשלום יתרת התמורה בסך של 450,000 ₪ ב- 8 ימים ושילמו סכום זה ביום 8.4.2010, שעה שהיה עליהם לשלם את התשלום האחרון ביום 31.3.2010, כקבוע בהסכם המכר.

לשיטת הנתבעת, כשם שהתובעים איחרו בתשלום התמורה איחור שאינו עולה על 14 ימים ולא חויבו בפיצוי הנתבעת לפי סעיף 6.1 להסכם המכר, אזי גם הנתבעת אינה מחויבת בפיצוי התובעים בגין איחור במסירה שאינו עולה על 14 ימים, בהתאם לסעיף 6.2 להסכם המכר.

9. לחילופין, טוענת הנתבעת כי יש לקזז את הפיצוי המוסכם לו זכאית הנתבעת בגין איחור בתשלום התמורה מן הפיצוי לו זכאים התובעים בגין האיחור במסירת הדירה.

בנוסף, מבקשת הנתבעת לקזז מן הפיצוי המוסכם שייפסק לתובעים את הסכום של 9,000 ₪, ששולם להם על פי הנספח, וזאת מאחר ולטענתה התנערו התובעים מהאמור בנספח.

דיון והכרעה:

10. סעיף 5ג. להסכם המכר קובע כי:
"כל איחור במסירת החזקה אשר נגרם בעטיו של המוכר ישלם המוכר לקונה סך השווה ל-150$ (מאה וחמישים דולר ארה"ב) ליום וזאת החל מהיום הראשון של האיחור ועד מועד מסירת החזקה בפועל לקונה". [הדגש אינו במקור - א.ד.]

סעיף 6.2 להסכם המכר קובע כדלקמן:
"כל איחור של למעלה מ-14 יום במסירת החזקה בנכס לידי הקונה שאינו נובע ממעשה או מחדל של הקונה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה על ידי המוכר, ויזכה את הקונה, בפיצוי המוסכם, כפי שנקבע בהסכם זה".

11. טענת הנתבעת כי רק איחור העולה על 14 ימים יזכה את התובעים בפיצוי, כאשר היום הראשון לאיחור נספר רק בחלוף 14 ימים אינה עולה בקנה אחד עם לשון הסכם המכר ודינה להידחות.

בהסכם המכר נכתב ברחל בתך הקטנה כי כל איחור במסירת החזקה יזכה את הקונים בפיצוי כספי בשיעור של 150$ ליום, וזאת החל מהיום הראשון של האיחור, כאמור בסעיף 5.2 סיפא.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5, קובע סעיף 6.2 כי איחור במסירה העולה על 14 ימים יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויזכה את הקונה בפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם. הפיצוי המוסכם בגין הפרה יסודית של הסכם המכר הינו: 130,000 ₪, כאמור בסעיף 10.2 להסכם המכר והוא אינו בא במקום הפיצוי המוסכם לכל יום איחור במסירת הדירה, אלא בנוסף לו [השוו: ע"א 3026/98 כהן נ' ירמיהו, תק-על 2001(4), 482 (2001)]. המדובר בתרופות שונות להן זכאי הקונה; הראשונה ניתנת בגין כל איחור במסירת החזקה בעוד השניה מוענקת מקום שההפרה נמשכת מעבר ל-14 ימים ועולה כדי הפרה יסודית.

ויודגש, הסכם המכר נוסח על ידי ב"כ הנתבעת דווקא, עו"ד פוארטי-סולומונוב (עמ' 4, ש' 26), ועל כן הנתבעת אינה רשאית להלין כנגד אופן ניסוח ההסכם.

לשון ההסכם ברורה וחד משמעית והפרשנות המוצעת על ידי הנתבעת מאיינת את סעיף 5 להסכם המכר ומבטלת את האבחנה בין כל איחור במסירה לאיחור העולה כדי הפרה יסודית, אבחנה אותה ביקשו הצדדים ליצור במסגרת הסכם המכר.

12. אין חולק כי מועד המסירה המוסכם נקבע ליום 17.6.2010, כאמור בנספח, וכי הנתבעת מסרה את החזקה בדירה לתובעים רק ביום 1.7.2010. מכאן, כי היה איחור של 14 ימים במסירת הדירה.

אם כך, לפי הסכם המכר כל איחור במסירת הדירה מזכה את התובעים בפיצוי בשיעור של 150$ לכל יום, החל מהיום הראשון לאיחור, ובסך הכל ב- 2,100$.

במקרה דנן לא הועלתה כל טענה בדבר הפחתת גובה הפיצוי המוסכם לפי סעיף 15(א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א -1970, ומשכך איני נדרש לדון בעניין [השוו: ת"א (מחוזי י-ם) 8484/06 שושן נ' צדקיהו, תק-מח 2007(3), 6468 (2007)], ואינני סבור כי נסיבות העניין הן כאלה המצריכות כי בית המשפט יבחן הפחתה אפשרית מעין זו ביוזמתו.

13. טענת הנתבעת כי יש לקזז מן הפיצוי לו זכאים התובעים את הסכום אשר הם חייבים לה, לטענתה, בגין איחור במועד התשלום האחרון של התמורה – נדחית אף היא.

ראשית, הנתבעת לא באה בטענות לתובעים בגין האיחור בתשלום יתרת התמורה, עד להליך דנן ולא פנתה אליהם בדרישה כלשהי לפיצוי בגין האיחור בן 8 ימים, במועד התשלום. שנית, וחשוב מכך, בהסכם המכר נקבע כי מועד תשלום יתרת התמורה יהא ביום 31.3.2010 וכנגד מסירת החזקה בדירה (סעיף 4.5 להסכם המכר; ור' גם סעיף 5א. רישא). דא עקא, בנספח, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המכר, נדחה מועד מסירת החזקה ליום 17.6.2010, ומאחר ותשלום יתרת התמורה הותנה במסירת החזקה בדירה, הרי שנראה כי הנתבעת אינה זכאית לפיצוי כלשהו בגין האיחור הנטען. ממילא, אין חשיבות לסיבה שבגינה שולמה יתרת התמורה באיחור של מספר ימים ממועד המסירה הראשוני שנקבע בהסכם המכר והמסמכים שהגישו הצדדים באשר לסיבת האיחור אינם רלבנטיים.

התובעים שילמו את יתרת התמורה ביום 8.4.2010, כחודשיים וחצי לפני מועד המסירה המוסכם, כאשר את סעיף 4.5 להסכם המכר יש לקרוא יחד עם הנספח. בהקשר זה, אין כל רלבנטיות לעובדה שהתובעים קיבלו פיצוי בגין הסכמתם לדחיית מועד המסירה ולגובה הפיצוי שסוכם. לצדדים נתון החופש להגיע להסכמות, ככל שיחפצו, כאמור בסעיף 24 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף 30 לחוק זה. במקרה דנן, כנגד דחיית מועד פינוי הדירה שולם לתובעים פיצוי כספי ואין זה משנה מה היה גובה הוצאותיהם באותה תקופה.

14. באשר לטענות התובעים כי מעבר לפיצוי המוסכם יש לפסוק לטובתם פיצוי בגין הוצאות ובגין נזק לא ממוני - התובעים לא הציגו חשבוניות או אסמכתאות בדבר הוצאות שהוציאו בעקבות האיחור במסירת הדירה ואף לא הוכיחו בדרך אחרת הוצאות מעין אלה. עם זאת, התובעים העידו כי במחצית השניה של חודש יוני 2010 הם נאלצו להתגורר בצפיפות עם ילדיהם בבית אמו של התובע, לאחר שלא מצאו קורת גג, כאשר עד למועד המסירה המוסכם לא ידעו אנה מועדות פניהם והיכן יאפסנו את רכושם וחפציהם ובכך נגרמו להם סבל ואי נוחות של ממש. בגין נזקים אלה - ובשים לב בין השאר לכך שהתובעים אינם מקבלים פיצוי בגין שכירת דירה, שעשויה היתה למנוע את אי-הנוחיות, ושאת עלותה היו זכאים לתבוע מן הנתבעת - אני פוסק לתובעים, בדרך של אומדנא, פיצוי בסך של 2,500 ₪.

סוף דבר:

15. לאור האמור לעיל, התביעה מתקבלת.
בגין איחור במסירת הדירה הנתבעת תשלם לתובעים את הפיצוי המוסכם - סכום השווה בשקלים ל- 2,100$, לפי השער היציג של הדולר ביום 17.6.10, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.6.2010 ועד היום.
בנוסף, בגין הנזק הבלתי ממוני שנגרם לתובעים בשל הפרת החוזה, תשלם הנתבעת לתובעים סכום של 2,500 ₪.
כמו כן תשלם הנתבעת לתובעים הוצאות משפט בסכום כולל של 1,500 ₪.

סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן תיווסף עליהם ריבית פיגורים כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

16. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

מזכירות בית המשפט נא לשלוח העתק פסק דין זה לצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.
ניתן היום, ט"ז תמוז תשע"א, 18 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

5 מתוך 5

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מדליות וגביעים קרובים אל היוגב 42, אופקים, ישראל | פיצוחים קרובים אל דוד בן גאון/קרן קיימת לישראל, נהריה, ישראל | פיצוחים קרובים אל | בתי כנסת קרובים אל | משכנתאות קרובים אל | אופנועים קרובים אל | קולנוע קרובים אל | רואי חשבון קרובים אל | הזמנות לאירועים קרובים אל 65 533, אום אל-פחם, ישראל | ציוד קמפינג קרובים אל | אלקטרואופטיקה קרובים אל הרצל 196, אור עקיבא, ישראל | עמותות וארגונים קרובים אל | מיזוג אוויר קרובים אל אבן גבירול 1, פרדס חנה כרכור, ישראל | עץ קרובים אל החרושת 41, קרית מלאכי, ישראל | מדחסים קרובים אל 79, בוסתן הגליל, ישראל | בתי משפט קרובים אל שמרת/יציאה, שמרת, ישראל | קבלנים קרובים אל הר בוקר 4, מצפה רמון, ישראל | מדע קרובים אל | מראות קרובים אל שאול המלך 185, בית שאן, ישראל | עניבות קרובים אל מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון מתקני חשמל | מחירון גינון והשקיה | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון גידור | מחירון פיתוח נופי | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מסגרות חרש | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון תקרות מבטון טרום | מחירון יחידות טיפול באוויר מיני מרכזיות מסוג מפוח נחשון מוזנות מים קרים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון פיגום חשמלי תלוי | מחירון כבלי נחושת | מחירון מתקני משחק ומתקני כושר חיצוניים | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון שוחות ומפלים | מחירון בטון מותז | מחירון פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים -  | מחירון קירות תמך מסוג "מקרס" | מחירון תיחום גומה לעץ | מחירון שערים | מחירון ריצוף ביריעות גומי | מחירון קירות שיגומים מלוחות פלדה | מחירון מקלחונים | מחירון נקודות מאור | מחירון טיח פנים | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון צביעה בחומרים למיגון או מעכבי בערה (מעכבי התפשטות אש) | מחירון מדי לחץ ומדי מים | מחירון מחסומי רצפה | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב מפוליאתילן | מחירון זכוכית חלבית | מחירון חלונות אלומיניום | מחירון פיגום חשמלי תלוי | מחירון פרזול לנגרות | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות | מחירון חלון הזזה אנכי (גליוטינה) וחלון רפפות זכוכיתבפני כב' השופט יובל גזית התובע אלון רם נגד הנתבעת עתידים חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ החלטה | בקשה מס' מספר בקשה לפני כב' השופטת מרים קסלסי בעניין: 1. מדינת ישראל המאשימה נגד 1. אלנה פינ | בית משפט השלום בנתניה ת"פ 26527-08-11 מדינת ישראל נ' עמרם תיק חיצוני: 05110341172008 09 יול | בפני כב' השופטת כאמלה ג'דעון תובע סמיר אחרינו נגד נתבעת הראל חברה לביטוח החלטה עקב ההכרזה על | בבית המשפט העליון רע"א 6915/96 רע"א 8373/96 רע"א 2985/97 בפני: כבוד השופט ת' אור כבוד | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 6337/99 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין כבוד הש | בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 13642-11-09 מדינת ישראל נ' עזרי ואח' 11 יולי 2011 בפני | 4172-01-11 בפני כב' סגן הנשיאה, השופט אברהם הימן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אלכסנדר וולק < | בית משפט השלום בחיפה מ"ת 46902-05-12 מדינת ישראל נ' בשתאוי(עציר) 24 מאי 2012 46855-05-12 בפ | בפני כב' השופטת לובנה שלאעטה חלאילה תובעת תמי תמרה חנניה נגד נתבעות החלטה בהמשך לחוות הדעת של ד& | בית משפט השלום בנתניה ת"א 7177-06 בנק אוצר-החייל סניף מרכזי נ' אדמוב משה חברה לבנין והשקעות | בפני כב' השופט אלדד נבו תובעים 1. וסאם גומעה נגד נתבעים 1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הודעה נו | בית המשפט המחוזי מרכז ה"פ 19020-10-10 דיאן ואח' נ' עיריית חולון ואח' בפני כב' ה | מספר בקשה:2 בפני כב' השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ') התובעים 1.ליאור בצלאל 2.אורלי טייטל | בפני כב' השופטת שרון צנציפר הלפמן תובעים 1. יניב ביתאן (קטין) נגד נתבעים 1. דוד דגן הודעה בשל שי | בית המשפט המחוזי בירושלים ת"פ 117-10 מ.י. פרקליטות מחוז ירושלים נ' ברזקו ואח' 19 מרץ 20 | לפני כב' השופט ארז יקואל מספר תהליך: 9 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 20 דצמ | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת בכירה ענת דבי מבקשים נגד משיבים יוסי זר החלטה עו"ד ארטורה התייצב | בבית המשפט העליון בש"א 6717/97 בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי המבקשת: עמותת שכונת קוטג'ים בשועפט | לפני כב' השופטת קלרה רג'יניאנו המבקשת מדינת ישראל על ידי עו"ד דן שורקי נגד המשיב חוסאם | החלטה בתיק ע"א 2841/04 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 2841/04 בפני: כבוד הרשם עודד שחם המע | בפני כב' הנשיאה ורד שפר תובעים 1. עמוס סבג נגד נתבעים 1. המוסד לביטוח לאומי הודעה  אנו רואים לנכ | בפני כב' השופטת בכירה מיכל לויט תובעים 1. יוסף אבן-שהם נגד נתבעים 1. צבי תשלובת תעשיות צבי בע&qu