מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני:
כב' הרשמת מרב חבקין

המבקש:
אליעזר קלוסקי
ע"י ב"כ: עו"ד מרים אברמוביץ

-

המשיב:

MALIK MUSA
ע"י ב"כ: עו"ד שחר דור

החלטה

בפני בקשת המבקש (הנתבע 3) לחייב את המשיב בהפקדת ערובה להבטחת כיסוי הוצאות ניהול ההליכים נגדו (להלן: "הבקשה").

לאחר עיון בכתבי הטענות וכן בבקשה ובתגובה לה, מצאתי כי דין הבקשה להידחות, וזאת מן הנימוקים המפורטים להלן.

טענות הצדדים

המבקש טוע ן, כי יש לחייב את המשיב בהפקדת ערובה ל הבטחת כיסוי הוצאותיו, וזאת בשל הטעמים הבאים. ראשית, המבקש הנו בעל מניות בנתבעות 1 ו-2 אשר ככל הנראה הן מעסיקותיו לשעבר של המשיב. המבקש עצמו, מעולם לא היה מעסיקו של המשיב וסיכויי התביעה קלושים. שנית, התביעה הנה קנטרנית וטורדנית ויש לדחותה על הסף. שלישית, דבריו של המשיב בכתב התביעה מהווים לשון הרע ושקר מפגיע והמשיב פועל בחוסר תום לב. רביעית, מדובר במשיב שמעמדו בישראל אינו ברור, לא ידועה כתובת מגוריו וייתכן שאף עתה מתכנן לעזוב את ישראל . חמישית, המשיב לא צירף לכתב התביעה ראיות או מסמכים לביסוס טענותיו, דוגמת תלושי משכורת המעידים על קשר בינו לבין המבקש. שישית, המבקש נאלץ להתמודד עם תביעה מנופחת ומוגזמת באופן פסול.

בנסיבות אלה טוען המבקש, כי קיים חשש סביר שלא יפוצה על נזקיו , ו כי המשיב גורם לו להוצאות משמעותיות, כך שנדרשת הפקדת ערובה על מנת להבטיח כיסוי הוצאות אלה.

המשיב בתגובתו מ תנגד לחיובו בהפקדת ערובה. לטענתו, לא קמו הנס יבות המקימות זכאות, ולו לכאורית לחיוב בהפקדת ערובה, סיכויי התביעה גבוהים, אין הצדקה להורות כאמור שעה שלא חויב המשיב מעולם בהוצאות ולא הוכחה ראשית טענה . כן הוסיף המשיב וטען , כי הבקשה מנוגדת להלכות בית הדין לעבודה, חיוב בהפקדת ערובה כתנאי לבירור התביעה פוגע בזכות הגישה לערכאות , והפסיקה קבעה שמעטים המקרים בהם יוטל על בעל דין להפקיד ערובה כתנאי לכך שיקבל את יומו בבית הדין. לטענת המשיב , התביעה דנן מורכבת מרכיבים שהנם מכוח זכויות מגן או צווי הרחבה שלכאורה תחולתם אינה שנויה במחלוקת . לא הוכחה העדר יכולת של המשיב לשלם הוצאות , והמשיב מעולם לא חויב בהוצאות ולא ניתן כנגדו פסק דין שיש בו לחייב בהפקדת ערובה.

כן טען המשיב, כי המבקש לא הוכיח שיגרם לו נזק מעצם ניהול ההליך ולא הצביע על טעם מ יוחד אשר בגינו יקשה עליו להיפרע מהמשיב.

המסגרת הנורמטיבית

תקנה 519 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 הדנה בחיוב תובע בהפקדת ערובה לתשלום הוצאות הנתבע, אומצה על ידי בתי הדין לעבודה מכוח סעיף 33 ל חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט -1969, תוך שנפסק כי בתי הדין לעבודה ינהגו במתינות בעת הפעלת סמכותם האמורה ויביאו בחשבון את הייחוד של משפט העבודה בהפעלתם את התקנה האמורה (דב"ע (ארצי) נה/218 – 3 עלי איוב אל הדיה – שרפן דוד בע"מ, פד"ע כט 391 (1996).

בבוחנו בקשה כאמור על בית הדין לאזן בין זכות הגישה של המשיב לערכאות, זכות אשר הוכרה כזכות יסוד מן המעלה הראשונה (ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577) לבין זכותו של בעל הדין שכנגד לגבות את הוצאותיו, לא להיגרר להליכי סרק ולא לבוא לידי חסרון כיס, אם וככל שתדחה התביעה כנגדו.

השיקולים המנחים בסוגיית הפקדת ערובה נקבע ו ב ע"ע 1424/02 פתחי אבו נאסר נ' SAINT PETER IN GALLICANTU ( ניתן 6.7.2003 , פורסם בנבו)(להלן: "עניין פתחי אבו נאסר"). באותו עניין נקבע, בין השאר, כי עובדת היותו של בעל דין תושב זר, אין בה, לכשעצמה, טעם לחייבו בהפקדת ערובה. במקרה שכזה, יש לברר תחילה האם העובד הזר נמנה על תושבי המדינה החתומה על אמנת האג וככל שנמצא , כי כך הדבר - יהיו שיקולי בית הדין דומים לאלה הנוהגים כלפי תובע שהוא תושב ישראל.
במידה ואין המשיב נמנה על תושבי המדינה החתומה על אמנת האג– יהיה המבקש חייב בהוכחת אחד מאלה: התביעה שהוגשה נגדו מופרכת על פניה; יגרם ל ו נזק של ממש כתוצאה מהגשת התביעה; העובד לא מילא אחר חיובים שהושתו עליו בעבר בפסיקתו של בית הדין.

כב' הנשיא (כתוארו אז), השופט אדלר סיכם את פסק דינו בקביעה כי "מעטים ונדירים המקרים בהם יוטל על בעל דין להפקיד ערובה כדי לקבל את יומו בבית הדין".

מן הכלל אל הפרט

עיון בכתב התביעה מעלה, כי המשיב הינו יוצא סודן. אניח, בשלב זה, כי המשיב הינו תושב סודן, מדינה שאינה חתומה על אמנת האג. בנסיבות אלה, על בית הדין לבצע איזון בין זכות הגישה של המשיב לערכאות לבין זכות ו של המבקש שלא להיתבע בתביעות סרק, במיוחד בנסיבות בהן לא יוכל להיפרע מהמשיב, ככל שתביעתו תידחה.

במסגרת האיזון הנדרש יש לבחון האם על פניו תביעת המשיב מופרכת מיסודה , האם ייגרם למבקש נזק של ממש כתוצאה מהגשת התביעה , והאם המשיב לא מילא אחר חיובים שהושתו עליו בעבר ע ל ידי בית הדין.

בחינת מכלול הדברים מעלה, כי המבקש לא הוכיח התקיימות איזה מהתנאים האמורים.

ראשית, לא מצאתי, כי ניתן לומר כבר בשלב זה שהתביעה כנגד המבקש מופרכת על פניה. המדובר בתביעה לתשלום חלף הפרשות לפנסיה ופיצויים , פדיון חופשה, דמי הבראה, דמי חגים, נסיעות, הפרשי שכר ענפי, פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה וכן פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר. כל רכיבי התביעה הינם בבחינת זכויות סוציאליות מכוח משפט העבודה המגן. בתביעות מסוג זה מדיניות אי ההכבדה על מימוש זכותם של בעלי הדין לפנות לערכאות מקבלת משנה תוקף. לא נעלם מעיני, כי בבקשה נטען שהמבקש לא היה מעולם מעסיקו של המשיב , כי המעסיקות (הנתבעות 1 ו-2) הנן ישויות משפטיות נפרדות, וכי אין זה המקרה המקים עילת תביעה כנגד בעל המניות. המשיב בתגובתו לא התייחס באופן נפרד לטענה זו וטען בכלליות , כי סיכויי התביעה גבוהים.

אמנם, אין בידי לקבל את הטענה הכוללנית בתגובת המשיב לפיה סיכויי התביעה כנגד המבקש הנם גבוהים, שכן הרמת מסך הנה צעד חריג אשר לא יעשה על נקלה . הרמת מסך תתבצע רק במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים, כאשר ברור שנעשה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה. יחד עם זאת, השאלה, האם התקיימו הנסיבות המצדיקות הרמת מסך, אם לאו, תתברר במסגרת ההליך העיקרי ולא ניתן בשלב מקדמי זה לקבוע שהתביעה כנגד המבקש הנה תביעת סרק מופרכת על פניה.

שנית, המבקש לא ה ביא במסגרת הבקשה כל ראיה לנזק העלול להיגרם לו מעצם ההתדיינות, זולת נזק עתידי צפוי של אי תשלום הוצאות, היה ותביעת המשיב תידחה. נזק עתידי אפשרי בגין אי תשלום הוצאות (אם וככל שייגרם) אין בו די כדי להקשות על מימוש זכות הגישה לערכאות, שה ינה כאמור זכות יסוד. בפסק הדין בע"ע 1064/00 דניאל קיניאנג'וי DANIEL KINYANJUI MWANGI נ' אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ פד"ע לה 625, פסק בית הדין הארצי:

"הזכות לגבות הוצאות משפט נסוגה מפני זכותו של העובד לזכויות, דוגמת שכר מינימום, ומפני החשיבות המוסרית, חברתית וכלכלית שנודעת להגנה על עובדים זרים והימנעות מהעמדת מכשולים בדרכם למימוש זכויותיהם בבתי-הדין".

שלישית, לא נטען כלל שהמשיב לא מילא אחר חיובים שהושתו עליו בעבר על ידי בית הדין.

בשולי הדברים, אציין כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר מתאים, וגם מטעם זה, דינה להידחות.

סוף דבר

הבקשה נדחית.

בנסיבות העניין, הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליך.

ניתנה היום, ה' ניסן תשע"ה, (25 מרץ 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

דוגמנות קרובים אל שדרות האצ"ל, קרית שמונה, ישראל | שלטים קרובים אל נרקיס 2-26, קרית שמונה, ישראל | שמלות כלה קרובים אל נחל גרופית 2-4, מצפה רמון, ישראל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל ועידת קטוביץ' 37, תל אביב יפו, ישראל | לחצנות מתכת קרובים אל שדרות מנחם בגין 19, בית שאן, ישראל | ריסוס והדברה קרובים אל שדרות וייצמן 2, קרית מוצקין, ישראל | חביות קרובים אל אירוס הארגמן, יבנה, ישראל | מכונות מזון קרובים אל חרצית 1-13, ערד, ישראל | עמותות וארגונים קרובים אל נחל הצבי 40-42, מגדל העמק, ישראל | שידוכים קרובים אל הרימון 8, קדרון, ישראל | מדליות וגביעים קרובים אל הרצל 45, בית שאן, ישראל | שמורות טבע קרובים אל דרך עכו חיפה, קריית ביאליק, ישראל | טוענים רבניים קרובים אל כרמי 9, חיפה, ישראל | הפקות קרובים אל Unnamed Road, Rishon LeTsiyon, ישראל | מוהלים קרובים אל הראשונים 36, שתולים, ישראל | הוצאה לאור קרובים אל שביל ישראל, פתח תקווה, ישראל | אחזקה קרובים אל 40, נחלים, ישראל | טיהור שפכים קרובים אל מקס איזידור בודנהימר 16, באר שבע, ישראל | גננים קרובים אל דרך חברון 48, באר שבע, ישראל | אופנה ובגדים קרובים אל 3855, ישראל | שיזוף באופן טבעי - by nature בחיפה | ציוד ואספקה לחדרי שירותים שינזון - ציוד לחדרי שירותים בצורן | מחצבה מרכז היסמין להובלות וחמרי בנין בע"מ בעין ראפה | מצברים אבישי מצברים בטירת יהודה | מעבדת סלולר פון פיקס במבשרת ציון | מחסני קירור מפעלים ליצוא הדרים בנמלים בע"מ באשדוד | קיבוצים ומושבים אפיקים באפיקים | כרטיסים מדיה מופע ובידור בחדרה | דואר דואר ישראל בחדרה | אולמות אירועים הסתדרות פועלי אגודת ישראל בפתח תקוה | גינון אבו ראס גיהאד במנשית זבדה | עישון אלפא טרנס - שיוק סיגריות בירושלים | בית עלמין בית עלמין בנימינה בבנימינה | הכוונה מקצועית הילה למשפחה - ייעוץ וטיפול ברעננה | דפוס די.סי.פי. הדפסות בע"מ בחיפה | שירותים לנכים א.צ.מ. איבזור וציוד מכוניות בע"מ בחולון | עבודות עפר אחים רחמה בע"מ ברחובות | גדרות יהודה גדרות בע"מ בבית שמש | גיל הזהב מרכז יום לקשיש - עמותת מע"ז בקרית עקרון | משכנתאות בנק מזרחי-טפחות-משכנתאות בפתח תקוהמחירון עבודות איטום | מחירון מוצרי נגרות | מחירון מסגרות חרש | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון עבודות בניה | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מעליות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון פיגומים ובמות הרמה | מחירון אספקת מים קרים וחמים | מחירון משטחי שיש | מחירון עוגנים ואביזרי רשת | מחירון חומרי עץ לתבניות ופיגומים | מחירון מוצרים לייצוב קרקע | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון שונות | מחירון בלוקי פומיס  | מחירון תאי בקרה "בזק" | מחירון איטום בחומרים גבישיים | מחירון צנרת חשמל פלסט | מחירון רצפות מאריחי פלדה | מחירון אביזרי עיגון לשלד | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון רצפה צפה מאריחי אבן | מחירון קירות שיגורמים (דיפון) מכלונסאות | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון צינורות ביוב - חוץ | מחירון מעקות בטיחות מבטון | מחירון קולטני מי גשם | מחירון איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון בלוקי אשקלית 268 לקירות | מחירון אביזרים בשירותים ובמקלחות לנכים | מחירון מסגרות חרש | מחירון אגזוזים | מחירון איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים | מחירון גופי תאורה פלורסנטיים | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון ריצוףלפני כב' הרשמת בכירה ורדה שוורץ תובעים 1. שלמה צפורי 2. עודד שמעון סבוראי נגד נתבעים 1. דליה פינ | בפני כב' השופט עוז ניר נאוי מבקשים 1. ארבל בן ארי נגד משיבים 1. מאיר אמסילי 2. חנה אמסילי 3. מ.פ | בית משפט השלום בנתניה תא"ק 38212-02-10 לישראל בע"מ-סניף כפר שמרי נ' בע"מ ואח' | פסק-דין בתיק בג"ץ 6259/14בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 6259/14 לפני:כבו | לפני כב' הסגנית נשיא נירה דסקין מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. ראובן שי הודעה התיק נקבע להק | בפני כב' השופטת עינת רון מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אנור מגארי (עציר) הודעה התיק נקבע ל | החלטה בתיק בג"ץ 6246/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 6246/10 בפני: כבוד השופט י' דנציגר העותרים: | בפני כב' השופט יחיאל ליפשיץ מאשימה 1. מ.י. פרקליטות מחוז חיפה-פלילי נגד נאשמים 5. ראמי אבראהים ( | החלטה בתיק רע"א 2762/11 בבית המשפט העליון רע"א 2762/11 בפני: כבוד השופט ע' פוגלמן המבקש: ח | לכבוד לשכת הוצל"פ נתניה הרצל 57, נתניה, 42390 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 1054-03-11 סילוק נ' שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע" | החלטה בתיק בג"ץ 289/15בבית המשפט העליון בג"ץ 289/15 - י"ד לפני:כבוד השופט צ' זילברטל | בפני כב' השופטת קרן כהן תובעים 1. שני חיו נגד נתבעים 1. מיכל צפיר 2. יואב צפיר הודעה 1. מוצע בזא | לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובע חיים נחום ע"י ב"כ עו"ד אסף קדוש נגד הנתבע א | בפני כב' סגן הנשיא, השופט דוד לנדסמן מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים יאגודייב דוד יאגודייב דוד החל | 23 יולי 2015 לפני: כב' השופטת יפה שטיין המערער חסן גיאדה ת.ז. XXXXXX560 ע"י ב"כ: עו&qu | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה מ"ת 4719-11-11 מדינת ישראל נ' גוטהייט(עציר) 08 דצמבר 2011 | לפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. טל נעים נגד נתבעים 1. אלכסנדר שיינפלד 2. כלל חברה לביטוח בע | בית משפט השלום באשדוד ת"פ 14355-03-12 מדינת ישראל נ' אבו עלי(עציר) תיק חיצוני: 3870-1742-20 | בפני כב' הרשם יוסף בן-חמו בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980   הפקודה ובעניין: ק | בית משפט לתביעות קטנות בקריות ת"ק 14104-08-11 בלנגה נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ ואח&# | בפני כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה תובעים נגד נתבעים החלטה הבקשה תידון לאחר שיוגש כתב הגנה | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. שאמך פדעוס נגד נתבעים 1. וגיהא קעדאן 2. עבד אל לטיף קעדאן 3