מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

14 מאי 2015
לפני:
כב' הרשמת דניה דרורי

התובע:
טאוון סריצאן, דרכון תאילנדי מס' J990741
ע"י ב"כ: עו"ד מוטי דזנה

-
הנתבעים:

ע"י ב"כ: עו"ד גיא יפרח

החלטה

1. התובע, אזרח תאילנד, הגיש תביעה כנגד הנתבעים בגין זכויותיו מכח דיני העבודה בגין תקופת עבודתו אצל הנתבעים בין החודשים 7/08 – 10/13 וסיומה בנסיבות המזכות אותו לטענתו בתשלום פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. סכום התביעה הועמד על 66,080 ₪.

2. ביום 4.1.15 נשמעה עדותו המוקדמת של התובע בהליך זה, ובסמוך לאחר שמיעת עדותו – עזב התובע את ישראל וחזר לתאילנד.

3. ביום 3.5.15 הוגשה מטעם הנתבעים בקשה למחיקת התביעה על הסף. בבקשה נטען כי הצדדים, שלא באמצעות ב"כ המצויינים כמייצגים בהליך זה, הגיעו להסכמות בדבר סילוק התביעה כנגד תשלום של 950 דולר ארה"ב. באותו הסכם פשרה שצורף לבקשה צוינה אף הסכמתו של התובע לביטול יפוי הכח שניתן לב"כ המייצגו בהליך כאן.

נוסח ההסכם ( שבכותרת לו צוין מספר ההליך בבית הדין והתאריך 28.4.15) הוא:
Settlement agreement
I, Mr.Thawn Srichan Passport no.J990741, Identification no.5410600089662 have received 950 US$.
Therefore I request to cancel all my lawsuit at Haifa Labor Court, Case no.30526-12-14 against my employers, Mr.Daniel Cohen Yosef Id.no. 058145632 and his mother Nezima Yosef ID 74363433 from: Moshav Elkosh.
I decided to contact my employer by myself and to arrive with him to a Settlement agreement outside the court. I willing to cancel all the prosecuted including the power of attorney of the lawyer name Motti Dazena from tel aviv, I decided by myself to cancel all my lawsuit to my employers Above And signed this document with my own intention and purpose by myself without any Pressure or forced.

על ההסכם חתם התובע, בפני נוטריון בעל רישיון בתאילנד ביום 15.3.2015.
להסכם צורף צילום רישיונו של הנוטריון (Notarial Servicers Attorney), מר Chanwit Nonkhuketkong.
אין מחלוקת כי להסכם לא צורף אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי.

על יסוד האמור באותו ההסכם עתרו הנתבעים בבקשתם מיום 3.5.15 למחיקת התביעה בהסכמת התובע, ואף ציינו בבקשה כי "בנסיבות המתוארות אין הנתבעים עומדים על תשלום הוצאות בשל מחיקת התביעה".

3. בהחלטתי מיום 3.5.15 קבעתי כי יש לדחות את הבקשה בשלב זה, לאור תמיהות העולות מהאמור בבקשה והסכם הפשרה שצורף לה, בין השאר בהתייחס לשאלה מדוע נחתמו מסמכים בין צדדים מיוצגים שלא באמצעות ב"כ. לפיכך, נקבע עוד באותה החלטה כי טענות הצדדים בנוגע לאותו מסמך יישמעו בדיון שנקבע להיום.

4. בדיון שהתקיים היום עמדו הנתבעים על כך כי יש להורות על מחיקת התביעה על יסוד אותו הסכם פשרה שצורף לבקשה, בין השאר על יסוד הטענות הבאות:
א. הסכם הפשרה נחתם כדין והוא משקף את רצון התובע;
ב. אין פגם בכך כי הצדדים עצמם מנהלים מגעים שלא באמצעות ב"כ. ב"כ הנתבעים לא היו מודעים לאותם מגעים ומשכך לא ניתן להעלות טענות במישור כללי האתיקה החלים על עורכי דין בישראל.
ג. אין מקום להמשך ייצוגו של התובע על-ידי ב"כ בהליך כאן, שעה שהתובע ציין במפורש באותו הסכם כי הוא מבטל את ייצוגו באמצעות ב"כ. משעה שהתובע עצמו מבקש להסתלק מהתביעה – יפוי הכח בטל מעיקרו, ו משאין תביעה – אין בסיס לייצוג.
ד. העובדה כי הסכם הפשרה לא נחתם בפני נציג קונסולרי ישראלי אינה פוגעת בתוקפו, והוראות סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א – 1971 (להלן – פקודת הראיות) חלות לעניין יפוי כח בלבד.

5. עו"ד דזנה מתנגד לבקשה וזאת, בין השאר, מהנימוקים הבאים:
א. הסכם הפשרה נחתם תוך הטעיית התובע באשר לזכויותיו, ושלא באמצעות ב"כ. לאחר שהוגשה הבקשה נערכה שיחה של התובע עם ב"כ עו"ד דזנה וממנה עלה כי התובע חתם על הסכם זה שכן הוסבר לו שהפניה נערכת אליו מטעם עו"ד דזנה המייצגו בהליך, וכן כי אף הסכום שהובטח לתובע על-פי הסכם הפשרה לא שולם במלואו.
ב. אין ליתן תוקף להסכם הפשרה, שכן המסמך לא נחתם כדין בהתאם לדיני הראיות, בין השאר משלא נחתם ולא אושר בידי נציג קונסולרי ישראלי.
ג. ב"כ התובע לא שוחרר מייצוג, אין ליתן תוקף לאמור בהסכם הפשרה בעניין ביטול הייצוג בשל פגמים שנפלו באישור מסמך זה, ומהטעם שהמסמך נחתם תוך הטעיה של התובע .

אקדים ואומר כי לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בשאלה בדבר מחיקת התביעה ובשאלת המשך ייצוגו של התובע, מצאתי כי יש לדחות את הבקשה, וזאת על יסוד הנימוקים הבאים:

6. הנתבעים לא הסבירו מדוע המקרה מתאים למחיקת התביעה. אם לטענת הנתבעים התביעה מוצתה עם החתימה על הסכם הפשרה והתשלום על-פיו, הרי שככל שטענתם נכונה, הרי שיש לדחות את התביעה בשל מיצוי העילה. בקשה לדחיית התביעה כלל לא הוגשה, וממילא נסיבות המקרה אינן מ תאימות למתן פסק-דין המורה על מחיקת התביעה.

7. כאמור בהחלטתי מיום 3.5.15, ככל שטענת הנתבעים מכוונת לכך כי בשלב כלשהו, אף לאחר הגשת התביעה ומתן עדותו של התובע, הגיעו הצדדים להסכמות הממצות את זכויותיו של התובע בגין תקופת עבודתו אצל הנתבעים וסיומה – כי אז עסקינן בטענה שראוי שתתברר יחד עם יתר השאלות שבמחלוקת בין הצדדים.
המותב שידון בתיק יקבע, על יסוד הראיות שיוצגו, אם אכן מדובר בכתב ויתור וסילוק על-פי דרישות כל דין. בקביעתו זו יתחשב בית הדין בין השאר בכך שהנתבעים ציינו בדיון היום כי בצמוד לאותו הסכם פשרה לא נמסר מסמך שיש בו חישוב של הזכויות להן זכאי התובע, את העובדה כי ההסכמה בוצעה שלא באמצעות ב"כ המייצג אותו בהליך כאן, ואת יתר הנסיבות.
מכיוון שהשאלה אם אכן יש ליתן תוקף לאותו הסכם פשרה ולהכיר בו ככתב ויתור כרוכה בבירור השאלות העובדתיות לעיל, וזאת לצד הקביעה בדבר זכאותו של התובע לרכיבים השונים אותם תבע – יש לבררה יחד עם יתר השאלות העובדתיות והמשפטיות בהליך זה, כמקשה אחת.

8. אין לקבוע, כבקשת הנתבעים, כי התובע שחרר את ב"כ, עו"ד דזנה, מייצוגו בהליך זה.
בתקנה 473 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ( להלן – תקנות סדר הדין האזרחי), נקבע כי בעל דין יורשה לסלק את עורך דינו מייצוג ובלבד שנמסרה הודעה על כך לבית המשפט, וכל עוד לא עשה כן ייחשב עורך הדין הקודם כעורך דינו של בעל הדין עד לסיומה של התובענה. בלא הודעה כאמור, אין להסתלק מייצוג אלא ברשות בית המשפט או הרשם שלפניו עומדת ותלויה התובענה.
התקנה הנ"ל חלה בבתי הדין לעבודה מכח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 (באשר לאימוץ הוראות התקנה בבתי הדין לעבודה ראה בסעיף 20 להחלטה בבש"א (נצ') 4163/08, החלטה מיום 21.7.09).

בניגוד לטענת הנתבעים, הרי שהוראות סעיף 30 לפקודת הראיות חלות לא רק בנוגע ליפוי כח אלא אף בנוגע ל"תעודות חוץ", ובהן "יפוי כח או כל מסמך אחר שבכתב שנערכו או שהוצאו במקום שמחוץ לשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל".
הסכם הפשרה הוא בגדר "כל מסמך אחר שבכתב" שנערך מחוץ לישראל – ומשכך, הרי שיש להוכיחו בדרך הקבועה בסעיף 30 לפקודת הראיות, דבר שלא נעשה בענייננו, בהעדר אישור קונסולרי. לפיכך, בנסיבות המקרה כאן, אין מקום לקבוע על סמך התעודה שלא הוכחה בהתאם להוראות פקודת הראיות, כי התובע מבקש לסלק את עוה"ד דזנה מייצוגו.

על יסוד האמור לעיל – הבקשה למחיקת התביעה – נדחית.

10. באשר להמשך ההליכים בתיק – עיון בתיק מעלה כי הנתבעים הגישו כתב הגנה שאינו עונה על דרישות תקנה 29 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.
בכתב ההגנה לא הועלו תגובות ענייניות לטענות כתב התביעה:
א. לא ניתנה תגובה עניינית באשר לשאלה בדבר תקופת העבודה, וכל שצוין (סעיף 21 לכתב ההגנה) הוא כי מוכחש האמור בכתב התביעה לעניין תקופת העבודה של התובע, וכי "התובע עבד אצל הנתבעת 2 תקופה קצרה ביותר".
ב. באשר לטענות התובע באשר לזכאותו לתשלום פדיון חופשה שנתית צוין (סעיף 28 לכתב ההגנה) כי התביעה מוכחשת וכי "התובע נטל ימי חופש וככל שהגיעו לו יומם שולם לו פדיונם".
ג. באשר לטענת התובע באשר לזכאותו לתשלום דמי הבראה צוין (סעיף 29 לכתב ההגנה) כי התביעה מוכחשת וכי "כל שהגיע לתובע שולם לו כדין".
ד. באשר לטענת התובע באשר לתשלום פיצוי חלף הפרשות מעסיק לקופת פנסיה צוין כי הדבר מוכחש, הא ותו לא.
לכתב התביעה אף לא צורפו מסמכים כלשהם.

11. העדר התייחסות עניינית לטענות התובע במסגרת כתב ההגנה לא איפשר קיום דיון מוקדם ענייני בטענות הצדדים בדיון המוקדם שנקבע להיום.
לפיכך, אין מנוס מחיוב הנתבעים בהגשת כתב הגנה מתוקן בהתאם להוראות התקנות כמפורט לעיל לו יצורפו המסמכים הרלוונטים. כתב הגנה מתוקן יוגש תוך 30 ימים מהיום. העתק ישלח ישירות לב"כ התובע.

12. ניתן בזה צו גילוי ועיון כללי במסמכים לפיו על כל צד לגלות לרעהו, עד ליום 20.7.15, את כל המסמכים שיש בידו והם רלוונטיים לשאלות שבמחלוקת בהליך זה. הצדדים יצרפו את העתקי המסמכים לרשימת המסמכים.

13. דיון מוקדם נוסף בנוכחות הצדדים וב"כ יתקיים ביום 20.9.15 בשעה 10:00.

14. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישאו בהוצאות הבקשה והדיון שהתקיים היום בסך 3,500 ₪, שישולמו לתובע תוך 30 ימים מהיום.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ה, (14 מאי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

כרטיסים קרובים אל | חשמל קרובים אל | סקרים קרובים אל | מדליות וגביעים קרובים אל | צעצועים ואמנות ילדים קרובים אל | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל | לובינג קרובים אל שביל ישראל, טבריה, ישראל | מולטימדיה קרובים אל | ספרים קרובים אל | חממות קרובים אל | מדריכי טיולים קרובים אל | בשמים קרובים אל | פרגולות קרובים אל | חומרי יצירה קרובים אל | טקסטיל קרובים אל | זיווד אלקטרוני קרובים אל | מהנדסי קרקע וביסוס קרובים אל | מכונות מזון קרובים אל נחל חריף/נחל שניר, יבנה, ישראל | ישיבות קרובים אל הר אביטל 7, צפת, ישראל | מוזאיקה קרובים אל מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרי חשמל | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות טיח | מחירון פנלים מבודדים | מחירון תעלות כבלים | מחירון קידוח קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות | מחירון ריצוף באבנים משתלבות או באבן | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון מקלחונים | מחירון פינות לטיח | מחירון מערכת סינכרון | מחירון הריסת מרצפים ורצפות בטון | מחירון שונות | מחירון פיטינגים | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון חומרים צמנטיים הידראוליים | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון תוספות לרצפות צפות | מחירון אגרגט מחצבה | מחירון ברזיות | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מבנה לוח דירתי | מחירון יריעות איטום EPDM ו- HDPE | מחירון כיורי משטח לארונות אמבטיה  | מחירון תוספות למחירי החיפויים בהרכבה יבשה | מחירון מגופים, "גמל" מים | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון קירות תומכים וקירות גדר | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים בעלי מיסוב מגנטי | מחירון שנאים | מחירון צנרת בטון עם אטם מובנה ב"נקבה" | מחירון חיזוק מקצועות וחיפוי תפרי התפשטות | מחירון מדי לחץ ומדי מיםלפני כב' השופטת נאוה ברוורמן תובעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ 2. לב מרגולין נגד נתבעים 1. אב | בפני כב' הרשמת בכירה עידית קצבוי תובעים טובה רגב נגד נתבעים הפניקס חברה לביטוח בע"מ החלטה ב | בית משפט השלום בירושלים ת"פ 53150-06-11 מדינת ישראל נ' רפאל 31 יולי 2011 בפני כב' הגורם | החלטה בתיק בג"ץ 8777/03 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8777/03 - י" | בפני כב' השופטת יפעת מישורי תובעים 1. ליאור מרום 2. ענת מרום (רודמן) נגד נתבעים 1. ע.א.ח. סלע הנ | בית משפט השלום בפתח תקווה תא"ק 7313-10-11 עיריית פתח תקווה נ' אשד תיק חיצוני: בפני כב' | בפני כב' השופט עמי קובו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. טדלה אסמרה בקשה לעדכון פרטי חשבון בנ | החלטה בתיק רע"א 6840/13 בבית המשפט העליון רע"א 6840/13 לפני:כבוד השופט נ' הנדל המבקשת:נופי | מספר בקשה:11 בפני כב' השופט בנימין ארנון התובעים: 1.יהודה שוקר 2.ימימיה בידה (שוקר) 3.יוסף שוקר | בפני כב' השופטת אילונה אריאלי תובעים 1. מידין חמדאן נגד נתבעים 1. נאהד סמיח עואודה הודעה לתובע ב | בפני כב' הרשם הבכיר אופיר יחזקאל התובע ישראל אליעזר פלמור נגד הנתבעות פסק דין התובע הגיש תביעה נ | לפני כב' השופט דורון פורת מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 30 אפ | מספר בקשה:31 לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובע חאמד ארשיד נגד הנתבעות צד ג' 1.חשמל גשר ה | לפני כב' הרשמת מירי שי-גרינברג מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום | בית משפט לתביעות קטנות בדימונה ת"ק 42842-10-11 פחימה נ' בזק תיק חיצוני: 24 נובמבר 2011 בפני | בפני כב' השופט צבי פרנקל תובעים 1. שרית נסים נגד נתבעים 1. מ. טרופי-גן עיצובים בע"מ הודעה ב | בית משפט השלום בחיפה ת"א 47037-10-11 סמושי - גוטליב תיווך בע"מ ואח' נ' בזק החברה ה | בפני כב' השופטת הלית סילש תובע-משיב אליאס אגאי מהרבניאן נגד נתבע-מבקש שמעון עמיחי חיון החלטה התב | בפני כב' השופט רמי חיימוביץ תובעים 1. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נגד נתבעים 1. ציון לוי | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. אלבר שרותי מימונית בע"מ נגד נתבעים 1. א.ס. אלענמי בע&q