מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט אברהם אליקים

עותרת

כוכב נוצץ ג. גדבאן בע"מ

נגד

משיבים

1.מועצה מקומית חורפיש
2.וועדת מכרזים חורפיש
3.מאג'ד עאמר
4.ואיל עאמר
5.מ. ג. ע. הסעות וקייטירינג בע"מ
6.מרדכי באומר-נמחק
7.משרד הפנים-נמחק

פסק דין בענין משיבים 1-5

מבוא וטיב המחלוקת
ענינה של העתירה, טענות העותרת נגד זכייתה של משיבה 5 (להלן-מ.ג.ע) בחלק ממכרז מתן שרותי הסעות תלמידים שפרסמה משיבה 1 (להלן-המועצה המקומית).
המכרז (שכונה מכרז פומבי 4/14) כלל רשימת קווי הסעה (כ-24 במספר), בסופו של יום במכרז השתתפו רק שני מציעים, העותרת ומ.ג.ע, ולאחר בחינת ההצעות החליטה המועצה המקומית על זכייתה של מ.ג.ע בהפעלת חלק מהקווים (18 קווים) ועל זכייתה של העותרת בהפעלת יתרת הקווים (5), בקשר לקו נוסף שכונה "איסוף שש שנתי" (או "קו הספורט") העותרת הוכרזה כזוכה בו לכאורה ולאחר מכן נקבע כי מ.ג.ע זכתה בו.

נכון למועד הגשת העתירה-16.11.2014 והדיון בה ביום 23.12.2014, החלו שתי הזוכות העותרת ומג.ע להפעיל את הקווים בהם זכו, העותרת בחרה להתעלם מעובדה זו ולא הזכירה גם את מועד תחילת מתן השרותים בעתירתה.

העותרת מבקשת לבטל את זכייתה של מ.ג.ע ולהכריז עליה כזוכה בכל הקווים, מאחר ולטענתה מ.ג.ע צרפה להצעתה ערבות בנקאית לתקופה קצרה מהתקופה שננקבה כתנאי סף במכרז, לעותרת טענות נוספות בקשר למכרז כגון נהול מו"מ אסור עם המציעים וניגוד ענינים בו נמצאו לטענתה, ראש המועצה-המשיב 3 והגזבר –המשיב 4.
לחלופין בקשה העותרת לבטל את זכיית מ.ג.ע בהפעלת קו הספורט ולהכריז עליה כזוכה בו.

לעתירה צורפו כמשיבים גם החשב המלווה של המועצה המקומית ומשרד הפנים- משיבים 6 ו-7, אך בדיון לבקשת העותרת נמחקו משיבים 6 ו-7.

בדיון ארוך שנערך לאחר הגשת כתבי תשובה מטעם כל יתר המשיבים הועלו טענות באשר לניקיון כפיה של העותרת, בנוסף מ.ג.ע צרפה דו"ח של חוקר פרטי (נספח 6 לתשובת מ.ג.ע) ולפיו בחלק מהקווים בהם זכתה העותרת, אותם התחייבה להפעיל באמצעות אוטובוסים, פועלים רכבים מסוג "טרנזיט".

דיון
עובדות שאינן במחלוקת
המכרז פורסם ביום 14.7.2014, המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום 5.8.2014, כחלק מתנאי הסף נדרש כל מציע לצרף ערבות בנקאית בתוקף למשך 90 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.
בסעיף 1.2 לתנאים הכללים למכרז, נקבע כי ההסעות "פר קפיטה" תתבצענה באוטובוסים בלבד, (ניתנה אפשרות מסויגת לחרוג מכך באישור המועצה המקומית בהתקיים תנאים מתאימים), (ראו נספח א' לעתירה).

בעקבות עתירה קודמת שהגישה העותרת בקשר למכרז (עת"מ 402/14), בה היתה התייחסות בין השאר לשאלת הקווים אותם ניתן יהיה להפעיל ברכב קטן שאינו אוטובוס, נקבע בהסכמה כי עד ליום 15.8.2014 תפרסם המועצה המקומית הבהרה בקשר לפרוט הרכבים הנדרשים בקווים מסוימים והוארך בהתאם המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום 19.8.2014 (נספח ב לעתירה).

חישוב אריתמטי פשוט תוך לקיחת מספר הימים בחודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר, מראה כי 90 יום מיום 19.8.2014, מסתיים ביום 17.11.2014.
העותרת ומ.ג.ע היו היחידות שהגישו הצעותיהן, ביום 19.8.14, ערבותה הבנקאית של העותרת היתה כנראה תקפה ליום 17.11.2014 וערבותה הבנקאית של מ.ג.ע היתה בתוקף עד ליום 5.11.2014 ( העתק מערבותה של העותרת לא צורף לעתירה, העתק מערבותה של מ.ג.ע, נספח ה' לעתירה).
המועצה המקומית בהסתמך על חוות דעת של עורך דין בן חיים לא מצאה פסול בערבות הבנקאית של מ.ג.ע ולכן הכריזה עליה כזוכה בקווים בהם היתה הצעתה הזולה ביותר.

עוד יצוין כי בהתאם לדו"ח חוקר פרטי, בימים 10.12.2014 ו-15.12.2014 נצפו השרותים שמספקת העותרת בהתאם לקווים בהם זכתה והסתבר כי השרותים ניתנו לא על ידי אוטובוסים, (נספח 6 לתשובת מ.ג.ע), העותרת בדיון לא חלקה על עובדה זו, אך ציינה כי ביום 14.8.2014 קבלה בכתב היתר מהמועצה המקומית להפעיל הקווים שלא באמצעות אוטובוסים, (המסמך לא צורף לעתירה או לתשובות, ראו פרוטוקול הדיון עמוד 5 שורה 31).

באשר לקו "איסוף שש שנתי" או "קו הספורט", בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 31.8.2014 נרשם בתחילה כי מ.ג.ע זכתה בו, (נספח ו לעתירה), על גבי נספח ו נעשה תיקון בכתב יד, נמחק שמה של מ.ג.ע ונרשם שמה של העותרת, (בדיון הובהר כי התיקון נעשה על ידי מזכיר המועצה עמוד 7 לפרוטוקול שורה 12), בהודעה שנשלחה לאחר מכן לעותרת ובה פרוט הקווים בהם זכתה, מופיע קו זה כאחד מהקווים (נספח טו לעתירה). בפועל המועצה מסרה קו זה להפעלה על ידי מ.ג.ע .
בדיון בפניי נטען כי בהתאם להנחיית ועדת המכרזים כפי שמופיע במסגרת לצד המספר 18 בפרטוקול מיום 31.8.2014 (נספח ו לעתירה), נערך בירור והסתבר כי הצעת מ.ג.ע זולה יותר מהצעת העותרת ולכן היא מפעילה את הקו.

הפגיעה בשיוויון
אזכיר מושכלות יסוד בדיני מכרזים ואפנה בענין זה לפסק דינה של כב' המשנָה לנשיא מ' נאור:
"המכרז הציבורי מהווה תחרות מאורגנת לקראת כריתת חוזה...ביסודו של המכרז הציבורי עומדים שני עקרונות: הראשון הוא עקרון השוויון, השמירה על טוהר המידות ומניעת שחיתות, תוך מתן הזדמנות שווה לכל המציעים. השני הוא עקרון היעילות והחיסכון בכספי הציבור...ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות ולוודא כי המציעים מתמודדים בתנאים שווים. כמו כן, הקפדה זו נועדה למנוע מצב שבו אחד המציעים נהנה מתנאים מקלים ביחס ליתר המציעים. על כן אי עמידה בתנאי סף, אשר מעניק למציע יתרון על פני מציעים אחרים, נחשבת בדרך כלל לפגם מהותי, אשר עשוי להביא לפסילת ההצעה...הקפדה זו נועדה לשמור לא רק על השוויון הפועל כלפי פנים, בין המשתתפים במכרז, אלא גם כלפי חוץ – בין המשתתפים לבין משתתפים פוטנציאליים אשר סברו כי הם אינם עומדים בתנאי הסף ועל כן לא הגישו הצעתם למכרז... עקרון השוויון הוא " נשמת אפו" של המכרז הציבורי...פגיעה בעקרון השוויון ובתחרות ההוגנת נחשבת, כאמור, לפגם מהותי המביא לפסילת ההצעה הפגומה", עע"ם 5511/33 א.נ.א חשמל בע"מ נגד חברת נמל אשדוד(16.6.2014).

לאחר ניתוח טענות הצדדים עולה בוודאות כי נפלו פגמים מהותיים בשיויון כלפי המשתתפים הפוטנציאליים, היורדים לשורשו של ענין והמחייבים דחיית העתירה גם בהתעלם מטענות מקדמיות שהעלו המשיבים.

על סמך המצג שיצרה המועצה המקומית, כל משתתף פוטנציאלי אמור היה לדעת כי עליו לתת שרותי הסעה באמצעות אוטובוסים בלבד (למעט מקרים בהם יינתן אישור מיוחד בכתב) וכי עליו להמציא ערבות בנקאית בתוקף עד ליום 17.11.2014.
בפועל מסתבר כי שתי הזוכות במכרז "נהנו" מחריגה מתנאים אלו תוך פגיעה מובהקת בעקרון השוויון, העותרת מפעילה את הקווים (או חלק מהם) שלא באמצעות אוטובוסים, (נספח 6 לתשובת מ.ג.ע), כשההיתר לכך ניתן לה על ידי המועצה המקומית, ביום 14.8.2014, חמישה ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות מבלי שהיתר זה פורסם ברבים והובא לידיעת המשתתפים הפוטנציאלים, (בהתאם לאמור בעמוד 4 לפרוטוקול שורה 2, בדיון בעת"מ 402/14 התחייבה המועצה המקומית לפרסם עמדתה בנושא ומובן מאליו כי פרסום, משמעותו באותה דרך בה פורסמה הידיעה על עריכת המכרז ועל שינוי המועד האחרון להגשת ההצעות בהתאם. בדיון בפניי הבהיר משיב 4 כי המידע בדבר השנוי הובא רק לידיעת העותרת ומ.ג.ע עמוד 6 לפרוטוקול שורה 16).

פגיעה לא פחות חמורה נעשתה במתן היתר למ.ג.ע להסתמך על ערבות בנקאית שתוקפה קצר מהתקופה שנקבעה בתנאי הסף של המכרז. 90 הימים מסתיימים כאמור ביום 17.11.2014 וערבותה של מ.ג.ע שהסתיימה ביום 5.11.2014 פגומה פגם מהותי.
(ראו לענין זה עע"מ 8748/13 ועע"מ 45/14 מועצה אזורית הגלבוע נגד המסיע עפולה (ע.ח) (‏2.12.2014), בו שב בית המשפט העליון וקבע כי "רק גישה פורמליסטית ודווקנית היא שתגביר את הוודאות המשפטית ותצמצם, במידה רבה, את ההתדיינויות המשפטיות סביב הזכייה במכרז" ).

צודקת העותרת בטענתה כי יש לפסול את זכייתה של מ.ג.ע, אך לא ניתן להכשיר זכייתה של העותרת במכרז בו פגעה המועצה המקומית בצורה כה שורשית בעקרון השיווין, בית משפט לא יכול להכשיר פגם זה או להתעלם ממנו והוא מחייב לכאורה לתקן את העוול שנעשה למשתתפים הפוטנציאלים בדרך של ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש.

ייתכן כי שורש הבעיה נעוץ בעובדה כי במקרה זה "שומרי הסף" לא היו במקום בשל ניגוד ענינים. כמתואר במכתבו של ראש המועצה המקומית (נספח יג לעתירה) היועץ המשפטי של המועצה שהוא אחיינה של מנהלת העותרת וגזבר המועצה המשמש כרואה חשבון של מ.ג.ע ובעל מניות ודירקטור במ.ג.ע הוא דודו. לכך אוסיף כי אחיו של ראש המועצה המקומית הוא אחד מהנהגים נותני השירות מטעמה של מ.ג.ע.

האיסור על ניגוד עניינים הוא עקרון יסוד במשפט המינהלי. הוא נועד להבטיח כי מי שנושא תפקיד ציבורי יפעל כשטובת הציבור לנגד עיניו, תוך שקילת שיקולים רלוונטיים וללא שיקולים זרים. כמו-כן, הוא נועד לשמור על מראית פני הצדק ואמון הציבור ברשויות המינהל (ראו בג"ץ 5990/10 ובג"ץ 8467/10 זיק דינור בע"מ נגד שר התעשייה המסחר והתעסוקה, 29.11.2011). הפתרון המידתי, אינו פסילת בעלי ניגוד הענינים, וניתן להסתפק בהימנעות מהשתתפות בדיון ובהצבעה באותם הנושאים אשר בגינם מתקיים החשש האמור כפי שנעשה בפועל במקרה זה (ראו: בג"ץ 595/89 שמעון נ' דנינו - הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים, פ"ד מד(1) 409, 418-419 (1990), אך חשוב להקפיד על שקיפות מקסימלית ולא ליצור קשר ישיר עם המציעים כפי שנעשה במקרה זה, למשל באשר להסרת החובה להפעיל הקווים באמצעות אוטובוסים.

זה השלב להבהיר כי התנהגות העותרת ככל שמדובר בתוכן העתירה מצביעה על פגמים מהותיים וגם מסיבה זו דין העתירה להידחות. העותרת צרפה מסמכי מכרז לא נכונים, (לא במקרה לא ניתן היה לאתר בנספח א' לעתירה את ההצעה בקשר לקו הספורט או קו 305, ראו עמוד 4 לפרוטוקול הדיון שורה 23 ואילך), העותרת בחרה משום מה להסתיר את תוכן הצעתה ואת תוכן הערבות הבנקאית שהגישה (בכך מנעה דיון בפגמים שנטען כי התקיימו בהצעתה כמפורט להלן) , העותרת תמכה עתירתה בתצהיר של אדם המתואר לכאורה כמנהלה למרות שעובדה זו לא מופיעה ברישומי רשם החברות ובדיון הסתבר כי גם לא דווח על כך לרשם החברות, (ראו עמוד 4 לפרוטוקול שורה 31), העותרת שמלינה על ניגודי ענינים, הסתירה את העובדה כי היועץ המשפטי של המועצה הוא אחיינה של מנהלת העותרת, מן הראוי היה לעשות כן גם מהסיבה שהעותרת מסתמכת על מכתבו של אותו יועץ משפטי, מיום 5.8.2014 ( נספח כב לעתירה בו תמך בעמדותיה עובר לדיון בעתירה הקודמת). גם המכתב המהותי מיום 14.8.2014 שהוציאה המועצה ולפיו שונו לכאורה תנאי המכרז, לא צורף לעתירה (או לתשובות).

לא פחות חשוב המידע שהוסתר בעתירה באשר לעובדה כי נכון למועד הגשתה 16.11.2014, התקשרו העותרת ומ.ג.ע בהסכם עם המועצה המקומית והתחילו לתת שרותים על פיו, (תאריך ההתקשרות ותאריך תחילה העבודה לא ידועים גם היום בשל הסתרתם), גם העובדה שהערבות הבנקאית שנתנה העותרת למעשה אינה בתוקף כיום וכנראה הוחזרה לעותרת (עובדה שאינה ידועה בשל אי הזכרתה בעתירה), מהותית לסעד המבוקש, העותרת מבקשת במהלך שנת הלימודים להפסיק את מתן שרותי הסעת תלמידים על ידי מ.ג.ע ולהעביר את הפעלת 19 הקווים אליה, מבלי שיש למועצה המקומית בטחונות להבטיח קיום התחיביותיה של העותרת, ואזכיר כי גם לגרסת העותרת קיום ערבות בנקאית בתוקף, הוא תנאי סף.

אם לא די בכל אלה, תמוה בעיניי מדוע המתינה העותרת עד ליום 16.11.2014 מועד הגשת העתירה. לטענתה היא ידעה על הפגם בערבותה של מ.ג.ע כבר ביום 21.8.2014 (ראו מכתב בא כוחה נספח ז' לעתירה) ולכל המאוחר ידעה ביום 2.10.2014 מהם הקווים בהם לא זכתה (נספח טו לעתירה), וחשוב לזכור מהותה של ההתקשרות, מתן שרותי הסעה לבתי ספר . תמוהה לא פחות טענתה של העותרת כי המועצה המקומית נהלה משא ומתן אסור איתה ועם מ.ג.ע (סעיף 51 ועמוד 6 לפרוטוקול שורה 26), האם המשא ומתן עם העותרת הופך לפסול רק כאשר לא נענים דרישותיה של העותרת?.

הפגם בשוויון בדרך של העדפת העותרת ומ.ג.ע תוך שינוי תנאי המכרז והסתרתו מהציבור בכללותו לא מאפשר להכריז על העותרת כזוכה כמבוקש על ידה, [יצוין כי בנושא קו הספורט התנהגות המועצה המקומית בלתי תקינה, אם רצתה המועצה המקומית לשנות קביעות של ועדת המכרזים, היה עליה לכנס את הועדה ולקיים דיון עניני בשאלות אלו , ראו עמוד 7 לפרוטוקול שורה 16].

עוד יצוין כי מסעיף 6 למכתבו של ראש המועצה ( נספח יג לעתירה) הועלו טענות לפיהן הצעתה של העותרת פגומה, למשל בשל אי מילוי סעיפים שונים בהצעה, העותרת כאמור הסתירה את תוכן הצעתה ולא צרפה אותה כנספח ולכן לא ניתן היה לקיים דיון בשאלות אלו וגם מסיבה זו דין עתירתה להידחות.

הסעד המתאים
הגעתי למסקנה כי הצעתה של מ.ג.ע פסולה. הגעתי למסקנה כי העותרת מפעילה קווים בנגוד לתנאים שנכללו במכרז ( ושינויים אם הותרו, לא פורסמו ולא הובאו לידיעת מציעים פוטנציאליים), כך שעקרון השיוויון נפגע בצורה מהותית, העותרת גם הסתירה מידע מהותי.
חשוב להפנות להצעת בא כוחה של מ.ג.ע בתום הדיון, לפיה יש לבטל את המכרז, לנסח את תנאי המכרז החדש בבהירות ולעשות זאת בהקדם תוך ניצול החופשה בה נמצאים כעת התלמידים.

בנסיבות אלו שלא הוגשה עתירה לבטול המכרז, בין השאר בשל הסתרת המידע ממשתתפים פוטנציאליים, אני מורה להחזיר את הדיון לועדת המכרזים כדי שזו תדון לאור האמור לעיל, בשאלה מדוע לא לבטל המכרז, מדוע לא לפרסם מכרז חדש תוך הקפדה על עקרון השוויון ובהירות תנאי המכרז.
אני מזכיר כי בית המשפט אינו יושב כועדת מכרזים עליונה ואינו מחליף את שיקול דעתה של הוועדה בשיקול דעתו, על ועדת המכרזים לקבל החלטה חדשה בהקדם האפשרי, בהתאם לסמכויות הנתונות לה בחוק ובתקנות וזאת תוך לא יותר מ-30 ימים.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את העתירה. מאחר וכל שלושת הצדדים תרמו למסקנות העולות מפסק דיני, כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ד' טבת תשע"ה, 26 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מיחזור מתכות קרובים אל Unnamed Road, Gat, ישראל | איתור נזילות קרובים אל | גלידות קרובים אל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל יאנוש קורצ'אק 13, אור עקיבא, ישראל | ספרים קרובים אל | פסיכיאטרים קרובים אל | כלי עבודה קרובים אל | העצמה אישית קרובים אל | שלטים קרובים אל | טרקטורים קרובים אל | מאגרי מידע קרובים אל | מצברים קרובים אל נחל גרופית 119, מצפה רמון, ישראל | לובינג קרובים אל | לשכות מסחר קרובים אל | בניית דגמים קרובים אל | חימום קרובים אל | טניס קרובים אל הירדן 36, קרית מלאכי, ישראל | מכירות פומביות קרובים אל | טיסנים ועפיפונים קרובים אל האצ''ל/נוף חרמון, קרית שמונה, ישראל | חנויות קרובים אל מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מסגרות חרש | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עוגני קרקע | מחירון עבודות צביעה | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עבודות איטום | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 01 | מחירון נקודות מאור | מחירון מונובלוק | מחירון איטום במחיצות גבס | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון חדרי קירור | מחירון מערכות קריאת אחות | מחירון קידוחי ספיגה | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון מכסה משולב בטון יצקת | מחירון מסגרות פלדה | מחירון תערובות לסלילה | מחירון מוליכי נחושת | מחירון מוליכי נחושת | מחירון תיקוני בטונים | מחירון מחיצות ניידות אקוסטיות | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון אביזרי גימור ללוחות גליים | מחירון חומרי נגרות | מחירון אריחי טרצו לריצוף וחיפוי | מחירון שונות | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | מחירון תקרות וגגות | מחירון צינורות פלסטיים מפוליאתילן - | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון צבעי פנים לקירות | מחירון בלוקי איטונג לקי | מחירון בדיקות בטון טריבפני כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס המאשימה ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם נגד הנאשמים יוסף עאמר < | מספר בקשה:20 בפני כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל מבקשים מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד משיבים החלט | בקשה מס' 1 בפני כב' השופטת לובנה שלאעטה חלאילה מבקשים מאיר חי כהן נגד משיבים החלטה לתקן את כ | בית המשפט המחוזי מרכז ע"פ 32051-12-11 ברוק נ' מדינת ישראל 20 דצמבר 2011 מערערים 1. מרינה בר | מספר בקשה:6 בפני כב' הרשמת ברכה לכמן התובעת אמסלם תיירות ונופש בע"מ נגד הנתבע אנטון נוביק ה | לפני כב' השופט מנחם קליין מספר תהליך: 12 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 20 נ | בפני כב' השופטת דרורה בית אור העורר סמי אשר ע"י ב"כ עו"ד אדם ידיד נגד המשיבה מדינ | בפני כב' השופט משה אלטר, סגן נשיא המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת אשגאן יאסין <#2#> נוכחים: ב& | פסק-דין בתיק בג"ץ 440/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 440/15 לפני:כבוד | החלטה בתיק בג"ץ 10998/05 בבית המשפט העליון בג"ץ 10998/05 - א' בפני: כבוד השופט א' רובינשטי | החלטה בתיק רע"פ 4182/13בבית המשפט העליון רע"פ 4182/13 לפני:כבוד השופט ח' מלצר המבקש:יבגני | בבית המשפט העליון בה"נ 6810/00 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת | בפני כב' השופטת גלית ציגלר המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם בן רבינוביץ <#2#> נוכחים: ב"כ ה | 5117-07-15 לפני כבוד ה שופט ג'ורג אמוראי המבקשת מדינת ישראל ע"י עוה"ד נופר לוי ומתמחה | לפני כב' הרשם הבכיר ניר נחשון המבקשת: גילה נפתלין -נגד- המשיבה: עיריית ירושלים החלטה 1. לפניי בק | בית משפט השלום בעכו ת"א 47120-08-10 אבו ריש נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ 05 אפריל 2012 א. | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. דורה גדעוני נגד נתבעים 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ הודע | בית משפט השלום בכפר סבא ת"פ 44297-05-11 מ"י נ' חאג' יחיא 11 יוני 2012 בפני כב' | החלטה בתיק בג"ץ 1514/05 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 1514/05 - י' בפני: כבוד הרשמת שושנ | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. מ.ח.ב. מימון חוץ והשקעות בע"מ נגד נתבעי | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"ת 26881-06-12 שמאי נ' מדינת ישראל תיק חיצוני: בפני כב'