מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופטת רנה הירש

מבקשים

נגד

משיבים

החלטה
הרקע ונימוקי הבקשה

בתגובת התובע (מיום 21.12.14) לעמדת היועמ"ש נטען כי לחברה אין כל נכסים, וכי מצבו הרפואי של התובע קשה בשל אירוע מוחי בשנת 2010 ואירוע נוסף בשנת 2014, ומחלת לב. הוסיף התובע והתייחס לעילת התביעה, ולמצבו הרפואי והכלכלי. אין התייחסות לטענה בדבר תביעות מרובות שהוגשו על ידו, שבעטיים יש לדחות את בקשתו על הסף.
בתגובת התובע (שהוגשה במסמך נפרד ביום 21.12.14) לעמדת הנתבעת, התייחס התובע לשאלת ההתיישנות, וטען כי התביעה הוגשה כבר בעבר בשנת 2011, אז נמחקה לאחר שלא קיבל את ההחלטה שניתנה. התובע הבהיר שאין באפשרותו לצרף תצהיר מאומת כדין, בשל חוסר שיתף פעולה של השב"ס.
דיון והכרעה
6. בפתח הדברים אציין כי מצאתי לדחות את הבקשה, וזאת כפי שיפורט להלן.
7. תקנה 14 לתקנות האגרות מסדירה את נושא הפטור מתשלומה של אגרה שעל תובע לשלמה עם הגשת תביעתו ואת הדין החל על בקשה לפטור מאגרה. בהתאם לפסקה (ג) לתקנה זו, על המבקש פטור מאגרה לעמוד בנטל להוכיח שני אלה: האחד, שאינו יכול לשלם את האגרה; ושני, כי ההליך מגלה עילה. לעניין יכולתו הכלכלית של המבקש את הפטור, נקבע כי עליו לפרוש בפני בית המשפט את כלל הנתונים העובדתיים ולמסור פירוט מלא אודות מצבו הכלכלי לרבות של בני משפחתו הקרובים אליו ושהוא סמוך על שולחנם.
8. כפי שנפסק לא פעם, התקנה מאזנת את התכלית של התקנות בכלל, לניהול הליך תוך נשיאה בעלותה ובשירות הניתן על ידי בית המשפט, ומנגד מביא בגדר השיקולים את רצינות ההליך ואת הסיכוי שהנוקט בהליך המשפטי יזכה בדין, כך שלא יובאו לפתחו של בית המשפט הליכי סרק, שיגרמו להוצאות ונזקים לנתבעים.
מאחר שמדובר בשיקולים שלובים ומצטברים, הרי שדי בכך שהבקשה אינה עומדת באחד המבחנים כדי להביא לדחייתה. לפיכך, מאחר שלטעמי אין למבקשים עילת תביעה שסיכויי קבלתה ממשיים, אין צורך לבחון בדקדקנות את הבקשה ככל שהיא נוגעת ליכולת הכלכלית לתשלום האגרה.
9. עילת התביעה: טענתה העיקרית של הנתבעת הינה כי התביעה התיישנה, וכנגד טוען התובע כי התביעה הוגשה כבר בשנת 2011, כי אושפז למשך חודש בבית חולים בשנת 2010 ועבר צנטור לב בחודש אפריל 2011.
מצאתי כי יש לקבל את הטענה הנוגעת לעילת תביעה שאינה מצדיקה מתן פטור מתשלום האגרה לאור האפשרות הממשית כי עילת התביעה התיישנה. ההחלטה להלן ניתנת בשלב זה על בסיס סיכויי התביעה בלבד, היינו, כהערכה וללא שנשמעו טענות וראיות, ועל כן אין בה כדי ל הביע דעה מכריעה לגופה של הזכות, ככל שתתברר התביעה, אז תיבחן עניינית עילת התביעה לגופה.
10. להלן ההוראות הרלבנטיות מחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 (להלן: החוק):
5. התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא –
(1) בשאינו מקרקעין – שבע שנים;
6. תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה.
7. היתה עילת התובענה תרמית או אונאה מצד הנתבע, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעה לתובע התרמית או אונאה.
8. נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.
9. הודה הנתבע, בכתב או בפני בית משפט, בין בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה; ומעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה.
בסעיף זה, "הודאה" – למעט הודאה שהיה עמה טיעון התיישנות.
11. בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היה התובע חולה נפש שבו התובע לא היה מסוגל לדאוג לעניניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי, זמני או קבוע, ולא היה עליו אפוטרופוס; היה עליו אפוטרופוס, לא יבוא במנין הזמן שבו טרם נודעו לאפוטרופוס העובדות המהוות את עילת התובענה.
15. הוגשה תובענה לפני בית משפט, לרבות בית דין דתי, והתובענה נדחתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה, לא יבוא במנין תקופת ההתיישנות הזמן שבין הגשת התובענה ובין דחייתה.
16. נתעכב מנין תקופת ההתיישנות כאמור בסעיפים 10 ו-12 עד 15, לא תסתיים התקופה לפני שעברה לפחות שנה אחת מן היום שבו חדל העיכוב; נתעכב מנין התקופה כאמור בסעיף 11 – לא תסתיים התקופה לפני שעברו לפחות שנתיים מן היום שבו חדל העיכוב.
11. מהוראות החוק ניתן ללמוד, לענייננו, את אלה:
א. בעיה רפואית, אפילו כזו שחייבה אשפוז של מספר שבועות, אינה מאריכה את תקופת ההתיישנות וזמן המחלה ו/או האשפוז נמנים בחישוב תקופת ההתיישנות. החרגה של תקופה במניין ההתיישנות נעשית רק במקרה של ליקוי נפשי או שכלי בשלו לא יכול היה התובע לדאוג לעניניו.
ב. לא מדובר בטענה לתרמית את הונאה, כי אם הימנעות מתשלום חוב.
ג. התובע יודע מהן העובדות המהוות את עילת התביעה, ועל כן אין מקום מסיבה זו להחריג תקופה כלשהי מחישוב תקופת ההתיישנות.
ד. תשלום חלקי לכאורה על חשבון החוב הנטען של הנתבעת ביום 20.07.04 יש בה הודאה (בשל ביצוע) במקצת הזכות ועל כן יש למנות את תקופת ההתיישנות ממועד זה.
12. התובע הגיש תביעה באותה עילה לבי ת משפט השלום בפתח תקווה (להלן: התביעה הקודמת) בתיק 55371-11-10 (ההחלטה הדוחה שם את הבקשה לפטור מאגרה צורפה לתגובת הנתבעת לבקשה דנן) . ביום 14.03.11 נקבע כי ככל שלא תשולם אגרה עד ליום 15.04.11, תימחק התביעה. בהתאם לתיק הממוחשב, התביעה הוגשה שם ביום 29.10.10 והחלטה על מחיקת התביעה ניתנה ביום 24.07.11.
13. מאז ההודאה במקצת הזכות ביולי 2004 ועד הגשת התביעה הקודמת, חלפו כ- 6 שנים ו-4 חודשים.
מאז נמחקה התביעה הקודמת ועד הגשת התביעה כאן, חלפו בדיוק 3 שנים, קרי, מעל התקופה הקבועה בסעיף 16 לחוק.
צירוף שתי התקופות מביא למניין של למעלה מ- 9 שנים ממועד תחילת חישוב תקופת ההתיישנות ועד להגשת התביעה , ומכאן כי לכאורה, מדובר בתביעה שהתיישנה. אבהיר כי גם אם לא יחושבו חודשים ספורים בשל מצב רפואי קשה של התובע, לא יהיה בכך כדי לשנות את המסקנה כי ככל הנראה, חלפה תקופת ההתיישנות בטרם הוגשה התביעה בתיק זה.
סוף דבר
14. הבקשה נדחית.
15. האגרה תשולם בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו על ידי התובע.
לא תשולם האגרה במועד שנקבע, תימחק התביעה מחמת חוסר מעש.
המזכירות תרשום את התיק לתזכורת מחיקה לעוד 3 חודשים מהיום, בשל העיכוב העשוי להתרחש במסירת ההחלטה לידי התובע הנמצא במאסר.
16. למרות דחיית הבקשה, מצאתי כי בנסיבות המקרה אין לחייב את התובע בהוצאות הגשתה.
512937151293715129371
המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ב' טבת תשע"ה, 24 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

אומנויות לחימה קרובים אל אודם 15, קיסריה, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל שדרות ישראל פולק 5, קרית גת, ישראל | הפקת אירועים קרובים אל הנרייטה סאלד/אליעזר פרי, קרית שמונה, ישראל | טקסטיל קרובים אל א רבאט, אום אל-פחם, ישראל | מיטות עיסוי קרובים אל משעול אגוז 3, אילת, ישראל | מוסדות דת קרובים אל נתן אלבז 4, שדרות, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל שדרות ירושלים 18, נתיבות, ישראל | גלריות וחנויות צילום קרובים אל שדרות מנחם בגין 1591, בית שאן, ישראל | עץ קרובים אל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל | טיסנים ועפיפונים קרובים אל התקומה/ישראל גלילי, ראשון לציון, ישראל | מוזיקה קרובים אל תלתן 60, יבנה, ישראל | משכנתאות קרובים אל דוד רמז 8, קרית אתא, ישראל | וידאו קרובים אל זבולון 1, מגדל העמק, ישראל | תיירות קרובים אל ישראל שפירא 2, מגדל העמק, ישראל | בתי כנסת קרובים אל Unnamed Road, Nablus | תמלול קרובים אל נחל איילות 47-31, מצפה רמון, ישראל | פירות וירקות קרובים אל | פאבים-בארים קרובים אל | אחסון קרובים אל Unnamed Road, Ashdod, ישראלמחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון חומרי שרברבות | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מתקני חשמל | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות אבן | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון עבודות בניה | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מתקני הסקה | מחירון בטון מובא | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון מעקות בטיחות והפרדה | מחירון צינורות לתיעול )ניקוז( | מחירון משטחי שיש | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון משטחים ושבילים | מחירון אשפתונים | מחירון טרצו יצוק באתר | מחירון זכוכית חלבית | מחירון צביעת עץ, גבס ופוליאוריטן | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון שערים מאלומיניום | מחירון גומחות בטון )פילרים,( תאי בקרה וחשמל זמני | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון ברזיות | מחירון מופות | מחירון אסלות מחרס | מחירון טיח גבס וטיח לממ"ד | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון תערובות פולימריות לסלילה | מחירון רצפות מאריחי אלומיניום | מחירון נקודות שונות | מחירון זכוכית בטחון עם B.V.P )טריפלקס( | מחירון אגניות | מחירון מרצפי בטון | מחירון רצפות מאריחי פלדה | מחירון תילי פלדהמספר בקשה:7 בפני כב' הנשיא יצחק כהן – אב"ד כב' השופטת נחמה מוניץ כב' השופט בנימין א | בפני כב' השופט דוד גדעוני המבקש קובי יעקב ארז נגד המשיב שלמה ציונוב <#2#> נוכחים: מבקש 1 קובי | בפני כב' הסגן נשיאה אברהם הימן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. עמוס כלאוני הודעה כב' השו | בית המשפט המחוזי בבאר שבע 29 מרץ 2012 פש"ר 41250-08-11 מירוויס נ' כונס נכסים רשמי באר שבע ו | בפני כב' השופט בדימוס גדעון ברק התובע שי הראל נגד הנתבעים 1. משה הרוש 2. הפניקס חברה לביטוח בע&q | החלטה בתיק בש"פ 11148/08 בבית המשפט העליון בש"פ 11148/08 בפני: כבוד השופט א' רובינשטיין המ | בפני כב' השופטת חנה שניצר-זאגא תובעים 1. אחמד אגבאריה נגד נתבעים 1. מעונות פגודה בע"מ 2. פנ | בית משפט השלום בירושלים ת"א 8458-09 חיים נ' בי פוינט מערכות בע"מ ואח' בפני כב' | בפני כב' הסגן נשיא דוד לנדסמן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. יוסף אל טלאלקה הזמנת רישיון נה | מערערים 1. חאלד סלאמה (אסיר) נגד משיבים 1. מדינת ישראל הודעת מזכירות לכבוד בית משפט השלום תעבורה מחו | פסק-דין בתיק ע"א 3501/05 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 3501/05 בפ | 28 אוגוסט 2015 לפני: כב' השופטת אירית הרמל התובעים: 1. GRMAWAY GEBRAMICHEL 2. GERMAALEN HADGO - | בפני כב' השופט יוסי טופף המאשימה: מדינת ישראל נגד הנאשמים: החלטה קובע דיון ליום 24.3.2015 שעה 12 | בית משפט השלום בחיפה ת"ת 57582-01-12 ספורט נייט בע"מ ח.פ 5142071022 נ' שיבלי תיק חיצונ | בפני כב' השופטת יעל טויסטר ישראלי התובע מנשה פנחס נגד הנתבעים צדדי ג' 1. דרור בן נתן 2. רז | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי מבקשים בבה לייכטמן נגד משיבים חברה פלאפון תקשורת בע&q | החלטה בתיק בש"פ 3431/08 בבית המשפט העליון בש"פ 3482/08 בש"פ 3431/08 בפני: כבוד השופטת | בפני כב' השופטת עמיתה אביבה טלמור תובע משה דואק נגד נתבעת צלול טכנולוגיות בע"מ פסק דין בפני | בקשה מס' 8 בפני כב' השופטת עפרה אטיאס מבקשת נוקי בלומנפלד נגד משיב כונס נכסים רשמי מחוז חיפה | ניתנה ביום 19 יוני 2016 המבקשים - חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ המשיבה בשם המבקשים – עו& | בבית המשפט העליון בה"נ 6796/99 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקשת: איראידה מוחין נגד המשיבים: 1. גנ | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט מנחם רניאל מבקשים נגד משיבים החלטה הבקשה מצריכ ה תשובה. המשיב ים יגיש | בפני כב' השופטת כאמלה ג'דעון תובע יאמין מראד נגד נתבעים 1.סקיי ליין עגורנים וטכנולוגיות בע&q | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. יוסף כהן 2. אמג&