מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

תיק המרצת פתיחה 20865.08.14

לפני: כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

המבקש: שׁלמֹה פֶּרֶלשׂטֵיין
נ ג ד
המשיבה: חֵץ - נִכסי אחים חדד בע"מ

המרצת פתיחה מיום 14.8.2014
בקשה מיום 14.8.2014 למתן צו מניעה זמני

בשם המבקש: עורכי-הדין יואב נהיר וּמיכאל טסלר
בשם המשיבה: עורכי-הדין זוֹהר לנדֶה, נוֹעה הבדלה וּמורן בִּיקֶל

פסק-דין
רקע עובדתי ודיוני
1. ביום 13.4.2014 חתמו בעלי-הדין על זיכרון-דברים בקשר למקרקעין המצויים ברחוב הרב כהנמן 100, בני-ברק, והידועים כחלקות 245 ו-246 בגוש 6190. בסעיף 2 לזיכרון-הדברים נאֱמר:

"תוקף זיכרון הדברים
הצדדים ינהלו מו"מ בתום לב לשם גיבוש נוסח וחתימה על הסכם מכר מפורט, תוך 30 ימי עסקים לא כולל חג הפסח (להלן: " המועד הקובע"), שיבטא את ההסכמות האמורות בזיכרון דברים זה (להלן: "הסכם מכר מפורט").

כל עוד לא נחתם הסכם מכר מפורט, והקונה לא הודיע למוכרת בכתב על אי קיום התנאים המקדמיים, יחולו בין הצדדים הוראות זיכרון דברים זה אשר יחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין. נחתם הסכם מכר מפורט, יגברו הוראות הסכם המכר המפורט על הוראות זיכרון דברים זה."

2. 'הסכם מֶכֶר מפורט', לא נחתם. המשיבה העבירה טיוטה של הסכם כאמור עוד קודם לחתימת זיכרון-הדברים, אך הערות של המבקש-הקונה הועברו רק ביום 13.7.2014.
אין הסבר של ממש בפי המבקש, מדוע חלפו חוֹדשׁים בין קבּלת הטיוטה להעברת ההערות בתגובה, וכן אין הסבר של ממש, לכך שבהערות הנוגעות לתשלום התמורה, יש סטייה מהמוסכם בזיכרון-הדברים.
ביום 31.7.2014 כתב בא-כוח המשיבה לצד שכנגד, כי המשיבה רואה את עצמה "חופשית לנהל מו"מ עם מציעים אחרים".

3. בהליך העיקרי שהוגש על דרך המרצת פתיחה, מתבקש מתן פסק-דין הצהרתי, לפיו: "זיכרון הדברים אשר נחתם בין המבקש למשיבה ביום 13.4.2014, הינו הסכם תקף המחייב את הצדדים לו".
ביום 14.8.2014 עתר המבקש לסעד זמני, לפיו ייאסר על המשיבה לנהל מו"מ למכירת המקרקעין עם צדדים שלישיים.
בישיבת היום, 4.9.2014, הסכימו בעלי-הדין שבית-המשפט יפסוק בהליך העיקרי, אחרי שישמע טענות בעל-פה מאת באי-כוח בעלי-הדין. קודם לישיבת היום קיבלתי טענות רחבות-היקף בכתב של בעלי-הדין. שמעתי סיכומים בעל-פה מאת עורכי-הדין.

4. המבקש משתית טענותיו על הקטע האחרון שבסעיף 2 לזיכרון-הדברים. עמדתו היא, שמכיוון שלא נחתם הסכם מכר מפורט, הרי מן הראוי לראות את זיכרון-הדברים כּחוזה מחייב בין הצדדים. לעמדתו, הרי רק לָקוֹנֶה מוקנית האפשרות לבטל את זיכרון-הדברים, בהודעה בכתב למוֹכרת על אי-קיוּם התנאים המִקדמִיים, כלשון סעיף 2 הנ"ל.

5. אין מחלוקת בין בעלי-הדין, שבפועל לא שילם הקונה-המבקש עד היום, סכום כלשהו בגין העיסקה שבמחלוקת. סעיף 4 לזיכרון הדברים קובע שעם חתימתו, יפקיד הקונה כּמִקדמה, 500,000 ₪ בנאמנוּת אצל עורך-הדין מטעם המוֹכרת, "כהוכחת רצינות". בפועל, הופקד שֵׁיק ביטחון על הסכום האמוּר, שלא נפרע.

הפרטים באשר לתשלום התמורה, מוּבאים בסעיף 5 לזיכרון-הדברים, שזו לשונו:

"התמורה ומועדי התשלום

5.1. תמורת הממכר, תשלם הקונה למוכרת סך של 30,500,000 ש"ח (שלושים מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה").

5.2. הקונה תשלם למוכרת את התמורה בתשלומים ובמועדים כדלקמן:

5.2.1. במועד חתימת הסכם המכר המפורט, סך של 8% (שמונה אחוזים) מהתמורה בניכוי סכום המקדמה.

5.2.2. עד חלוף 45 ימי עסקים מיום חתימת הסכם המכר המפורט, את מלוא יתרת התמורה."

דיון והכרעה
6. גם בהנחה שראוי היה לראות את זיכרון-הדברים כּחוזה מחייב בין הצדדים, הרי מִשׁעה שלא נחתם "הסכם מכר מפורט, תוך 30 ימי עסקים לא כולל חג הפסח", אני סבור, שלא ניתן לקבל את עמדת המבקש. סעיף 2 לזיכרון-הדברים קובע את המועד האחרון לחתימת הסכם מֶכֶר מפורט, בחלוֹף התקופה המצוינת. אם אלה פני הדברים, הרי היה על המבקש-הקונה לשלם את התשלום הראשון על-חשבון התמורה, לפי סעיף 5.2.1 לזיכרון-הדברים, במועד הנ"ל. המבקש רואה בזיכרון הדברים את החוזה המחייב שבּין הצדדים, אך הוא לא פּעל בהתאם להוראותיו, ולא שילם סכום כלשהו בגין תמורת המקרקעין. במצב דברים זה, זכּאית הייתה המשיבה לראות באי-התשלום משום הפרה יסודית של זיכרוןהדברים, המצדיקה את בּיטוּלוֹ, כפי שכּתבה, מסוף חודש יולי 2014.

7. גם בהנחה שהמשיבה הסכימה לקבל כּמִקדמה שֵׁיק ביטחון בִּמקום תשלום במזומן (סעיף 4 לזיכרון-הדברים), הרי לא ניתן להתעלם מאי-ביצוע התשלום לפי סעיף 5.2.1 לזיכרון-הדברים, הקובע חובת תשלום בשיעור 8% מהתמורה "במועד חתימת הסכם המכר המפורט" [הדגשה שלי - ג.ג.].
אם, לעֶמדת המבקש, דינו של זיכרון-הדברים כדין הסכם מֶכֶר מפורט, הרי היה עליו גם למלא אחר הוראות זיכרון-הדברים בכל הקשור לתשלום התמורה.

8. בא-כוחו המלומד של המבקש, טוען כי לא ניתן היה לשלם בהתאם לסעיף 5 לזיכרון הדברים, מכֵּיוון שלא הוצאו למבקש ה"בטוחות לקונה" הקבועות ב סעיף 6 לזיכרון הדברים, דהיינו: רישום הערת אזהרה והמצאת מכתב כּוונוֹת המוּפנה למבקש, וּלפיו, כנגד תשלום חלק מהתמורה, יימחקו שִׁעבּוּדים הרשומים לטובת בנק. אינני סבור, שיש בטענה המבוססת על סעיף 6 לזיכרון הדברים, כדי להצדיק העדר תשלום כלשהו מצד המבקש למשיבה. בשום שלב לא הודיע המבקש למשיבה כי הוא נכון לבצע את התשלומים לפי סעיף 5.2.1 לזיכרון הדברים, בכפוף לקבּלת הבּטוּחות לפי סעיף 6 לזיכרון הדברים. הוא לא הפקיד כספים בנאמנות בנתון לקבּלת הבּטוּחות. סעיף 2 לזיכרון הדברים קבע מועד קובע לסיום המשא-וּמתן וחתימת הסכם מֶכֶר מפורט. המועד הקובע חלף, מבּלי שנחתם הסכם כאמור. אם סבור המבקש כי במצב דברים זה יש לראות את זיכרוןהדברים כְּבָא בִּמקומו של חוזה בין הצדדים, כי אז היה עליו לראות את המועד הקובע לפי סעיף 2 לזיכרון הדברים כּ"מועד חתימת הסכם המכר המפורט", לפי סעיף 5.2.1 לזיכרון הדברים, וּלבצע את התשלום, של 8% מהתמורה, בהתאם.

9. המבקש לא שילם את המִקדמה. הוא לא שילם את התשלום הראשון של התמורה. הוא לא שילם תשלום נוסף כלשהו. הוא לא הציע תשלום מותנה בקבּלת אישורים. העוּבדה שנוהל משא-וּמתן בין הצדדים עד למחצית חודש יולי 2014, אין בכוחה לשׁנוֹת את הוראות זיכרון-הדברים, שהוא , גם לפי עמדתו דהיום של המבקש, המסמך היחיד שנחתם בין בעלי-הדין.

סעד
10. בשׂים לב לשיקולים דלעיל, אין בסיס לתביעתו של המבקש להצהיר כי זיכרון הדברים עומד בתוֹקפּוֹ. המשיבה הייתה זכּאית, בהעדר תשלום תמורה במועד שנקבע כאמור בסעיף 5.2.1 לזיכרון-הדברים, לראות את ההתקשרות כמבוטלת.

11. אני דוחה את התביעה שבהמרצת הפתיחה. הסעד הארעי, שניתן על-פי צד אחד ביום 14.8.2014, בּטֵל.
אני מחייב את המבקש לשלם למשיבה את הוצאות המשפט וכן שכר-טרחת עו"ד, בסך 44,000 (ארבעים וארבעה אלף) ₪, להיום.

ניתן היום, ט' אלול תשע"ד, 4 בספטמבר 2014, בהעדר ב"כ בעה"ד.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

טרקטורים קרובים אל יגאל ידין 6, הרצליה, ישראל | אומנויות לחימה קרובים אל רחבת הפלמ"ח, דימונה, ישראל | מתכות קרובים אל זהרון 7, אילת, ישראל | מים קרובים אל הרצל 103-111, גדרה, ישראל | ניהול נכסים קרובים אל Unnamed Road, Netzer Sereni, ישראל | חניונים קרובים אל יצחק בן צבי 58, שדרות, ישראל | לשכות מסחר קרובים אל ההגנה 1, חדרה, ישראל | מהנדסי בידוד ואקוסטיקה קרובים אל הפרחים 15, כרמיאל, ישראל | עיצוב פנים קרובים אל שביל ישראל, ערד, ישראל | כלים ואביזרים לבית/עסק קרובים אל שדרות ירושלים 72, קרית ים, ישראל | מיכון חקלאי קרובים אל המרץ 19, ראש העין, ישראל | מורשי טאבו קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | תמלול קרובים אל סמטת גזית 1, זכרון יעקב, ישראל | דודי שמש חשמל וקיטור קרובים אל שדרות הסנהדרין, יבנה, ישראל | הוצאה לאור קרובים אל קצרין 171, דימונה, ישראל | ייעוץ מקצועי קרובים אל הלילך 2, יבנה, ישראל | עופות קרובים אל 70, זכרון יעקב, ישראל | מוצרי היגיינה קרובים אל פקר 12, קרית מלאכי, ישראל | ליקויי למידה קרובים אל ג'ון קנדי 40-64, ראש העין, ישראל | גני חיות קרובים אל חיד"א 6, אשקלון, ישראל | אלקטרואופטיקה איי.טי.אל אופטרוניקס בע"מ בפתח תקוה | יועץ מס דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, צדרבוים, SRFF בחיפה | מלגזות מוסך רם - עמי בר בע"מ באפיקים | רפד מרפדיה תל אביב בתל אביב - יפו | גלריות וחנויות צילום בית מרים בפלמחים | פרזול פירזול רן בתל אביב - יפו | דיאטה בן רובי שרון בראש העין | טיסנים ועפיפונים ספיד קונטרול במודיעין | עניבות דקר אורית בקרית ביאליק | מועדון לקוחות ביזוויז bizwiz ברמת גן | בלונים אימפריית הבלונים בבת ים | עבודות עפר דדון ויקטור בקרית שמונה | הזמנות לאירועים דליה-הזמנות לחתונה בירושלים | בית עלמין בית עלמין קרית מלאכי בקרית מלאכי | עיבוד נתונים שהבאא שיווק בע"מ בבאקה אל-גרביה | קולבים אלמי בע"מ בהוד השרון | מהנדסים אלוביץ רמי בפתח תקוה | מועדון לקוחות ניהול מועדוני לקוחות מתקדמים-Simply Club בפתח תקוה | מבנים וילבוש בע"מ בחיפה | סקרים אה-וור מחקר פסיכולוגי שיווקי בתל אביב - יפומחירון עבודות איטום | מחירון עבודות צביעה | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון עבודות אבן | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות עפר | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון פרזול לנגרות | מחירון רצפות עץ | מחירון רעפים ביטומנים | מחירון מכסים וסבכות | מחירון ספוטים | מחירון קולטני מי גשם | מחירון מחסומים ושערים חשמליים | מחירון משטחים ומשולשי מדרגות | מחירון מכשירי מדידה | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים בעלי מיסוב מגנטי | מחירון חומרי גימור מיוחדים למרצפים | מחירון יחידות עיבוי מקוררות אוויר | מחירון מיכלי דלק | מחירון מקרר מים | מחירון רעפי חרס | מחירון שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה | מחירון חלון נגרר לתוך כיס | מחירון זכוכית שטוחה מחוסמת | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מערכות מניית אנרגיה | מחירון חומרי נגרות | מחירון בניה בבלוקי פוליביד | מחירון מונובלוק | מחירון גדרות | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים | מחירון עטיפת פח מגולוון לצינורות מבודדים | מחירון טיח פנים לממ"ד | מחירון מסגרות חרש | מחירון מחסומים | מחירון שסתומים לביובבבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 748/98 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן כבוד ה | בית משפט השלום באשדוד ת"א 867-08 הבדלה אהרון ואח' נ' צ ד א אחזקה ושירותים בע"מ ואח | בית משפט השלום בירושלים ת"א 14323-08 רוזנברג נ' י.אליהו ובניו בע"מ 17 יולי 2011 בפני כ | פסק-דין בתיק עע"ם 8616/06 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים עע"ם | בפני כב' השופטת זהבה (קאודרס) בנר המאשימה עירית עכו נגד הנאשמת חיה שפירא <#2#> נוכחים: ב" | בפני כב' הרשמת רות וקסמן תובעים 1. יוסף צ'צ'ק נגד נתבעים 1. נוריאל דוידוב הודעה אשר יצאו | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. ש. שלמה רכב בע"מ נגד נתבעים 1. יהונתן כאהן 2. AIG | בפני כב' השופט אלון אופיר מבקשים מאיר פרץ ע"י ב"כ עו"ד אזולאי נגד משיבים מדינת יש | בפני כב' השופטת ליאת שמיר הירש המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אלכסנדר אייזמן <#1#> נוכחים: ב&q | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 15103-04-11 ש. שלמה רכב בע"מ נ' חוסיד ואח' בפני | בבית המשפט העליון בש"א 5333/02 בפני: כבוד הרשם בעז אוקון המבקשת: מ.בר תחזוקה בע"מ נגד המשי | החלטה בתיק רע"א 5628/05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 5628/05 - א' בפני: כבוד הרשם עודד | המערער מוחמד שבל - המשיבים 1. מועצה מקומית ג'דידה-מכר 4. מדינת ישראל 3. ועדת הפיטורין של המ.מ. ג | החלטה בתיק בר"ם 5704/12בבית המשפט העליון בירושלים בר"ם 5704/12 לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמלך | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקשת יובל הנדסה בע"מ נגד משיבה מחצבי אבן בע& | פסק-דין בתיק בג"ץ 1545/14 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 1545/14 לפני:כבוד הרשם גלעד לובי | בפני כב' הרשם יוחנן גבאי תובע ארתור טימשפולסקי נגד נתבעת 1. איילון חברה לביטוח בע"מ החלטה ב | בפני כב' השופט זאיד פלאח מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. סעיד איוב (עציר) הודעה כתב אישום נפ | פסק-דין בתיק בש"א 1131/15 בבית המשפט העליון בש"א 1131/15 לפני:כבוד השופט ס' ג'ובראן המערער | בבית המשפט העליון בה"נ 97 / 3055 בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי המבקשת: ברגמן חנה נגד המשיבים: 1 | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. עננה בע"מ נגד נתבעים 1. הד ארצי בע"מ 2. הד ארצי מ | בפני כב' השופטת חנה מרים לומפ בעניין: מדינת ישראל המאשימה נגד עלי אל רדאידה הנאשם גזר דין כללי ה | בפני כב' השופט מיכאל קרשן מאשימה 1. מדינת ישראל – תביעות כפ"ס נגד נאשמים 1. פאדי קאסם הודעה | מספר בקשה:מספר בקשה תובעים מסוד חזוט נגד נתבעים 1.מדינת ישראל 2.קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העו