מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

תיק המרצת פתיחה 20865.08.14

לפני: כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

המבקש: שׁלמֹה פֶּרֶלשׂטֵיין
נ ג ד
המשיבה: חֵץ - נִכסי אחים חדד בע"מ

המרצת פתיחה מיום 14.8.2014
בקשה מיום 14.8.2014 למתן צו מניעה זמני

בשם המבקש: עורכי-הדין יואב נהיר וּמיכאל טסלר
בשם המשיבה: עורכי-הדין זוֹהר לנדֶה, נוֹעה הבדלה וּמורן בִּיקֶל

פסק-דין
רקע עובדתי ודיוני
1. ביום 13.4.2014 חתמו בעלי-הדין על זיכרון-דברים בקשר למקרקעין המצויים ברחוב הרב כהנמן 100, בני-ברק, והידועים כחלקות 245 ו-246 בגוש 6190. בסעיף 2 לזיכרון-הדברים נאֱמר:

"תוקף זיכרון הדברים
הצדדים ינהלו מו"מ בתום לב לשם גיבוש נוסח וחתימה על הסכם מכר מפורט, תוך 30 ימי עסקים לא כולל חג הפסח (להלן: " המועד הקובע"), שיבטא את ההסכמות האמורות בזיכרון דברים זה (להלן: "הסכם מכר מפורט").

כל עוד לא נחתם הסכם מכר מפורט, והקונה לא הודיע למוכרת בכתב על אי קיום התנאים המקדמיים, יחולו בין הצדדים הוראות זיכרון דברים זה אשר יחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין. נחתם הסכם מכר מפורט, יגברו הוראות הסכם המכר המפורט על הוראות זיכרון דברים זה."

2. 'הסכם מֶכֶר מפורט', לא נחתם. המשיבה העבירה טיוטה של הסכם כאמור עוד קודם לחתימת זיכרון-הדברים, אך הערות של המבקש-הקונה הועברו רק ביום 13.7.2014.
אין הסבר של ממש בפי המבקש, מדוע חלפו חוֹדשׁים בין קבּלת הטיוטה להעברת ההערות בתגובה, וכן אין הסבר של ממש, לכך שבהערות הנוגעות לתשלום התמורה, יש סטייה מהמוסכם בזיכרון-הדברים.
ביום 31.7.2014 כתב בא-כוח המשיבה לצד שכנגד, כי המשיבה רואה את עצמה "חופשית לנהל מו"מ עם מציעים אחרים".

3. בהליך העיקרי שהוגש על דרך המרצת פתיחה, מתבקש מתן פסק-דין הצהרתי, לפיו: "זיכרון הדברים אשר נחתם בין המבקש למשיבה ביום 13.4.2014, הינו הסכם תקף המחייב את הצדדים לו".
ביום 14.8.2014 עתר המבקש לסעד זמני, לפיו ייאסר על המשיבה לנהל מו"מ למכירת המקרקעין עם צדדים שלישיים.
בישיבת היום, 4.9.2014, הסכימו בעלי-הדין שבית-המשפט יפסוק בהליך העיקרי, אחרי שישמע טענות בעל-פה מאת באי-כוח בעלי-הדין. קודם לישיבת היום קיבלתי טענות רחבות-היקף בכתב של בעלי-הדין. שמעתי סיכומים בעל-פה מאת עורכי-הדין.

4. המבקש משתית טענותיו על הקטע האחרון שבסעיף 2 לזיכרון-הדברים. עמדתו היא, שמכיוון שלא נחתם הסכם מכר מפורט, הרי מן הראוי לראות את זיכרון-הדברים כּחוזה מחייב בין הצדדים. לעמדתו, הרי רק לָקוֹנֶה מוקנית האפשרות לבטל את זיכרון-הדברים, בהודעה בכתב למוֹכרת על אי-קיוּם התנאים המִקדמִיים, כלשון סעיף 2 הנ"ל.

5. אין מחלוקת בין בעלי-הדין, שבפועל לא שילם הקונה-המבקש עד היום, סכום כלשהו בגין העיסקה שבמחלוקת. סעיף 4 לזיכרון הדברים קובע שעם חתימתו, יפקיד הקונה כּמִקדמה, 500,000 ₪ בנאמנוּת אצל עורך-הדין מטעם המוֹכרת, "כהוכחת רצינות". בפועל, הופקד שֵׁיק ביטחון על הסכום האמוּר, שלא נפרע.

הפרטים באשר לתשלום התמורה, מוּבאים בסעיף 5 לזיכרון-הדברים, שזו לשונו:

"התמורה ומועדי התשלום

5.1. תמורת הממכר, תשלם הקונה למוכרת סך של 30,500,000 ש"ח (שלושים מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה").

5.2. הקונה תשלם למוכרת את התמורה בתשלומים ובמועדים כדלקמן:

5.2.1. במועד חתימת הסכם המכר המפורט, סך של 8% (שמונה אחוזים) מהתמורה בניכוי סכום המקדמה.

5.2.2. עד חלוף 45 ימי עסקים מיום חתימת הסכם המכר המפורט, את מלוא יתרת התמורה."

דיון והכרעה
6. גם בהנחה שראוי היה לראות את זיכרון-הדברים כּחוזה מחייב בין הצדדים, הרי מִשׁעה שלא נחתם "הסכם מכר מפורט, תוך 30 ימי עסקים לא כולל חג הפסח", אני סבור, שלא ניתן לקבל את עמדת המבקש. סעיף 2 לזיכרון-הדברים קובע את המועד האחרון לחתימת הסכם מֶכֶר מפורט, בחלוֹף התקופה המצוינת. אם אלה פני הדברים, הרי היה על המבקש-הקונה לשלם את התשלום הראשון על-חשבון התמורה, לפי סעיף 5.2.1 לזיכרון-הדברים, במועד הנ"ל. המבקש רואה בזיכרון הדברים את החוזה המחייב שבּין הצדדים, אך הוא לא פּעל בהתאם להוראותיו, ולא שילם סכום כלשהו בגין תמורת המקרקעין. במצב דברים זה, זכּאית הייתה המשיבה לראות באי-התשלום משום הפרה יסודית של זיכרוןהדברים, המצדיקה את בּיטוּלוֹ, כפי שכּתבה, מסוף חודש יולי 2014.

7. גם בהנחה שהמשיבה הסכימה לקבל כּמִקדמה שֵׁיק ביטחון בִּמקום תשלום במזומן (סעיף 4 לזיכרון-הדברים), הרי לא ניתן להתעלם מאי-ביצוע התשלום לפי סעיף 5.2.1 לזיכרון-הדברים, הקובע חובת תשלום בשיעור 8% מהתמורה "במועד חתימת הסכם המכר המפורט" [הדגשה שלי - ג.ג.].
אם, לעֶמדת המבקש, דינו של זיכרון-הדברים כדין הסכם מֶכֶר מפורט, הרי היה עליו גם למלא אחר הוראות זיכרון-הדברים בכל הקשור לתשלום התמורה.

8. בא-כוחו המלומד של המבקש, טוען כי לא ניתן היה לשלם בהתאם לסעיף 5 לזיכרון הדברים, מכֵּיוון שלא הוצאו למבקש ה"בטוחות לקונה" הקבועות ב סעיף 6 לזיכרון הדברים, דהיינו: רישום הערת אזהרה והמצאת מכתב כּוונוֹת המוּפנה למבקש, וּלפיו, כנגד תשלום חלק מהתמורה, יימחקו שִׁעבּוּדים הרשומים לטובת בנק. אינני סבור, שיש בטענה המבוססת על סעיף 6 לזיכרון הדברים, כדי להצדיק העדר תשלום כלשהו מצד המבקש למשיבה. בשום שלב לא הודיע המבקש למשיבה כי הוא נכון לבצע את התשלומים לפי סעיף 5.2.1 לזיכרון הדברים, בכפוף לקבּלת הבּטוּחות לפי סעיף 6 לזיכרון הדברים. הוא לא הפקיד כספים בנאמנות בנתון לקבּלת הבּטוּחות. סעיף 2 לזיכרון הדברים קבע מועד קובע לסיום המשא-וּמתן וחתימת הסכם מֶכֶר מפורט. המועד הקובע חלף, מבּלי שנחתם הסכם כאמור. אם סבור המבקש כי במצב דברים זה יש לראות את זיכרוןהדברים כְּבָא בִּמקומו של חוזה בין הצדדים, כי אז היה עליו לראות את המועד הקובע לפי סעיף 2 לזיכרון הדברים כּ"מועד חתימת הסכם המכר המפורט", לפי סעיף 5.2.1 לזיכרון הדברים, וּלבצע את התשלום, של 8% מהתמורה, בהתאם.

9. המבקש לא שילם את המִקדמה. הוא לא שילם את התשלום הראשון של התמורה. הוא לא שילם תשלום נוסף כלשהו. הוא לא הציע תשלום מותנה בקבּלת אישורים. העוּבדה שנוהל משא-וּמתן בין הצדדים עד למחצית חודש יולי 2014, אין בכוחה לשׁנוֹת את הוראות זיכרון-הדברים, שהוא , גם לפי עמדתו דהיום של המבקש, המסמך היחיד שנחתם בין בעלי-הדין.

סעד
10. בשׂים לב לשיקולים דלעיל, אין בסיס לתביעתו של המבקש להצהיר כי זיכרון הדברים עומד בתוֹקפּוֹ. המשיבה הייתה זכּאית, בהעדר תשלום תמורה במועד שנקבע כאמור בסעיף 5.2.1 לזיכרון-הדברים, לראות את ההתקשרות כמבוטלת.

11. אני דוחה את התביעה שבהמרצת הפתיחה. הסעד הארעי, שניתן על-פי צד אחד ביום 14.8.2014, בּטֵל.
אני מחייב את המבקש לשלם למשיבה את הוצאות המשפט וכן שכר-טרחת עו"ד, בסך 44,000 (ארבעים וארבעה אלף) ₪, להיום.

ניתן היום, ט' אלול תשע"ד, 4 בספטמבר 2014, בהעדר ב"כ בעה"ד.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מדריכי טיולים קרובים אל קדרון, עפולה, ישראל | שיזוף קרובים אל עורבני 1, זכרון יעקב, ישראל | מאגרי מים קרובים אל מאיר הרמן 21, נס ציונה, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל 4019 5, נצרת, ישראל | לובינג קרובים אל 85, בענה, ישראל | לחצנות מתכת קרובים אל כיסופים 34, תל אביב יפו, ישראל | הנדסאים קרובים אל שדרות בני ברית, אשדוד, ישראל | הכנה לגיוס קרובים אל עין גדי, גני תקווה, ישראל | אל פסק קרובים אל שמעון פרס, חדרה, ישראל | פוליגרף קרובים אל בנימין בן אסא, באר שבע, ישראל | עיבוד שבבי קרובים אל הנרייטה סולד 8, באר שבע, ישראל | מנעולים קרובים אל 102912, ריינה, ישראל | כבלי וחוטי חשמל קרובים אל שדרות אבץ 11, קרית גת, ישראל | חלונות קרובים אל כביש החוף, קיסריה, ישראל | מילוי גז קרובים אל דרך בר יהודה 5, נשר, ישראל | לימודים קרובים אל הרצל 19, קרית שמונה, ישראל | מידע עסקי קרובים אל 1304, תל אביב יפו, ישראל | חוגים וסדנאות קרובים אל זלמן שז"ר 54, רמת גן, ישראל | הריון ולידה קרובים אל אשל 158, בית שאן, ישראל | כרטיסי אשראי קרובים אל Unnamed Road, Kiryat Gat, ישראל | אוניות/ספנות גיל ג'ט בהוד השרון | מורשי טאבו אביר אברהם - תכנון והנדסה בע"מ באזור | כלכלה הכטר עוזי ברחובות | יועץ מס עזרת יורם בירושלים | אלקטרודות הבנין ציוד טכני בע"מ בחיפה | הכנה לגיוס לוגיפס אבחון פסיכוטכני ממוחשב ברגבה | הזמנות לאירועים סטודיו ליניקה בקרית טבעון | נעליים נעלי באום ברחובות | כוח אדם סיאמקו בע"מ בערד | חדרי חזרות נוטא באשדוד | מטהרי אוויר תעשכים בע"מ ברמת השרון | מיזוג אוויר ארמוני מיזוג אויר ברמת גן | יהלומים פרוטיאה דימונד (1984) בע"מ ברמת גן | פיתוח מערכות מידע פרונטסק Frontask-תוכנה לניהול לקוחות בכפר סבא | קבלן אמארון הנדסה אזרחית בע"מ בקרית חיים | כספות יעד בריח פתרונות מיגון בע"מ בישרש | קידום אתרים ECPM בבני ברק | ניהול נכסים קומפלקס בתל אביב - יפו | מדע המכון לחקר התקשורת המזרח תיכונית - ממרי בירושלים | להקת מחול ינון אורי בבאר שבעמחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרי חשמל | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון פיתוח נופי | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות איטום | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות איטום | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מתקני הסקה | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון אביזרי גימור ללוחות גליים | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים  | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון צבע פנים | מחירון כנפי דלתות | מחירון קערות רחצה | מחירון עמודי יסוד | מחירון ספחים לצנרת לחץ מ | מחירון מגופים לביוב | מחירון מסננים | מחירון דבקים אבקתיים לריצוף וחיפוי | מחירון ריהוט משרדי | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף בתפרים | מחירון קירות בטון | מחירון אסלות מחרס | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מנעולים חשמליים | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון מערכות כיבוי אש | מחירון מסלעות גנניות | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון צנרת גבריט | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון אלמנטים לניקוז (תיעול) | מחירון פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטוםבפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. פט-ליין יזמות וסחר בע"מ נגד נתבעים 1. איגור רויזמן 2. | החלטה בתיק בג"ץ 4044/09 בבית המשפט העליון בג"ץ 4044/09 בפני: כבוד השופטת ע' ארבל העותר: פל | החלטה בתיק ע"א 3764/11 בבית המשפט העליון ע"א 3764/11 לפני:כבוד השופט א' רובינשטיין המערער: | בבית המשפט העליון בג"ץ 2711/98 בפני: כבוד הרשם בעז אוקון העותרים: 1. נביל עודה 2. מחמוד עבד מחמ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 58087-08 בר ואח' נ' אחוות משולם ואח' בפני כב' | בית משפט השלום בנתניה תא"ק 27522-05-10 ישראל בע"מ- סניף פ"ת נ' הירש 24 יולי 2011 | בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה ת"ק 27487-09-11 בדווי נ' פלאפון תקשורת בע"מ תיק חיצו | החלטה בתיק רע"א 2960/03 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 2960/03 רע"א 3208/03 בפני: כב | בפני כב' השופט בדימוס גדעון ברק מבקשים 1. פרמור פ.ס.ר. בע"מ נגד משיבים 1. עמיר ליברוס הודעה | בפני כב' השופטת בכירה אטליא וישקין המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם יוסרי גבאלי <#1#> נוכחים: ב& | בפני כב' השופטת יעל וילנר תובעים נגד נתבעים קופת חולים מכבי סניף חיפה החלטה 1. אני קובעת ישיבת ק | בפני כב' השופט ארז יקואל המאשימה מ.י. תביעות ת"א שלוחת איילון נגד הנאשם בנימין ראיהאניאן &l | בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 20765-06-11 שרייר נ' הבנילאומי הראשון לישראל ב 24 יולי 20 | בבית המשפט העליון ע"א 4070/01 וערעור שכנגד בפני: כבוד הרשם עודד שחם המערערות: 1. הסנה בע"מ | בית משפט השלום בפתח תקווה 25 ספטמבר 2011 ת"פ 2277/03 מ.י. שלוחת תביעות תחנת פתח תקוה נ' ערא | החלטה בתיק בג"ץ 3037/11 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3037/11 - ג' לפני | מספר בקשה:4 לפני : השופט יעקב שפסר המבקשים: 1.דניאל יצחקי 2.מגדלי מירב (1990) בע"מ נגד המשיבה: | החלטה בתיק רע"א 2483/07 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 2483/07 - ב' בפני: כבוד הרשמת שושנ | בפני כב' הסגן נשיאה אברהם הימן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אלכסנדר וולקוב הודעה על מועד | החלטה בתיק בש"פ 7876/12 בבית המשפט העליון בש"פ 7876/12 - ד' לפני:כבוד השופט א' שהם המבקשת: | בפני כב' השופטת ענת זינגר תובע בשאר ערבאסי נגד נתבעות 1.ספירל זכוכית בע"מ 2.הפניקס חב' | בית משפט השלום בחדרה ת"פ 35090-05-10 מדינת ישראל נ' פחימה 04 יולי 2011 בפני כב' השופטת | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 32265-04-11 אבו עומר נ' עופרטקס תעשיות (1997) בע&qu | מספר בקשה:14 לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובע בנק לאומי לישראל בע"מ נגד הנתבעת ליאלי ק | בפני כב' השופטת רות וקסמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם דדוש טוני נוכחים ב"כ המאשימה עו&quo