מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת שבח יהודית

מבקשים

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
ע"י עו"ד אהרון מיכאלי ועו"ד אבישי חלפון

נגד

משיבים

עופר ניב ואח'
ע"י עו"ד חגי שלו, עו"ד אורלי ויניק ועו"ד שגית אביבי

החלטה

הסכסוך בין המבקשת לבין המשיבים מגיע לפתחו של בית המשפט בפעם השלישית. זו הפעם מבוקש להעביר את הדיון בחלקה השני של הבוררות לבורר חליף.
הסכסוך
1. ביום 15.4.08 הגישו המשיבים לבית הדין האזורי לעבודה בת"א תובענה בגדרה ביקשו להורות על בטלות עסקאות מכירת מניותיהם למבקשת (להלן - "דן"). בית הדין האזורי לעבודה הורה על העברת הסכסוך לבוררות, וכבוררת מונתה כבוד השופטת בדימוס, ברכה אופיר-תום (להלן - "הבוררת").
בכתב התביעה שהוגש לבוררת טענו המשיבים כי דן עשקה אותם, הציגה בפניהם מצג שווא בדבר שווי המניה ו פעלה כלפיהם בתרמית. כן טענו המשיבים -כי עסקאות פדיון המניות משוללות תוקף חוקי משלא אושרו ע"י ועדת הביקורת או ע"י הדירקטוריון, כנדרש בסעיף 41 לתקנון.
דן השיבה כי המשיבים הם אלו שביקשו מיוזמתם שלהם למכור לה את מניותיהם, חרף הוראת ההקפאה, בהאמינם כי היא ניצבת בפני חדלות פירעון, וכי דן הלכה לקראתם ונעתרה לבקשתם עקב היותה ערה למצוקותיהם, איש איש לפי נסיבותיו המיוחדות, למרות שמבחינתה מדובר היה בהכבדה. בה בעת דן לא הכחישה כי ההסכם לפדיון מניות המשיבים אכן לא אושר ע"י ועדת הביקורת, אך התייחסה לכך כאל פגם טכני שאינו מעניינם של המשיבים. תוך שהם נסמכים על הודאתה של דן לפיה עסקאות פדיון המניות לא הובאו לאישור ועדת הביקורת עובר לכריתתן, עתרו המשיבים לפני הבוררת למתן פסק דין על אתר, בטרם שמיעת ראיות, המכריז על בטלות העסקאות כבר בשלב המקדמי.
הבוררות
2. בשלב הראשון של הבוררות דנה הבוררת בבקשת המשיבים ליטול פסק דין על אתר, ובהחלטתה מיום 19.6.11 (להלן - "ההחלטה הראשונה"), קבעה כי התנערותה של דן מכל התנאים שקבעה בתקנונה, ובמיוחד, הימנעותה מהבאת העסקאות לאישור ועדת הביקורת, מגבשות מחדל היורד לשורש קיומן של העסקאות ומחייב הכרזה על בטלותן. משהגיעה למסקנה זו קבעה הבוררת כי על דן להשיב בעין את המניות שקיבלה מהמשיבים, ולחלופין, באין אפשרות פיזית לבצע השבה, לשלם להם את שווי המניות כולל רווחים. הדיון בשלב השני בבוררות נקבע איפוא לצורך קביעת השווי הרלוונטי וסכום ההשבה.
השלב השני של הבוררות הסתיים, כקודמו, ללא חקירות ללא שמיעת ראיות , בהחלטה משלימה מיום 23.2.12 (להלן – "ההחלטה השנייה"), בה נקבע כי לאור הודאתה של דן לפיה המניות שנפדו עודן מצויות בידיה וכי אין מניעה פיזית להשבתן, עליה להשיבן למשיבים. הפסיקתא שנחתמה ע"י הבוררת ביום 4.3.12 כוללת, בנוסף לחיובה של דן להשיב בעין את המניות, גם את חיובה לשלם למשיבים את הדיווידנדים שהשתלמו בגין המניות מאז הפדיון.
עתירות הביטול
3. בראשונה, עתרה דן לבטל את ההחלטה הראשונה מיד לאחר נתינתה, אלא שכבוד השופט זפט, סג"נ דאז, דחה את בקשתה מחמת אי היות ההחלטה פסק בורר חלקי, משהכריעה אמנם במחלוקת המרכזית בדבר תוקף עסקאות מכירת מניות, אך לא הכריעה בסעד שהתבקש.
ההחלטה אושרה ע"י בית המשפט העליון.
לאחר חתימת הפסיקתא הגישה דן בשנית עתירת ביטול, והפעם עתרה לביטולו של פסק הבוררות השלם, על שתי החלטותיו, כולל הפסיקתא.

פסק הדין בעתירת הביטול
4. בה בשעה שעתירת הביטול ביחס להחלטה הראשונה- המכריזה על בטלות עסקאות הפדיון - נדחתה, התקבלה טענת דן באשר להחלטה השנייה, כמו גם לגבי הפסיקתא - ואלו בוטלו.
נקבע שעצם קיומן הפיסי של מניות הניתנות להשבה, הוא לבדו, אינו מניב בהכרח תוצאה אחת ויחידה בדבר השבה בעין, שכן הקיום הפיסי של המניות אינו מאיין את הצורך לבחון את הסוגיות הנוספות הטעונות בירור והרלבנטיות לסעד ההשבה מכוח סעיף 21 לחוק החוזים (חלק כללי) התשלג-1973, ומכוח סעיף 9 חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה, התשל"א-1970), לפיהן על בית המשפט לבחון, בנוסף להיות ההשבה אפשרית, אף את השאלה אם בנסיבות העניין ההשבה בעין הינה סבירה, ותואמת את שיקולי הצדק, כאשר בהקשר לשאלות אלו יש ליתן את הדעת גם לרקע החוזי שקדם לביטול. כן נקבע שעל הבוררת להתייחס לטענת דן לחייב את המשיבים בהשבת התמורה אותה קבלו עבור מניותיהם, כמו גם להשבת הטבות נוספות בדמות תגמולים חודשיים ששולמו למשיבים עד הגיעם לגיל פרישה, הטבות שלא היו זוכים בהן, אלמלא התקשרו בהסכם למכירת מניותיהם ועזיבתם את החברה.
ההחלטה השנייה והפסיקתא בוטלו איפוא והדיון הוחזר לבוררת על מנת שתערוך את הבירור הראייתי הנדרש להכרעה בסוגיות לעיל.
פסק דינו של בית המשפט העליון
5. שני הצדדים לא השלימו עם פסק דינו של בית הנשפט המחוזי: דן - מחמת הותרתה על כנה של ההחלטה הראשונה, והמשיבים - מחמת ביטולה של ההחלטה השנייה, ושניהם הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
בפסק הדין שניתן ע"י בית המשפט העליון ביום 1.9.2013 נדחו טענות דן בכל הנוגע להחלטתה הראשונה של הבוררת, והקביעה בדבר ביטול עסקאות פדיון המניות הפכה לחלוטה, שאין מהרהרין עוד אחריה. בית המשפט העליון אף אישר את ביטולה של ההחלטה השנייה, משהבוררת מנעה מדן לממש את זכותה להביא ראיות לצורך הוכחת טענתה לפיה ההשבה בעין בנסיבות העניין הינה בלתי סבירה, אף אינה צודקת. נקבע כי
"בין אותן עובדות שעל הנתבע רובץ הנטל להוכיחן כדי להצדיק סטייה מחובת ההשבה הניטראלית, נמצאת גם התנהגות הצדדים לפני ואחרי כריתת החוזה...", וכי " משטען נתבע כטענת הגנה לקיומן של עילות פטור מהשבה, בעין או בשווי, קמה לו הזכות לנסות להוכיח טענותיו אלה תוך הבאת ראיות".
בית המשפט העליון קבע כי טענות דן לפיהן: היו אלו המשיבים שביקשו ויזמו את פדיון המניות; חלק מהמשיבים פדו את המניות כחלק מהסדר פרישה מוקדמת המשליך על אופן ההשבה; ולפיהן חלק מהמשיבים נתפסו בעבירת גניבה או משמעת והסדר הפדיון נעשה במסגרת ההסכמה הכוללת לעניין עזיבתם המוקדמת – "הינן טענות עובדתיות אשר גובו בתצהירים...טענות אלה דורשות בירור עובדתי וזאת כדי לקבוע האם יש להן השלכה משפטית על שאלת אופי השבת המניות".
כפועל יוצא נקבע כי "הדיון יוחזר לבוררת בהתאם למתווה שקבע בית המשפט המחוזי".
העתירה הנוכחית
6. דן טוענת כי משהדיון הוחזר לבוררת לפי המתווה ששורטט ע"י בית המשפט המחוזי על מנת שתקיים את הבירור הראייתי הנדרש לצורך הוכחת הטענה כי ההשבה הינה בלתי סבירה ובלתי צודקת, כמו גם לצורך הוכחת טענתה לפיה יש לקזז משוויין של המניות את סכום הפדיון שקבלו המשיבים בתוספת ריבית והצמדה, וכן את ערך כל ההטבו ת הנוספות להן זכו בעקבות הפדיון - התברר לה כי הבוררת "ננעלה" על ה תיזה לפיה לא קיימת תוצאה אחרת זולת השבה בעין של המניות, שאם לא כן, כך לגישתה, נסתרת מניה וביה תוצאת החלטתה הראשונה בדבר ביטול עסקת הפדיון.
משכך עותרת דן להעברת הבוררת מתפקידה ולמינוי בורר חליף שידון בחלקה השני של הבוררות, בכל הקשור לסעד.
המשיבים מתנגדים לבקשה, ורואים בה ניסיון פסול לסכל את הליך הבוררות. לשיטתם, לא קיים כל חשש למשוא פנים ולא קיימת כל עילת פסלות בגינה יש להעביר את הבוררת מתפקידה, ולבוררת יש את הפתיחות הנדרשת לשמוע ולהכריע.
דיון והכרעה

7. דן, כמו המשיבים וכמו בית המשפט, אינה מהרהרת אחר כישוריה של הבוררת, אשר שמה הטוב הולך לפניה, ואינה מעלה נגדה את הטענות "הקלאסיות" המועלות בבקשה להעברת בורר מתפקידו. כל שדן טוענת הוא שהבוררת גמרה אומר בדעתה להורות על השבת המניות בעין, משלטעמה זו התוצאה המשפטית המתחייבת מההכרזה על בטלות עסקאות הפדיון , זו ולא אחרת. נטען כי התבטאויותיה של הבוררת בדיון האחרון שהתקיים בפניה לאחר שהדיון הוחזר אליה כמצוות בית המשפט העליון, מלמדות שהיא עדיין "נעולה" על תוצאה זו, וכי לא ניתן יהיה לשכנע אותה כי למרות אישור החלטתה בדבר בטלות עסקאות הפדיון - עדיין שומה עליה לבחון, תוך שמיעת הראיות המתאימות בלב שומע ובנפש חפצה, אם יש להורות על השבה בעין או שמא על סעד כספי אחר, אם בכלל, תוך חיובם של המשיבים להשיב לדן את כל טובות ההנאה שקיבלו עקב העסקאות שבוטלו.

8. כצעד ראשון יש לבחון איפוא אם עקרונית ניתן להעביר בורר מתפקידו רק משום שהוברר כי התגבשה אצל הבורר תוצאה מסוימת לסכסוך המתברר בפניו, וכי אין לו את הפתיחות הנדרשת לשמוע ראיות וטיעונים לצורך שכנועו בדבר קיומה של תוצאה אפשרית אחרת. כידוע, בקשה להעברת בורר מתפקידו נבחנת על פי הכללים ה נוהגים בדיני פסלות שופט, דהיינו, בורר יועבר מתפקידו מקום בו הוכחה מבחינה אובייקטיבית אפשרות ממשית למשוא פנים בניהול המשפט, מחמת קיומה של דעה מוקדמת החורצת את גורלו של ההליך.

9. בבג"צ 2148/94 אמנון גלברט, עו"ד ואח' נ' כב וד נשיא בית המשפט העליון ויושב-ראש ועדת החקירה לבדיקת אירוע הטבח בחברון , נקבע, הגם תוך דחיית עתירה לפסלותו של כבוד השופט זועבי מלישב בדין בוועדת החקירה, כי כדי להגיע למסקנה כי נבצר משופט פלוני לישב בדין יש להוכיח שהאמירה שלו תיצור "אפשרות ממשית", להבדיל מחשד, שנבצר ממנו לדון ולהחליט באופן אובייקטיבי, על יסוד הראיות והטענות שיוצגו לפניו. קובע הנשיא ברק:
"מבחן האפשרות הממשית משמעותו שהשופט גיבש לעצמו עמדה (סופית) בעניין נושא הדיון השיפוטי, באופן שאין עוד טעם בהמשך רגיל של המשפט ("המשחק מכור"). משמעות הדבר הינה כי אין מקום לצפות לכך שהשופט יהא חסר פניות (impartial). גיבוש העמדה יכול שינבע מדעות קדומות שיש לו לשופט כלפי מי מהצדדים, או כלפי נושא המשפט, בלי שקיים סיכוי ממשי כי שכנוע (ראציונאלי) יביא לשינוי העמדה. ושוב: לא די בכך שיש לו לשופט דעה בעניין נושא המשפט. לשם פסילת שופט צריך שתהא לו דעה קדומה, וצריך להראות כי אין כל סיכוי שדעתו זו תשתנה במהלך המשפט. אכן, פסילתו של שופט בשל דעות (קדומות) אפשרית אפוא רק מקום שדעתו של השופט "נעולה" ואין הוא "פתוח" לשכנוע ולשינוי. כאשר הטענות כנגד שופט מקורן בדברים שאמר מחוץ לכותלי בית המשפט, יש בדבריו אלה כדי לפסול אותו אם הם כה קיצוניים עד כי מתבקשת מהם המסקנה שדעתו של השופט "נעולה" בכל הנוגע למשפט שלפניו ואין טעם להמשיך בו".

10. בבג"צ 701/80 מלאך ואח' נ' יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ואח' נקבע:
"מבחן הקובע הוא אם היה אותו אדם בעל לב פתוח ונתון לשכנוע מנימוקי ההתנגדות ( his mind was open) כדי לסטות מדעתו הקדומה, או שמא עמדתו היא נחרצת ומנוי וגמור עמו לדבוק בה ולאשר את האקט בכל הנסיבות, ויהיו נימוקי ההתנגדות אשר יהיו (closed mind). במקרה הראשון אין פסול... "

11. ברע"ב 10349/08 מדינת ישראל נ' סמיר גנאמה , נקבע:
"... לצורך פסילה כאמור, נדרשת אפשרות ממשית ברמה גבוהה כי הגורם המכריע גיבש לעצמו מראש עמדה סופית בנושא הדיון ברמה כזו שאין לראותו כחסר פניות, וכמי שאין סיכוי ממשי כי שכנוע רציונאלי עשוי להביאו לשינוי עמדתו . יש-צורך להצביע על חשש ממשי כי דעתו של מקבל ההחלטה נעולה, וכי הוא אינו פתוח לשכנוע ולשינוי ."

12. הנה כי כן, עת הוברר כי בורר גיבש לעצמו עמדה סופית; כי אין כל סיכוי ממשי שדעתו זו תשתנה במהלך המשפט, ויהיו נימוקי בעל הדין אשר יהיו; וכי דעתו ננעלה ואינו פתוח עוד לשכנוע ולשינוי עמדתו - אכן מוסמך בית המשפט להעבירנו מתפקידו רק בשל "נעילה" זו, הנסמכת על קונספציה משפטית מסויימת, ולמרות שעמדתו המגובשת אינה נובעת כלל מהעדפתו את מי מהצדדים, ויחסו אליהם הינו הגון ושוויוני.

13. נשוב אם כך לענייננו ונבחן אם גם לאחר מתן פסק דינו של בית המשפט העליון, לפיו הוחזר הדיון לבוררת על מנת שתערוך את הבירור הראייתי, על פי המתווה עליו הורה בית המשפט המחוזי, לצורך הכרעה ב טענותיה של דן, עדיין אוחזת הבוררת בעמדתה הראשונית, שבוטלה כאמור, לפיה קביעתה בדבר בטלות העסקאות, שאושרה, ובהינתן העובדה שקיימת אפשרות פיזית להשבת המניות, משאלו מצויות עדיין בידי דן, מחייבת את התוצאה בדבר השבת המניות בעין. ויודגש, שהשאלה הנבחנת היא האם קיים חשש ממשי כי גם כיום, לאחר ביטול החלטתה השנייה, נותרה הבוררת בעמדתה, אף שאינה עולה בקנה אחד עם הכרעת בית המשפט.

14. בישיבה שנתקיימה לפני הבוררת לאחר מתן פסק דינו של בית המשפט העליון, ביקש בא-כוח דן מהבוררת ליתן את הדעת לכך ש"עקב הפרישה התחיל להיות משולם להם [למשיבים] זרם של תשלומים, פנסיה חודשית שלא היתה כרוכה בעבודה, שניתנה להם אך ורק בגלל שנעשתה העסקה... ושיש כאן נסיבות של אנשים שגנבו, שיקרו והציגו מצגי שווא בפני החברה ושקיבלו את טובות ההנאה האלה בשקר כזב ומרמה...", ולבחון אם בגין נסיבות אלה "מוצדק או לא לתת לו את זכותו או להפחית מזכותו או לתת לו זכות אחרת".
עו"ד מיכאלי הוסיף וטען כי יש "...לברר באופן ממצה, מסודר את הנסיבות של כריתת ההסכם... את טענתנו לעניין ההטבות הנוספות שניתנו כחלק בלתי נפרד מהסכם המניות... אני אעמוד על זכותי הדיונית והמהותית להביא ראיות מלאות, תצהירים וחוות דעת מומחים, אני אעמוד על זכותי לחקור בחקירה נגדית כל אחד ואחד התובעים כאן ..." תוך ש הוא לא מוציא מכלל אפשרות שאם המשיבים עומדים על זכות הביטול ועל החזרת הגלגל אחורנית, עשוייה להתקבל תוצאה "שהם צריכים לשלם יותר כסף מאשר לקבל".

15. וכך השיבה כבוד הבוררת:
"בפועל מה שאתה מבקש ממני זה לשבת בערעור על עצמי משום שבפסק הדין שלי קבעתי שההסכמים כולם בטלים ומבוטלים בלי כל קשר לנסיבות שבהן הן נכרתו בשל פגם מהותי שנקשר בנתבעת ע"י הפרת סעיף חד משמעי של התקנון של עצמה. כשאתה פונה אלי היום ומבקש ממני להעמיד אירועים שהתרחשו בחברה לפני ואחרי חתימת ההסכמים, ולקזז בין הסכומים שיתחייבו בהם התובעים כלפי הנתבעת, אתה עוקף את החלטת ביטולם של ההסכמים. האם אתה מסכים איתי שכך?" (פרוטוקול עמ' 10 שורות 1-8).
משבתשובה לדברים אלו ביקש עו"ד מיכאלי מהבוררת שתפסול עצמה מלישב בדין השיבה הבוררת בכנותה:
"אני מקבלת את הדברים ואני צריכה לשקול עם עצמי אם אני יכולה להמשיך עם הדברים". (פרוטוקול עמ' 11 שורות 10- 11) "זה לא מצב רגיל" (פרוטוקול עמ' 13 שורה 3).
כבוד הבוררת הוסיפה ואמרה:
"הבקשה שלכם [של דן] מבוססת על פרשנות של קביעות בית המשפט המחוזי והעליון. כי אני הבנתי אותן אחרת ממה שאתם הבנתם אותן..." (פרוטוקול עמ' 17 שורות 7-8), וכן:
"האם המשמעות של מה שאתם מבקשים היא לא בסופו של דבר בקשה לאיון של ביטול ההסכמים? כי מה שנקבע למעשה, הוא שהיה פגם מהותי, התוצאה היא שאין שום משמעות להסכמים. אין שום משמעות להסכמים שקשורים לרכישת המניות על ידי החברה, קרי, החזרת המצב לקדמותו, קרי, חזרתם של התובעים להיות בעלי מניות כמלכתחילה. הבקשה שלכם לקיזוז עלויות, הפסדים, פגיעות כספיות של האחד בשני, חורגת מן הקביעה שהתובעים חוזרים היום להיות בעלי מניות לאור ביטול ההסכמים".

16. בסופו של יום החליטה אמנם כבוד הבוררת בהחלטתה מיום 18.11.13 שלא לפסול עצמה מלישב בדין, אך הגיעה למסקנה זו רק משום שלטעמה היענות לבקשת הפסילה "...לא תועיל לאיש מהצדדים אלא היפוכו של דבר העברת הבוררות בשלב זה תחייב כל בורר חליפי, מדרך הטבע, ללמוד את התיק מחדש ובכל מקרה תאריך או תסרבל את הדיון".

הבוררת אישרה בכנותה כי
"אודה, כי במחשבה ראשונה, כאשר העלה ב"כ המשיבה בקשתו זו בפני להעברת התיק לבורר אחר, סברתי כי יש מידה של צדק בבקשה. שכן, תחושתי במהלך הדיון היתה, כי המשיבה הלכה רחוק מדי, בבקשה הלכה למעשה, "להחזיר הגלגל לאחור", ולפתוח את סיפור העסקאות מחדש, הכל, במטרה להוכיח כי בפועל אין כל משמעות לביטול העסקאות, בהיותה היא הנגזלת והנעשקת, ולא התובעים...".

17. עינינו הרואות כי גם לאחר מתן פסק הדין ע"י בית המשפט העליון, עודנה סבורה הבוררת כי לא קיים "כל קשר לנסיבות שבהן הן [עסקאות הביטול] נכרתו", וכי הבקשה "להעמיד אירועים שהתרחשו בחברה לפני ואחרי חתימת ההסכמים" פירושה מבחינתה "שדן הלכה רחוק מדי, בבקשה הלכה למעשה, "להחזיר הגלגל לאחור", ולפתוח את סיפור העסקאות מחדש", וכי בא כוח דן למעשה "עוקף את החלטת ביטולם של ההסכמים".

מדברי הבוררת עולה שהיא מפרשת את פסקי הדין שניתנו ע"י בית המשפט, לא כפשוטם, אלא "אחרת". למעשה, היא אינה מקבלת עליה את הדין לבחון את סוגיית ההשבה בה יש לחייב את המשיבים, אם באשר לתמורת הפדיון ואם באשר להטבות אחרות ששולמו ע"י דן מכוח עסקאות הפדיון, ולטעמה "הבקשה ... לקיזוז עלויות, הפסדים, פגיעות כספיות של האחד בשני, חורגת מן הקביעה שהתובעים חוזרים היום להיות בעלי מניות לאור ביטול ההסכמים".

הבוררת אינה מוכנה לקבל כי במגוון התוצאות האפשרויות לסיום הסכסוך, מצוייה גם אפשרות, ולו רעיונית, לפיה בהינתן החלטה על חיוב המשיבים בהשבת סכום הפדיון, כמו גם בהשבת יתר ההטבות שיוכחו, עשויים המשיבים לצאת וידיהם על ראשם.

רואים אנו איפוא כי התקיים בענייננו הכתוב לפיו "רק בנסיבות בהן ברור כי בית המשפט מנוע מלשנות את הנחותיו הקודמות, וכי דעתו 'נעולה' יש מקום להורות על פסילתו" [ע"א 6050/06 סיימון קונובר נ' יואב בלום,25.9.2006].

18. משגם לאחר שבית המשפט העליון אמר את דברו, עודנה סבורה הבוררת כי שמיעת ראיות בדבר נסיבות כריתת הסכמי ביטול העסקאות, ובדבר טענת השבת תמור ת הפדיון ויתר ההטבות, אין מטרתה אלא "להוכיח כי בפועל אין כל משמעות לביטול העסקאות, בהיותה היא הנגזלת והנעשקת, ולא התובעים..." - הרי בפנינו אפשרות ממשית לכך שהבוררת "ננעלה" סופית בדעתה לפיה תוצאת ביטול ההסכמים הינה השבת המניות בעין, אחת ואין בלתה, וכי אין לה את הפתיחות הנדרשת לשכנוע ולשינוי, וזאת בלי כל קשר ליושרה ולכישוריה שאינם מוטלים בספק.

התוצאה

19. משהמשיבים דחו את הצעתי, שהתקבלה על דעת דן, לכוף על הבוררת שמיעת ראיות בסוגיות שבית המשפט מנה אותן ברשימה מפורטת, תוך תיקון הסכם הבוררות על דרך הוספת זכות ערעור, אם לפי סעיף 21א לחוק הבוררות ואם לפי סעיף 29ב לפי בחירתם, איני רואה מנוס מהעברת הדיון בשלב השני של הבוררות לבורר חליף.
ניתנת לבעלי הדין האפשרות להגיע להסכמה בדבר זהות הבורר החליף עד ליום 30.4.14, שאם לא כן ימנה בית המשפט בורר כטוב בעיניו.
הצדדים יסדירו תוך 7 ימים מהיום את שכרה של הבוררת, אם טרם עשו כן.
המשיבים ישלמו למבקשת הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 35,000 ₪.

המזכירות תשלח לצדדים העתק ההחלטה.

ניתנה היום, ט' ניסן תשע"ד, 09 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חיתוך בלייזר קרובים אל מקס נורדאו 14-24, בית שאן, ישראל | ליקויי למידה קרובים אל | כלי עבודה קרובים אל הרקפת 5, חדרה, ישראל | איתור נזילות קרובים אל רחבעם זאבי, מצפה רמון, ישראל | שיווק ופרסום קרובים אל דרך יוליוס סימון, חיפה, ישראל | כלכלה קרובים אל ארבעת המינים 1-21, אופקים, ישראל | מנופים קרובים אל טיינר, גבעת ברנר, ישראל | להקות מחול קרובים אל הצבי 19, פרדס חנה כרכור, ישראל | בתי מרקחת קרובים אל 194, כפר חיטים, ישראל | נרות קרובים אל עולש, יבנה, ישראל | גלידות קרובים אל בהט 243-244, בית חנניה, ישראל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל שיזף 68-108, דימונה, ישראל | לימודים קרובים אל העפרוני 1, עכו, ישראל | מסגריות קרובים אל שביל ישראל, ישראל | אולפני הקלטה קרובים אל שברץ 18, רעננה, ישראל | חבלים קרובים אל יהונתן החשמונאי, עכו, ישראל | דפוס קרובים אל 40, עומר, ישראל | כלי נשק קרובים אל הרב צבאן 22, נתיבות, ישראל | חיתולים למבוגרים קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראל | מוזאיקה קרובים אל Unnamed Road, Rishon LeTsiyon, ישראל | אימוץ ילדים עמותה לאימוץ בין ארצי "מזל" ברמת גן | שלטים מאגרית מימד-עבודות שילוט בעדנים | מיטות עיסוי קוסמוטרייד בבית עריף | טבח איליה וולפסוון בפתח תקוה | חפצי נוי שלמה - דברים יפים לבית בנוה זיו | דיו ומדפסות דיו ישיר בבית אל | מטהרי אוויר אופק מערכות טיהור אויר בירושלים | חניון חוות קיש- דרך ארץ במצפה רמון | מורה לנהיגה זריהן חנן בערד | תיירות אילת פאן טרייבל באילת | עישון נרגילות המזרח בנהריה | טכנאי אב-אל שרותי חשמל בע"מ בחיפה | משאבות הידרו -טק תעשיות הידראוליקה בע"מ בבאר שבע | נרות נר מצוה בחדרה | טיפול זוגי ורניק אילנה בירושלים | תחנת טוטו-לוטו-ווינר ממתקי עילאי בבאר שבע | סוכנות רכב מאור סוכנויות רכב בראשון לציון | איתור נזילות א.מ שירותי אינסטלציה בכפר סבא | פוליגרף מכון תמיר לפוליגרף במצליח | גדרות א.ש גידור בשקדמחירון גידור | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון ריהוט חוץ | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות אבן | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון משטחי בטון | מחירון משטחי בטון | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון קירות סלארי עם תמיסת בנטונייט | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון מחממי מים מהירים | מחירון הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון | מחירון חיפוי קירות בתוחות אבן בחיפוי "יבש" | מחירון עמודי עץ | מחירון תריסי איוורור (רפפות) מפלדה | מחירון שערים מאלומיניום | מחירון יציקות ביניים | מחירון עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות | מחירון איטום רצפות בטון עם ציפוי צמנטי הידראולי | מחירון מחיצות קלות (מתועשות) | מחירון מגופים, "גמל" מים | מחירון יחידות דיזל גנרטור אוטומטי | מחירון יחידות מאייד ויחידות עיבוי לחדר קירור (18°C | מחירון מסתורי כביסה | מחירון ריצוף ביריעות גומי | מחירון מתקני אוורור וסינון | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון זכוכית אורנמנטלית צבעונ | מחירון מסגרות חרש | מחירון פירוק ריצוף | מחירון עבודות עפר | מחירון תערובות מלט לריצוף וחיפוי | מחירון אריחי טרצו לריצוף וחיפוי | מחירון תבניות לתקרה מפלסטיק | מחירון איטום מעברים נגד אש | מחירון מערכת קירור לחדרי קירור (18°C | מחירון אביזרים למים וביובהחלטה בתיק ע"פ 10407/07 בבית המשפט העליון בירושלים ע"פ 10407/07 - י' ע"פ 10448/07 ע&q | לפני: כב' השופט צבי פרנקל המערער: גריגורי אונישצ'וק, (ת.ז. - XXXXXX621) - נגד- המשיב: המוסד | החלטה בתיק עע"מ 8288/14 בבית המשפט העליון בירושלים עע"מ 8288/14 לפני:כבוד הרשם גיא שני המע | בפני כב' השופט יצחק כהן , סגן נשיא תובעים אחמד אבו ליל נגד נתבעים 1.עיזבון המנוח חוסין שחאדה אב | בית משפט השלום בחיפה ת"א 16189-05-10 דוד נ' מלונות קייסר פרמייר ואח' בפני כב' השופט | בפני כב' הרשמת בכירה יפעת ביטון אונגר תובעת 1. פלאפון תקשורת בע"מ 511076572 ב"כ: עו&qu | בפני כב' הרשם יוחנן גבאי תובעים נגד נתבע שירביט חברה לביטוח בע"מ החלטה בפני בקשה למינוי מומ | בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 2826-08 מ.י. תביעות ת"א שלוחת איילון נ' סאקס ואח' | בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 353/89 רע"א 287/89 בפני: כבוד השופט | בית משפט השלום בנתניה ת"א 6590/08 פרוג'ה נ' עיריית קלנסווה ת"א 4486-10-09 1988 בע& | לפני כב' ה מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 10 דצמבר 2012 הינך נ | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ ירושלים יפו 97, ירושלים, מרכז כלל, 94340 הנדון: עיקול על כלל נכס | בפני כב' השופטת חני הורוביץ מאשימה 1. מ.י. פרקליטות מחוז חיפה-פלילי נגד נאשמים 1. עאטף לטיף מסאר | בפני כב' הסגן נשיא גיל דניאל תובעים 1. מרק בלוך נגד נתבעים 1. ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאי | בפני כב' סגן הנשיא, השופט דוד לנדסמן מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים יהודה בר טוב יהודה בר טוב החל | לפני כב' השופטת זהבה (קאודרס) בנר מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מי | בפני כב' הרשם בכיר יניב בוקר תובעים 1. צמרת רפי אסרף פחחות וצבע בע"מ נגד נתבעים 1. מוריס מש | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. מדי | החלטה בתיק בש"פ 7217/03 בבית המשפט העליון בש"פ 7217/03 בפני: כבוד השופטת מ' נאור המבקש: יו | בפני כב' השופט אילן סלע תובעים נגד נתבעים החלטה חרף העובדה כי לא ניתנה כל החלטה הדוחה את הדיון ש | בפני כב' השופט שלמה בנג'ו מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. יואב אמור (אסיר) הודעה שם הכות | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 7831-11-09 מנוצהרי ואח' נ' קלינגר ואח' 02 פברואר 2012 בפ