מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני כב' סגנית הנשיאה עירית כהן

התובע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עוה"ד פונדמינסקי- אוריון

נגד

הנתבעות
1.הפניקס חב' לביטוח בע"מ
2.אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מרים כפרי-קהן

הצד השלישי

סידאוי רפיק
ע"י ב"כ עו"ד מחאמיד סמיר

פסק דין

התביעה נשוא תיק זה היא תביעת שיבוב שהגיש המוסד לביטוח לאומי נגד הנתבעות בגין קצבאות נכות כללית אשר שולמו על ידו לנפגע, סידאוי רפיק, אשר נפצע בתאונת דרכים שאירעה ביום 27.7.00.
התביעה מבוססת על ההסכם שנחתם בין הצדדים בסוף שנת 1978 והבהרות נוספות שהוסכמו בין הצדדים.
סידאוי רפיק עצמו הגיש נגד הנתבעות תביעת פיצויים אשר הסתיימה בפשרה ביום 10.7.05.
במסגרת הסדר הפשרה חתם סידאוי על כתב קבלה ושחרור במסגרתו הצהיר והתחייב כי ממועד החתימה על הסדר הפשרה לא ישוב ויפנה בתביעה כלשהיא למוסד לביטוח לאומי, לרבות במסגרת נכות כללית בגין התאונה מיום 27.7.00.
עוד התחייב סידאוי כי עד ליום 28.7.07 לא יגיש כל תביעה לנכות כללית גם לא תביעה הנוגעת לליקויים גופניים אשר אינם קשורים לתאונה.
לאחר שנחתם הסכם הפשרה, ובניגוד להתחייבות עליה חתם, פנה סידאוי בתביעה לקבלת הבטחת הכנסה, ולאחר מכן בתביעה לקבלת קצבת נכות כללית. התביעה למחלקת נכות כללית הוגשה ביום 9.5.06, בזמן שסידאוי כבר קיבל גמלאות במסגרת הבטחת הכנסה.
יחד עם כתב ההגנה שלחו הנתבעות לסידאוי הודעה לצד שלישי בדרישה כי ישפה אותם על כל סכום אשר בו הם יחויבו בתביעה שהגיש נגדם המוסד לביטוח לאומי.
ההסדר הדיוני
סעיף 3 להסכם בין המוסד לביטוח לאומי ובין הנתבעות קובע כי:
"שילם או משלם המוסד - על פי הוראות החוק - גימלאות לנפגע בתאונת דרכים (להלן: התביעה), והחברה אחראית - על פי הוראות הדין, לרבות חוק הפיצויים ופקודת הביטוח - לפצות אותו נפגע מכוח היותה המבטחת של השימוש בכלי רכב שהיה מעורב בתאונת הדרכים בגינה משתלמות הגמלאות לנפגע, בפוליסה שהיתה בת תוקף בעת התאונה, תפצה החברה את המוסד כדלקמן;

השיעור של 62.5% , שנקבע בסעיף קטן (1) שונה בינתיים, והוא עומד כיום על 55%.
אין מחלוקת בין הצדדים כי הצד השלישי הוכר כזכאי לקצבת נכות רטרואקטיבית וכי סכום של 34,280 ₪, אשר שולם במסגרת הבטחת הכנסה, נוכה מקצבאות הנכות הכללית אותן הוא היה זכאי לקבל.
במהלך הדיונים בתיק צומצמה המחלוקת בין הצדדים לשאלה האם זכאי המוסד לביטוח לאומי לשיפוי בגין הסכום ששולם לצד השלישי במסגרת הבטחת הכנסה ונוכה מקצבאות הנכות הכללית אותן היה זכאי הצד השלישי לקבל.
על בסיס הסכמה זו הגישו ב"כ הצדדים את סיכומיהם.
טענות הצדדים
בסיכומים שהגיש, טען המוסד לביטוח לאומי כי משהיה הנפגע זכאי לתשלומים בענף נכות כללית שולמו לו הסכומים רטרואקטיבית, וממועד הזכאות כפי שנקבעה , אך מאחר ולא נית ן לקבל כפל גמלה (גם הבטחת הכנסה וגם נכות) קוזזו התשלומים בגין הבטחת הכנסה מקצבת הנכות שהוא היה זכאי לקבל ועל כ ן אי ן לבצע כל הפחתה בגי ן תשלומים אלה . עוד טען המוסד לביטוח לאומי כי אין כל משמעות לקיזוז שבוצע ואי ן הדבר גורע מחובת ה נתבעות לשלם את אשר הן חייבות, שכן אם היה הנפגע מקבל מלכתחילה את הסכומים להם היה זכאי בענף נכות כללית, ולא היו משלמים לו תשלומים בענף הבטחת הכנסה, טענות הנתבעות כלל לא היו עולות. לטענת המוסד לביטוח לאומי לא ברור על מה מבוססת טענת הנתבעות לפיה הן אלה שצריכ ות ליהנות מהקיזוז שנעשה ולשלם פחות.
הנתבעות טענו בסיכומיהן כי סעיף 320 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 עוסק בכפל גמלאות וקובע כי לא ניתן לקבל שתי גמלאות שונות על פי החוק בגין אותה תקופה. עוד לטענתם, הקיזוז שביצע המוסד לביטוח לאומי מתשלומי הנכות הכללית נובע מהוראת סעיף 321 לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי:
"נעשה אדם זכאי לקצבה לפי פרקים ה' ט' יא' או יג' והיא מגיעה לו למפרע בעד תקופה שבה שולמה לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, רשאי המוסד לנכות מסכום הקצבה את סכום הגמלה ששולמה בעד אותה תקופה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא ינוכה יותר מסכום הקצבה שהייתה מגיעה לו בעד אותה תקופה".
הנתבעות טענו עוד כי התובע הפעיל את זכות הקיזוז המוקנית לו בסעיף 321 לחוק הביטוח הלאומי ולא שילם לצד ג' תקבולי נכות כללית בגי ן התקופה בה כבר קיבל גמלת הבטחת הכנסה ולא ברור כיצד הימנעות זו מתשלום מקנה לו זכות שיבוב כלפיהן. לטענת הנתבעות, הקניית זכות שיבוב לתובע במקרה זה משמעותה למעשה שהתובע יקבל מהנתבעות השבה של גמלת הבטחת הכנסה אשר שולמה לצד השלישי, גמלה אשר הקריטריונים שלה אינם רפואיים.
דיון
הבטחת הכנסה משולמת על פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 ולא על פי חוק הביטוח הלאומי. הגמלאות משולמות מאוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי (סעיף 25 (א) לחוק הבטחת הכנסה).
על פי סעיף 25(ב) לחוק הבטחת הכנסה:
"אוצר המדינה יעביר למוסד לביטוח לאומי מדי חודש בחדשו את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע את התשלומים לפי החוק, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע החוק."
גמלת הבטחת הכנסה משולמת עקב מצב כלכלי וללא קשר לאירוע תאונתי. מטעם זה ומהטעם שהגמלה משולמת על ידי המדינה, לא זכאי התובע להחזר בגין גמלאות ששולמו כהבטחת הכנסה.
הנתבעות התייחסו בסיכומים לסעיף 320 לחוק הביטוח הלאומי העוסק בכפל גמלאות ולסעיף 321 לחוק הביטוח הלאומי העוסק בניכוי גמלת הבטחת הכנסה.
אלא שהנתבעות התעלמו בסיכומים מהוראות סעיף 321(ב) לחוק הביטוח הלאומי לפיה:
"הסכום שנוכה כאמור בסעיף קטן (א) יועבר לאוצר המדינה, בהתאם להסדרים שנקבעו."
מאחר ושני הצדדים לא התייחסו בסיכומים להוראת סעיף 321(ב) לחוק ולהשלכותיה, הם התבקשו להשלים את הסיכומים בנושא זה.
בסיכומים המשלימים מטעם התובע נטען כי מאחר וסכום הגמלה אשר נוכה בהתאם לסעיף 321(א) לחוק הביטוח הלאומי יועבר בהתאם לסעיף 321(ב) לחוק לאוצר המדינה, בהתאם להסדרים שנקבעו, יש לדחות את טענת הקיזוז שהעלו הנתבעות.
בסיכומים המשלימים מטעם הנתבעות נטען כי העובדה שקיימת הוראת חוק לפיה על התובע להעביר כספים למדינה אינה מקימה חזקה שההוראה בוצעה, והיה על התובע לטעון טענה זו ולהוכיח אותה.
אין מחלוקת כי הניכוי בוצע על פי סעיף 321(א) לחוק הביטוח הלאומי.
במצב דברים זה לא ניתן להתעלם מהוראת סעיף 321(ב) לחוק הביטוח הלאומי לפיה על המוסד לביטוח לאומי להעביר את הסכומים שנוכו לאוצר המדינה, בהתאם להסדרים שנקבעו.
מטרת הניכוי להחזיר למדינה את הסכומים ששולמו בגין הבטחת הכנסה ומשמעותו כי בניגוד לטענת הנתבעות, התובע הוציא או יוציא את הכספים מכיסו.
התובע לא טען, אמנם, כי החזיר את הסכומים ולא הוכיח הסדר הנוגע להחזרתם, אולם די בהסדר המופיע בחוק, אשר כולל הן את הניכוי והן את העברת הכספים, על מנת לדחות את טענת הנתבעות לפיה המוסד לביטוח לאומי לא הוציא מכיסו את הסכומים בגין קצבאות הנכות הכללית בתקופה הרטרואקטיבית שנקבעה ואינו זכאי לקבל החזר של הכספים על פי ההסכם.
דרך החישוב הראויה
אין מחלוקת כי על פי ההסכם על הנתבעות להחזיר לתובע 55% מהסכומים ששולמו לצד השלישי. אין גם מחלוקת שעל הנתבעות לשפות את המוסד לביטוח לאומי אך ורק בגין שיעור הנכויות הנובעות וקשורות לתאונה מסך התגמולים הכולל המשתלם לנפגע.
הנכות הכוללת שנקבעה לנפגע היא בגובה 52%; הנכות המשוקללת שאינה קשורה לתאונה היא בגובה 27% ואין מחלוקת בין הצדדים כי האחוז לתשלום הוא בשיעור של 48%.
אני מחייבת, אפוא, את הנתבעות לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
14,615 ש"ח בגין התקופה שעד חודש יוני 2007.
12,094 ₪ בגין גמלאות ששולמו מחודש יולי 2007 ועד חודש אוקטובר 2008.
הסכומים נכונים למועד הדרישה.
ריבית פיגורים על פי ההסכם
לטענת הנתבעות אין מקום לחייבן בריבית פיגורים לאור השתלשלות העניינים ומחדליו של המוסד לביטוח לאומי אשר גרמו להתארכות ההליכים.
הנתבעות מפנות לעובדה שהתביעה נשוא תיק זה הוגשה תחילה בת"א 8271/07 ונמחקה בשל חוסר מעש לאחר שהמוסד לביטוח לאומי לא פעל בהתאם להחלטות בתיק ולא הודיע מה סכום התביעה הנכון.
עוד מפנות הנתבעות לכך שביום 26.7.09 הוגשה תביעה זו, הזהה לחלוטין לקודמת, מבלי שסכום התביעה תוקן ומבלי לציין כי התביעה של הצד השלישי נדחתה והתביעה מתייחסת לתשלומים שמקורם בנכויות זמניות בעבר.
רק ביום 12.7.10 הגיש המוסד לביטוח לאומי תעודת עובד ציבור עדכנית ממנה עולה כי לא השתנה דבר והצד השלישי לא זכאי לקצבה או תגמול מהמוסד לביטוח לאומי.
במספר פסקי דין הופסק מירוץ הריבית מקום בו הוארך הדיון בשל התנהלות המוסד לביטוח לאומי (ראו למשל את ת"א (שלום י-ם) 1468/05 המוסד לביטוח לאומי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 9.12.07) ; ערעור על קביעה זו נדחה בע"א (מחוזי י-ם) 2053/08 המוסד לביטוח לאומי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 17.8.08)).
לאור התנהלות התובע כפי שפורטה לעיל ובהתחשב בכך שהתובע לא הפנה בסיכומיו לסעיף 321 לחוק הביטוח הלאומי ולא העלה את הטענה הנוגעת להחזר הגמלאות לאוצר המדינה, אין להוסיף לסכום שנפסק את הריבית ההסכמית אלא רק הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
כמו כן ישלמו הנתבעות לתובע שכ"ט עו"ד בסכום של 10.4% מהסכום שנפסק.
את הסכומים שנפסקו ישלמו הנתבעות לתובע תוך 30 יום מהיום.
ההודעה לצד שלישי
יחד עם השלמת הסיכומים מטעם הצד השלישי הגיש ב"כ הצד השלישי הודעה לפיה לאחרונה נודע לו כי לצד השלישי ניתן ביום 13.10.13 צו כינוס נכסים במסגרת תיק פש"ר (מחוזי חיפה) 21104-07-13.
צו כינוס הנכסים צורף להודעה.
בהודעתו הוסיף ב"כ הצד השלישי כי בשים לב לשלב אליו הגיעו הצדדים ומאחר והוגשו סיכומים, הוא משאיר לשיקול דעת בית המשפט את המשך בירור התביעה. בתגובה להודעת ב"כ הצד השלישי הודיעו הנתבעות כי בפסק הדין מתעוררות שאלות משפטיות אשר דרוש לגביהן פסק דין וכי צו הכינוס יהיה רלבנטי בכל הנוגע לביצוע פסק הדין.
במסגרת צו הכינוס ניתן צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד הצד השלישי כאמור בסעיפים 20 ו- 22(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם–1980.
בהתאם לצו הכינוס ולאור ההוראה לעכב את כל ההליכים כנגד הצד השלישי, אני מעכבת את הליכי ההודעה לצד שלישי.

ניתן היום, י"ט טבת תשע"ד, 22 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

יבוא ויצוא קרובים אל אכזיב/מולר, נהריה, ישראל | שירותים לנכים קרובים אל | חיתולים למבוגרים קרובים אל | טכנולוגיות ירוקות קרובים אל | בריכות שחיה קרובים אל | תחנות דלק קרובים אל | צעצועים ומשחקים קרובים אל | אוניות/ספנות קרובים אל | צימרים קרובים אל | גדרות קרובים אל | חוטי מתכת קרובים אל | דפוס קרובים אל | חתמים קרובים אל | מסגריות קרובים אל | תשמישי קדושה קרובים אל Unnamed Road, ישראל | עיצוב פנים קרובים אל שדרות הארבעה 18, בית שאן, ישראל | מולטימדיה קרובים אל | יציקה קרובים אל יהודה הלוי 100, בית שאן, ישראל | אינטרקום קרובים אל | טוענים רבניים קרובים אל מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון חומרי חשמל | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות צביעה | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון חומרי שרברבות | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון גינון והשקיה | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתך נמוך | מחירון תריסים | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון צינור פלדה ללא עטיפה חיצונית | מחירון הריסת מבנים קיימים | מחירון אנליזה מכאנית | מחירון קורות יסוד וקירות מסד | מחירון תאי בקרה | מחירון שונות | מחירון תאורת לדים | מחירון מתקני ספורט | מחירון תבניות לתקרה מפלסטיק | מחירון מצנני אוויר | מחירון מופות | מחירון צבע חוץ | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט | מחירון דלתות גלילה וסורגי גלילה חשמליים | מחירון סורגי פלדה, תושבות למזגן ורשתות להרחקת יונים | מחירון הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון | מחירון מחיצות מבודדות לחדרי קירור | מחירון מתקני טיהור מעפר ובריכות שיקוע וחמצון | מחירון תשתיות בחדרי מתח גבוה | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון איטום גגות המיועדים לתנועת כלי רכב | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון זכוכית רפלקטיבית | מחירון עוגני קרקע זמניים | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרוםבפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכי תובעים 1.אודי טל 2.ימית מויאל נגד נתבעים יעקב אליהו החלטה עקב ש | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. עמאד אלמכאוי הודעה | בפני כב' השופט רענן בן-יוסף המערער נסים פרץ נגד המשיבה מדינת ישראל <#2#> נוכחים: המערער וב& | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (בדימ') התובע ערן קילגור נגד הנתבעת מי כרמל | תובעים 1. עמוס ליאור נגד נתבעים 1. משרד התשתיות/המשרד הראשי הודעת מזכירות העתק מבקשה שהגיש התובע ביו | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 21501-11-10 בדהני נ' דוודים וצינורות תעשיות אנרגיה | בפני כב' השופטת תרצה שחם קינן תובעים 1. הרצל עידן נגד נתבעים 1. כהן צמח שי תגובה לכתב הגנה הוגשה | בפני כב' השופטת עפרה צ'רניאק מבקשים 1. כרמלה שלומיאן נגד משיבים 1. איילון חברה לביטוח בע&quo | בית משפט השלום בירושלים ת"פ 1760-08-11 מדינת ישראל נ' בועזיז(עציר) 29 אוגוסט 2011 בפני כב&# | לפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. רועי שלו רועי נגד נתבעים 1. המאגר הישראלי לביטוחי רכב (&quo | בבית המשפט העליון בה"נ 5377/98 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקשת: קולדשב אירנה נגד המשיבים: 1. קול | לפני כב' הרשמת בכירה ורדה שוורץ תובעים 1. אורן עמוס כהן נגד נתבעים 1. ליאור לוי העברת תיק משפטי | לפני כב' הרשם בכיר נועם רף תובעים 1. צברי רביע נגד נתבעים 1. עיריית חולון הודעה א.ג.נ., הנדון: ה | המבקשים: 1.שלמה בן חמו 2.אביגיל בן חמו ע"י עו"ד ניסן סריזדה נגד המשיבה: ניר עקיבא מושב עוב | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 12652-02-10 טבול נ' המוסד לביטוח לאומי סניף באר שבע תיק ח | בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני תובע בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף גדרה (92 נגד נתבעות החלטה 1. | בפני כב' השופט אהרן האוזרמן המבקש ציון סאלם- נוכח נגד המשיבה מדינת ישראל ע"י ב"כ עוה&q | בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"א 34319-03-12 וקנין(אסיר) נ' משט | בית דין אזורי לעבודה בנצרת ס"ע 30418-02-12 יהודה נ' חברת אלקטרו קובי בע"מ 29 מרץ 2012 | פסק-דין בתיק בג"ץ 10462/09 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8171/09 בג&quo | החלטה בתיק בש"א 10797/03 בבית המשפט העליון בירושלים בש"א 10797/03 - ד' בפני: כבוד הרשמת ח' | בית משפט השלום בעכו חע"ק 29238-04-12 עיריית עכו נ' מאי 20 מאי 2012 בפני כב' השופטת זהבה | בפני כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה תובעים רחל פדרבוש נגד נתבעים עיריית רמת גן הצעת פשרה הצע | בפני כבוד ה שופטת אופירה דגן-טוכמכר בעניין: מדינת ישראל המאשימה נגד יוסף שלי הנאשמים הכרעת דין רקע ע