מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני
כב' השופטת אריקה פריאל

התובעת

איילון חברה לביטוח ח"פ 520042169

נגד

הנתבעת
אלבינג בע"מ ח"פ 512743162

פסק דין

1. התובעת, תאגיד העוסק בענייני ביטוח (להלן: חברת איילון) הגישה תובענה כספית על סך 7430.30 ₪ נגד הנתבעת, חברה אשר במועד הרלוונטי לתובענה עסקה ביצוע עבודות בניה ופיקוח (להלן: חברת אלבינג).

2. לפי הנטען בכתב התביעה, בשנת 2004 נכרת חוזה ביטוח בין בעלות הדין, ולפיו הוציאה חברת איילון פוליסה הצהרתית לביצוע עבודות קבלניות . חברת אלבינג מצדה שילמה את דמי-הביטוח לפי המוסכם. בשנת 2005 ביקשה חברת אלבינג לחדש את הפוליסה, וכך נעשה. ואולם, לאחר הוצאת הפוליסה לא שילמה חברת אלבינג את דמי-הביטוח. חברת איילון שלחה הודעות בהתאם ל חוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981, וביום 27.6.05, כעבור שלושה חודשים ממועד כניסתה לתוקף, ביטלה את הפוליסה. חברת אלבינג נותרה חייבת דמי ביטוח בסכום התביעה (7430.30 ₪ נכון ליום 12.4.10 ).

3. כתב התביעה הוגש בסדר דין מהיר. לפיכך תהא ההנמקה תמציתית, כמצוות הדין.

4. להשלמת התמונה יצוין כי חברת איילון הגישה תובענה קודמת על יסוד אותה עילה ברם עקב טעות צוין בה כי מקור החוב באי-תשלום דמי-ביטוח בגין הפוליסה משנת 2004. לכן התובענה נדחתה, וחברת איילון חויבה לשלם הוצאות משפט.

5. טענת ההגנה של חברת אלבינג היא בתמצית, כי אין מדובר בפוליסה הצהרתית וכי לא ידעה על ביטול הפוליסה. עם זאת כיום אינה משיגה על עצם ביטולה. לגוף העניין היא טוענת כי סכום הביטוח שנקבע בפוליסה משנת 2004 היה 1,300,000 דולר ברם בפועל, ה סתכמו העבודות שביצעה בסך 690,000 דולר בלבד. לפיכך סיכם עם סוכן הביטוח - שהוא סוכן של חברת איילון - כי סכום הביטוח שלא נוצל בשנת 2004 יעבור לשנת 2005, כך שהפוליסה החדשה תהא בהיקף 600,000 דולר . כן סוכם כי דמי-הביטוח ששולמו ביתר בגין הפוליסה משנת 2004 יועברו לכיסוי דמי-הביטוח בגין הפוליסה משנת 2005. בפועל דמי-הביטוח ששולמו ביתר עולים על דמי-הביטוח שהיה עליה לשלם בגין הפוליסה משנת 2005 , כך שלא זו בלבד שאינה חייב ת מאומה לחברת איילון, אלא שזו חייבת להשיב לה את ההפרש . מנהל חברת אלבינג עוד הוסיף כי דריש ת התשלום הראשונה נשלחה בשנת 2010, ו בשל הזמן הרב שחלף לא נשמרו בידי חברת אלבינג המסמכים הרלוונטיים , וגם את סוכן הביטוח לא ניתן היה לאתר (אם כי לדעתה בהיותו סוכן של חברת איילון, היה על האחרונה לדאוג להתייצבותו לצורך מתן עדות). ב כך נגרם לה לנזק ראייתי.

6. לטענת חברת אלבינג, לא צוין בהצעה לביטוח כי הפוליסה הצהרתית . כמו-כן הפוליסה בוטלה בלא שנמסרה הודעה על כך, לה ולסוכן הביטוח . לדעתה, עובדות אלה מעידות על התנהגות חסרת תום-לב מצדה של חברת איילון.

בקצירת האומר ייאמר, כי סוג הפוליסה - הצהרתית - עולה לא רק מתוכנה, שם נאמר במפורש כי בפוליסה הצהרתית עסקינן , אלא מאופייה של הפוליסה. עובדה זו עולה גם מההצעה לביטוח – כבר בהצעה לביטוח הצהירה המבוטחת (חברת אלבינג) על ההיקף המוערך של כלל העבודות שתבצע במהלך תקופת הביטוח ועל היקפו המרבי של כל מיזם.

בענייננו, סוג הפוליסה אינו משפיע על שיעור דמי-הביטוח הנתבעים, שהרי אין חולק כי החישוב מבוסס על סכום הביטוח המוצהר, ולא מעבר לכך.

7. גם נושא ביטול הפוליסה אינו רלוונטי להכרעה. עם זאת ייאמר, כי בכתב הגנתה לא חלקה חברת אלבינג על עובדה זו, ולכן חברת איילון היתה פטורה מלהוכיח כיצד בוטלה הפוליסה. למותר לציין כי אם לטענת חברת אלבינג הפוליסה נותרה בת-תוקף במשך כל תקופת הביטוח המקורית, אזי היה עליה לשלם את מלוא דמי-הביטוח, ולא רק את הסכום היחסי בגין התקופה שבה היתה הפוליסה בתוקף.

8. נותרה אפוא הטענה, ולפיה מנהל חברת אלבינג סיכם עם סוכן הביטוח כי דמי -הביטוח 'העודפים' ששילם בשנת 2004 יועברו לכיסוי דמי-הביטוח שחבה בגין הפוליסה משנת 2005. הנטל להוכיח טענה זו מוטל על מי שטוען אותה בבחינת 'המוציא מחברו עליו הראיה'.

9. חברת אלבינג לא עמדה בנטל זה. בעניין זה הסתפקה בעדות מנהלה בצירוף מכתב פרי עטה של חברת אלבינג שנשלח לכאורה לסוכן הביטוח, ואישור פקס שלפיו המכתב הגיע ליעדו. אלה ראיות שמקורן בחברת אלבינג עצמה, ללא תימוכין בראיה חיצונית בלתי תלויה, ולכן ערכן הראייתי אינו רב.

העובדה שסוכן הביטוח הוא סוכן של חברת איילון – אשר אינה שנויה במחלוקת - אינה דיה כדי לבסס קביעה, ולפיה הושג הסכם בי ן הסוכן לבין מנהל חברת אלבינג.

10. זאת ועוד, טענת חברת אלבינג היא טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב, ולכן ערכה הראייתי מועט גם מטעם זה - מלשון פוליסת הביטוח הרלוונטית (שנוסחה זהה לזה של הפוליסה משנת 2004) עולה בבירור כי דמי-הביטוח הבסיסיים לא יוחזרו גם אם בסוף תקופת הביטוח יתברר כי היקף העבודות היה קטן מהמוצהר (ראה פרק "הרחבים ותוספות" עמוד 5 לפוליסה – ' הפרמיה המינימלית/פקדונית דלעיל לא תוחזר גם אם מחזור הפרויקטים בפועל קטן מזה הצפוי'.

11. לפיכך לא עבר לחברת איילון הנטל להביא ראיות לסתור את ראיות חברת אלבינג. מכיוון שכך, על האחרונה לשלם לחברת איילון דמי-ביטוח בעבור התקופה שבה היתה הפוליסה משנת 2005 בתוקף.

12. דמי-הביטוח בעבור כל תקופת הביטוח (12 חודשים) הסתכמו בסך 6, 698 דולר (ראה ברשימ ת הפוליסה , ללא דמי אשראי). היות שהפוליסה בוטלה על ידי חברת איילון מן הראוי לחשב את דמי- הביטוח באופן יחסי לתקופה שבה הפוליסה היתה בתוקף (שלושה חודשים). על בסיס זה סכום דמי הביטוח מסתכם בסך 1,675 דולר (מעוגל) שהם רבע מדמי -הביטוח בגין כל תקופת הביטוח .

13. הסך של 1,675 דולר על בסיס השער היציג הידוע ביום 12.4.10 (בהתאם לאמור בכתב התביעה) מסתכם בסך 6,167 ₪ . יצוין כי חישוב החלק היחסי של דמי-הביטוח ללא דמי אשראי ונכונים ליום 20.4.05 (ראה סעיף ג(3) בעמוד 5 של רשימת הפוליסה) מביא לתוצאה גבוהה יותר.

14. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 6,167 ₪ כשסכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 החל מיום 12.4.10 וכלה ביום התשלום המלא בפועל.

כן תשלם חברת אלבינג הוצאות משפט בסך כולל של 1,500 ₪. פרט לכך, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, יי' סיון תשע"ג, 19 מאי 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

עניבות קרובים אל עומר אבן אל ח'טאב 53, נצרת, ישראל | וסתי לחץ קרובים אל | מכבסות קרובים אל | מוזיקה קרובים אל | תקשורת קרובים אל | שמאים קרובים אל | מסננים קרובים אל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל | קאנטרי קלאב קרובים אל | עיצוב פנים קרובים אל | אדריכלים קרובים אל | תחנת טוטו-לוטו-ווינר קרובים אל | שיער קרובים אל | נדל"ן קרובים אל | מאגרי מים קרובים אל | כרטיסים קרובים אל | מהנדסי תחבורה קרובים אל כסלו 19, קרית גת, ישראל | כלי נשק קרובים אל | מוזאיקה קרובים אל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל הדוברת 13, מגדל העמק, ישראלמחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עבודות מינהור | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון קורות פלדה לעוגני קרקע קבועים | מחירון משאבה, אביזרי פיזור אוויר | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים | מחירון מעבי אוויר | מחירון מערכות סולריות | מחירון קערות שולחניות | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים | מחירון תעלות רשת ברזל | מחירון פיטינגים | מחירון חפירה, חציבה, מילוי והידוק | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי לגגות, רצפות וקירות | מחירון צינורות נחושת | מחירון מונובלוק | מחירון צינורות פלסטיים מפוליאתילן | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון עבודות עפר ותשתיות לניקוז | מחירון סורגים | מחירון טיח "רביץ" | מחירון דיפון בגביונים | מחירון ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C | מחירון אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות | מחירון מתקני תברואה | מחירון אביזרים לראש בקרה | מחירון עטיפת פח מגולוון לצינורות מבודדים | מחירון מצעים | מחירון מפסקי זרם חצי אוטומטיים | מחירון ניקוז מי גשם | מחירון כבלי טלפוןבית משפט השלום בקריית גת 22 פברואר 2012 ת"א 43083-11-11 מלכה ואח' נ' אשדוד ואח' בפנ | בפני כב' השופטת גלית ציגלר המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם רפאל חי יונתן גיאמבלוקו <#2#> נוכחים | בית משפט השלום ברמלה ת"א 11393-11-10 מקמל נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: 08 או | בפני כב' הרשמת בכירה יפעת ביטון אונגר תובעים 1. מיכאל בזרודני נגד נתבעים 1. סלקום ישראל בע" | בפני כב' השופטת עינב גולומב תובע עבד אל ראזק זועבי נגד נתבעים הודעה בהתאם להנחיות כבוד השופטת עי | בית משפט השלום בעפולה תא"ק 35865-07-11 בעמ סניף 549 נ' שיבלי 02 מאי 2012 א.ג.נ., הנדון: עיק | ניתנה ביום 06 יוני 2013 1.אברי אשר 2.חברת מוסקו מזון בע"מ המבקשים מדינת ישראל המשיבה החלטה השופ | החלטה בתיק ע"פ 8187/11 בבית המשפט העליון ע"פ 8187/11 לפני:כבוד השופט א' רובינשטייןכבוד השו | בפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין מבקשים 1. נטליה ברנוב נגד משיבים 1. חברת הביטוח פניקס הודעה הדיו | החלטה בתיק רע"פ 4069/10 בבית המשפט העליון רע"פ 4069/10 בפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן המבקש: | לפני כב' הסגנית נשיא נירה דסקין מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. הראל אלנקרי הודעה התיק נקבע | לפני כב' השופטת הבכירה ריבה ניב תובעת בזק בינלאומי בע"מ נגד נתבעות 1.המכללה למינהל מיסודה ה | בית משפט השלום בירושלים ת"א 4351-06-12 פטנשה נ' נגאר ואח' תיק חיצוני: 14 יוני 2012 בפני | בפני כב' השופטת זהבה (קאודרס) בנר המאשימה ועדה מקומית לתכנון הגליל המרכזי נגד הנאשמים 1. פאטמה ע | לכבוד לשכת הוצל"פ קריות דרך עכו 194, קריית ביאליק, 27232 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו | בפני כבוד ה שופט נאסר ג'השאן תובע חוסאם אבו רג'יס נגד נתבע מגד שייך פסק דין 1. התובע הגיש כנ | בפני כב' הסגן נשיאה אורן שוורץ מבקשים 1. אהובה צמת נגד משיבים 1. רפאל שנשקיר 2. קבוצת אסם סחר,שו | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 18453-03-12 בראון ואח' נ' אזרלסקי ואח' בפני כב' השופט | בפני כב' השופטת יעל הניג תובעים 1. לוי כהן נגד נתבעים 1. הראל בע"מ - חברה לבטוח הודעה לכבוד | בפני כב' השופט ירון מינטקביץ המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם דוד ביטון <#1#> נוכחים: ב"כ ה | החלטה בתיק בג"ץ 6849/08 בבית המשפט העליון בג"ץ 6849/08 בפני: כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין ה | בית משפט השלום בבאר שבע תא"מ 46992-10-11 בן זינו ואח' נ' סלומון תיק חיצוני: 05 פברואר 2