מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט הבכיר זיאד הווארי

המערערת:

"יזרעאלים" הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

נגד

המשיבה:

אמנה מריסאת כעביה

החלטה

1. לפניי ערעור על החלטת בית משפט השלום בבע"א 26982-06-12 מיום 15.8.13 (כב' השופט יוסף סוהיל), לפיה נדחתה בקשת המערערת לעיון חוזר בהחלטתו להורות על פקיעת הצו המנהלי שהוצא ע"י המערערת ביום 21.5.12.

2. במוקד הערעור צו מנהלי שהוציאה המערערת באשר למבנה בשטח 550 מ"ר אשר נבנה ע"י המשיבים בשטח חקלאי וללא היתר. הצו הינו צו חלוט, אשר צלח את ביקורת בית המשפט העליון ועל כן אין חולק על עצם מהותו.

3. המערערת הגישה בקשות להארכת הצו מפעם לפעם, כאשר החלטה אחרונה בעניין ניתנה ביום 14.6.13 ע"י כב' השופטת נדאף אשר קבעה את הארכת המועד לביצוע צו ההריסה "לתקופה של 60 ימים מיום המצאת החלטה זו לב"כ המבקשת".

4. ביום 15.8.13 הגישה המשיבה בקשה להורות על פקיעת הצו, נוכח תום התקופה שנקבעה בהחלטת כב' השופטת נדאף. בהחלטתו מאותו יום קיבל כב' השופט יוסף את הבקשה כשהוא קובע כי מאחר ועפ"י הערת המזכירות שוגרה החלטת כב' השופטת נדאף למשיבה ביום 16.6.13, הרי שתוקף צו ההריסה פקע עוד ביום 13.8.13 לכל המאוחר.

באותו יום, הגישה המערערת בקשה לעיון חוזר על החלטתו של כב' השופט יוסף, כאשר לטענתה ההחלטה הומצאה למשרד ב"כ המערערת רק ביום 19.8.13 ועל כן טרם פקע מועד צו ההריסה. הוסיפה כי תאריך 14.6.13 חל ביום שישי עת לא היה איש במשרדה של ב"כ המערערת וכי לא נעשה כל קשר טלפוני של מזכירות בית המשפט לוודא כי אכן התקבלה ההחלטה. עוד הוסיפה כי המועד שנקבע לביצוע צו ההריסה בפועל הוא 18.8.13 בסיוע כוחות משטרה גדולים.

עוד באותו יום דחה כב' השופט יוסף את הבקשה וקבע כי אף ששגה לעניין מועד פקיעת הצו, שהינו למעשה ביום 16.8.13, מכל מקום הצו פוקע ביום הביצוע המתוכנן ועל כן לא ניתן יהיה לבצעו.

על החלטה זו הוגש הערעור שלפניי

5. בערעור, שבה המערערת על הטענות שהעלתה לפניי כב' השופט יוסף, כשהיא מציינת כי הסוגיה בגינה נסוב הערעור הינה מועד ההמצאה של החלטת כב' השופטת נאדף במשרד ב"כ המערערת. לטענתה, ההחלטה לא הומצאה כדין, לא נעשה עימה וידוא טלפוני וההחלטה לא נשלחה בדואר, בניגוד לקבוע בתקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מנהלי), תש"ע- 2010 (להלן: "התקנות"). לפיכך טענה כי ההמצאה בפקס למשרדה אינה המצאה כדין, אף שהיא מוכנה לקבל כמועד ההמצאה את התאריך 19.6.13- היום בו נמצאה ההחלטה במכשיר הפקס על ידה. עוד טענה ב"כ המערערת בדיון לפניי כי מקום שהערעור הוגש ביום 16.8.13, הרי שעצם הגשתו עוצרת את פקיעת הצו וזאת עפ"י הלכת בית המשפט העליון.

6. ב"כ המשיבה מנגד ביקש לדחות את הערעור. לטענתו לא נפל כל פגם בהחלטת ב"כ קמא מקום שההחלטה הועברה למערערת כדין ובתאריכים האמורים.

דיון והכרעה:

7. לאחר שעיינתי בבקשה, ושמעתי את טענות הצדדים, נחה דעתי כי דינו של הערעור להידחות.

כאמור, השאלה שבמוקד הערעור הינה מועד המצאתה של החלטת כב' השופטת נדאף, אשר ניתנה ביום 14.6.13. בהחלטה מאותו יום קבעה כב' השופטת נדאף מפורשות כי צו ההריסה יוארך לתקופה של 60 ימים "מיום המצאת החלטה זו לב"כ המבקשת".

עיון בתיק בית המשפט קמא במערכת נט המשפט מגלה כי החלטת כב' השופטת נדאף הומצאה בפקס למשרדה של ב"כ המערערת ביום 17.6.13.

משמע, מועד צו ההריסה המנהלי עמד בתוקפו עד ליום 16.8.13 ואז פקע.

למערערת, אף אם גילתה באופן פיזי את הפקס במשרדה רק ביום 19.6.13, לא היה כל קושי ללמוד כי זה הומצא לה כבר ביום 17.6.13, שכן בראש הפקס עומד תאריך ההמצאה. ממועד זה היה למערערת כחודשיים לקיים את הצו או לבקש את הארכתו, אולם היא ובחרה לעשות דין לעצמה ונמנעה מהגשת בקשה להאריכו. לדידה, יש לראות במועד זה כמועד ההמצאה. טענה זו אין מקום לקבל.

אשר לסעיף 5 לתקנות הרי שזה קובע כי "החלטת בית המשפט תומצא לצדדים בדואר או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט". בענייננו, הפכה הדרך של העברת החלטת לצדדים באמצאות מכשיר הפקס לדרך מקובלת במערכת המשפט וניסיונה של ב"כ המערערת לטעון כי זו אינה המצאה כדין, אין לה מקום.

אשר לטענת המערערת כי עצם הגשת הערעור עוצרת את פקיעת הצו, הרי שעיון בפסיקה אליה הפנתה מלמד כי אין ממש בדברים. כך באשר לרע"פ 1143/13 בין הצדדים אשר לפניי, בו קבע כב' השופט שהם: "כך, גם אין בידי לקבל את טענות המבקשת בנוגע לפקיעת צו ההריסה, כאמור לעיל. זאת, כפי שציינה המשיבה בתגובתה, הן לנוכח הוראתו הברורה של סעיף 238א(ט) לחוק התכנון והבניה, הקובע כי: "[...] לא יבוצע צו הריסה מינהלי אם חלפו שלושים ימים מיום הגשת התצהיר כאמור בסעיף קטן (א) או מיום מתן ההחלטה של בית המשפט הדוחה את הבקשה לביטול הצו [...], הכל לפי המאוחר" [ההדגשות שלי – א.ש.], והן לאור הלכתו של בית-משפט זה, אשר קבע, לא אחת, כי תוקפו של צו הריסה לא יפוג, כל עוד מתנהלים הליכים משפטיים לביטולו של הצו, ועל אחת כמה וכמה כאשר המתנגד לצו ההריסה, הוא שיוזם את ההליכים, שבעטיים מתעכב ביצועו (ראו, ע"א 4998/07 שרון נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (8.6.2007); רע"פ 4105/07 אלעוברה נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (14.5.2007)).  אשר על כן, דין הבקשה להידחות, אף לגופה".

מן האמור עולה כי תוקף צו הריסה לא יפוג כאשר מתנהלים הליכים לביטולו ועל אחת כמה וכמה כשהם מתנהלים ע"י יוזם ההליכים. הרציונל מאחורי הלכה זו היא למנוע מצב בו המתנגד לצו ההריסה "מושך" את הזמן בהליכי ההתנגדות בניסיון להביא לביטול תוקף הצו.

ברור הוא כי מצב זה שונה מהותית מן הסוגיה שלפנינו עת הסתיימו הליכי ההתנגדות לצו זה מכבר וכלל לא נדרש עיכוב ביצועו. יתירה מכך, המשיבה כלל אינה יוזמת ההליך וכל ההליכים שנותרו לעניין הצו הינם הליכים "טכניים" בלבד. לאור האמור, ההלכה לעיל, לא חלה על המקרה שלפנינו.

אוסיף, כי מצאתי לתהות על אופן התנהלות המערערת בתיק זה. כאמור, ההחלטה הומצאה למשרדה ביום 17.6.13- משמע מועד פקיעת צו ההריסה עמד עד ליום 16.8.13. ההחלטות השונות שניתנו ע"י כב' השופט יוסף ניתנו ביום 15.8.13, ובהחלטתו האחרונה הוא אף ציין בעצמו כי המועד בו פוקע הצו הוא 16.8.13.

חרף האמור, ואף שהמערערת יכלה בנקל לבקש עוד ביום 15.8.13 (אז אין חולק כי טרם פקע הצו) בקשה להארכת המועד לביצוע צו ההריסה, אשר יש להניח כי הייתה מתקבלת, בחרה המערערת לפנות בערעור לבית משפט זה תוך שהיא מאפשרת למועד צו ההריסה לפקוע.

יתירה מכך, בעת הגשת בקשת הערעור ביום 16.8.13, אשר הובאה לפני כב' השופט עיילבוני ונקבעה לדיון ליום 18/08/13 לפני, יכלה המערערת לבקש עיכוב ביצוע של פקיעת הצו עד למתן החלטה בערעור, כאשר שוב, הדעת נותנת כי בקשה זו הייתה מתקבלת. אולם המערערת בחרה שוב, שלא להגיש כל בקשה מעין זאת עם הגשת הערעור. כב' השופט עיילבוני בהחלטתו מיום 16.8.13 לא נתן כל החלטה באשר לעיכוב פקיעת הצו, וכך זה פקע באותו יום.

8. בהינתן כל האמור, הנני מורה על דחיית בקשת רשות ערעור.
54678313
9. המזכירות תדאג להמציא החלטתי זו ל ב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ג אלול תשע"ג, 19 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

בתי מלון קרובים אל 79, ישראל | אנימציה קרובים אל קשת 14, נס ציונה, ישראל | מטבחים קרובים אל דרך חנקין 17, חיפה, ישראל | מוסדות דת קרובים אל | ביוטכנולוגיה קרובים אל חזון איש 30, רחובות, ישראל | אבטחה קרובים אל | טלפונים קרובים אל שביל ישראל, ג'סר א זרקא, ישראל | כימיקלים קרובים אל 34, ישראל | כרטיסים קרובים אל הברושים 14-18, מגדל העמק, ישראל | יציקה קרובים אל רקפת 15, נתיבות, ישראל | מוזיאונים קרובים אל צאלה 33, גדרה, ישראל | תקשורת קרובים אל אברהם בומה שביט, ראשון לציון, ישראל | ליקויי למידה קרובים אל הפלדה 6-10, אופקים, ישראל | אנימציה קרובים אל אוהל יעקב 21, טבריה, ישראל | מועדוני לקוחות קרובים אל האורגים 4, אשדוד, ישראל | ליטוש והברקה קרובים אל אבו נופל, אום אל-פחם, ישראל | עיצוב פנים קרובים אל הפלמ"ח 59, צפת, ישראל | כוח אדם קרובים אל סמטת עינב 13, הרצליה, ישראל | אחסון קרובים אל 89, צפת, ישראל | פיתוח וייעוץ ארגוני קרובים אל שדרות מנחם בגין 21-37, עפולה, ישראל | בית מלון מלון בנג'מין בהרצליה | תחנת טוטו-לוטו-ווינר מפעל הפיס בירושלים | מאגרי מים המרכז לחיטוי מאגרי מים בראשון לציון | אביזרי אופנה טופ-טן במודיעין | קבלן הובלות וחפירות חאזים שויקי בירושלים | ציוד לאירועים דרזנר קייטרינג במגדים | טלפונים פקיעין סלולר - Peqiin Cellular בפקיעין | תיירות בשביל הלב בצפת | אביזרים אורטופדיים גאד אורטופדיה בכפר קאסם | טיפול משפחתי אילנית קורן-יועצת דייטים בתל אביב - יפו | דיאטה מעיין דיין בראש העין | בית מלון שינקין הוטל בתל אביב - יפו | תמלול תמלול איכותני שרי פרידלנדר בנתניה | ציוד לימי הולדת סוויטלי בהרצליה | טיפול אישי סמדר פרי בכפר הנגיד | מהנדס בניין דניאל צבי מהנדס בניין בכפר סבא | מיכלים פלסט-חן בע"מ בבאר שבע | כרטיסים להופעות כרטיסים לארועים ומופעים - ticketone בפתח תקוה | מכונות חישוב המעיין א.מ. באשקלון | עורך דין פנר גדעון בבאר שבעמחירון ריהוט חוץ | מחירון מתקני חשמל | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות צביעה | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות איטום | מחירון צבעי חוץ לקירות | מחירון מיכלי דלק | מחירון משטחי שיש | מחירון דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון אגרגטים (בשער המפעל) | מחירון צינורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס GRP) | מחירון שסתומים למים | מחירון ברזים וסוללות | מחירון פיטינגים | מחירון מקלחות | מחירון שונות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון דלתות פלדה אקוסטיות | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן | מחירון מסגרות פלדה | מחירון רעפי חרס | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון תקרות וגגות | מחירון אבני שפה לתא תפיסה | מחירון יריעות איטום C.V.P | מחירון צמנט | מחירון ממסרי פחת | מחירון לוח תוצאות אלקטרוני | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )פוליגל( בדרגות שקיפות שונות | מחירון איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים | מחירון הערה: סעיפי "התקנה בלבד" שלהלן, כוללים את כל העבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של הכליםהסניטריים וחיבורם למערכת המים והביוב, מלבד אספקת הכלים כמפורט בסעיף, שיהיו על חשבון המזמין. | מחירון עבודות הכנה | מחירון נקודות מאור | מחירון שוחות בקרה לתיעול (ניקוז) | מחירון שערי כניסה לפני כב' השופט דוד שוהם תובעים 1. פטימה ראודי נגד נתבעים 1. בוריס בראון 2. איילון חברה לביטוח בע | בית המשפט המחוזי בנצרת 12 דצמבר 2011 פש"ר 9009-12-11 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' שהואן בפנ | לפני כב' ה מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 02 ינואר 2012 הינך נ | פסק-דין בתיק ע"א 1501/99 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 1501/99 בפ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 27764-12-11 קשר רנט א קאר בע"מ נ' וינגרטן ואח' | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"ר 53550-11-11 ואן קול נ' | 53391-07-11 בפני כב' השופט אברהים בולוס המאשימה: מדינת ישראל נגד הנאשם: אוסמה רואשדה <#2#> נו | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: &quo | מספר בקשה:69 בפני כב' השופטת שרון גלר מבקשים מארק זנדמן נגד משיבים 1. נינה טירנה קנולר החלטה חוו | לפני כב' השופטת מלכה ספינזי מספר תהליך: 19 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 23 | בפני כב' השופטת רקפת סגל מוהר תובעים נגד נתבעים חברת פרטנר תקשורת בע"מ החלטה 1. אני מורה לז | החלטה בתיק בג"ץ 7379/02 בבית המשפט העליון בג"ץ 7379/02 בג"ץ 5083/02 בפני: כבוד הרשם ע | בפני כב' סגן הנשיא, השופט גיל דניאל מבקש עמוס גואטה נגד משיבים פלג תאורה בע"מ ואחרים החלטה | מספר בקשה:8 בפני כב' השופטת הבכירה ניצה מימון שעשוע מבקשים אלה נדב (הירשפלד) נגד משיבים 1.מדינת | בפני כב' הרשמת הבכירה רנה הירש תובע יחיאל אזולאי נגד נתבעת סנטרל פלוס בע"מ פסק דין תמצית הע | לפני כב' השופט אחסאן כנעאן הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להוראות הדין הינך נדרש להגיש את המסמכים | החלטה בתיק בש"פ 3839/14 בבית המשפט העליון בש"פ 3839/14 לפני:כבוד השופטת ד' ברק-ארז העותר:מ | בית משפט השלום בפתח תקווה 16 אפריל 2012 תא"ק 3423-11-09 מחלקה לשירותים חברתיים נ' אסרף ואח& | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ס"ע 50264-07-11 פיניה נ' הסעות הקניון - קרית גת בע"מ 17 | בפני כב' הסגן נשיאה אברהם רובין מבקשים 1. מדינת ישראל נגד חשודים 1. יובל גראסי הודעה נפתח מ" | בית משפט השלום באשדוד מ"י 3097-07-11 מדינת ישראל נ' בילי 04 יולי 2011 בפני כב' סגן הנשי