מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני
כב' השופט מיכאל קרשן

המאשימה

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד יסמין שביט

נגד

הנאשמים

שלושתם ע"י ב"כ עו"ד שלומי בלומנפלד

החלטה

טענה מקדמית לפיה נפלו פגמים בהסמכה לפי סעיף 242 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-182.

רקע
המאשימה הגישה נגד הנאשמים כתב אישום המייחס להם ביצוע עבירות אלימות. ביום 11.6.2013 כפרו הנאשמים, באמצעות בא כוחם, בעובדות כתב האישום. הכפירה טרם פורטה נוכח טענת ב"כ הנאשמים כי יש בידו טענה מקדמית שיש בכוחה להביא לבטלות כתב האישום.

בישיבת תזכורת שהתקיימה לפניי התברר כי הטענה המקדמית שבפי הסנגור היא שהחלטת הפרקליטות לא להעניק לנאשם 2 (ולו בלבד) את זכות היידוע (ובעקבותיה זכות השימוע), העומדת לו לפי סעיף 60א לחוק , נעשתה בחוסר סמכות.

אין חולק כי המשנה לפרקליטת מחוז המרכז, עו"ד ענת סבידור-גולדנצוויג (להלן – " עו"ד סבידור"), החליטה ביום 6.2.2013 כי הנסיבות מצדיקות הגשת כתב אישום נגד נאשם 2 מבלי שתוקנה לו זכות היידוע.

אף אין חולק על כך שבחודש יוני 2000 הופקד בידיה של עו"ד סבידור כתב הסמכה, לפיו הסמיכה אותה פרקליטת המדינה דאז, השופטת עדנה ארבל, לאחוז בכלל סמכויותיה של פרקליטת מחוז המרכז.

הטענה היא שנפלו פגמים בהסמכה של עו"ד סבידור .

דיון
סעיף 60א לחוק, בו מעוגנת זכות היידוע, קובע כדלקמן:

60א. (א) רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי הענין, כי קיימת מניעה לכך.
(ב) בהודעה תצוין כתובתה של רשות התביעה שאליה ניתן לפנות בכתב לבירורים ולהצגת טיעונים.
(ג) נשלחה הודעה לפי סעיף זה בדואר רשום, רואים אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה.
(ד) חשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב לרשות התביעה כאמור בסעיף קטן (ב), בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית; פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ראש יחידת התביעות או מי שהם הסמיכו לכך, לפי הענין, רשאים להאריך את המועד האמור.
(ה) החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי הענין, מטעמים שיירשמו, כי הנסיבות מצדיקות זאת, רשאי הוא להגיש כתב אישום, בטרם חלפו 30 הימים ואף בטרם פנה החשוד כאמור בסעיף קטן (ד).
(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לשנות מהוראות סעיף 74.
(ז) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שבעת העברת חומר החקירה היה נתון במעצר, והוגש נגדו כתב אישום בתקופת מעצרו.
(ח) הוראות החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958, לא יחולו לענין סעיף זה, ואולם תינתן לחשוד הודעה בכתב על החלטת רשות התביעה בהקדם האפשרי ורשאית רשות התביעה להזמין את החשוד להציג בפניה את טיעוניו בעל פה.
(ט) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי פשעים שלגביהם לא יחולו הוראות סעיף קטן (א).
סעיפים קטנים 60א(א), (ג), (ז) ו-(ט) מיום 1.1.2003
סעיפים קטנים 60א(ב), (ד) עד (ו) ו-(ח) מיום 1.1.2005
תיקון מס' 28
ס"ח תש"ס מס' 1747 מיום 28.7.2000 עמ' 242 ( ה"ח 2802)
תיקון מס' 28 (תיקון)
ס"ח תש"ס מס' 1801 מיום 26.7.2001 עמ' 452 ( ה"ח 3017)
תיקון מס' 28 (תיקון מס' 2)
ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 173 ( ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)
תיקון מס' 28 (תיקון מס' 3)
ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 445 ( ה"ח 3115)
תיקון מס' 28 (תיקון מס' 4)
ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 395 ( ה"ח 25)
הוספת סעיף 60א

סעיף 242 לחוק שכותרתו "סמכות פרקליט מחוז", משמיענו כך:

242. כל סמכות הנתונה לפי חוק לפרקליט מחוז, רשאי להשתמש בה פרקליט המדינה או משנהו וכן רשאי פרקליט המדינה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, להעניק סמכות כאמור, למעט סמכות שנאצלה לפרקליט מחוז לפי כל דין, לפרקליט אחר מפרקליטות המדינה.

לטענת ב"כ הנאשמים, סעיף 60א לחוק אינו מאפשר לאצול לעו"ד סבידור את סמכות פרקליט המחוז לפטור מחובת היידוע, וזאת משלושה נימוקים:

א. לא ניתן להשתמש בסמכות ההאצלה הכללית על מנת לתת פטור מיידוע
הטענה הראשונה שבפי ב"כ הנאשמים היא כי סעיף 60א לחוק מהווה דין ספציפי ביחס לסעיף 242 לחוק המאפשר האצלה כללית. על פי הטענה, המחוקק קבע בסעיף 60א(ד), שעניינו הארכת המועד לניצול זכות השימוע, מנגנון האצלה ספציפי. סעיף60א(ה) אינו כולל מנגנון האצלה, ויש לפרש את שתיקת המחוקק כהסדר שלילי, הגובר על האמור בסעיף 242.

ב"כ המאשימה טענה כי אין לקבל גישה פרשנית זו, והדין עמה.

סעיף 242 לחוק מאפשר לפרקליט המדינה להסמיך, באישור היועץ המשפטי לממשלה, כל פרקליט מפרקליטות המדינה לאחוז בסמכויותיו של פרקליט המחוז לפי חוק (זולת הסמכה של סמכויות שהואצלו לפרקליט המחוז לפי כל דין). עיון בסעיף 60א אינו מעמיד בסיס איתן לטענה כי מדובר בהסדר שלילי.

סעיף 60א לחוק נחקק לאחר סעיף 242. לוּ סבר המחוקק שאין לאפשר האצלה של סמכות פרקליט המחוז ליתן פטור מזכות היידוע, למרות סמכות ההאצלה הרחבה המעוגנת בסעיף 242 , חזקה שהיה נותן ביטוי מפורש לכוונתו במסגרת סעיף 60א.

זאת ועוד. סמכות ההאצלה הספציפית שנקבעה בסעיף 60א(ד) רחבה יותר מזו הקבועה בסעיף 242. נקבע כי פרקליט המחוז וראש יחידת התביעות רשאים בעצמם לאצול את סמכותם להאריך את מועד השימוע, ובעניין זה אין צורך בהחלטה של פרקליט המדינה, ובאישור היועץ המשפטי לממשלה. סמכות ההאצלה הספציפית גם מאפשרת האצלה למי שאינו פרקליט מפרקליטות המדינה. עינינו הרואות, המחוקק הקל את מנגנון ההאצלה כאשר עסקינן בסמכות מיטיבה עם חשודים. אין זה פלא כי המחוקק לא עשה כן ביחס לסמכות הפוגעת בזכויות החשודים, כגון הסמכות לפטור מזכות היידוע, ואין ללמוד מן ההסדר המרחיב שבסעיף 60א(ד) כי את סמכות פרקליט המחוז ליתן פטור מזכות היידוע לא ניתן לאצול כלל.

ב. לא ניתן לאצול את סמכות פרקליט המחוז לפרקליט אחר מפרקליטות המחוז
טענתו השנייה של ב"כ הנאשמים היא שנפל פגם בהאצלה לעו"ד סבידור משום שאין היא בגדר "פרקליט אחר מפרקליטות המדינה", כנדרש בסעיף 242.

בטענה זו אין ממש. כפי שקבע בצדק גמור כב' השופט ש' אבינור מבית משפט השלום בתל אביב [צ"א (ת"א) 58661-06-13 בטיש נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 1.7.2013)], "פרקליטות המדינה" משמעה הפרקליטות על כל מחוזותיה השונים, והעובדה שבלשון עורכי הדין נהוג להתייחס ל"פרקליטות המדינה" כאל הלשכה הראשית של הפרקליטות בירושלים, אינה מעלה ואינה מעלה דבר לעניין זה.

מסכים אני גם להנמקתו הנוספת של כב' השופט אבינור באותה החלטה, כי אין זה סביר שהמחוקק התכוון לשלול אפשרות של האצלת סמכות פרקליט המחוז לעניין יידוע ושימוע . אין זה מתקבל על הדעת שבכל המקרים בהם יהיה זה מוצדק לשלול את זכות היידוע, למשל כאשר יש עניין להגיש את כתב האישום באופן מיידי (משום שהחשוד במעצר או מכל סיבה אחרת), בכל מחוז שיפוט יהיה רק בעל סמכות אחד שיוכל לקבל את ההחלטה [ראו גם תפ"ח (מחוזי ב"ש) 10514-03-10 מדינת ישראל נ' ג'סי בראונלי (מיום 15.9.2011)] .

למעלה מן הצורך, ואף שהדברים פשוטים ואינם דורשים אסמכתא, ניתן, למשל, להפנות לסעיף 4 לתוספת לחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשנ"ח-1998, שם נקבע כי אחד מבעלי התפקידים במועצת הרשות יהיה "פרקליט מחוז בפרקליטות המדינה". ודאי שפרקליטי המחוזות הם פרקליטים מפרקליטות המדינה.

לבסוף אציין כי האסמכתא המרכזית שהביא ב"כ הנאשמים לתמיכה בטענתו [ב"ש (שלום י-ם) 3288/10 מדינת ישראל נ' בן שלמה (2010)], אינה משכנעת , ובכל מקרה התיקון לצו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים של פרקליטים מפרקליטות המדינה) בסך הכול נועד להבהיר את המצב הקיים.

ג. לא ניתן לעשות שימוש בכתב ההאצלה משום שניתן טרם הותקנה זכות היידוע
הטענה השלישית שנטענה בהקשר זה היא שכתב ההסמכה ניתן בידיה של עו"ד סבידור טרם נקבעה בחוק חובת היידוע. טענה זו הטרידה אותי לא מעט, אך בסופו של עניין מצאתי כי אין היא אוצרת בחובה כוח משכנע, ועל כן לא נפל כל פגם בהאצלת הסמכות לעו"ד סבידור.

כתב ההאצלה נחתם בחודש יוני 2000. תיקון מס' 28 לחוק בו נקבעה לראשונה זכות היידוע, וכן סמכות פרקליט המחוז להתגבר על הזכות במקרים מסוימים, פורסם בספר החוקים ביום 28.7.2000, ונקבע בו כי ייכנס לתוקף שנה מיום פרסומו.

אין חולק אפוא כי כתב ההאצלה נחתם טרם התיקון.

השאלה היא אפוא מה דינה של אצילה גורפת של סמכות פרקליט המחוז אשר התבצעה טרם נקבעה בחוק הסמכות הספציפית בה עסקינן.

בעניין זה ישנם שיקולים המושכים לכאן ולכאן.

מחד גיסא, ברור כי אצילת הסמכויות לעו"ד סבידור הייתה אצילה כללית. אצילה כללית משמעותה שהאוצל, במקרה זה פרקליט המדינה באישור היועץ המשפטי לממשלה, סבר מן הסתם כי מי שהסמיכו לאחוז בסמכויות פרקליט המחוז כשיר להפעיל את כולן. יתרה מכך, בהינתן האופי הדינאמי של החקיקה, הביא האוצל מן הסתם, בחשבון כלל שיקוליו בעת אקט האצילה , כי יחולו שינויים בהיקף הסמכות של פ רקליט המחוז. בהינתן היכולת של בעל הסמכות לבטל את האצילה או לצמצמה, יש לראות בשתיקתו במשך 13 השנים שחלפו מאז הסמכתה של עו"ד סבידור כהסכמה לשינוייים שחלו במשך אותן שנים בהיקף סמכויותיה.

מאידך גיסא, ניתן לומר שקיים קושי בהסמכה כללית לפי סעיף 242 לחוק, שכן הסעיף מנוסח כך שניתן להעניק "כל סמכות הנתונה לפי חוק לפרקליט מחוז", ולא נקבעה במפורש האפשרות להסמכה מלאה. עוד יש להצביע על כך שהסמכות לפטור מזכות היידוע היא סמכות משמעותית ו כל כולה פגיעה בזכויות חשודים, דבר שמקשה על ההנחה כי האוצל אכן הביא בחשבון מראש שינוי כזה בהיקף סמכויות הגורם הנאצל.

לאחר בחינה באתי לכלל מסקנה כי קבוצת השיקולים הראשונה גוברת על השנייה.

חרף הניסוח של סעיף 242 לחוק מכיר המשפט המינהלי במקרים דומים בכוח לאצול סמכות באופן רחב וכוללני.

החזקה כי מקנה הסמכות היה ער לכך שבתקופת ההסמכה יחולו שינויים בהיקף סמכויותיו של מי שהוסמך על ידו לא מתערערת במקרה בו הסמכויות המועברות הן סמכויותיו הרחבות של פרקליט מחוז. חוק סדר הדין הפלילי, חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – " חוק העונשין") וחוקים נוספים מקנ ים שורה ארוכה של סמכויות לפרקליט מחוז. כך, למשל, לפי סעיף 60 לחוק , לפרקליט מחוז הכוח להעביר תיק לתביעה המשטרתית; פרקליט המחוז הוא שמחליט האם יוגש כתב אישום בעבירות פשע (סעיף 62 לחוק); ישנן עבירות שלא ניתן להעמיד בגינן לדין ללא הסכמת פרקליט מחוז (סעיף 214 לחוק העונשין); פרקליט המחוז אחראי גם לוויסות כתבי אישום בין בית משפט השלום לבית המשפט המחוזי ולו היכולת להתגבר על הסמכות הרגילה שמוקנית לבתי המשפט לפי חוק בתי המשפט; ועוד ועוד סמכויות רחבות ומשמעותיות.

העובדה כי סמכויותיו של פרקליט מחוז הן סמכויות משמעותיות ולא עסקינן בסמכויות מינהליות נמוכות דרג, שוללת לטעמי את הקושי שהוזכר לעיל לעניין פרשנות כוונת האוצל.

אשר על כן, אני מוצא לדחות אף את הטענה השלישית שבנוגע לסמכתה של עו"ד סבידור.

סיכום
אני דוחה את הטענה המקדמית שהעלה הסנגור.

לא יאוחר מישיבת התזכורת הקבועה ביום 9.9.2013 יפרט ב"כ הסנגור את גדר כפירת הנאשמים בעובדות כתב האישום.

ניתנה היום, כ"א אב תשע"ג, 28 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חדרים נקיים קרובים אל | מוצרים חסיני אש קרובים אל | תפירה קרובים אל | שמאים קרובים אל ברלב 4, שדרות, ישראל | מצלמות אבטחה קרובים אל הרב יוסף משאש 10, קרית שמונה, ישראל | מזרקות קרובים אל | תחנות רדיו קרובים אל קיבוץ גלויות 58, נהריה, ישראל | ציוד לימי הולדת קרובים אל | מחשבים קרובים אל אשביליה, אום אל-פחם, ישראל | מצלמות אבטחה קרובים אל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל | איזון דינמי קרובים אל | לוחות הוראה ותכנון קרובים אל החרושת 3, קרית מלאכי, ישראל | ייעוץ מקצועי קרובים אל | וטרינרים קרובים אל ד"ר אבא אחימאיר 34, גדרה, ישראל | מהנדסים קרובים אל | בתי מלון קרובים אל דרך הצעירים 385, רמת השרון, ישראל | נרות קרובים אל | פיצוציות קרובים אל האלונים 56, נוף הגליל, ישראל | בתי עלמין קרובים אל 9779, ישראלמחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות טיח | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות צביעה | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון מעליות | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון לבנים לציפוי קירות | מחירון פרופילי פלדה מרובעים | מחירון תכונות אגרגטים | מחירון שוחות בקרה מפוליאתילן | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון תערובות ביטומניות לסלילה | מחירון ריהוט משרדי | מחירון פריקסט | מחירון עטיפת בטון לצינורות | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון מחממי מים מהירים | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון צינורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס GRP) | מחירון כיורים | מחירון נספחים ואביזרים פולירול | מחירון שערים מרשתות מרותכות | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים - פקסליין | מחירון קידוח כלונסאות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון במות הרמה ומלגזות | מחירון דודי מים חמים ומערכות סולריות (דודי שמש) | מחירון יציקת מצע מדה כהכנה לשטיח או פרקט | מחירון הערה: המחיר כולל כל האביזרים והחיבורים לרשת ההשקייה | מחירון מילוי מובא, מצעים והידוק | מחירון מוצרי שיש (אבן) | מחירון אגניות | מחירון שוחות | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצונית | מחירון תיל אווירי מבודד (תא"מ) | מחירון פנלים מבודדיםבית משפט השלום ברמלה ת"א 4588/07 קושלנקו נ' אור טיפול וחינוך בע"מ ואח' ת"א 14 | לפני כב' השופט אלי ספיר תובעים 1. דיאמ - אור בע"מ נגד נתבעים 1. ח.א.ש מערכות ושרותים בע&quo | בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 52347-12-11 ריפס נ' דבר ואח' תיק חיצוני: 29 ינואר 201 | בית המשפט המחוזי בחיפה ת"פ 30004-02-11 מדינת ישראל נ' מסארוה(עציר) תיק חיצוני: 9966/10 בפני | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 22109-12-11 הבה נ' המוסד לביטוח לאומי בפני כב' השופט | בפני כב' השופטת איריס סורוקר מבקשים 1. מדינת ישראל נגד חשודים 1. בוריס איבראגימוב הודעה הפקדת דר | בית משפט השלום בראשון לציון מ"י 33508-03-10 מדינת ישראל נ' מזרחי (רז) 26 יוני 2012 בפני כב& | החלטה בתיק עע"ם 3968/02 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 3968/02 - ג' בפני: כבוד הרשם עודד | בפני כב' השופטת רונה פרסון מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים מוחמד חמוד החלטה להקראה ליום 25.1.15 בש | 12 אפריל 2015 לפני: כב' השופט תומר סילורה התובע נאצר מוחמד זיוד ע"י ב"כ: עו"ד ג&# | בפני כב' השופט הרווי גרובס תובעים 1. רחל גולן נגד נתבעים 2. יצחק אפרתי הודעה-אי ביצוע מסירה הרינ | בפני כב' השופטת נחמה נצר תובע אמין אל טפחי נגד נתבעים החלטה בנסיבות שנוצרו בהן טרם התקבלו כלל חו | פסק-דין בתיק בג"ץ 7659/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7659/08 בפני: כ | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 21581-12-09 אלקובי נ' סידי בפני כב' השופטת ד"ר איר | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 3881-09 מחלקה משפטית ארצית לתיקי מכס ומע"מ - תל אביב נ&# | בית משפט השלום בעפולה תא"ק 21601-03-12 אורן נ' חריב תיק חיצוני: מספר בקשה:1 בפני כב' הר | בפני כב' השופט אלי אנושי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אברהם יהונתן אברהם יהונתן הודעה על | פסק-דין בתיק עש"ם 10566/02 בבית המשפט העליון בירושלים עש"ם 10566/02 בפני: כבוד השופטת ד' ב | בבית המשפט העליון בש"פ 2570/01 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין המבקש: תומר בכר נגד המשיבה: מדינת | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 31700-07-11 א.ת. קשת מערכות בע"מ נ' אחים בן רחמים (צפון) בע& | בית משפט השלום בקריות תא"מ 54052-05-11 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' הפניקס חברה לבי | בפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. דוד אדרי נגד נתבעים 1. ניר זילברברג 2. שלמה sixt 3. הפניקס | בעניין: התובעים ע"י ב"כ עו"ד אילן אבירם נ ג ד איילת נעים, ת.ז. XXXXXX051 – בעצמה הנתב | בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 11666-12-11 עווד נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה 14 פברואר 2012 בפ