מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני כב' השופט ערפאת טאהא

התובעת

שרית טישלר

נגד

הנתבעים

החלטה

לפני בקשה לביטול הערת אזהרה שנרשמה לטובת התובעת על ביתו של המבקש (הנתבע מס' 1) בגוש 17037, חלקה 416, ברח' הזיתים 39 כפר תבור לטובת המשיבה.

העובדות הצריכות לעניין

התובעת הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת תביעה לסעד הצהרתי בה היא עתרה מבית המשפט לתת פסק דין הקובע , כי היא הבעלים הבלעדי של חלקת מקרקעין הידועה כגוש 17038 חלקה 24 בכפר תבוא.

בד בבד עם הגשת התביעה הגישה התובעת בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע כל דיספוזיציה בחלקה. ביום 5/6/12 נתן השופט בן חמו בכובעו כרשם של ביהמ"ש צו מניעה זמני כמבוקש. ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי התקבל וצו המניעה הזמני בוטל. התובעת הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, אשר קיבל את הבקשה, נתן לתובעת רשות ערעור, ביטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, והשיב את צו המניעה הזמני שנתן הרשם על כנו. יחד עם זאת, הדיון בבקשה הוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שהוא יבחן מחדש את גובה הערובה שנקבעה ויגדילה על פי שיקול דעתו.

בדיון שהתנהל בפני השופט בן חמו ביום 11/11/12 הגיעו הצדדים להסכמות ועל פיהן יבוטל צו המניעה הזמני שניתן לבקשת התובעת לאחר שתירשם הערת אזהרה לטובתה על זכויות הנתבע מס' 1 ובת זוגו בבית הבנוי בגוש 17037, חלקה 416, ברח' הזיתים 39 בכפר תבור, וזאת כדי לאפשר לנתבע מס' 1 למכור את המקרקעין שבמחלוקת לה"ה יורם וסיגל גילת, שאף התייצבו לדיון והביעו נכונות לרכוש את המקרקעין שבמחלוקת. בהקשר זה יש לציין כי בת זוגו של הנתבע מס' 1, שהיא הבעלים של מחצית הזכויות בבית המגורים ברח' הזיתים, אף היא נכחה בדיון בפני השופט בן חמו ונתנה את הסכמתה לרישום הערת האזהרה.

נוכח הסכמת הצדדים כמפורט לעיל, ניתן ע"י השופט בן חמו פסק דין חלקי הקובע כדלקמן:

"צו המניעה שניתן בתיק זה על זכויות מר חטיאל (הנתבע מס' 1 – ע.ט.) בנכס בגוש 17038 חלקה 24 (מגרש מס' 6) מבוטל. הביטול יכנס לתוקף רק לאחר שירשם צו לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין האוסר על הנתבע 1 לבצע דיספוזיציה כלשהי בנכס שבבעלותו – בית ברח' הזיתים 39 כפר תבוא הידוע כחלקה 416 בגוש 17037 וזאת עד לתום ההליכים בתביעה העיקרית כאן. צו זה ניתן לאור הצהרתה של אשתו שהיא מסכימה ומצטרפת להתחייבות ...
מוסכם על הצדדים שהנתבע רשאי למכור את הזכויות בנכס נשוא ההליך ל"מבקשים להצטרף" ה"ה גילת יורם ת.ז. XXXXX951, גילת סיגל ת.ז. XXXXX735 בהתאם להסכם המכר שנערך בין הצדדים היום ...
התובעת מצהירה שאין לה כל טענות לגבי הסכם המכר והזכויות המועברות. הכספים שיתקבלו מהמכירה יועברו בלעדית לנתבע 1 – מר חטיאל".

נוכח הסכמות הצדדים כמפורט לעיל, פסק הדין החלקי של השופט בן חמו ומכירת המקרקעין שבמחלוקת לה"ה גילת, לא היה עוד קיום לתביעה שהגישה התובעת כפי שהוגשה. משהסכימה התובעת לביטול צו המניעה ולמכירת המקרקעין שבגינם הוגשה התביעה לצדדים שלישיים, אין עוד מקום לתביעה שעניינה הכרה בזכויותיה הקנייניות של התובעת באותם מקרקעין.

נוכח האמור הגישה התובעת לבית המשפט המחוזי בקשה לתיקון כתב התביעה באופן שהסעדים שנתבקשו בתביעה המקורית יוחלפו בסעד כספי בגין הנזקים שנגרמו לתובעת, לטענתה, עקב התנהלות הנתבעים. הנתבעים התנגדו לבקשה וביום 25/4/13 נתן כב' השופט ארבל החלטה המקבלת את הבקשה ומתירה לתובעת לתקן את כתב התביעה כמבוקש. מאחר שהסעד הכספי המבוקש בכתב התביעה נמצא בסמכותו העניינית של בימ"ש השלום, הורה השופט ארבל על העברת התיק לבית משפט השלום בנצרת.

טענות הצדדים

בבקשה טוען הנתבע 1, כי הערת האזהרה על ביתו שברח' הזיתים נרשמה כתחליף לצו המניעה שניתן במסגרת התביעה לסעד הצהרתי. מאחר שהתביעה תוקנה לסעד כספי ומאחר שהתובעת אינה יכולה לטעון יותר לזכויות כלשהן במקרקעין נשוא המחלוקת, הרי לא ניתן היה להשאיר את צו המניעה הזמני על כנו. פועל יוצא מן האמור הוא שלא ניתן להשאיר את הערת האזהרה ויש לבטלה. עוד נטען בבקשה, כי בהתאם לפסק הדין החלקי, הערת האזהרה תישאר רשומה על ביתו של הנתבע 1 "עד לתום ההליכים בתביעה העיקרית כאן". מאחר שהתביעה העיקרית שנידונה אז בפני בית המשפט המחוזי איננה עוד ומאחר שהתיק עבר לבית משפט השלום, הרי אין עוד מקום להשארת הערת האזהרה שנרשמה מכוח אותו פסק דין חלקי.

התובעת טוענת, כי הסכמתה לביטול צו המניעה הזמני ולמכירת המקרקעין נשוא המחלוקת ניתנה לאחר שהוסכם כי תירשם הערת אזהרה לטובתה על ביתו של הנתבע 1, אשר תשמש בטוחה לטובתה. נטען כי כאשר הגיעו הצדדים להסכמות כמפורט לעיל, היה ברור כי התביעה כפי שהיא אינה יכולה להתקיים וכי יהיה צורך בתיקון התביעה באופן שיתבע סעד כספי. לטענתה, תיקון כתב התביעה מתביעה לסעד הצהרתי לסעד כספי הוא תוצאה של ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בפני השופט בן חמו ועל כן, אין ספק שאין מקום למחיקת הערת האזהרה.

דיון והכרעה

דין הבקשה להידחות בהיותה חסרת כל בסיס עובדתית או משפטי. אין ממש בטענת הנתבע 1 כי רישום הערת האזהרה בא להחליף את צו המניעה הזמני. צו המניעה הזמני אסר ביצוע כל דיספוזיציה במקרקעין נשוא המחלוקת ואילו הערת האזהרה נרשמה על נכס אחר של הנתבע ובת זוגו להבטחת זכויותיה של התובעת, אם וכאשר תתקבל תביעתה בתיק זה. עובדה זו עולה, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, מדברי ב"כ הנתבע מס' 1 בישיבת יום 11/11/12 אשר התנהלה בפני השופט בן חמו, שם הוא הצהיר כדלקמן:

"סוכם שאנחנו נבטל בהסכמה את צו המניעה וניתן יהיה למכור את הנכס נשוא ההליך שעליו הוטל הצו מניעה. הנכס ימכר לרוכשים גילת יורם וסיגל, ע"י מר יוסף חטיאל בלבד, בהתאם להסכם המכר שנחתם היום. תירשם כבטוחה חליפית, הערת אזהרה בדבר הימנעות מעשיית עסקה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין על ביתו של מר יוסף חטיאל בגוש 17037 חלקה 416 בכתובת הזיתים 39 כפר תבוא לטובת שרית טישלר... ההערה תישאר עד סוף ההליכים ותוסר בהתאם להחלטת ביהמ"ש בסוף ההליכים".

השאלה היא, למה נועדה הערת האזהרה וכבטוחה למה? נוכח ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, המקרקעין שבמחלוקת נמכרו לצדדים שלישיים. אין ספק, אם כן, כי הערת האזהרה לא נועדה להבטיח את זכויותיה הקנייניות של התובעת במקרקעין שכן אלה נמכרו לצדדים שלישיים, אלא באה להבטיח את זכויותיה הכספיות של התובעת בתביעה שהוגשה על ידה, שכן עם מכירת המקרקעין, התביעה לסעד הצהרתי אינה יכולה להתקיים. צודק, אם כן, ב"כ התובעת בטענתו, כי תיקון כתב התביעה מסעד הצהרתי לסעד כספי נובע מההסכמות אליהן הגיעו הצדדים ביום 11/11/12 ונועד ליישם הסכמות אלו. משכך, אין ספק שהערת האזהרה באה להבטיח את זכויותיה הכספיות של התובעת בכתב תביעה המתוקן ועל כן, אין בסיס לביטולה.

הטענות שהעלה הנתבע מס' 1 באשר לניסוח שבפסק הדין ושניתן להבין ממנו כביכול, כי הערת האזהרה תישאר בתוקף כל עוד התביעה לסעד הצהרתי מתנהלת בבית המשפט המחוזי היא טענה מופרכת, וכמה טעמים לדבר:

ראשית, ב"כ הנתבע 1 בעצמו לא סייג את ההסכמה לרישום הערת אזהרה עד סיום ההליכים בתביעה המקורית בבית המשפט המחוזי. בהתאם לדברי ב"כ הנתבע 1, "ההערה תישאר עד סוף ההליכים ותוסר בהתאם להחלטת ביהמ"ש בסוף ההליכים".

שנית, הפרשנות שמנסה ב"כ הנתבע 1 לתת לפסק הדין החלקי אינה סבירה, ואינה מתיישבת עם המטרה שעמדה בבסיס הסכמות הצדדים עליהן מבוסס פסק הדין החלקי. כאמור, מטרת ההסדר אליו הגיעו הצדדים הייתה מכירת המקרקעין נשוא המחלוקת לצדדים שלישיים והבטחת זכויותיה של התובעת בדרך אחרת. בשלב זה היה כבר ברור לצדדים, כי התביעה לסעד הצהרתי אינה יכולה להתקיים ועל כן, אין משמעות לרישום הערת אזהרה להבטחת סעד שאינו רלבנטי עוד. אין ספק, אם כן, שרישום הערת האזהרה נועד להבטיח את זכויותיה האחרות של התובעת ולא את זכויותיה הקנייניות במקרקעין שבמחלוקת ושעליהן היא ויתרה.

סוף דבר, הבקשה לביטול הערת האזהרה שנרשמה מכוח פסק הדין החלקי מיום 11/11/12 נדחית. המבקש (הנתבע מס' 1) ישלם לתובעת הוצאות הליך זה בסך 4,000 ₪.

ניתנה היום, כ"א סיון תשע"ג, 30 מאי 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

ציוד משרדי קרובים אל הערבה 29, מגדל העמק, ישראל | שיווק טלפוני קרובים אל | מערכות ארגוניות קרובים אל עמל 2, ראש העין, ישראל | חשמל קרובים אל | אנטנות קרובים אל | חקלאות קרובים אל | הוצאה לפועל קרובים אל | ילדים קרובים אל | רהיטים קרובים אל | מוסדות דת קרובים אל | חממות קרובים אל 64, פדויים, ישראל | טוענים רבניים קרובים אל | כרטיסי זיהוי קרובים אל | מוצרי היגיינה קרובים אל 34, ישראל | פסיכיאטרים קרובים אל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל יצירה 4, קרית מלאכי, ישראל | אינסטלציה קרובים אל הר בוקר 4, מצפה רמון, ישראל | עץ קרובים אל Tel Rd, Nablus | אביזרים אורטופדיים קרובים אל | פרזול קרובים אל ירושלים 29, צפת, ישראלמחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות בניה | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות איטום | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון פריקסט | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון פיתוח נופי | מחירון מתקני הסקה | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון עגלות | מחירון יחידות טיפול באוויר | מחירון שונות | מחירון בדיקות בטון מותז | מחירון מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | מחירון חלון נגרר לתוך כיס | מחירון נטיעה | מחירון תאי בקרה | מחירון גילוי פריצה | מחירון מדי לחץ ומדי מים | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים | מחירון לכל מעגל, לרבות לוחית הפעלה ותרמוסטטים | מחירון חיזוק פינות | מחירון מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון תקרות וגגות | מחירון דחיקת צינורות בטון/פלדה | מחירון עבודות עפר ותשתיות לניקוז | מחירון מושבים ומסך לחלוקת האולם | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )פוליגל( בדרגות שקיפות שונות | מחירון שונות | מחירון מגדל פיגום נייד על גלגלים | מחירון שחרור עשן | מחירון ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי | מחירון תאורת לדים | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון מכסים ומסגרות מברזל יציקה לשוחות בקרה | מחירון בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | מחירון זכוכית אורנמנטלית צבעונית | מחירון גופי תאורה (מנורות) ואביזריהםמספר בקשה:5 בפני בפני כב' השופט יעקב וגנר, שופט בכיר מבקשים טארק מג'יד נגד משיבים רשות השידו | לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובעים 1.יוסף זועבי 2.עבד אלקאדר זיעבי נגד הנתבעת מדינת ישראל- | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת בכירה ענת דבי מבקשים 1.סעיד חליל אגבאריה 2.סעיד חליל אגבאריה נגד משיב | בפני כב' השופטת עירית הוד תובעים 1.קמר מזאריב (קטינה) 2.אדם מזאריב 3.פריאל מזאריב נגד נתבעים מדי | בפני כב' השופטת עפרה ורבנר תובעים 1. לוטי סלוים נגד נתבעים 1. מדינת ישראל 2. מ. ישראל הרווחה והש | בעניין: מדינת ישראל המבקשת נ ג ד המשיבים ב"כ המבקשת: עו"ד חיים פס ב"כ משיב 1: עו" | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 38170-11-11 בנק אוצר החייל בעמ נ' קורובייניקוב ואח' | בפני כב' השופטת אורית ליפשיץ תובעים 1. שני כחלון נגד נתבעים 1. דוד לובינסקי בע"מ הנדון: הלי | בית משפט השלום בקריית גת ת"פ 23675-11-11 מדינת ישראל נ' חזן תיק חיצוני: 0-3830-00777-2011 ב | בפני כב' השופט עמית כהן מבקשים 1. טעים לנו ייצור מזון ישראל (2003) בע"מ נגד משיבים 1. נסים | בית משפט השלום באשקלון ת"א 1900-11-11 קונסטנטינוב ואח' נ' רשפים פיתוח ויצור בע"מ ו | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה פ"ל 3394-07-11 מדינת ישראל נ' מור 12 יולי 2011 בפני כב' הש | לכבוד לשכת הוצל"פ צפת מעלה כנען 11, צפת, 13230 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | ניתנה ביום 02 דצמבר 2014 חמזה רבאח המבקש - המוסד לביטוח לאומי המשיב החלטה סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנ | בפני כב' השופטת אסתר הלמן התובע ראוף דוידוב נגד הנתבעים החלטה בהעדר תגובה מצד הצדדים, אני מורה כ | 24 ספטמבר 2015 לפני: כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ התובעת ריטה רובינסקי - הנתבעת אלגוויז ט | לפני כב' השופט רון שפירא מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. אמג'ד אגבאריה (עציר) בקשה לתסקי | בבית המשפט העליון עע"ם 7142/01 - ג' בפני: כבוד הרשם עודד שחם המערערים: 1. הועדה המקומית לתכנון | פסק-דין בתיק בג"ץ 2467/05 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2467/05 בפני: כ | בפני כב' השופט עדי הדר תובעת סוזנה ארדמן ויינברג נגד נתבע גיל גואטה החלטה תז"פ לבדיקת הגשת | מספר בקשה:19 לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובעת נטליה סלדקוב נגד הנתבע בית חולים העמק עפולה | בפני כב' הנשיא אפרת לקסר תובעים 1. שרה יאסו נגד נתבעים 1. איי אס אס - אשמרת בע"מ הודעה 1. מ | בפני כב' השופטת איריס סורוקר תובעים 1. רוזנבאום תיור בע"מ נגד נתבעים 1. מוניות פרחי השרון ב