מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני: כב' השופט ברוך אזולאי

עותרים

נגב אקולוגיה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,מס' תאגיד 570049551, ע"י ב"כ עו"ד אחיקם שוסטר ו/או אורן דיאמנט

נגד

משיבים

פסק דין

1. ההליך
העותרת מבקשת להורות על ביטולם של תנאי סף במכרז פומבי של המועצה אזורית אשכול או לחלופין להורות על שינוי תנאי הסף.
עם הגשת העתירה הוגשה גם בקשה לצו ביניים, בה ביקשה העותרת ליתן צו ארעי במעמד צד אחד, ובהחלטה מיום 24/09/2014 נדחתה הבקשה.
2. לטענת העותרת :
א. בחודש 09/2014 פרסמה המועצה מכרז פומבי מס' 14/2014, בו הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פינוי אשפה, גזם וגרוטאות במועצה אזורית אשכול.
ב. בתנאי הסף שקבעה המשיבה 1 נפלו פגמים, שבכל אחד מהם היה כדי להצדיק את ביטולם של תנאי הסף ו/או שינוי תנאי הסף, כמפורט להלן:
1. ביום 22/09/2014, יום עבודה אחד לפני המועד האחרון להגיש הצעות, במסמך תשובות לשאלות ההבהרה מטעם המשתתפים הוסיפה המשיבה 1 תנאי סף חדש למכרז, דרישה להציג רישיון קבלן שירותים בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם-תשנ"ו-1996.
תנאי זה פסול ובלתי חוקי הואיל ואין לכך רלוונטיות לעבודות המכרז, וזאת בהתאם להודעה מתקנת של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה מחודש 08/13 ( נספח 1 לעתירה) בה נאמר כי, הכללת פעילותן של חברות שירותי תברואה ופינוי אשפה בתחום הניקיון לא תחול על פעילות המחייבת בעיקר שימוש בציוד מכני.
סעיף 2.1.7 להזמנה לקבלת הצעות קובע כי, הקבלן מחויב לשלם לעובדיו את תנאי השכר הנקובים בין השאר, בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013 ובצו שנחקק מכוחו. אולם, השירותים נשוא המכרז אינם דורשים רישיון " קבלת שירות" ועל כן בעניינו של המכרז אין כל תחולה לחוק הנ"ל.
2. העותרת כללה תנאי סף ( סעיף 2.1.5 להזמנה לקבלת הצעות) שלפיו, על המשתתף להוכיח שבמועד הגשת ההצעות יש בבעלותו או בליסינג על שמו כמות מסוימת של משאיות במפרט מסוים לשם ביצוע העבודות נשוא המכרז. תנאי זה פסול מחמת מספר פגמים שנפלו בו.
אין כל רלוונטיות לכמות וסוג המשאיות שברשות המשתתף במועד הגשת ההצעות. מדובר בתנאי סף שאינו יכול לאמוד כושר אובייקטיבי לביצוע העבודות ביחס למשיבה 1, שכן חזקה שמשאיות בבעלות המשתתף " משועבדות" לצורך ביצוע העבודות אצל לקוח, וממילא אין הכרח שיהיו זמינות לעבודות בעבור המשיבה 1.
המשאיות מהוות תשומה הנדרשת במועד תחילת ביצוע העבודות, כמו יתר התשומות הנכללות בהסכם. יתר התשומות אינן מופיעות כתנאי סף במכרז. אין זה ענייני לדרוש מהמשתתפים להחזיק ברשותם משאיות לפני שידוע אם יזכו בביצוע העבודות. כמו כן, לפי תנאי המכרז ניתן לעמוד בתנאי הסף ע"י הצגת חוזה ליסינג לאספקה עתידית של משאיות, שכלל לא בידי המשתתף במועד הגשת ההצעות.
המשיבה 1 סירבה לאפשר למשתתפים להציג הסכמי שכירות מול בעלי משאיות שאינם חברות ליסינג כחלופה לבעלות או ליסינג למשאיות, כאשר לפי הוראות ההסכם ניתן לבצע את העבודות באמצעות קבלן משנה, כך שהמשאיות יהיו של קבלן משנה ולא של המשתתף.
מספר המשאיות שעל המשתתף להציג לשם עמידה בתנאי הסף גבוה פי שלושה ממספר המשאיות הדרוש לשם ביצוע העבודות לפי ההסכם ( סעיף 26 להסכם ההתקשרות עם הקבלן), שערכה המועצה עצמה, וסוג המשאיות הנדרש בתנאי הסף אינו תואם את מפרט המשאיות הקבוע בהסכם.
על מנת להוכיח את עמידת המשתתף בתנאי הסף בעניין המשאיות נקבע בסעיף 4.6 להזמנה לקבלת הצעות אילו מסמכים נדרש המשתתף לצרף. בדרישתה זו מצהירה המשיבה 1 כי, למעשה ניתן לעמוד בתנאי הסף גם אם אין בידי המשתתף המשאיות במועד הגשת ההצעות.
כמו כן, לא נקבע כל מסמך שיש לצרף בקשר להוראה שבסעיף 2.1.7 להזמנה לקבלת הצעות. אין כל הנחיה אופרטיבית למשתתפים בקשר להוראה זו או דרישה לצירוף מסמך כלשהו, פרט להבהרה שיש לתמחר את ההצעה באופן שישמור על זכויות העובדים.
ג. ביום 16/09/2014 נערך מפגש קבלנים, במסגרתו התאפשר למשתתפים פוטנציאליים להעביר שאלות הבהרה בקשר למכרז וביום 22/09/2014 העבירה המשיבה 1 למשתתפים התייחסות לשאלותיהם, בו הובהר בין היתר כי, בקשר לבקשה להוסיף אפשרות להציג הסכם שכירות למשאיות, אין בכוונת המשיבה 1 לשנות את תנאי המכרז.
ד. העותרת פעלה בדחיפות ועוד ביום 22/09/2014 שגרה למשיבה 1 מכתב ובו דרישה לבטל או לשנות את תנאי הסף בעניין המשאיות. אולם, ביום 23/09/2014 השיבה המשיבה 1 כי, חלף המועד לשאלות הבהרה וזאת מבלי להשיב עניינית לטענות העותרת.
3. בתשובה מקדמית לעתירה המהווה כתב תשובה טענה המשיבה 1 :
א. העותרת הגישה עתירה זו בשיהוי ניכר, ללא מתן הסבר כפי שיפורט להלן:

ב. העותרת לא צירפה לעתירה כמשיבות את המציעות הנוספות במכרז, שהינן רלוונטיות לעתירה ויכולות להיפגע מקבלתה.
ג. העותרת לא עמדה בתנאי הסף של בעלות או חכירה של משאיות לפינוי אשפה, כמפורט להלן :

ד. העותרת לא עמדה בתנאי הסף לפיו, על המציע להחזיק ברישיון קבלן שירות , כמפורט להלן:

הדרישה להיות המציע קבלן שירת מגלמת בתוכה מאפיינים נוספים כמפורט בסעיף 3 לחוק קבלני כוח אדם, כמו ניסיון ניהולי או עסקי, ידע בתחום זכויות עובדים, ערובה ואי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון
4. לאור סעיף 4 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013 הוסיפה המשיבה 1 את סעיף 2.1.7 למכרז. ודוק. מסעיף זה בתנאי ההסכם, עולה כי על המציע להיות קבלן שירות, גם אם לא צוין הדבר בפירוש וגם אם היה ספק הרי לשם כך קיים שלב שאלות ההבהרה. אשר על כן, הדרישה להיות המציע קבלן שירות, לא מהווה תנאי סף חדש וגם לא היה מקום לפרסום פומבי של הבהרה זו.
4. בתגובה לבקשה למתן צו ביניים המהווה כתב תשובה טענה המשיבה 2
א. חלוף הזמן בין מועד פרסום המכרז בתאריך 10.09.2014, ועד למועד הגשת העתירה בתאריך 24.09.2014 לא זו בלבד שמהווה שיהוי ניכר, אלא שאף גרם לשינוי במצב משתתפי המכרז אשר הגישו הצעותיהם, תוך הסתמכות על תנאי המכרז.
ב. העותרת לא צירפה לעתירה כמשיבים את כל משתתפי המכרז-משתתפי ישיבת ההבהרות בניגוד להוראות תקנה 6 לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים ( סדר דין), התשס"א-2000.
ג. משיבה 2 הינה חברה המספקת שירותי פינוי פסולת לרשויות מקומיות רבות ברחבי הארץ ועובדת בתחום שנים רבות. כיום מספקת המשיבה 2 שירותים דומים לשירותים נשוא המכרז למשיבה 1, בהתאם לניסיונה רב השנים, תנאי המכרז סבירים ומקובלים במכרזים רבים.
ד. בכל הנוגע לרישיון קבלן שירות, במסגרת מסמכי המכרז נכללה הבהרה הנוגעת להיות הרשות " גוף ציבורי" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים בתחומי שמירה וניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, ממנו ניתן היה להבין כי לצורך ביצוע השירותים על הקבלן להיות בעל רישיון קבלן שירות כאמור. במכרזים רבים בהם השתתפה המשיבה 2 לאחרונה בעקבות התיקון בחוק כאמור התבקשו מציעים להמציא רישיון.
5. בדיון שהתקיים ביום 27/10/2014 הציגה העותרת רישיון לפעול כקבלן שירות ( סומן מש/1), מסמך אשר לטענתה ממנו עולה כי העותרת עומדת בתנאי הנוגע לרישיון קבלן שירות ואשר צורף להצעתה. כמו כן, העותרת התייחסה לטענת השיהוי שהועלתה וטענה כי עם היוודע הוספת התנאי לדרישת רישיון קבלן שירות פעלה העותרת לבחינת ובדיקת העניין ולכן המתינה עד למועד הגשת העתירה.
6. דיון
7. המחלוקות העיקריות בין הצדדים הן כלהלן :
האם העתירה הוגשה בשיהוי.
ב. האם חלה חובה על העותרת לצרף את יתר משתתפי המכרז כמשיבות לעתירה.
ג. האם תנאי הסף לפיו על המציע להיות בעלים או חוכר של משאיות, הינו תנאי סביר ואם כן האם העותרת עמדה בתנאי זה.
ד. האם רשאית הייתה המשיבה לקבוע את תנאי הסף לפיו על המציע להיות קבלן שירות והאם מהווה תנאי חדש.
8. שיהוי
ביום 10.09.2014 פורסם המכרז, ישיבת ההבהרות התקיימה ביום 16.09.2014. ביום 22.09.2014 העבירה המשיבה מסמך תשובות לשאלות ההבהרה של המציעים במכרז, עוד באותו היום הוגשה דרישת העותרת לבטל או לשנות את תנאי הסף וביום 23.09.2014 נדחתה בקשתה לפיה, שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 21.09.2014. העתירה הוגשה ביום 24.09.2014 כאשר מועד הגשת ההצעות נקבע ליום 28.09.2014.

לאחר עיון ובחינה של מכלול הטענות, ובחינת המסמכים המצורפים לכתב העתירה והתשובות לה, נראה לי כי ביחס לטענות העותרת הנוגעת לשלב ההבהרות , לא מתקיימים שלושת יסודותיה של טענת השיהוי. כמו כן, לא ניתן לקבוע כי יש בשיהוי בנסיבות העניין, כדי להצדיק דחיית העתירה על הסף, אין מדובר בתקופת שיהוי ארוכה בהתחשב במאמצים שנעשו על ידי העותרת בתקופת השיהוי להסדיר את העניין עם משיבה 1. מנגד, ביחס לטענות הנוגעות לתנאי סף במכרז היה שיהוי וצריכה הייתה העותרת להשיג על כך עם פרסום המכרז.
תקנה 3 לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), התשס"א – 2000 (להלן: " התקנות") קובעת : "תוגש העתירה ללא שיהוי, לפי נסיבות העניין, ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם."
תקנה 4 לתקנות קובעת : "בית המשפט רשאי לדחות עתירה אם ראה כי בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה, אף אם הוגשה בתוך המועד של ארבעים וחמישה ימים כאמור בתקנה 3(ב) או הוארך המועד להגשתה לפי תקנה 3(ג)".

נפסק כי, השיהוי במשפט הציבורי נבחן בהקשר לשלושה יסודות: שיהוי סובייקטיבי, שיהוי אובייקטיבי ומידת הפגיעה הצפויה מהחלת השיהוי על ערכים של שלטון החוק. השיהוי הסובייקטיבי מתמקד בהתנהגות העותר ובפרט בשאלה האם יש בחלוף הזמן כדי לתמוך במסקנה כי העותר ויתר על זכויותיו. השיהוי האובייקטיבי בוחן את השאלה האם האיחור שחל בהגשת העתירה גרם לפגיעה בזכויות או באינטרסים ראויים של הרשות המנהלית או של צדדים שלישיים. במסגרת השיקול של חומרת הפגיעה בשלטון החוק נדרש בית המשפט לבחון את עוצמת הפגיעה שתיגרם בשלטון החוק היה ותידחה העתירה מחמת שיהוי. ההכרעה בשאלת השיהוי נעשית תוך איזון בין שלושת היסודות הללו בהתאם למשקל היחסי של כל אחד מהשיקולים בנסיבות העניין. (בג"צ 940/04 אבו טור ואח' נ' המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון , בג"צ 1758/11 אורית גורן נ' הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ [פורסם בנבו] (17.05.12), עת"מ (מרכז) 51456-01-14 צבי כהן אקולוגיה בע"מ נ' המועצה המקומית ג'לג'וליה [פורסם בנבו] (31.03.2014)).

כמו כן, מהפסיקה עולה כי, כאשר מדובר בשיהוי סובייקטיבי בלבד, במיוחד כאשר השיהוי אינו רב מידי, אין מקום לדחות מסיבה זו את העתירה. לעומת זאת, כאשר מדובר בשיהוי אובייקטיבי במובן זה שהשיהוי בהגשת העתירה גרם נזק שלא היה נגרם אילולא השיהוי, או גרם לשינוי המצב או לסיבוכו באופן שלא ניתן להשיבו לקדמותו בנקל, שיהוי כזה יצדיק, דרך כלל, דחיית העתירה על הסף. (ראה בג"צ 2285/93 אוסי נחום נ' גיורא לב ו- 6 אח', פ"ד מח (5) 630, 641).

בפסק הדין עע"מ 867/11 עיריית תל אביב-יפו נ' אי.בי.סי ניהול ואחזקה [פורסם בנבו] (28.12.14) קבע השופט פוגלמן כי: "בבואו לקבוע אם עתירה לוקה בשיהוי המצדיק לדחותה, נדרש בית המשפט לערוך איזון דו-שלבי : בשלב הראשון יבחן את רכיבי השיהוי הסובייקטיבי (האשם) והאובייקטיבי (הנזק); ובשלב השני המתקיים רק אם נמצא כי העתירה לוקה בשיהוי המטה את הכף לדחותה, יבחן בית המשפט אם הרכיב השלישי- אינטרס ההגנה על שלטון החוק (במובן הרחב) מטה את הכף להידרש לה. אם ימצא שהתשובה לכך שלילית, או אז ידחה את העתירה מחמת שיהוי שדבק בה."

מנגד ביחס לטענות הנוגעות לתנאי סף במכרז היה שיהוי, ובנסיבות העניין צריכה הייתה העותר להשיג על כך עם פרסום המכרז, ולא הייתה הצדקה להמתין להבהרות בקשר לכך.

9. אי צירוף משתתפי המכרז כמשיבות לעתירה
תקנה 6(א) קובעת כי כל מי שעלול להיפגע מקבלת עתירה מנהלית יהיה משיב בה. תקנה 6(ב) קובעת כי בית המשפט רשאי להורות על צירופו של משיב בכל שלב משלבי הדיון. הסדר זה זהה באופיו להסדר החל בעניין צירוף משיבים לעתירות לבית משפט בשבתו כבית משפט גבוה לצדק ( עע"מ 9168/05 טווקולי נ' מנהל אגף רישוי ופיקוח, פסקה 4 ( [פורסם בנבו], 22.5.2008)). אי קיום החובה מכוח תקנה 6(א) לצרף כמשיב את כל מי שעלול להיפגע מהעתירה עלול להקים עילה לסילוק עתירה על הסף (בג"צ 1901/94 לנדאו נ' עיריית ירושלים, פ"ד מח(4) 403, 415 (1994), ברמ 1469/12 מנואל קונסבלר נ' עמותת תושבים למען נווה צדק [פורסם בנבו], 19.06.12.)
בענייננו, ביום 05.10.2014 הגישה העותרת בקשה לצירוף המציעות חב' חן המקום בע"מ וחב' בני משה בע"מ וביום 28.10.2014 ביצעה מסירה לחב' בני משה בהתאם להחלטת בית המשפט בדיון מיום 27.10.2014.
בנסיבות העניין, נראה לי כי אין לדחות את העתירה בשל אי צירוף המשיבות.
10. תנאי סף- בעלות או חכירה של משאיות לפינוי אשפה
בסעיף 2.1.5 נאמר : "מציעים פרטיים וגופים אשר ברשותם ובבעלותם ו/או חתומים על הסכם עם חברת ליסינג לציוד הנדרש במסמכי המכרז"
בסעיף 2.1.5 לתנאי המכרז ובסעיפים 26-27 להסכם ההתקשרות ( נספח 2 לעתירה ) נדרש המציע לעמוד בתנאי כי ברשותו ובבעלותו ו/או להציג הסכם ליסינג 2 משאיות דחס, 2 משאיות מנוף וכן משאית אחת חילופית מכל סוג וסעיף 4.6 מאפשר למציע הצגת חוזה ליסינג חתום.
המסגרת המשפטית
התערבות בהליכי מכרז ובהחלטותיהן של ועדות מכרזים צריכה להיעשות תוך נקיטת זהירות רבה ורק כאשר הוכח שנפלו בו פגמים היורדים לשורשו של עניין ( עע"מ 4011/05 דגש סחר חוץ (ספנות) בע"מ נ' רשות הנמלים בע"מ [פורסם בנבו], (11.2.2008), עעמ 4753/07 חן המקום בע"מ נ' המועצה האיזורית חבל מודיעין [פורסם בנבו], (20.11.2008))
אי-עמידה בתנאי סף, שהִינו תנאי חיוני להשתתפות במכרז, מהווה, בדרך כלל, פגם מהותי היורד לשורשו של הליך המכרז, המביא לפסילת ההצעה, מחמת הפגיעה בעקרון השוויון והתחרות ההוגנת (ע"א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון, פ"ד נא(5) 643, 646; עע"מ 5085/02 רמט בע"מ נ' ועדת המכרזים של עיריית תל-אביב, פ"ד נו (5) 941, 946). ואולם, השאלה, האם פגם זה או אחר בהצעה נושא אופי טכני או מהותי, וכן שאלת תוצאותיו של הפגם, תלויות בנסיבותיו של כל מקרה. החלטת ועדת המכרזים כיצד לסווג את הפגם ומהי נפקותו, נתונה לביקורת שיפוטית בהתאם למבחני מתחם הסבירות.
כאשר נדרשת במפורש בעלות בכלי רכב או בציוד, לא ניתן לה סתפק בזכויות פחותות מבעלות, ועל המציע עצמו להיות הבעלים של כלי הרכב או הציוד (עת"מ 2223/04 עודה ח'טיב הובלות ופינוי אשפה נ' עיריית קלנסואה ואח', לד(10) 748, עת"מ 285/08 יראב שירותי נוי בע"מ נ' עיריית רהט ואח' לט (4) . בתי המשפט גילו נכונות לראות הסכמי ליסינג כעומדים בדרישת הבעלות. עם זאת בפס"ד עע"מ 4753/07 חן המקום בע"מ נ' המועצה האיזורית חבל מודיעין [פורסם בנבו], (20.11.2008)) נחלקו הדעות לגבי פרש נותו של תנאי הסף בדבר כלי הרכב. נאמר ע"י השופט ריבלין אתו הסכים השופט ג'ובראן כי, מכיוון שתנאי הסף הגדיר " בעלות" ככוללת גם ליסינג, אין דרך אלא לפרש את דרישת ה"בעלות" ואת דרישת הרשות כאילו חד הם, היינו שהבעלות או הסכם השכירות מקנים למציע זכות או רשות להשתמש בכלי הרכב בכל על שיידרש לכך. מנגד, סבר השופט ח' מלצר, כי פרשנות זו אינה הגיונית ואינה עולה בקנה אחד לפיה תנאי " הבעלות" ותנאי " הרשות" הינם תנאים מצטברים.
בעניין זה טענה המשיבה 1 כי זמינות המשאיות מצביעה על יציבות בביצוע עבודות מסוג זה ואי תלות בגורמים שלישיים. לא ניתן לקבוע כי שיקול זה אינו סביר. כמו כן, נראה לי שעל אף שבעניינים אחרים אין לקבל את טענת השיהוי הרי שבקשר לכך צריכה הייתה העותרת להגיש את השגותיה על הפסול לטענתה בתנאי סף בשלב מוקדם יותר, ולא להמתין עד לשלב כה מאוחר כפי שהיא פעלה.
11. תנאי סף-רישיון קבלן שירות
באשר לדרישה לרישיון לקבלן שירות טענה העותרת כי, רק ביום 22.09.2014 יום עבודה אחד לפני המועד האחרון להגשת הצעות, במסמך תשובות לשאלות הבהרה, הודיעה משיבה 1 על הדרישה להציג רישיון קבלן שירות בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996. בקשר לכך, נראה לי שלא ניתן לקבוע כי היה פגם בכך, הואיל ולא ניתן לשלול את סבירות טענת משיבה 1 כי דרישה זאת הייתה קיימת בין כך ובין כך לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, על פיו מוגדר קבלן שירות כמי שעיסוקו בתחום הניקיון על יסוד ההנחה שפינוי אשפה הוא אחד מתחומי ענף הניקיון.

באשר לטענה שעל פי הנחיות משרד הכלכלה ( נספח 1 לעתירה), הובהר כי פינוי אשפה המחייב בעיקר ציוד מכני אינו נכלל בתחום הניקיון, נראה לי כי לא ניתן לקבוע שהעובדה שמשיבה 1 ראתה את תחום פינוי האשפה כתחום ניקיון, כפרשנות בלתי סבירה ביחס לפרשנות המכרז על אף קיומה של ההנחיה לה טענה העותרת, שלא ברורים מעמדה, תוקפה ונפקותה המשפטית.

בנוסף, לא ניתן לקבוע כי פרשנות המשיבה 1 ביחס לסעיף 2.1.7 להזמנה לקבלת הצעות ( נספח 2 לעתירה) מחייב היות המציע קבלן שירות, אינה בלתי סבירה.

12. מסקנה
לאור זאת אני דוחה את העתירה ומחייב את העותרת לשלם לכל אחת מהמשיבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ₪.

ניתנה היום, ט' טבת תשע"ה, 31 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

דיו ומדפסות קרובים אל אשכולות 38, כרמיאל, ישראל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל גיל 87, הרצליה, ישראל | הוצאה לפועל קרובים אל קרית ספר 12, אופקים, ישראל | אבטחה קרובים אל שדרות הארבעה 10, בית שאן, ישראל | מצבות קרובים אל נחום חפצדי 280, ירושלים, ישראל | מחצבות קרובים אל שביל ישראל, ג'סר א זרקא, ישראל | מדע קרובים אל סשה ארגוב, רעננה, ישראל | חוגים וסדנאות קרובים אל הרב עובדיה בידאני 2, תל אביב יפו, ישראל | חממות קרובים אל שדרות יעקב 41-43, ראשון לציון, ישראל | טיסנים ועפיפונים קרובים אל בן עמי, עכו, ישראל | פסיכיאטרים קרובים אל Unnamed Road, Eilat, ישראל | אלקטרוניקה קרובים אל 3, ישראל | כלי בית קרובים אל יצפור, עפולה, ישראל | חביות קרובים אל יהושע ייבין, באר שבע, ישראל | הובלות קרובים אל שדרות האקליפטוס 1, בוסתן הגליל, ישראל | מוהלים קרובים אל הקנאים 59-61, ערד, ישראל | להקות מחול קרובים אל 4, עכו, ישראל | דפוס קרובים אל קרן היסוד, כרמיאל, ישראל | אינסטלציה קרובים אל היסמין 17-29, בית שמש, ישראל | הזמנות לאירועים קרובים אל דרך הפועל, כפר סבא, ישראל | עץ אל תולי - EL-tule במשמרות | אל פסק איתן הנדסה ושרותים בע"מ בצרעה | הכנה לגיוס לשכת גיוס טבריה בטבריה | השכרת רכב צמח גשר בצמח | חומרי יצירה ארטא במודיעין | בית כנסת עץ חיים באילת | חינוך עמותת שלובים בגברעם | מלגזות יו.די.אס. אינטרנשיונל בע"מ בחולון | עיצוב פנים אופיר זאבי בחיפה | באולינג ארבל באולינג לב תלפיות בירושלים | תאורה שמיים מוארים-lit-sky ברחובות | יועץ מס קרני קובי ביבנה | ביוטכנולוגיה קומפיוגן בתל אביב - יפו | ליקויי למידה גלית דה-פז בעפולה | כבלי וחוטי חשמל אר אס טק בתל אביב - יפו | אופנועים מוטו בייקי בבית שאן | כספומט בנק הפועלים בע"מ בפתח תקוה | מדבקות גרפוגליל בתל אביב - יפו | יהלומים יהלומי snd ברמת גן | אוכל פיצה עגבניה בתל אביב - יפומחירון הריסות ופירוקים | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מוצרי נגרות | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות הכנה | מחירון קירות תמך מסוג "קת"מ" | מחירון מוצרי בטון טרום | מחירון יחידות טיפול באוויר | מחירון לבני זכוכית | מחירון ספסלים, שולחנות וביתנים | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון ציפויים, צביעה וליטוש משטחי בטון | מחירון מערכות גילוי אש ועשן | מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY) | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון עבודות עפר ותשתיות לניקוז | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון תבניות מפח לקירות ועמודים מרובעים | מחירון מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבור (ללא חדר מכונה | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון תריסי איוורור (רפפות) מפלדה | מחירון בתי תקע | מחירון והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת )כדוגמת פקסגול,( כ14- מעגלים, 2 מחלקים, ברזי on/off | מחירון הגנה נגד אש על קונסטרוקצית פלדה | מחירון צינורות לחץ לאספקת מים וביוב | מחירון משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות | מחירון צנרת מים | מחירון שנאים | מחירון איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי | מחירון משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות | מחירון עמודי עץבית משפט השלום בירושלים ת"א 29097-09-11 אבו רמילה נ' עיריית ירושלים ואח' תיק חיצוני: בפ | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 587/99 - ג' בפני: כבוד השופטת ד' דורנר העותר: | בפני כב' השופט נצר סמארה תובעת איילון חברה לביטוח בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד אייל בו | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם ישי לוי <#1#> נוכחים: ב"כ | החלטה בתיק בג"ץ 8088/14 בבית המשפט העליון בג"ץ 8088/14 לפני:כבוד השופטת א' חיות העותרים:1. | בית משפט השלום באשדוד ת"א 1205-08 חסין אש תעשיות בע"מ נ' אשדוד סחר עץ בע"מ בפני כ | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 4132-10-11 שמעון נ' המוסד לביטוח לאומי תיק חיצוני: | בפני כב' השופטת אורית ליפשיץ תובעים 1. אליה וסרמן נגד נתבעים 1. יסמין גידעונין 2. שירביט חברה לב | פסק-דין בתיק בג"ץ 4185/16 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4185/16 לפני:כב | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"פ 60215-03-11 כהן ואח' נ' כהן ואח' תיק חיצוני: 22 ס | לפני כב' השופטת לימור בן-שמן תובעים 1. זקלין בוחבוט נגד נתבעים 1. עירית אילת 2. הפניקס חברה לביט | בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 31529-10-11 דורי לינדה נ' עירית פתח תקווה בפני כב' הסגן נשיא | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מערערים 1. סלימאן נסאסרה נגד משיבים 1. בנק הפועלים בע"מ - סניף 6 | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 25011-12-10 עבדאללה נ' הנאמנות לתכנון ולפתוח שירותים למען | החלטה בתיק בג"ץ 2138/04 בבית המשפט העליון בג"ץ 2138/04 - א' בפני: כבוד השופט א' גרוניס העו | בפני כב' השופטת יעל ייטב מבקשים 1. מדינת ישראל נגד חשודים 1. אברהים עיד הודעה על כספים המופקדים | החלטה בתיק ע"א 7150/10 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 7150/10 בפני: כבוד הרשם גיא שני המער | בית משפט השלום בירושלים ת"פ 2609-07 מ.י. לשכת תביעות ירושלים (פלילי) נ' רדואן תיק חיצוני: 1 | בפני כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן התובע סעיד עיסאוי נגד הנתבע צדדי ג' מוסא זערורה 1.ח'א | החלטה בתיק ע"א 9194/09 בבית המשפט העליון ע"א 9194/09 רע"א 10145/09 בפני: כבוד השופט א | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם ערן בראוטמן <#1#> נוכחים: ב&quo | בפני כב' השופטת עידית וינברגר התובעת הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד הנתבעים 1.אהרן פינטו ת.ז. X | 39354-09-13 בעניין: מדינת ישראל המבקשת נ ג ד רפי ג'רמדיאט המשיב נוכחים: ב"כ המבקשת עו" | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 9089-07-12 PRAPASRI נ' מיארה - שיווק תוצרת חקלאית בע&quo | בבית המשפט העליון בה"נ 4362/00 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת