botox

חוזה פאושלי מהו?

הסכם "פאושלי" {הנקרא גם "LUMP SUM"}, הוא הסכם מסוג "הכל כלול". מקור המונח הוא בשפה הגרמנית ומשמעותו {בקירוב} שלם או מושלם {ת"א (ב"ש) 24568-07-11 מלכה יצחק עבודות חשמל בע"מ נ' אנדי הנדסה ייזום וביצוע בע"מ, תק-של 2013(4), 5732 (2013)}.

יישומו של המונח בתחום הקבלנות נעשה באופן שטרם כריתת חוזה הפאושלי מקבל הקבלן מן היזם את תכניות העבודה, מבצע הערכה כללית של עלות העבודה ומספק תמחיר אחד כולל בעבור ביצוע העבודות.

רוצה לומר, בסיס ההתקשרות הפאושלית הינו ביצוע עבודה שתמורתה משולמת ללא מדידת כמויות אך בכפוף לכך כי ההתחשבנות מבוצעת בהתאם למפתח מוסכם מראש של השלמת אבני דרך בביצוע.

הצדדים אינם נדרשים למדידת הכמויות שבוצעו בפועל על-ידי הקבלן ונחסכת מהם התחשבנות ביחס לכל סעיף וסעיף. אין הקבלן זכאי לתשלום לפי רכיבים נפרדים, אין להורות על תשלום לפי מידה, אין תוספת תשלום עבור חלקי עבודה ושינויים ואין הפחתה בגין צמצום בעבודות {ת"ק (חד') 284-07-12 אליעזר משה מרגלית נ' משה גרבי, תק-של 2013(1), 17116 (2013)}.

אם-כן, חוזה פאושלי הוא חוזה המכתיב מערכת הקצאת סיכונים מסויימת. כך, למשל, בהסכם לבניית בתים, הקבלן, הנהנה מידע עודף בדבר המשאבים העומדים לרשותו ובדבר עלות הרכיבים הספציפיים המרכיבים את חבילת המוצר הכוללת, משקלל ידע זה עם פוטנציאל הסיכון הגלום בכך שלא מתבצעת מדידה פרטנית של כל בית ובית.

מזמין העבודה הוא בעל האינטרס לחסוך בעלויות הכרוכות בבדיקה פרטנית של כל בית ובית ומעוניין לדעת מה "השורה התחתונה" לפני הכניסה להתקשרות.

לפיכך, מזמין העבודה מקבל על עצמו את הסיכון לכך שלו היה מנהל משא-ומתן לגבי כל רכיב בנפרד או קובע מחיר לפי מדידה, ייתכן והיה מקבל מחיר חוזי נמוך יותר פר-רכיב או פר-מטר.

מערך סיכונים זה מבוטא במחיר החוזי הכולל הנקבע, ומשקף את הערכת הצדדים בדבר פוטנציאל התממשות הסיכון.

כך, למשל, מקום בו קיים חוזה שבבסיסו הסכמה על מערך הקצאת סיכונים מעין זה, אין לומר, על דרך העיקרון, שקבלת בתים בעלי שטח גדול מהמוסכם מהווה קבלת הטבה ללא זכות בדין. התשלום העודף הינו תשלום רצוני במסגרת היחסים בין הצדדים.

במקרה כזה החיוב החוזי של הקבלן הוא לבנות את הבתים בהתאם לשטח שנקבע. אולם כאשר נקבע כי המחיר יקבע ללא מדידת שטח לאחר הביצוע, חזקה כי במחיר החוזי שיקלל הקבלן גם את הסיכון שהשטח בפועל יהיה גדול יותר.

הערכת סיכונים זו לא בוצעה לכאורה באפילה. היא הערכה מחושבת ומושכלת. אם התרשל או טעה הקבלן בהערכת סיכוניו, עדיין אין המשמעות שנפגם החוזה וניתנה זכות שלא בדין. זהו פוטנציאל סיכון אינהרנטי לסוג זה של חוזה, ואין בכך משום התעשרות שלא כדין של מקבל ההטבה מעבר לנדרש.

נחזור ונדגיש כי בסיס ההתקשרות הפאושלית הינו ביצוע עבודה שתמורתה משולמת ללא מדידת כמויות אך בכפוף לכך כי ההתחשבנות מבוצעת בהתאם למפתח מוסכם מראש של השלמת אבני דרך בביצוע.

ואולם, חרף האמור לעיל, חוזה פאושלי אינו מילה נרדפת לסופיות מוחלטת, שאין בצידה, בשום תנאי ובשום מצב - אפשרות לעדכון.

ההלכה הפסוקה חזרה והדגישה את מהותו של ההסכם הפאושלי חזור והדגש בוראיאציות שונות שלו. כך נקבע בסדרת פסקי-דין הדברים הבאים:

הראשון, המונח "פאושלי", בעיקרון, משמעו שהקבלן מקבל מחיר חוזה סופי, ללא מדידת כמויות, מחיר כולל עבודות וחומרים עד למסירת העבודה {ת"א (נצ') 2328/96 אבו נסרה עדנאן נ' א. ג'ברין חב' קבלנית לבניין ופיתוח (1982) בע"מ, תק-של 2003(3), 16725 (2003)}.

השני, הסכם פאושלי הינו הסכם בו לא מפורטים מחירים ליד כל סעיף בנפרד. כלומר, לא כל פריט מתומחר בו בנפרד וכך גם לא העבודה, אלא זהו הסכם בו הצדדים מסכמים על מחיר כולל וסופי עבור מתקן מוגמר שיימסר {ת"א (נצ') 4044/04 עד רם - בניה ופיתוח בע"מ נ' פלד אליגן עבודות בניה בע"מ ואח', תק-של 2007(3), 12320 (2007); ע"א 4737/90 אליאס נ' קוסטודיה דה טרה סנטה, תק-על 95(2), 160 (1995)}.
השלישי, הסכם פאושלי אינו מתיר לקבלן לסטות מהתכניות, ולו גם בדברים שאינם מהותיים. הקבלן צריך לבצע את עבודתו במדוייק על-פי התכניות והמפרטים, אשר על פיהם ועל בסיסם העריך את העבודה {ת"א (חד') 1317/03 צפתי יוסף נ' מרום אראל ואח', תק-של 2005(3), 1882 (2005); ת"א (עפולה) 3480/01 דני פרץ בע"מ נ' י. גלעד בנין, תק-של 2005(4), 20609 (2005)}.

הרביעי, "הסכם פאושלי" הינו הסכם שבו מעריך צד אחד את שווי העבודה על-פי כמויות שנדרשות, על-פי היקף העבודה שצריך להשקיע ועל-פי מספר בדיקות שצד חושב שיש לבצע.

כאשר מבצע העבודה מסכם את היקף העבודה וקובע את הרווח שצריך להיות גלום בה, הוא מגיש הצעה למזמין עבור כלל העבודה כפי שהוצגה על-ידי המזמין ובסכום גלובלי מסויים.

יכול שהסכום שיקבל מבצע העבודה יהיה גבוה ביחס לעבודה שבוצעה ויכול שיהיה בסכום אלמנט של הפסד בהתחשב בעבודה שבוצעה בסופו-של-יום.

כאשר נערך "הסכם פאושלי" הוא מבוסס כאמור על בסיס נתונים מסויים, בלעדיו אין מבצע העבודה יכול להרכיב הצעתו הכספית {ת"א (אשד') 700501/04 איזוטופ בע"מ נ' מרמלשטיין ליאור בע"מ, תק-של 2008(1), 24798 (2008)}.

החמישי, חוזה "פאושלי" הוא חוזה לביצוע עבודה שהתמורה בגינה נקבעת מראש כסכום גלובלי, בלא צורך לבצע מדידות של עבודות או כמויות, וזאת להבדיל מחוזה שהתמורה בגינו נקבעת לפי מדידות כאמור.
חוזה פאושלי לא נועד לפטור את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה בלא להותיר אחריו ליקויים כאלה ואחרים, כמו גם מהתחייבותו להתקין אביזרים מסויימים, המפורטים בכתב הכמויות המצורף לחוזה.

על-כן, אם הקבלן לא השלים את העבודה או לא התקין אביזרים מסויימים שהתחייב להתקין, בהחלט יש מקום לקזז מהסכום החוזי את עלות התיקונים או עלות האביזרים החסרים, גם אם מדובר בחוזה "פאושלי" {ת"א (ת"א) 26865/05 אנקר עוזי בע"מ נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ, תק-של 2009(1), 33068 (2009)}.

השישי, חזקה היא כי הקבלן לוקח בחשבון את הסיכון הגלום בסוג זה של הסכמים, שהכמות תעלה, בפועל, על מה שנקבע על-ידי המתכנן, קרי: מדובר בהערכה מחושבת ומושכלת שהקבלן לוקח על עצמו {ת"א 2578-07 ריאד אספניולי עבודות בנין ופיתוח בע"מ נ' משהר מרכז קניות בילוי ופנאי, תק-של 2012(1), 26623 (2012)}.

השביעי, הסכם פאושלי כולל מטבעו סיכונים וסיכויים מסויימים עבור הקבלן המבצע, ובמסגרת תמחור הסיכונים כולל הקבלן פרמיית סיכון.

הסכם "פאושלי" משמעו הסכם כולל ללא כמויות ו/או מדידות, אך יש הסכם מסגרת המגדיר מהי העבודה, כל חריגה מהעבודה המוגדרת, הינה בעצם התקשרות חדשה. שהרי כיצד יכול הקבלן המתקשר לצפות אילו שינויים ו/או תוספות יידרשו, ומהי עלותן?

לא יעלה על הדעת, כי הסכם פאושלי כולל בתוכו גם את כל השינויים והתוספות, שכן אלה יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים ואף מאות, ויהוו אחוז נכבד מסכום ההתקשרות הכולל מבלי שהקבלן המתקשר צפה זאת {ת"א (הרצ') 4434-04 אמנון פרנק ובניו בע"מ נ' מגדלי הדר אפקה בע"מ ואח', תק-של 2011(2), 40896 (2011)}.

השמיני, הקבלן מצידו משתמש במומחיותו המקצועית ומציג מחיר המפנים בתוכו הן את עלויות הדרישות החוזיות והן את מרכיב הסיכון המצוי בחוזה תמורה פאושלית מסוג זה.

אכן, סוג כזה של התקשרות עלול לטמון בחובו סיכונים כלכליים לקבלן, אך הוא גם מאפשר לו להשתמש בידע העודף שלו לגבי המשאבים העומדים לרשותו, ולשקלל נתונים אלו לתוך המחיר החוזי.

הקבלן, הנהנה מידע עודף בדבר המשאבים העומדים לרשותו ובדבר עלות הרכיבים הספציפיים המרכיבים את חבילת המוצר הכוללת, משקלל ידע זה עם פוטנציאל הסיכון הגלום בכך שלא מתבצעת מדידה פרטנית של כל בית ובית.

נדגיש כי לעניות דעתנו, לאחר שנחתם הסכם פאושלי, לא ניתן להפוך אותו להסכם למדידה, מבלי שהצדדים להסכם קבעו, באופן מפורש, כי ההסכם הפאושלי - מבוטל.

מזמין העבודה, הוא בעל האינטרס לחסוך בעלויות הכרוכות בבדיקה פרטנית של כל בית ובית ומעוניין לדעת מה "השורה התחתונה" לפני הכניסה להתקשרות.

לפיכך, מזמין העבודה מקבל על עצמו את הסיכון לכך שלו היה מנהל משא-ומתן לגבי כל רכיב בנפרד או קובע מחיר לפי מדידה, ייתכן והיה מקבל מחיר חוזי נמוך יותר פר-רכיב או פר-מטר.

מערך סיכונים זה מבוטא במחיר החוזי הכולל הנקבע, ומשקף את הערכת הצדדים בדבר פוטנציאל התממשות הסיכון.

מקום בו קיים חוזה שבבסיסו הסכמה על מערך הקצאת סיכונים מעין זה, אין לומר, על דרך העיקרון, שקבלת בתים בעלי שטח גדול מהמוסכם מהווה קבלת הטבה ללא זכות בדין.

התשלום העודף הינו תשלום רצוני במסגרת היחסים בין הצדדים {ע"א 1761/02 רשות העתיקות נ' מפעלי תחנות בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (20.02.06)}.

התשיעי, החיוב החוזי של הקבלן הוא לבנות את הבתים בהתאם לשטח שנקבע. אולם כאשר נקבע כי המחיר יקבע ללא מדידת שטח לאחר הביצוע, חזקה כי במחיר החוזי שיקלל הקבלן גם את הסיכון שהשטח בפועל יהיה גדול יותר.

אם התרשל או טעה הקבלן בהערכת סיכוניו, עדיין אין המשמעות שנפגם החוזה וניתנה זכות שלא בדין. זהו פוטנציאל סיכון אינהרנטי לסוג זה של חוזה, ואין בכך משום התעשרות שלא כדין של מקבל ההטבה.

ייתכן גם וניתן להגיע למסקנה כאמור גם דרך סעיף 6(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 הקובע כי "הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון ואין הסכם אחר בין הצדדים".

בחוזה פאושלי גלומה הסכמה לפיה במידה וקיים פער בין השטח עליו סוכם לבין השטח בפועל, לא תהיה למשלם עילת תביעה בגין התעשרות שלא כדין.

ואולם, ניתוח זה מתבסס על ההנחה שהצדדים היו תמי-לב בעת המשא-ומתן לקראת ההתקשרות ולא הוסתר מידע לגבי שטחו האמיתי של השטח.

שונה הדבר אם יוכח כי הייתה הטעיה מכוונת מצד עורכי החוזה או שלקבלן לא הייתה דרך לבדוק או להעריך את נכונות הנתונים בדבר שטח הדירות, שאז הקבלן זכאי לכאורה להשבה.

נעיר כי הרציונאל העומד בבסיס גישה כאמור הוא אותו רציונאל העומד בבסיס סעיף 14(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"), הקובע כי טעות שהיא כולה בכדאיותה של עסקה אינה פגם המהווה עילה לביטולו של החוזה {ראה למשל ע"א 2495/95 בן לולו נ' אליאס, פ"ד נא(1), 577 (1997)}.

המשמעות המקובלת של הסכם פאושלי הוא הסכם הנערך בלא שמצרפים לו כתבי כמויות, מדידות או פרטי מחירים, אלא כזה בו מוסכם על סכום כולל וסופי לביצוע העבודה ולאחריות על טיבה. הסכום הינו קצוב, ללא תוספות, וללא מדידת כמויות וציון מחירים לפריטים השונים {ע"א 4737/90 סולימאן אליאס נ' קוסטודיה דה טרה סנטה, פורסם בדינים עליון, כרך לט, 338 (1995)}.