botox

סמכות גביית חובות

1. חוק ההוצאה לפועל וחוק המרכז לגביית קנסות
רשות האכיפה והגביה הוקמה כגוף המאחד תחת כנפיו את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות. הרשות הועברה למשרד המשפטים, כיחידת סמך, וזאת תחת שתהיה חלק ממערכת בתי-המשפט.

חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") נימנה עם החוקים שיש להם נקודת השקה עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכך גם חוק המרכז לגביית קנסות. יתירה-מכך, חלק ניכר מרבדי החוק מתנגש באורח חזיתי בהוראות החוקתיות שנקבעו בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

ביצוע הליכים של הוצאה לפועל, על-פי דין, מביא בהכרח לפגיעה בזכויותיו החוקתיות של החייב כפי שהן מעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. למשל ההוראה בסעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, וסעיף 8 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המרכז לגביית קנסות" או "המרכז" או "החוק") לעניין עיכוב יציאה מהארץ מתנגשת התנגשות ישירה ומובהקת עם סעיף 6(א) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לפיה, "כל אדם חופשי לצאת מישראל".

כך גם למשל ההוראה בסעיף 70 לפיה ניתן לאסור חייב בשל בזיון ההוצאה לפועל מנוגדת לסעיף 5 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו המעגנת את זכותו של אדם לחירות האישית {ראה גם: בג"צ 645/10 ‏עמותת ידיד - מרכזי זכויות בקהילה נ' שר המשפטים, יעקב נאמן, פורסם באתר האינטרנט נבו (24.03.10); ד' בר אופיר הוצאה לפועל - הליכים והלכות (2009), (להלן: "בר אופיר"), 38-37}.

משום-כך, אחד מעקרונות היסוד של החוק ופרשנותו הינו איזון, ככל הניתן, בין זכויות החייב לבין זכויות הזוכה {ראה גם: בג"צ 5304/92 פר"ח 1992 סיוע לנפגעי חוקים ותקנות למען ישראל אחרת - עמותה נ' שר המשפטים, פ"ד מז(4), 715, 766 (1993) וגם רע"א 824/06 בנק הפועלים בע"מ נ' גרתי, פורסם באתר האינטרנט נבו (27.9.2006)}.

ביסוד חוק ההוצאה לפועל טבועות שתי תכליות מיוחדות ושתי תכליות כלליות:

תכלית מיוחדת אחת: נועדה לעזור לזוכה לגבות את חובו במהירות וביעילות ולקדם את טובת הציבור.

תכלית מיוחדת שניה: להגן על החייבים אשר לאור מצבם הכלכלי אינם יכולים לעמוד בתשלום החוב הפסוק. החוק בא למנוע מצב שבו בהפעלת מנגנון הגביה לטובת הזוכה יהפוך החייב לחסר יכולת ולנטל על החברה - זהו היבט סוציאלי, הבא להתחשב בחייב תוך מניעת ירידה לחייו {ראה גם: רע"א 4905/98 גמזו נ' ישעיהו, פ"ד נה(3), 360, 374 (2001) (להלן: "פרשת גמזו")}.

התכליות הכלליות נגזרות מערכי היסוד של השיטה המשפטית בישראל.

האחת: עניינה הגנה על הקניין, זכותו של זוכה על-פי פסק-דין היא חלק מקניינו, במובן החוקתי.
השניה: הגנה ושמירה על כבוד האדם וחירותו של החייב.

לאור העובדה כי בהליכים המתקיימים בהוצאה לפועל קיים מתח מובנה בין ההגנה על זכות הקניין של הזוכה לבין כבוד האדם של החייב, חוק ההוצאה לפועל איננו נבחן רק מזווית הראיה של צד אחד שפוגע בזכויות יריבו, אלא במבט כולל ורחב של שני צדדים שזכויות היסוד שלהם נמצאות בעימות חזיתי ולכן חייבת מערכת ההוצאה לפועל להישאר ניטראלית כלפי שני הצדדים ללא נקיטת עמדה ולו למראית עין {ראה גם: בר אופיר, שם, 48}.

המרכז לגביית קנסות הוקם בשנת 1995 מתוקף חוק המרכז לגביית קנסות. על-פי חוק זה מוסמך המרכז לגביה לגבות קנסות שהטיל בית-משפט, קנסות מינהליים, קנסות ברירות משפט, אגרות בתי-משפט והוצאות לטובת המדינה. המרכז מעסיק עובדים רבים ויש לו סמכויות אכיפה רבות. בין השאר, מאפשר הוא לשלם תשלומים דרך האינטרנט. אתר האינטרנט שלו הוא ברשותו ובאחריותו. נבהיר, כי אפשר לשלם בו עד עשרת אלפים ₪ בלבד לכל קנס/חוב.

חוב שלא שולם במועדו ייגבה באמצעות גובה שמינה מנהל המרכז. חוב ייגבה בהתאם להוראות חוק המרכז לגביית חובות, ובשינויים המחוייבים בהתאם להוראות פקודת המיסים (גביה); לעניין זה, יראו את החוב כמס וסמכויותיהם של גובה מיסים, של פקיד גביה ושל הממונה על הגביה לפי הפקודה האמורה יהיו נתונות בהתאמה לגובה, לסגן מנהל המרכז ולמנהל המרכז.

מנהל המרכז יקבע מה הם ההליכים שיש לנקוט לשם גביית החוב שהמרכז מופקד על גבייתו, ואת סדר נקיטתם {סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות}.

2. מיהו גובה? מיהו "בעל תפקיד"?
"גובה" - מוציא לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, בעל תפקיד לפי סעיף 5 לחוק האמור, פקיד של בית-משפט או של הנהלת בתי-המשפט וכן עובד ציבור שמינה מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, לצורך גביית חוב לפי חוק המרכז לגביית קנסות {סעיף 1 לחוק}.

בעל תפקיד על-פי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 משמעו:

"5. הטלת תפקידים (תיקונים: התש"ן, התשנ"א (מס' 4), התשס"ט)
(א) מנהל לשכת הוצאה לפועל רשאי להטיל על פקיד של בית- המשפט וכן על אדם אחר, שהסכימו לכך, ביצוע של הליכים שבתחום סמכותו (להלן: "תפקיד ביצוע"); מנהל לשכת הוצאה לפועל שמנהל מערכת ההוצאה לפועל הסמיכו לכך במיוחד רשאי להטיל תפקיד כאמור גם לעניין הליכים שבתחום סמכותו של מנהל לשכת הוצאה לפועל אחר; מנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי להתנות את הטלת התפקיד וביצועו בתנאים שימצא לנכון.
(ב) מנהל לשכת הוצאה לפועל לא יטיל תפקיד ביצוע על אדם שאינו פקיד של בית-המשפט אלא-אם-כן יש בידי אותו אדם אישור בר- תוקף לכך מאת הוועדה שמונתה לפי סעיף 5א, ואולם רשאי מנהל לשכת הוצאה לפועל להטיל תפקיד ביצוע על עורך-דין או מתמחה לעריכת-דין אף אם אין בידם אישור כאמור; לעניין זה, "אדם" - למעט תאגיד.
(ג) מי שקיבל עליו תפקיד ביצוע (להלן: "בעל תפקיד"), דינו, לעניין אותו תפקיד, כדין מנהל לשכת הוצאה לפועל, עליו לבצעו אישית ואין הוא רשאי להטיל את ביצועו על אדם אחר.
(ג1) אין באמור בסעיף-קטן (ג) כדי למנוע מבעל התפקיד להסתייע באנשים מתאימים לביצוע התפקיד, ובלבד שיהיה נוכח במקום בעת הביצוע ואולם אין באמור כדי לגרוע מאחריותו האישית של בעל התפקיד.
(ד) על-אף האמור בסעיף-קטן (ב), רשאי מנהל לשכת הוצאה לפועל להטיל על תאגיד תפקיד של שמירה על מיטלטלין מעוקלים ומכירתם; התאגיד יודיע למנהל לשכת ההוצאה לפועל מי הם נושאי המשרות שיהיו אחראים לביצוע התפקיד האמור, ויראו כל אחד מהם כבעל תפקיד ביצוע לעניין סעיפים-קטנים (ג) ו- (ג1)."